Entries Tagged as ''

Ii??IsIi??Ii??Ii??Ii??Ii??I?I?Ii?? Ii??I?Ii??Ii??Ii??I?Ii??IYI?Ii??Ii??I? I?Ii??Ii??I? 2 IYIsIi??Ii??Ii??I?Ii??IYI? 2011 I?Ii??IY Ii??Ii??Ii??I?Ii??Ii??Ii??Ii??Ii??I?Ii??IY Ii??I?Ii??IsIi??Ii??Ii??IYI?

Ο ΣI?νδεσμος ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου, στην προσπIi??θεια αναβIi??θμισης των υπηρεσιIZν που παρIi??χει για την ασφαλIi?? λειτουργI?α των πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων I?πως και την βελτI?ωση της ποιI?τητας των παρεχI?μενων υπηρεσιIZν προς τους καταναλωτIi??ς, αλλIi?? και των υπηρεσιIZν  σε θIi??ματα ασφIi??λειας και προστασI?ας του περιβIi??λλοντος διοργανIZνει τη δεI?τερη ΕκπαιδευτικIi?? ΗμερI?δα προς τα μIi??λη του,  με θIi??μα  «ΣυμβατικIi?? ΚαI?σιμα – ΥγραIi??ριο (LPG) – ΑσφαλIi?? ΛειτουργI?α των ΠρατηρI?ων», για την εκπαI?δευση πρατηριοI?χων, στελεχIZν & προσωπικοI? πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων, η οποI?α θα πραγματοποιηθεI? την ΚυριακIi?? 2 ΟκτωβρI?ου 2011, και IZρα 10.00 πρωινIi??, στην αI?θουσα “ΚαστελIi??κη” , του ΕμπορικοI? ΕπιμελητηρI?ου ΗρακλεI?ου, ΚορωναI?ου 9 (ΠIi??ρκο ΘεοτοκI?πουλου), στο ΗρIi??κλειο.
Την ΕκπαI?δευση θα αναπτI?ξει και παρουσιIi??σει ο Ii??μπειρος εισηγητIi??ς κ. Χρ. ΚαραμουλIi??ς, πρIZην ΔιευθυντIi??ς τεχνικIZν ΥπηρεσιIZν ΕταιρειIZν ΠετρελαιοειδIZν,  με την βοIi??θεια σχετικIZν ΕικI?νων και επεξηγηματικIZν βI?ντεο.

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ :  
ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

 

propeciaon line purchase.

Ii??Ii??Ii??I?Ii??I?Ii??I?IY Ii??I?Ii??I?Ii??IY Ii??I?Ii??Ii??Ii??I?Ii??Ii??I? IsIi??I?I?Ii??I?Ii??I? Ii??Ii??IY 1 IYIsIi??Ii??Ii??I?Ii??IYI? 2011

Ο ΣI?νδεσμος ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου, υπενθυμI?ζει στο καταναλωτικI? κοινI?, I?τι απI? 01 ΟκτωβρI?ου 2011 Ii??ως και 30 ΑπριλI?ου 2012 τI?θεται σε  εφαρμογIi?? το χειμερινI? ωρIi??ριο λειτουργI?ας των πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων Ν. ΗρακλεI?ου, σI?μφωνα με το Ii??ρθρο 22 του Ν. 3054/2002.

 

Τα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων θα λειτουργοI?ν 06:00 Ii??ως 21:00 ημερησI?ως, καθIZς και στις διημερεI?σεις (ΚυριακIi??ς & αργI?ες),  τα πρατIi??ρια που διανυκτερεI?ουν  απI? 21:00 Ii??ως 24:00 exelon careers. .

Οι  σχετικοI? πI?νακες διημερεI?σεων – διανυκτερεI?σεων αναρτIZνται στα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων.

 

ΕπI?σης, ενημIi??ρωση σχετικIi?? με τα διημερεI?οντα / διανυκτερεI?οντα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων του νομοI? μας,  παρIi??χεται μIi??σα απI? την ιστοσελI?δα του ΣυνδIi??σμου μας «www.sppi.gr», ενIZ ενημIi??ρωση σχετικIi?? με τα διημερεI?οντα / διανυκτερεI?οντα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων πI?λεως ΗρακλεI?ου παρIi??χεται μIi??σα απI? το τηλεφωνικI? κIi??ντρο του ΣυνδIi??σμου μας (2810 220885), για την καλI?τερη εξυπηρIi??τηση του καταναλωτIi??.

 

Ii??Ii??I?Ii??Ii??Ii??I?Ii?? Ii??IYIi??IYI?Ii??Ii??Ii??I?Ii??I? I?I?I?Ii??Ii??I?Ii??Ii??IYI? Ii??Ii??Ii??I?I?IYIi??I?

Θα θIi??λαμε να σας ενημερIZσουμε I?τι μετIi?? απI? τις συντονισμIi??νες προσπIi??θειες της ΠανελλIi??νιας ΟμοσπονδI?ας ΠρατηριοI?χων ΕμπI?ρων ΚαυσI?μων (ΠΟΠΕΚ) και τις πιIi??σεις του κλIi??δου μας προς την ΠολιτεI?α και τα I?ργανIi?? της, δρομολογIi??θηκε η παρIi??ταση για Ii??να επιπλIi??ον Ii??τος της προθεσμI?ας τοποθIi??τησης του συστIi??ματος ελIi??γχου διαρροIZν καυσI?μων στα πρατIi??ριIi?? μας.

Στη δI?σκολη αυτIi?? οικονομικIi?? συγκυρI?α για την χIZρα μας, αλλIi?? και για τον κλIi??δο μας ειδικI?τερα, θεωροI?με I?τι η παρIi??ταση αυτοI? του μIi??τρου εI?ναι η ελIi??χιστη παραχIZρηση απI? την πλευρIi?? της ΠολιτεI?ας για την επιβI?ωση των συναδIi??λφων. Η ΟμοσπονδI?α μας (ΠΟΠΕΚ) θα συνεχI?σει τον αγIZνα για την πλIi??ρη χρηματοδI?τηση απI? το κρIi??τος του συστIi??ματος ελIi??γχου διαρροIZν, δεδομIi??νου I?τι αυτI? εI?ναι συνυφασμIi??νο Ii??μεσα με το συνολικI? σI?στημα ελIi??γχου εισροIZν – εκροIZν του πρατηρI?ου.

viagra for sale fast delivery paypal.

Ii??I?Ii??Ii??Ii??I?Ii?? 100 Ii??IsIi??Ii??. Ii??I?I?Ii?? Ii??Ii??IY Ii??Ii??Ii??Ii??I?Is

ΣI?μφωνα με δημοσιογραφικIi??ς πληροφορI?ες που δημοσιεI?θηκαν την περασμIi??νη εβδομIi??δα, μIi??θαμε I?τι ο ΟΑΕΕ προχIZρησε σε εσωτερικI? δανεισμI? I?ψους 100 εκατ. ευρIZ απI? το επικουρικI? ΤαμεI?ο των ΠρατηριοI?χων ΥγρIZν ΚαυσI?μων για να πληρIZσει τις
συντIi??ξεις-ΟκτωβρI?ου.Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, με την απI?φασIi?? του αυτIi?? πIi??ρε απI? τα αποθεματικIi?? του ΤΕΑΠΥΚ
100 εκατ. ευρIZ, χωρI?ς καν να ενημερIZσει τα συνδικαλιστικIi?? I?ργανα των πρατηριοI?χων, γνωρI?ζοντας I?τι τα αποθεματικIi?? του ΤΕΑΠΥΚ προIi??ρχονται αποκλειστικIi?? και μI?νον απI? τις εισφορIi??ς των ΠρατηριοI?χων ΥγρIZν ΚαυσI?μων.

ΠροφανIZς αντιλαμβανI?μαστε τα προβλIi??ματα που αντιμετωπI?ζει ο ΟΑΕΕ, τα γενικI?τερα δημοσιονομικIi?? αδιIi??ξοδα και το επεI?γον της υπI?θεσης. ΑυτIi?? I?μως δεν σημαI?νουν I?τι δεν πρIi??πει να ανησυχοI?με γα το μIi??λλον και τη διαχεI?ριση των αποθεματικIZν του ταμεI?ου μας. Το ερIZτημα εI?ναι πως και πI?τε θα επιστρIi??ψει ο ΟΑΕΕ τα χρIi??ματα στο ΤΕΑΠΥΚ και, βIi??βαια, πως θα καταβIi??λλονται οι συντIi??ξεις I?ταν στερIi??ψουν οι πηγIi??ς του «εσωτερικοI? δανεισμοI?». Η λI?ση δεν εI?ναι ασφαλIZς να μετατρIi??ψουμε  και τα υγιIi?? ταμεI?α σα προβληματικIi??, οI?τε να δαπανIi??σουμε σε λI?γους μIi??νες τα αποθεματικIi?? που σχηματI?στηκαν μετIi?? απI? δεκαετI?ες σκληρIi??ς δουλειIi??ς.

Το  ασφαλιστικI? σI?στημα υποτI?θεται I?τι «λI?θηκε», «εξυγιIi??νθηκε» Ii?? «σIZθηκε», τουλIi??χιστον πIi??ντε φορIi??ς τα τελευταI?α χρI?νια. ΜετIi?? απI? τI?σες σωτηρI?ες, καταλIi??ξαμε να βIi??ζει χIi??ρι ο Ii??νας στην τσIi??πη του Ii??λλου…. 3 day delivery cialis.

 

Η ΠανελλIi??νια ΟμοσπονδI?α ΠρατηριοI?χων ΕμπI?ρων ΚαυσI?μων (ΠΟΠΕΚ), ανIi??θεσε τη διερεI?νηση της υπI?θεσης σε ΔικηγορικI? ΓραφεI?ο

Ii??Ii??Ii??Ii??I?Ii?? Ii??I?Ii??Ii??Ii??I? Ii??I?IYI? Ii??IYI?IYI? (23.9.2011)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΥΤΙΟ ΤΟΥΟΤΑ  ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6947906242

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΥΤΙΟ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ  ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥΟΤΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6932200843 & 2810 871586