Entries Tagged as ''

I�IsI�I�I�I�I�I?I?I� I�I?I�I�I�I?I�IYI?I�I�I? I?I�I�I? 2 IYIsI�I�I�I?I�IYI? 2011 I?I�IY I�I�I�I?I�I�I�I�I�I?I�IY I�I?I�IsI�I�I�IYI?

Ο ΣI?νδεσμος ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου, στην προσπI�θεια αναβI�θμισης των υπηρεσιIZν που παρI�χει για την ασφαλI� λειτουργI?α των πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων I?πως και την βελτI?ωση της ποιI?τητας των παρεχI?μενων υπηρεσιIZν προς τους καταναλωτI�ς, αλλI� και των υπηρεσιIZν  σε θI�ματα ασφI�λειας και προστασI?ας του περιβI�λλοντος διοργανIZνει τη δεI?τερη ΕκπαιδευτικI� ΗμερI?δα προς τα μI�λη του,  με θI�μα  «ΣυμβατικI� ΚαI?σιμα – ΥγραI�ριο (LPG) – ΑσφαλI� ΛειτουργI?α των ΠρατηρI?ων», για την εκπαI?δευση πρατηριοI?χων, στελεχIZν & προσωπικοI? πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων, η οποI?α θα πραγματοποιηθεI? την ΚυριακI� 2 ΟκτωβρI?ου 2011, και IZρα 10.00 πρωινI�, στην αI?θουσα “ΚαστελI�κη” , του ΕμπορικοI? ΕπιμελητηρI?ου ΗρακλεI?ου, ΚορωναI?ου 9 (ΠI�ρκο ΘεοτοκI?πουλου), στο ΗρI�κλειο.
Την ΕκπαI?δευση θα αναπτI?ξει και παρουσιI�σει ο I�μπειρος εισηγητI�ς κ. Χρ. ΚαραμουλI�ς, πρIZην ΔιευθυντI�ς τεχνικIZν ΥπηρεσιIZν ΕταιρειIZν ΠετρελαιοειδIZν,  με την βοI�θεια σχετικIZν ΕικI?νων και επεξηγηματικIZν βI?ντεο.

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ :  
ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

 

I�I�I�I?I�I?I�I?IY I�I?I�I?I�IY I�I?I�I�I�I?I�I�I? IsI�I?I?I�I?I�I? I�I�IY 1 IYIsI�I�I�I?I�IYI? 2011

Ο ΣI?νδεσμος ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου, υπενθυμI?ζει στο καταναλωτικI? κοινI?, I?τι απI? 01 ΟκτωβρI?ου 2011 I�ως και 30 ΑπριλI?ου 2012 τI?θεται σε  εφαρμογI� το χειμερινI? ωρI�ριο λειτουργI?ας των πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων Ν. ΗρακλεI?ου, σI?μφωνα με το I�ρθρο 22 του Ν. 3054/2002.

 

Τα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων θα λειτουργοI?ν 06:00 I�ως 21:00 ημερησI?ως, καθIZς και στις διημερεI?σεις (ΚυριακI�ς & αργI?ες),  τα πρατI�ρια που διανυκτερεI?ουν  απI? 21:00 I�ως 24:00.

Οι  σχετικοI? πI?νακες διημερεI?σεων – διανυκτερεI?σεων αναρτIZνται στα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων.

 

ΕπI?σης, ενημI�ρωση σχετικI� με τα διημερεI?οντα / διανυκτερεI?οντα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων του νομοI? μας,  παρI�χεται μI�σα απI? την ιστοσελI?δα του ΣυνδI�σμου μας «www.sppi.gr», ενIZ ενημI�ρωση σχετικI� με τα διημερεI?οντα / διανυκτερεI?οντα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων πI?λεως ΗρακλεI?ου παρI�χεται μI�σα απI? το τηλεφωνικI? κI�ντρο του ΣυνδI�σμου μας (2810 220885), για την καλI?τερη εξυπηρI�τηση του καταναλωτI�.

 

I�I�I?I�I�I�I?I� I�IYI�IYI?I�I�I�I?I�I? I?I?I?I�I�I?I�I�IYI? I�I�I�I?I?IYI�I?

Θα θI�λαμε να σας ενημερIZσουμε I?τι μετI� απI? τις συντονισμI�νες προσπI�θειες της ΠανελλI�νιας ΟμοσπονδI?ας ΠρατηριοI?χων ΕμπI?ρων ΚαυσI?μων (ΠΟΠΕΚ) και τις πιI�σεις του κλI�δου μας προς την ΠολιτεI?α και τα I?ργανI� της, δρομολογI�θηκε η παρI�ταση για I�να επιπλI�ον I�τος της προθεσμI?ας τοποθI�τησης του συστI�ματος ελI�γχου διαρροIZν καυσI?μων στα πρατI�ριI� μας.

Στη δI?σκολη αυτI� οικονομικI� συγκυρI?α για την χIZρα μας, αλλI� και για τον κλI�δο μας ειδικI?τερα, θεωροI?με I?τι η παρI�ταση αυτοI? του μI�τρου εI?ναι η ελI�χιστη παραχIZρηση απI? την πλευρI� της ΠολιτεI?ας για την επιβI?ωση των συναδI�λφων. Η ΟμοσπονδI?α μας (ΠΟΠΕΚ) θα συνεχI?σει τον αγIZνα για την πλI�ρη χρηματοδI?τηση απI? το κρI�τος του συστI�ματος ελI�γχου διαρροIZν, δεδομI�νου I?τι αυτI? εI?ναι συνυφασμI�νο I�μεσα με το συνολικI? σI?στημα ελI�γχου εισροIZν – εκροIZν του πρατηρI?ου.

I�I?I�I�I�I?I� 100 I�IsI�I�. I�I?I?I� I�I�IY I�I�I�I�I?Is

ΣI?μφωνα με δημοσιογραφικI�ς πληροφορI?ες που δημοσιεI?θηκαν την περασμI�νη εβδομI�δα, μI�θαμε I?τι ο ΟΑΕΕ προχIZρησε σε εσωτερικI? δανεισμI? I?ψους 100 εκατ. ευρIZ απI? το επικουρικI? ΤαμεI?ο των ΠρατηριοI?χων ΥγρIZν ΚαυσI?μων για να πληρIZσει τις
συντI�ξεις-ΟκτωβρI?ου.Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, με την απI?φασI� του αυτI� πI�ρε απI? τα αποθεματικI� του ΤΕΑΠΥΚ
100 εκατ. ευρIZ, χωρI?ς καν να ενημερIZσει τα συνδικαλιστικI� I?ργανα των πρατηριοI?χων, γνωρI?ζοντας I?τι τα αποθεματικI� του ΤΕΑΠΥΚ προI�ρχονται αποκλειστικI� και μI?νον απI? τις εισφορI�ς των ΠρατηριοI?χων ΥγρIZν ΚαυσI?μων.

ΠροφανIZς αντιλαμβανI?μαστε τα προβλI�ματα που αντιμετωπI?ζει ο ΟΑΕΕ, τα γενικI?τερα δημοσιονομικI� αδιI�ξοδα και το επεI?γον της υπI?θεσης. ΑυτI� I?μως δεν σημαI?νουν I?τι δεν πρI�πει να ανησυχοI?με γα το μI�λλον και τη διαχεI?ριση των αποθεματικIZν του ταμεI?ου μας. Το ερIZτημα εI?ναι πως και πI?τε θα επιστρI�ψει ο ΟΑΕΕ τα χρI�ματα στο ΤΕΑΠΥΚ και, βI�βαια, πως θα καταβI�λλονται οι συντI�ξεις I?ταν στερI�ψουν οι πηγI�ς του «εσωτερικοI? δανεισμοI?». Η λI?ση δεν εI?ναι ασφαλIZς να μετατρI�ψουμε  και τα υγιI� ταμεI?α σα προβληματικI�, οI?τε να δαπανI�σουμε σε λI?γους μI�νες τα αποθεματικI� που σχηματI?στηκαν μετI� απI? δεκαετI?ες σκληρI�ς δουλειI�ς.

Το  ασφαλιστικI? σI?στημα υποτI?θεται I?τι «λI?θηκε», «εξυγιI�νθηκε» I� «σIZθηκε», τουλI�χιστον πI�ντε φορI�ς τα τελευταI?α χρI?νια. ΜετI� απI? τI?σες σωτηρI?ες, καταλI�ξαμε να βI�ζει χI�ρι ο I�νας στην τσI�πη του I�λλου….

 

Η ΠανελλI�νια ΟμοσπονδI?α ΠρατηριοI?χων ΕμπI?ρων ΚαυσI?μων (ΠΟΠΕΚ), ανI�θεσε τη διερεI?νηση της υπI?θεσης σε ΔικηγορικI? ΓραφεI?ο

I�I�I�I�I?I� I�I?I�I�I�I? I�I?IYI? I�IYI?IYI? (23.9.2011)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΥΤΙΟ ΤΟΥΟΤΑ  ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6947906242

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΥΤΙΟ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ  ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥΟΤΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6932200843 & 2810 871586