Entries Tagged as ''

I�I?I�IsIYI�I?I�I?I� I�IYI�I�Is I�I?IYI? I�I� I?I�I�I� I�I�I? I�I?I�I�IYI?I�IsI� I?I� I�I?IYI?I�I�I?I� «I�I�I�I�I?I�IYI?»

ΑνακοI?νωση απI�στειλε η ΠΟΠΕΚ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠI?ΡΩΝ ΚΑΥΣISΜΩΝ) προς τις ΕνIZσεις μI�λη της σχετικI� με τα πρI?στιμα που I�χουν επιβληθεI? σε πρατηριοI?χους μI�σω του συστI�ματος " ΗΦΑΙΣΤΟΣ", το περιεχI?μενο της οποI?ας ακολουθεI?:

ΑγαπητοI? ΣυνI�δελφοι,
I?πως γνωρI?ζετε το ζI�τημα με τα πρI?στιμα που I�χουν επιβληθεI? σε χιλιI�δες πρατηριοI?χους για τυπικοI?ς λI?γους μI�σω του συστI�ματος «I�φαιστος» παραμI�νει σε εκκρεμI?τητα. Με τις προσπI�θειες και τις πιI�σεις που ασκI�σαμε καταφI�ραμε, μετI� την εγκI?κλιο για την  αναστολI� των προστI?μων να συνταχθεI? νομοθετικI� ρI?θμιση για την οριστικI� επI?λυση του ζητI�ματος. Η ρI?θμιση εI?χε περιληφθεI? στο πολυνομοσχI�διο του υπουργεI?ου ΟικονομικIZν που συζητεI?ται αυτI�ς τις ημI�ρες στη ΒουλI�. I?μως η παραI?τηση του γενικοI? γραμματI�α του υπουργεI?ου, ΓιI�ννη ΚαπελI�ρη και τα I?σα για πολιτικοI?ς και για λI?γους εντυπIZσεων ακοI?στηκαν, οδI�γησαν στην  αφαI?ρεση των διατI�ξεων απI? το νομοσχI�διο.
ΘI�λουμε να σας διαβεβαιIZσουμε I?τι οι προσπI�θειI�ς μας συνεχI?ζονται και θα συνεχιστοI?ν I�ως I?του δοθεI? οριστικI� λI?ση στο πρI?βλημα, το οποI?ο αποτελεI? ζI�τημα επιβI?ωσης για χιλιI�δες συναδI�λφους.
                                                                                       Το Δ.Σ. της ΠΟΠΕΚ
 

I�I�I�I�I�IY I�I?I�IYI? I�IYI�I�Is-I�IYI�I?I�IsI� I�I�I�IzI� I�I�I� I�I?I�I?I�IYI�I� I�I?IYI?I�I�I?I�I? I�I�I�I�I?I�IYI?

I�δικη και λανθασμI�νη εI?ναι η απI?φαση να ασκηθεI? ποινικI� δI?ωξη σε βαθμI? κακουργI�ματος κατI� του ΓενικοI? ΓραμματI�α ΦορολογικIZν και ΤελωνειακIZν ΘεμI�των κ. ΓιI�ννη ΚαπελI�ρη, για την γνωστI� εγκI?κλιο με την οποI?α ανεστI�λησαν τα πρI?στιμα που εI?χαν επιβληθεI? σε χιλιI�δες συναδI�λφους πρατηριοI?χους σχετικI� με τις  εγγραφI�ς στο σI?στημα «I�φαιστος».

 

I?πως I�χουμε επισημI�νει κατI� επανI�ληψη τα πρI?στιμα αυτI� επιβλI�θηκαν για τυπικοI?ς και I?χι ουσιαστικοI?ς λI?γους και δεν I�χουν καμI?α σχI�ση με λαθρεμπI?ριο. Το ζI�τημα εI?ναι I?τι I?ταν σταμI�τησε η αγορI� πετρελαI?ου θI�ρμανσης με τον υψηλI? φI?ρο που ισχI?ει για το πετρI�λαιο κI?νησης πολλοI? συνI�δελφοι θεIZρησαν I?τι εξI�λιπε και η υποχρI�ωση υποβολI�ς των σχετικIZν δηλIZσεων στον «I�φαιστο». ΑφI� I?του το θI�μα διευκρινI?στηκε, οι δηλIZσεις υποβI�λλονται κανονικI�.

 

Η αναστολI� των προστI?μων I�γινε I?στερα απI? αI?τημα της ΠΟΠΕΚ. ΑπI? τις επI?σημες ανακοινIZσεις του υπουργεI?ου ΟικονομικIZν προκI?πτει εξI�λλου I?τι οι υπηρεσI?ες της ΓενικI�ς ΓραμματεI?ας  ΦορολογικIZν και ΤελωνειακIZν ΘεμI�των εI?χαν προτεI?νει την νομοθετικI� ρI?θμιση του θI�ματος,  θεωρIZντας I?τι δεν σχετI?ζεται με πρI�ξεις λαθρεμπορI?ας.

Αν I?στερα απI? τI?σα χρI?νια που το λαθρεμπI?ριο καυσI?μων πραγματικI� οργιI�ζει, η ΠολιτεI?α κατI�ληξε I?τι I�νοχοι εI?ναι μερικI�ς χιλιI�δες πρατηριοI?χοι που αμI�λησαν μια τυπικI� υποχρI�ωση τI?τε κI�θε σχI?λιο περιττεI?ει. Και δεν I�χουμε παρI� να δIZσουμε συγχαρητI�ρια τI?σο στις διωκτικI�ς αρχI�ς I?σο και στα πραγματικI� κυκλIZματα του λαθρεμπορI?ου που καταφI�ρνουν με τI?σο μεγI�λη επιτυχI?α να θολIZνουν τα νερI�.

 

 2/1/2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ