Entries Tagged as ''

Ii??Ii??Ii??IsI?Ii??I?Ii??I?Ii??Ii??IsIi?? Ii??Ii??Ii?? Ii??Ii??Ii??I?. I?Ii??I?I?Ii??I?I?Ii??I?-Ii??Ii??I?IYI?Ii??Ii??I? I?Ii??Ii??I?Ii??I?Ii??Ii??I?

ΑθIi??να, 24 ΟκτωβρI?ου 2011

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΦΚ Α 5043141 ΕΞ 2011

ΘΕΜΑ: ΚοινοποI?ηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ αναφορικIi?? με την παραλαβIi?? πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης απI? τα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2, παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994.

Σας αποστIi??λλουμε συνημμIi??να για ενημIi??ρωση και εφαρμογIi?? την αριθ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ «ΚαθορισμI?ς των I?ρων και των προIi??ποθIi??σεων για την παραλαβIi?? πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης (DIESEL) απI? τα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2 παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 esoprazol. παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοποI?ς θIi??ρμανσης καθIZς και του τρI?που ελIi??γχου της νI?μιμης χρησιμοποI?ησης αυτοI?».

Η εν λI?γω ΑΥΟ δημοσιεI?τηκε στην εφημερI?δα της ΚυβIi??ρνησης και Ii??λαβε αριθμI? ΦΕΚ 2283/Β'/13.10.2011.

Ι.Στο κεφIi??λαιο Α' της ανωτIi??ρω ΑΥΟ καθορI?ζεται η διαδικασI?α για την παραλαβIi?? πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης (DIESEL) κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης απI? τα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2 παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 που στεγIi??ζονται σε ανεξIi??ρτητα κτI?ρια. ΕιδικI?τερα ορI?ζεται η υποχρIi??ωση των μελIZν ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. να υποβIi??λλουν στο πληροφοριακI? σI?στημα διαχεI?ρισης πετρελαI?ου θIi??ρμανσης τις κινIi??σεις πIZλησης που αφοροI?ν τη χρIi??ση πετρελαI?ου κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης.

Στο κεφIi??λαιο Β' καθορI?ζεται η διαδικασI?α για την παραλαβIi?? πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης (DIESEL) θIi??ρμανσης απI? τα εν λI?γω νομικIi?? πρI?σωπα που στεγIi??ζονται σε κοινI? κτI?ριο με Ii??λλα πρI?σωπα. Τα ως Ii??νω πρI?σωπα κατIi?? την χειμερινIi?? περI?οδο, προμηθεI?ονται πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης με τον χαμηλI? συντελεστIi?? ΕΦΚ και καταβIi??λλουν τη διαφορIi?? μεταξI? του υψηλοI? και του χαμηλοI? συντελεστIi?? ΕΦΚ καθIZς και του ΦΠΑ και των λοιπIZν φορολογικIZν επιβαρI?νσεων, σI?μφωνα με διαδικασI?α που ορI?ζεται στο Ii??ρθρο 4 της παροI?σας. Στο I?διο Ii??ρθρο ορI?ζονται και οι υποχρεIZσεις των μελIZν ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικIi?? με την Ii??κδοση των φορολογικIZν στοιχεI?ων κατIi?? την πIZληση του πετρελαI?ου θIi??ρμανσης με χαμηλI? συντελεστIi??. 2.I?πως ρητIi?? προκI?πτει απI? τις διατIi??ξεις της παραγρ.2 του Ii??ρθρου 36 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-11) και του Ii??ρθρου 1 της ΑπI?φασης, δεν εμπI?πτουν στην υποχρIi??ωση παραλαβIi??ς πετρελαI?ου κI?νησης τα πρI?σωπα της παραγρ. 2 του Ii??ρθρου 101 του ν.2238/94, δηλαδIi?? τα μη κερδοσκοπικοI? χαρακτIi??ρα ημεδαπIi?? Ii?? αλλοδαπIi?? νομικIi?? πρI?σωπα δημοσI?ου Ii?? ιδιωτικοI? δικαI?ου στα οποI?α περιλαμβIi??νονται και τα κIi??θε εI?δους ιδρI?ματα. Ως εκ τοI?του οι ΔημI?σιες ΥπηρεσI?ες, ΥπουργεI?α, ΝομαρχI?ες, ΔημI?σια ΝοσοκομεI?α, ΔημI?σια ΣχολεI?α, ΕκκλησI?ες, ΕπιμελητIi??ρια, ΣχολικIi??ς επιτροπIi??ς, ΔIi??μοι, ΙδρI?ματα και λοιπIi?? μη κερδοσκοπικοI? χαρακτIi??ρα νομικIi?? πρI?σωπα, δικαιοI?νται να αγορIi??ζουν πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης με χαμηλIi?? τιμIi??.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

I. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

IsIi??Ii??Ii??I?Ii??I?IY Ii??I?Ii??Ii??Ii??I?Ii??Ii??I? IsIi??I?I?Ii??I?Ii??I? I?Ii??Ii??I? 19/10/2011

Το ΔιοικητικI? ΣυμβοI?λιο της ΠανελλIi??νιας ΟμοσπονδI?ας ΠρατηριοI?χων ΕμπI?ρων ΚαυσI?μων (ΠΟΠΕΚ), αποφIi??σισε ομI?φωνα να συμμετIi??σχει ο κλIi??δος στις κινητοποιIi??σεις της ΓΣΕΒΕΕ στις 19 ΟκτωβρI?ου 2011 κλεI?νοντας τα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων, σε Ii??νδειξη διαμαρτυρI?ας για τα οικονομικIi?? μIi??τρα της ΚυβIi??ρνησης, που πλIi??ττουν τον κλIi??δο των πρατηριοI?χων υγρIZν καυσI?μων και την κοινωνI?α.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για τις υψηλIi??ς τιμIi??ς των καυσI?μων, οι οποI?ες οφεI?λονται στις αυξIi??σεις του ΕΦΚ και του συντελεστIi?? ΦΠΑ. ΚIi??θε λI?τρο ΑμI?λυβδης επιβαρI?νεται με φI?ρους πλIi??ον του 1€.

Για τον αθIi??μιτο ανταγωνισμI? που δIi??χονται τα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων απI? τα κυκλIZματα της ΛαθρεμπορI?ας, της ΝοθεI?ας και της κλοπIi??ς καυσI?μων.

Για την απIZλεια δημοσI?ων εσI?δων I?ψους 1 Δις ευρIZ ετησI?ως απI? την παρIi??νομη διακI?νηση καυσI?μων, τα οποI?α καλοI?νται να καταβIi??λλουν οι φορολογοI?μενοι.

Για την κατοχI?ρωση των ασφαλιστικIZν μας δικαιωμIi??των και τη διασφIi??λιση των αποθεματικIZν του ΤαμεI?ου μας και του I?ψους των συντIi??ξεων μας.

Για τις υψηλIi??ς τιμIi??ς του πετρελαI?ου θIi??ρμανσης, που θα πλIi??ξουν Ii??μεσα τα χαμηλIi?? και μεσαI?α εισοδIi??ματα και ιδιαI?τερα τους ανIi??ργους.

Για την επιβολIi?? πλαφI?ν μI?νο στις τιμIi??ς λιανικIi??ς, αφIi??νοντας στο απυρI?βλητο τις τιμIi??ς διυλιστηρI?ου και χονδρικIi??ς.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Ii??Ii??Ii??I?Ii??Ii??Ii??Ii??IY I?Ii??I?I?Ii??I?I?Ii??I? 15/10/11-30/4/2012- Ii??Ii??Ii??I?IsI?Ii??I?Ii??I?Ii??Ii??I?

 ΓιIZργος ΚοκκινIi??κης

ΦοροτεχνικI?ς ΣI?μβουλος ΠΟΠΕΚ

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2011-30.04.2012

 

ΣI?μφωνα με το Ii??ρθρο 36 του Ν. 3986/1-7-2011

και Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α504263838ΕΞ2011/13.10.2011 liquid cialis does it work.

 


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΕ ΥΨΗΛI? ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

I?ταν στο κτI?ριο στεγIi??ζονται αποκλειστικIi?? επιχειρIi??σεις που λειτουργοI?ν με τις παρακIi??τω νομικIi??ς μορφIi??ς :

 

1. I?ταν στο κτI?ριο στεγIi??ζονται αποκλειστικIi?? :

 

 • ΗμεδαπIi??ς  Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Ο.Ε. – Ε.Ε.
 • ΚοινωνI?ες αστικοI? δικαI?ου που ασκοI?ν επιχεI?ρηση.
 • ΑστικIi??ς κερδοσκοπικIi??ς Ii?? μη εταιρεI?ες.
 • ΣυμμετοχικIi??ς Ii?? ΑφανεI?ς
 • ΚοινοπραξI?ες της παρ. 2 του Ii??ρθρου 2 του ΚΒΣ.
 • ΔημI?σιες, ΔημοτικIi??ς και κοινοτικIi??ς επιχειρIi??σεις και εκμεταλλεI?σεις κερδοσκοπικοI? χαρακτIi??ρα ανεξIi??ρτητα αν αποτελοI?ν Ii?? I?χι I?δια νομικIi?? πρI?σωπα.
 • Οι ΣυνεταιρισμοI? που Ii??χουν συσταθεI? νI?μιμα και οι ΕνIZσεις τους.
 • Οι αλλοδαπIi??ς επιχειρIi??σεις που λειτουργοI?ν με οποιονδIi??ποτε τI?πο εταιρεI?ας, καθIZς και οι κIi??θε εI?δους αλλοδαποI? οργανισμοI? που αποβλIi??πουν στην απI?κτηση οικονομικIZν.

 

 • ΚατοικI?ες ΙΔΙΩΤI?Ν
 • ΑτομικIi??ς επιχειρIi??σεις
 • ΔημI?σιες, ΔημοτικIi??ς και ΚοινοτικIi??ς ΑρχIi??ς
 • ΔημI?σιες, ΔημοτικIi??ς και κοινοτικIi??ς επιχειρIi??σεις,εκμεταλλεI?σεις και οργανισμοI? μη κερδοσκοπικοI? χαρακτIi??ρα
  ( π.χ.ΣχολεI?α, παιδικοI? σταθμοI?, δημοτικIi?? θIi??ατρα κλπ    
 • ΑλλοδαποI? οργανισμοI? ΠΟΥ ΔΕΝ  αποβλIi??πουν στην απI?κτηση οικονομικIZν ωφελημIi??των (μη κερδοσκ. χαρακτIi??ρα).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

2. ΕπI?σης διατI?θεται ΠετρIi??λαιο ΘIi??ρμανσης, I?ταν :

Στο κτI?ριο στεγIi??ζονται πρI?σωπα απI? τις παραπIi??νω κατηγορI?ες της περI?πτωσης Β,
με ΝομικI? πρI?σωπο κλπ κατηγορI?ες επιχειρIi??σεων της περI?πτωσης Α,

I?ταν δηλαδIi?? Ii??χομε κτI?ριο που συνυπIi??ρχουν οι Α και Β περιπτIZσεις.

Στον παραπIi??νω πI?νακα παρουσιIi??ζονται σχηματικIi?? οι περιπτIZσεις I?που τα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων θα παραδI?δουν για τις ανIi??γκες θIi??ρμανσης σε κτI?ρια με κεντρικIi?? συστIi??ματα Ii?? Ii??λλα μIi??σα θIi??ρμανσης :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ στις επιχειρIi??σεις κλπ της περI?πτωσης Α (νομικIi?? πρI?σωπα, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. κλπ) και

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ I?ταν αναφερI?μαστε σε δικαιοI?χους της περI?πτωσης Β Ii?? σε κτI?ριο I?που στεγIi??ζονται πρI?σωπα της περ. Α και της περ. Β.

 Ο παραπIi??νω πI?νακας Ii??γινε για διευκI?λυνση των πρατηριοI?χων υγρIZν καυσI?μων.

Τα πρI?σωπα της περ. Α, εI?ναι I?πως αναφIi??ρονται στο Ii??ρθρο 36 του Ν. 3986/2011 και την Υ.Α. της 13.10.2011 που διερμηνεI?ει τις διατIi??ξεις αυτIi??ς.
Στην περI?πτωση Β, οι δικαιοI?χοι αναφIi??ρονται ενδεικτικIi?? (ο Ν. 3986/2011 ορI?ζει γενικIi?? ως   δικαιοI?χους πετρελαI?ου θIi??ρμανσης τους λοιποI?ς τελικοI?ς καταναλωτIi??ς, εκτI?ς των Ν.Π. της περ. Α).

Αν υπIi??ρξουν αλλαγIi??ς Ii?? πρI?σθετες πληροφορI?ες θα σας ενημερIZσουμε Ii??μεσα.

 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  Α ΚΑΙ ΒΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Α : I?ταν παραδI?δομε στα πρI?σωπα της περI?πτωσης αυτIi??ς πετρIi??λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης εκδI?δεται ως στοιχεI?ο πIZλησης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ii?? ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αν Ii??χει προηγηθεI? ΔελτI?ο ΑποστολIi??ς κατIi?? την παρIi??δοση).

  ΚρI?νεται σκI?πιμο να εκδI?δονται απI? χωριστIi?? σειρIi?? (που θα δηλωθεI? στην Δ.Ο.Υ. ) τI?σο για λI?γους οργIi??νωσης (πληροφI?ρησης) αλλIi?? και για διευκI?λυνση σας (Ii??λεγχος I?παρξης συνIi??χειας IZστε να μην παραλεI?πεται καμI?α συναλλαγIi?? κατIi?? την αποστολIi?? τους στο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

ΕκδI?δονται με την I?δια διαδικασI?α που μIi??χρι σIi??μερα εκδιδI?ταν για το πετρ. ΚI?νησης.

ΑπαραI?τητα να αναγρIi??φεται και σ’αυτIi?? τα τιμολI?για ο κωδικI?ς ηλεκτρονικIi??ς πληρωμIi??ς του λογαριασμοI? ηλεκτρικοI? ρεI?ματος του κτιρI?ου  (η υποχρIi??ωση προκI?πτει Ii??μμεσα απI? το σI?στημα Ii??φαιστος).

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Β: I?ταν παραδI?δομε ΠετρIi??λαιο θIi??ρμανσης σε ιδιIZτες, εκδI?δομε  ΑΛΠ πετρ. ΘIi??ρμανσης, ενIZ I?που εκτI?ς απI? τα συνIi??θη στοιχεI?α, που εI?ναι απαραI?τητα σI?μφωνα με τα Ii??ρθρα 13 και 18 του ΚΒΣ, θα περιλαμβIi??νονται απαραI?τητα :

 • το ονοματεπIZνυμο και ο ΑΦΜ του διαχειριστIi??,
 • ο κωδικI?ς ηλεκτρονικIi??ς πληρωμIi??ς του λογαριασμοI? ηλεκτρικοI? ρεI?ματος του κτιρI?ου και
 • η ακριβIi??ς διεI?θυνση που παραδI?δεται το πετρIi??λαιο (οδI?ς, αριθμI?ς, περιοχIi??, Τ.Κ.), καθIZς και
 • -η αντιστοιχοI?σα ποσI?τητα και αξI?α.

I?ταν παραδI?δομε ΠετρIi??λαιο θIi??ρμανσης σε ατομικIi??ς επιχειρIi??σεις και λοιποI?ς δικαιοI?χους εκτI?ς ιδιωτIZν, εκδI?δομε, ΤιμολI?για-ΔελτI?α ΑποστολIi??ς Ii?? ΤιμολI?για ΠIZλησης ακριβIZς με τον I?διο τρI?πο, I?πως μIi??χρι 30.04.2011 (απI? διπλI?τυπα στελIi??χη κλπ).  

Στο πληροφοριακI? σI?στημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ υπIi??ρχει εργαλεI?ο I?που μπορεI?τε να επιβεβαιIZσετε εIi??ν το ΑΦΜ του τελικοI? καταναλωτIi?? αφορIi?? ΝΟΜΙΚΟ πρI?σωπο που περιλαμβIi??νεται στις διατIi??ξεις του `Ii??ρθρου 1 & 2 της Υπ. ΑπI?φασης ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011/13-10-2011, δηλαδIi?? της περI?πτωσης Α του παραπIi??νω πI?νακα ( Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε. κλπ), δικαιοI?μενο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανIi??γκες θIi??ρμανσης του.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ–ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Για το πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης Ii??χομε I?λες τις υποχρεIZσεις που εI?χαμε μIi??χρι και 30.4.2011, δηλαδIi?? υποβολIi?? κινIi??σεων στο σI?στημα μIi??σα σε 14 ημερολογιακIi??ς ημIi??ρες απI? την πραγματοποI?ηση της συναλλαγIi??ς.

Για το πετρIi??λαιο κI?νησης, το οποI?ο διατIi??θηκε για ανIi??γκες θIi??ρμανσης, υποβIi??λλομε στην I?δια προθεσμI?α τις κινIi??σεις μI?νο των πωλIi??σεων αυτIi??ς της περI?πτωσης.

 

ΑγαπητοI? συνIi??δελφοι,

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ., μετIi?? την ψIi??φιση του νI?μου 3986/1-7-11. και λI?γω του I?τι δεν Ii??ταν ευκρινIi??ς ο καθορισμI?ς των δικαιοI?χων  πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης (Diesel) θIi??ρμανσης επανειλημμIi??να Ii??θεσε υπ’I?ψιν του υπουργεI?ου την ανIi??γκη διευκρινIi??σεων που Ii??πρεπε να δοθοI?ν για τη νI?μιμη διIi??θεση του πετρελαI?ου και την αποφυγIi?? ταλαιπωριIZν τI?σο του κλIi??δου μας I?σο και των τελικIZν καταναλωτIZν.

Η Υπ. ΑπI?φαση εκδI?θηκε στις 13.10.11 και μας Ii??γινε γνωστIi?? στις 14.10.11. με I?τι μπορεI? να σημαI?νει αυτI?, για τη σωστIi?? εφαρμογIi?? του νI?μου, μια και νομI?ζουμε I?τι υπIi??ρχει ανIi??γκη περαιτIi??ρω διευκρινIi??σεων σε μια σειρIi?? απI? θIi??ματα.

Η ΠΟΠΕΚ θα θIi??σει και πIi??λι ερωτIi??ματIi?? που προκI?πτουν μετIi?? την Ii??κδοση της παραπIi??νω απI?φασης στο Υπ. Οικ. και θα κIi??νει γνωστI? στους πρατηριοI?χους οτιδIi??ποτε νεIZτερο., για τη διασφIi??λιση τους σε I?τι αφορIi?? τις παραπIi??νω συναλλαγIi??ς.

 

                      Ο ΠρI?εδρος                                   Ο Γ. ΓραμματIi??ας

 

         ΜαυρIi??κης ΧαρIi??λαμπος                             ΜελI?δης ΣπI?ρος

 

 

Ii??I?Ii??I?Ii??IYIi??Ii?? Ii??Ii??Ii??Ii??IYI? Ii??I?Ii?? 8.00 Ii??Ii??I? 17/10/2011

Την αναστολIi?? του μIi??τρου της επιβολIi??ς πλαφI?ν στις τιμIi??ς των καυσI?μων απI? τις 8 το πρωI? της best online pill site. ΔευτIi??ρας, 17 ΟκτωβρI?ου, αποφIi??σισαν τα υπουργεI?α ΑνIi??πτυξης, ΑνταγωνιστικI?τητας και ΝαυτιλI?ας και ΠεριβIi??λλοντος και ΚλιματικIi??ς ΑλλαγIi??ς.

I?πως διευκρινI?ζεται σε σχετικIi?? ανακοI?νωση, οι ηγεσI?ες των υπουργεI?ων κρI?νουν I?τι η μη πραγματοποI?ηση της εξαγγελθεI?σας απεργI?ας των τελωνειακIZν υπαλλIi??λων και η αποκλιμIi??κωση των τιμIZν πIZλησης των καυσI?μων, δI?ο μI?λις εικοσιτετρIi??ωρα απI? την επιβολIi?? ανIZτατης τιμIi??ς, δημιουργοI?ν τις προIi??ποθIi??σεις αναστολIi??ς της ΚοινIi??ς ΥπουργικIi??ς ΑπI?φασης

Ii??Ii??Ii??Ii??Ii??I?Ii??I?I?Ii?? Ii??Ii??I? IsIi??Ii??Ii??I?Ii??Ii??Ii??Ii??Ii??- I?IYI?Ii??IsIYI? Ii??I?IYI?Ii??Ii??IYI? Ii??Ii??Ii?? Ii??I?IYI?Ii??I?Ii??Ii??Ii?? Ii??Ii??Ii??I?. IsIi??I?Ii??I?Ii??I? Ii??Ii??Ii?? I?IsIYIi??IYI?I? I?Ii??I?I?Ii??I?I?Ii??I?

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!
Στη λειτουργI?α ΑνεI?ρεση / ΕπιβεβαI?ωση ΑριθμοI? ΜητρIZου ΗΦΑΙΣΤΟΣ που βρI?σκεται στην ιστοσελI?δα του Π.Σ. Ii??φαιστος (www.ifaistos.mnec.gr) στο ΕνημερωτικI? ΥλικI? στα ΒοηθIi??ματα και ΕργαλεI?α προστIi??θηκε και η δυνατI?τητα επαλIi??θευσης του Α.Φ.Μ του τελικοI? καταναλωτIi?? στην περιπτωση που εI?ναι ΝομικI? πρI?σωπο του Αρθρου 2 παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ.1 του ν2238/1994 και υποχρεοI?ται ,σI?μφωνα με το Αρθρο1 & 2 της ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011 13.10.2011 να χρησιμοποιεI? πετρIi??λαιο εσωτερικIi??ς καI?σης (diesel) κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης.

ed drugs.