Entries Tagged as ''

I�I�I�I?I?I�I?IY I�IY I�I?I�I?I�IY I?I�I� I�I?I�I�I�I?I�I� I�I�IY 1 I?I�I?IYI? I�I�I? IsI�I� 30 I?I�I�I�I�I?I�I?I�IYI? 2011

 

Ο ΣI?νδεσμος ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου, υπενθυμI?ζει στο καταναλωτικI? κοινI?, I?τι σI?μφωνα με το I�ρθρο 19 παρ. 2 του ΝI?μου υπ’ αριθμ.3587/2007,που θεσπI?στηκε απI? το ΥπουργεI?ο ΑνI�πτυξης, απελευθερIZθηκε  πλI�ρως  το ωρI�ριο λειτουργI?ας των πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων που λειτουργοI?ν στις τουριστικI�ς περιοχI�ς της χIZρας, μεταξI? των οποI?ων και στην ΚρI�τη  κατI� τη θερινI� περI?οδο απI? 1 ΜαI?ου I�ως και 30 ΣεπτεμβρI?ου.

Ως εκ τοI?του και στον ΝομI? ΗρακλεI?ου το ωρI�ριο λειτουργI?ας των πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων διαμορφIZνεται ελεI?θερα απI? 1 ΜαI?ου I�ως και 30 ΣεπτεμβρI?ου 2011 .

I�I�IzI� I�I�I�I?. I?I�I?I?I�I?I?I�I? I�I�I�I?I�I?I�I?I�I? I�I�I?I�IYI�IYI? 2011

ΣI?μφωνα με τις διατI�ξεις του I�ρθρου 73, παρI�γραφος 2, περI?πτωση α' του ν.2960/2001, για το πετρI�λαιο εσωτερικI�ς καI?σης (DIESEL) των κωδικIZν Σ.Ο. 27101941, 27101945 και 27101949 καθIZς και για το φωτιστικI? πετρI�λαιο (κηροζI?νη) των κωδικIZν Σ.Ο. 27101921 και 27101925 που χρησιμοποιοI?νται ως καI?σιμα θI�ρμανσης για την χρονικI� περI?οδο απI? την 15η ΟκτωβρI?ου μI�χρι και την 30η ΑπριλI?ου κI�θε I�τους, ο συντελεστI�ς του ΕιδικοI? ΦI?ρου ΚατανI�λωσης (Ε.Φ.Κ,) ορI?ζεται σε εικοσιI�να (21) ευρIZ το χιλιI?λιτρο.

ΣημειIZνεται I?τι, στην περI?πτωση που οι παραπI�νω ημερομηνI?ες συμπI?πτουν με μη εργI�σιμες ως ημερομηνI?α λαμβI�νεται η προηγοI?μενη εργI�σιμη για την I�ναρξη και η επI?μενη εργI�σιμη για τη λI�ξη. ΜI�σα στα παραπI�νω πλαI?σια, για το I�τος 2011, η ημερομηνI?α λI�ξης της χειμερινI�ς περιI?δου θεωρεI?ται η 2η ΜαI?ου 2011.


«I�I?I�IYI?I�I?I�I� I�IY I�I�I�IY I�I�I? & I� I�I�I�I�I�I� I�I�I? I�I?I�I?I�I�I?I�I? I?I� I�I�I�I�I�I�I� I�I�I? IsI�I?I� I?I�I�I�I?I� I?I�I?!»

I�I�I�I�I�IY I�I?I�IYI? I�IYI�I�Is I?I�I�I�I�IsI� I?I� I�I�I? I�IYI�IYI?I�I�I�I?I� I�I?IYI�I�I?IYI? I�I�I�I�I?IYI�I�I? I�I?I�I�I�I�I?I�I?I?IYI? 4.4.2011

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ