Δύο νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ, σχετικές με ΕΑΦΔΣΣ, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ΠΟΛ.1166/2018 ορίζονται οι προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, που εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και αφετέρου οι ΦΗΜ που έλαβαν…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ    Αριθ. Πρωτ. : 82043 – 30/07/2018 – ΑΔΑ:ΨΣ8Τ465ΧΙ8-ΖΦΜ  ΘΕΜΑ: «Απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια & βυτιοφόρα I. Με αφορμή τις δυσκολίες που έχουν αναφερθεί, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ανάπτυξης,αλλά και από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες,…