Entries Tagged as ''

I?Ii??I?Ii??I?Ii??I?I?Ii??Ii?? I?I?Ii??Ii??I?I?I?I?Ii??I?Ii??I?Ii?? I?I?Ii?? Ii??Ii??I?Ii??I?I?I?Ii?? Ii??Ii??Ii??I?. I?Ii??I?I?Ii??I?I?Ii??Ii?? (I?Ii??IY)-Ii??Ii??Ii??IsIi??5001970/13.1.2012

Το ΥπουργεI?ο ΟικονομικIZν με τo υπIi?? αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012 Ii??γγραφI? του προς τις τελωνειακIi??ς αρχIi??ς, Ii??δωσε διευκρινI?σεις και επI? των ερωτημIi??των που εI?χε θIi??σει η ΟμοσπονδI?α μας (ΠΟΠΕΚ) με την απI? 21/10/2011 επιστολIi?? της.

medicine viagra best sellers catalog. Με το παραπIi??νω Ii??γγραφο δI?νονται απαντIi??σεις σε θIi??ματα που αφοροI?ν:

1. την ταυτοποI?ηση των στοιχεI?ων των ενοI?κων σε κτI?ριο.

2. την παρIi??δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θIi??ρμανσης σε κτI?ριο που Ii??χει μισθωθεI? απI? νομικI? πρI?σωπο αλλIi?? χρησιμοποιεI?ται ως κατοικI?α υπαλλIi??λων του.

3. την παρIi??δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θIi??ρμανσης σε κτI?ριο που υπIi??ρχουν κενIi?? διαμερI?σματα και στο οποI?ο στεγIi??ζονται και νομικIi?? πρI?σωπα.

4.την παρIi??δοση πετρελαI?ου θIi??ρμανσης σε νομικI? πρI?σωπο που I?φειλε να παραλIi??βει πετρIi??λαιο κI?νησης.

5.ΟδηγI?ες συμπλIi??ρωσης της ΔIi??λωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ) για την καταβολIi?? της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων μεταξI? πετρελαI?ου κI?νησης και θIi??ρμανσης στις τελωνειακIi??ς αρχIi??ς.

 

ΣI?μφωνα με το παραπIi??νω στην περI?πτωση παρIi??δοσης πετρελαI?ου θIi??ρμανσης σε νομικI? πρI?σωπο που I?φειλε να παραλIi??βει πετρIi??λαιο κI?νησης, δηλ. για νομικIi?? πρI?σωπα που στεγIi??ζονται σε ανεξIi??ρτητα κτI?ρια και παρIi??λαβαν απI? παραδρομIi?? πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης ενIZ I?φειλαν να παραλIi??βουν πετρIi??λαιο κI?νησης, παρIi??χεται η δυνατI?τητα στο νομικI? πρI?σωπο να καταβIi??λλει τη διαφορIi?? των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων μεταξI? πετρελαI?ου κI?νησης και θIi??ρμανσης στην αρμI?δια αρχIi??, I?που αφοI? εξεταστεI? και διαπιστωθεI? I?τι η εν λI?γω παραλαβIi?? πετρελαI?ου θIi??ρμανσης  Ii??γινε εκ παραδρομIi??ς, η υπI?θεση κλεI?νει. ΑυτI? αυστηρIi?? αναφIi??ρεται σε παραδI?σεις που πραγματοποιIi??θηκαν Ii??ως 13/01/2012.

Για παρIi??δοση και λIi??θη μετIi?? απI? αυτIi??ν την ημερομηνI?α θα επιβIi??λλονται οι προβλεπI?μενες αυστηρIi??ς κυρIZσεις.

 ΠροσοχIi??: Τα μIi??λη ΔΙΠΕΘΕ (διακινητIi??ς πετρελαI?ου θIi??ρμανσης) μεριμνοI?ν για την παρIi??δοση του σωστοI? τI?που πετρελαI?ου, παρIi??χοντας και τις αναγκαI?ες διευκρινI?σεις  στο πρI?σωπο του παραγγIi??λνει το πετρIi??λαιο.

ΑκολουθεI? το σχετικI? Ii??γγραφο:

 

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012

ΠαροχIi?? διευκρινI?σεων αναφορικIi?? με την εφαρμογIi?? της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιIZν συμπλIi??ρωσης της ΔIi??λωσης ΕΦΚ για την καταβολIi?? της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων απI? τα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2, παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994

ΑθIi??να, 13 ΙανουαρI?ου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ 331 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε'
3. Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε'
4. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΣΤ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Tαχ. Δ/νση : Καρ. ΣερβI?ας 10
Tαχ. ΚIZδικας : 10184 ΑθIi??να
ΤηλIi??φωνο : 210-6987418, 423
FAX: 210-6987424
e-mail: finexcis@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠαροχIi?? διευκρινI?σεων αναφορικIi?? με την εφαρμογIi?? της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιIZν συμπλIi??ρωσης της ΔIi??λωσης ΕΦΚ για την καταβολIi?? της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων απI? τα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2, παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994.
ΣΧΕΤ: Η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5043141 ΕΞ 24.10.2011 Δ.Υ.Ο.

Σε συνIi??χεια της ανωτIi??ρω σχετικIi??ς Δ.Υ.Ο. με την οποI?α κοινοποιIi??θηκαν οι διατIi??ξεις της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2283/Β') αναφορικIi?? με τον καθορισμI? των I?ρων και των προIi??ποθIi??σεων για την παραλαβIi?? πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης (DIESEL) απI? τα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2 παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοποI?ς θIi??ρμανσης καθIZς και του τρI?που ελIi??γχου της νI?μιμης χρησιμοποI?ησης αυτοI?, σας γνωρI?ζουμε συμπληρωματικIi?? τα ακI?λουθα:

Α. ΑντιμετIZπηση πρακτικIZν θεμIi??των που προκI?πτουν απI? την εφαρμογIi?? της ως Ii??νω ΑΥΟ

ΚατI?πιν ερωτημIi??των που προIi??κυψαν κατIi?? την πρIZτη εφαρμογIi?? της ανωτIi??ρω ΑΥΟ απI? εμπλεκI?μενους φορεI?ς, παρIi??χονται οι ακI?λουθες διευκρινI?σεις:

1. Ως προς την ταυτοποI?ηση των στοιχεI?ων των ενοI?κων σε κτI?ριο.

ΣI?μφωνα με το Ii??ρθρο 4 της ως Ii??νω ΑΥΟ τα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2 παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994, τα οποI?α Ii??χουν επαγγελματικIi?? εγκατIi??σταση σε κοινI? κτI?ριο με Ii??λλα πρI?σωπα, παραλαμβIi??νουν αρχικIi?? πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης και στη συνIi??χεια αποδI?δουν σε συγκεκριμIi??νες ημερομηνI?ες τη διαφορIi?? μεταξI? του υψηλοI? και χαμηλοI? συντελεστIi?? ΕΦΚ και των λοιπIZν επιβαρI?νσεων στις αρμI?διες αρχIi??ς.

ΔεδομIi??νου I?τι εγεI?ρονται αμφισβητIi??σεις απI? τα μIi??λη ΔΙΠΕΘΕ κατIi?? την παρIi??δοση του πετρελαI?ου προς τον διαχειριστIi?? (ιδιIZτη Ii?? εταιρεI?α διαχεI?ρισης) οι οποI?ες αφοροI?ν στην ταυτοποI?ηση των στοιχεI?ων των ενοI?κων προκειμIi??νου να διασφαλιστεI? η διIi??θεση του σωστοI? τI?που πετρελαI?ου, σας γνωρI?ζουμε τα εξIi??ς:

(α) Ο διαχειριστIi??ς οφεI?λει να γνωρI?ζει τα πρI?σωπα που κατοικοI?ν στο κτI?ριο τη διαχεI?ριση του οποI?ου Ii??χει αναλIi??βει προκειμIi??νου να παραγγIi??λνει το σωστI? τI?πο πετρελαI?ου. Σε περI?πτωση δε, που υπIi??ρχει επαγγελματικIi?? διαχεI?ριση, το πρI?σωπο που Ii??χει οριστεI? ως συνδιαχειριστIi??ς επικουρεI? τον επαγγελματI?α διαχειριστIi?? στην παραγγελI?α του πετρελαI?ου.

(β) Στο ΠληροφοριακI? ΣI?στημα ΔΙ.ΠΕ. που τηρεI?ται στη ΓενικIi?? ΓραμματεI?α ΠληροφοριακIZν ΣυστημIi??των (Γ.Γ.Π.Σ.) υπIi??ρχει σχετικIi?? εφαρμογIi?? I?που τα μIi??λη ΔΙΠΕΘΕ ελIi??γχουν τον ΑΦΜ του προσIZπου που παραγγIi??λνει το πετρIi??λαιο.

ΩστI?σο, Ii??χει παρατηρηθεI? I?τι υπIi??ρχουν περιπτIZσεις I?που σε κτI?ριο που πρIi??πει να παραληφθεI? πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης ο ΑΦΜ του προσIZπου που παραγγIi??λνει το πετρIi??λαιο αντιστοιχεI? σε υπI?χρεο για πετρIi??λαιο κI?νησης (π.χ. κτI?ριο που στεγIi??ζονται νομικIi?? πρI?σωπα με Ii??λλα πρI?σωπα και ο διαχειριστIi??ς του κτιρI?ου εI?ναι νομικI? πρI?σωπο). Στις περιπτIZσεις αυτIi??ς παραλαμβIi??νεται πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης με ευθI?νη του διαχειριστIi?? και στη συνIi??χεια εφαρμI?ζεται η διαδικασI?α του Ii??ρθρου 4, της σχετικIi??ς ΑΥΟ. Για την εκ των υστIi??ρων διαπI?στωση της νI?μιμης χρησιμοποI?ησης του πετρελαI?ου αυτοI? απI? τις αρμI?διες υπηρεσI?ες, εξετIi??ζονται συνδυαστικIi?? πIi??ραν του ΑΦΜ του προσIZπου που παρIi??γγειλε το πετρIi??λαιο, και ο κωδικI?ς ηλεκτρονικIi??ς πληρωμIi??ς του λογαριασμοI? ηλεκτρικοI? ρεI?ματος του κτιρI?ου στο οποI?ο παραδI?δεται το πετρIi??λαιο, η ακριβIi??ς διεI?θυνση αυτοI? και τα λοιπIi?? στοιχεI?α που αναγρIi??φονται στα σχετικIi?? παραστατικIi??.

(γ) ΕξυπακοI?εται I?τι σε κτI?ριο που πρIi??πει να παραληφθεI? πετρIi??λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης και ο διαχειριστIi??ς αυτοI? εI?ναι φυσικI? πρI?σωπο, θα παραλαμβIi??νεται πετρIi??λαιο κI?νησης ανεξIi??ρτητα απI? την Ii??νδειξη που εμφανI?ζεται στην ως Ii??νω εφαρμογIi??, λI?γω του ελIi??γχου βIi??σει του ΑΦΜ του φυσικοI? προσIZπου.

(δ) Τα μIi??λη ΔΙΠΕΘΕ μεριμνοI?ν για την παρIi??δοση του σωστοI? τI?που πετρελαI?ου, παρIi??χοντας και τις αναγκαI?ες διευκρινI?σεις βIi??σει της παροI?σας, στο πρI?σωπο του παραγγIi??λνει το πετρIi??λαιο ιδI?ως δε στις περιπτIZσεις που τα ως Ii??νω νομικIi?? πρI?σωπα στεγIi??ζονται σε ανεξIi??ρτητα κτI?ρια στα οποI?α εI?ναι προφανIi??ς I?τι πρIi??πει να παραδοθεI? πετρIi??λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης (π.χ. μια βιομηχανI?α που λειτουργεI? ως Α.Ε. κ.λπ.).

2. ΠαρIi??δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θIi??ρμανσης σε κτI?ριο που Ii??χει μισθωθεI? απI? νομικI? πρI?σωπο αλλIi?? χρησιμοποιεI?ται ως κατοικI?α υπαλλIi??λων του.

Σε περI?πτωση παρIi??δοσης πετρελαI?ου για σκοποI?ς θIi??ρμανσης απI? μIi??λος ΔΙΠΕΘΕ σε κτI?ριο το οποI?ο Ii??χει μισθωθεI? απI? νομικI? πρI?σωπο του Ii??ρθρου 2 παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 αλλIi?? χρησιμοποιεI?ται ως κατοικI?α υπαλλIi??λων του, εφαρμI?ζονται τα ακI?λουθα:

(α) I?ταν τα σχετικIi?? παραστατικIi?? που αφοροI?ν στην παρIi??δοση του πετρελαI?ου εκδI?δονται στο I?νομα του νομικοI? προσIZπου και λογI?ζονται ως δαπIi??νες του, τI?τε παραδI?δεται πετρIi??λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης.

(β) ΑντI?θετα σε περI?πτωση που η δαπIi??νη για την αγορIi?? του πετρελαI?ου βαρI?νει εξ ολοκλIi??ρου τους υπαλλIi??λους του και τα σχετικIi?? παραστατικIi?? δεν εκδI?δονται στο I?νομα του νομικοI? προσωπικοI?, τI?τε παραδI?δεται πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης.

3. ΠαρIi??δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θIi??ρμανσης σε κτI?ριο που υπIi??ρχουν κενIi?? διαμερI?σματα και στο οποI?ο στεγIi??ζονται και νομικIi?? πρI?σωπα.

(α) Σε περI?πτωση που τα κενIi?? διαμερI?σματα εI?ναι και αυτIi?? ιδιοκτησI?ας νομικIZν προσIZπων, ευνI?ητο εI?ναι I?τι θα παραλαμβIi??νεται πετρIi??λαιο κI?νησης για την θIi??ρμανση του κτιρI?ου.

(β) Σε περI?πτωση ωστI?σο που τα κενIi?? διαμερI?σματα ανIi??κουν σε Ii??λλα πρI?σωπα, εκτI?ς απI? τα ως Ii??νω νομικIi?? πρI?σωπα, τα οποI?α βαρI?νονται με μIi??ρος της δαπIi??νης που αφορIi?? στο κI?στος της θIi??ρμανσης τI?τε θα παραλαμβIi??νεται πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης. ΕξυπακοI?εται I?τι τα νομικIi?? πρI?σωπα θα καταβIi??λλουν τη διαφορIi?? των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων σI?μφωνα με τα οριζI?μενα στο Ii??ρθρο 4 της σχετικIi??ς ΑΥΟ.

4. ΜεγIi??λοι ΤελικοI? ΚαταναλωτIi??ς του ν.3054/2002, οι οποI?οι τελωνI?ζουν απευθεI?ας πετρIi??λαιο κI?νησης απI? τα διυλιστIi??ρια και το οποI?ο χρησιμοποιεI?ται σε βιομηχανικIi??ς Ii?? εμπορικIi??ς χρIi??σεις, δI?νανται να χρησιμοποιοI?ν μIi??ρος αυτοI? και για σκοποI?ς θIi??ρμανσης, χωρI?ς περαιτIi??ρω υποχρεIZσεις.

5. ΠαρIi??δοση πετρελαI?ου θIi??ρμανσης σε νομικI? πρI?σωπο που I?φειλε να παραλIi??βει πετρIi??λαιο κI?νησης.

ΚατIi?? την πρIZτη εφαρμογIi?? της σχετικIi??ς ΑΥΟ παρατηρIi??θηκε I?τι ορισμIi??να νομικIi?? πρI?σωπα που στεγIi??ζονται σε ανεξIi??ρτητα κτI?ρια, παρIi??λαβαν απI? παραδρομIi?? πετρIi??λαιο θIi??ρμανσης ενIZ I?φειλαν να παραλIi??βουν πετρIi??λαιο κI?νησης.

Στην περI?πτωση αυτIi?? και εφI?σον το νομικI? πρI?σωπο παρουσιαστεI? αυτοβοI?λως στην αρμI?δια αρχIi??, η οποI?α αφοI? εξετIi??σει τα πραγματικIi?? περιστατικIi?? και τα Ii??δη συλλεχθIi??ντα στοιχεI?α του φακIi??λου της υπI?θεσης και διαπιστIZσει I?τι η εν λI?γω παραλαβIi?? πετρελαI?ου θIi??ρμανσης Ii??γινε εκ παραδρομIi??ς, θα προβαI?νει στην εI?σπραξη της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων μεταξI? πετρελαI?ου κI?νησης και θIi??ρμανσης. Η ως Ii??νω διαχεI?ριση των εν λI?γω υποθIi??σεων θα αφορIi?? τις περιπτIZσεις που Ii??χουν τελεσθεI? μIi??χρι την ημερομηνI?α Ii??κδοσης της παροI?σης. ΑπI? τοI?δε και στο εξIi??ς σε περιπτIZσεις μη εφαρμογIi??ς της νI?μιμης διαδικασI?ας παραλαβIi??ς πετρελαI?ου κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης απI? νομικIi?? πρI?σωπα που στεγIi??ζονται σε ανεξIi??ρτητα κτI?ρια, I?πως περιγρIi??φεται στην σχετικIi?? ΑΥΟ, θα εφαρμI?ζονται οι διατIi??ξεις του Ii??ρθρου 119Α παρ.1 του Ν.2960/2001, με την επιφI?λαξη των διατIi??ξεων περI? λαθρεμπορI?ας.

Β. ΟδηγI?ες συμπλIi??ρωσης της ΔIi??λωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ) για την καταβολIi?? της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων (Ii??ρθρο 4 της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ)

Για την καταβολIi?? της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων στις τελωνειακIi??ς αρχIi??ς, απI? τα υπI?χρεα νομικIi?? πρI?σωπα του Ii??ρθρου 2 παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101 παρ. 1, του ν.2238/1994, που Ii??χουν επαγγελματικIi?? εγκατIi??σταση σε κοινI? κτI?ριο με Ii??λλα πρI?σωπα, χρησιμοποιεI?ται η ΔIi??λωση ΕΦΚ (ΔΕΦΚ). Το ως Ii??νω Ii??ντυπο καθιερIZθηκε με τις διατIi??ξεις της αρ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356/Β') και διατI?θεται απI? τα τελωνεI?α.

Η υποβολIi?? της ΔΕΦΚ πραγματοποιεI?ται στις κατIi?? τI?πο αρμI?διες τελωνειακIi??ς αρχIi??ς απI? τα υπI?χρεα νομικIi?? πρI?σωπα για κIi??θε μI?α απI? τις εγκαταστIi??σεις τους (π.χ. για κIi??θε Ii??να υποκατIi??στημα τρIi??πεζας) μIi??χρι και την 20Ii?? ΙανουαρI?ου, για τις καταναλωθεI?σες ποσI?τητες της περιI?δου απI? 15 ΟκτωβρI?ου μIi??χρι και 31 ΔεκεμβρI?ου του προηγοI?μενου Ii??τους και μIi??χρι και την 20Ii?? ΜαI?ου για τις καταναλωθεI?σες ποσI?τητες της περιI?δου απI? 1 ΙανουαρI?ου μIi??χρι και 30 ΑπριλI?ου κIi??θε Ii??τους.

Ο υπολογισμI?ς της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων πραγματοποιεI?ται σI?μφωνα με τα οριζI?μενα στην παρ. 4 του Ii??ρθρου 4 της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ.

α) Για την υποβολIi?? της ΔΕΦΚ στο τελωνεI?ο, στο Ii??ντυπο παραστατικI? συμπληρIZνονται υποχρεωτικIi?? οι εξIi??ς θIi??σεις:
Στη θIi??ση 1, αναγρIi??φεται η Ii??νδειξη COM 4, διIi??θεση στην κατανIi??λωση.
Στη θIi??ση 2 «ΑποστολIi??ας- ΥπI?χρεος» αναγρIi??φονται τα στοιχεI?α του υπI?χρεου νομικοI? προσIZπου Ii??τοι, ονοματεπIZνυμο Ii?? εμπορικIi?? επωνυμI?α καθIZς και η πλIi??ρης διεI?θυνση αυτοI? και ο αριθμI?ς φορολογικοI? μητρIZου (ΑΦΜ). Τα I?δια στοιχεI?α αναγρIi??φονται και στη θIi??ση 8 «ΠαραλIi??πτης».
Στη θIi??ση 55 «ΜονIi??δες ΦορολI?γησης» αναγρIi??φονται οι μονIi??δες του πετρελαI?ου βIi??σει των οποI?ων υπολογI?ζεται η διαφορIi?? των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων. ΕπισημαI?νεται I?τι μονIi??δα φορολI?γησης για το πετρIi??λαιο εσωτερικIi??ς καI?σης εI?ναι το χιλιI?λιτρο.
ΤIi??λος στη θIi??ση 44 «ΕιδικIi??ς ΜνεI?ες/ΠροσκομιζI?μενα Εγγραφα» αναγρIi??φεται η Ii??νδειξη «ΝομικI? πρI?σωπο του Ii??ρθρου 2, παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 – ΚαταβολIi?? της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων».

Για διευκI?λυνση των ενδιαφερομIi??νων, επισυνIi??πτεται συμπληρωμIi??νο υπI?δειγμα/παρIi??δειγμα της ΔΕΦΚ.

β) ΠροκειμIi??νου για τα μηχανογραφημIi??να στο Ο.Π.Σ.Τ. ΤελωνεI?α, για την καταχIZρηση της ΔΕΦΚ στο μηχανογραφικI? σI?στημα, συμπληρIZνονται υποχρεωτικIi?? οι εξIi??ς θIi??σεις:

Στα «ΒασικIi?? ΣτοιχεI?α της ΔΕΦΚ»
ΣυμπληρIZνεται η I?νδειξη «ΑπλοποιημIi??νη ΔιαδικασI?α»
Στη θIi??ση 1 «ΔIi??λωση», αναγρIi??φεται η Ii??νδειξη COM 4,
Στη θIi??ση 2 «ΑποστολIi??ας-ΥπI?χρεος» συμπληρIZνεται ο αριθμI?ς φορολογικοI? μητρIZου (ΑΦΜ) του υπI?χρεου, ενIZ τα στοιχεI?α του νομικοI? προσIZπου Ii??τοι, ονοματεπIZνυμο Ii?? εμπορικIi?? επωνυμI?α καθIZς και η πλIi??ρης διεI?θυνση αυτοI? μεταφIi??ρονται απI? την αντI?στοιχη εγγραφIi?? του συγκεκριμIi??νου ΑΦΜ στο σI?στημα TAXIS. Τα I?δια στοιχεI?α μεταφIi??ρονται και στη θIi??ση 8 «ΠαραλIi??πτης».
ΤIi??λος συμπληρIZνεται η θIi??ση 14 «ΔιασαφιστIi??ς/ΑντιπρI?σωπος»

Στους «ΣτI?χους της ΔΕΦΚ»
Στην θIi??ση 33 «ΚωδικI?ς ΕμπορευμIi??των» συμπληρIZνονται τα πεδI?α με τον ΚωδικI? TARIC 2710194390 και τον ΕθνικI? ΠρI?σθετο ΚωδικI? 1268.

ΕπισημαI?νεται I?τι ο πρI?σθετος κωδικI?ς φορολογI?ας 1268 συνδIi??θηκε απI? 01/01/2012 μI?νον με τον κωδικI? TARIC 2710194390, για λI?γους ομοιI?μορφης χρIi??σης, συνεκτιμIZντας και το γεγονI?ς I?τι το προISI?ν Ii??χει εξIi??λθει της φορολογικIi??ς αποθIi??κης και Ii??χει Ii??δη καταναλωθεI? απI? τα ως Ii??νω νομικIi?? πρI?σωπα.

Στην θIi??ση 41 «ΜονIi??δες ΦορολI?γησης» συμπληρIZνεται η αντI?στοιχη ποσI?τητα εκφρασμIi??νη στην μονIi??δα φορολI?γησης (η μονIi??δα φορολI?γησης για το πετρIi??λαιο εσωτερικIi??ς καI?σης εI?ναι το χιλιI?λιτρο).

Στην θIi??ση 37 «ΚαθεστIZς» συμπληρIZνεται το καθεστIZς 48 00.

Στην θIi??ση 34 η χIZρα καταγωγIi??ς «GR».

ΤIi??λος στη θIi??ση 44 «ΕιδικIi??ς ΜνεI?ες/ΠροσκομιζI?μενα I?γγραφα» αναγρIi??φεται η Ii??νδειξη «ΝομικI? πρI?σωπο του Ii??ρθρου 2, παρ. 4 και του Ii??ρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 – ΚαταβολIi?? της διαφορIi??ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων».

Στην συνIi??χεια γI?νεται ο υπολογισμI?ς των αναλογοI?ντων φI?ρων και λοιπIZν επιβαρI?νσεων.

Γ. ΔημιουργI?α πρI?σθετου κωδικοI? φορολογI?ας και συνδυασμIZν φορολογI?ας

Για την καταβολIi?? της διαφορIi??ς του Ε.Φ.Κ. μεταξI? του πετρελαI?ου θIi??ρμανσης και κI?νησης απI? τα νομικIi?? πρI?σωπα, σI?μφωνα με τις διατIi??ξεις του νI?μου 3986/2011 ενσωματIZθηκε στο υποσI?στημα TARIC του ΟΠΣΤ ο πρI?σθετος κωδικI?ς φορολογI?ας «1268: ΠετρIi??λαιο εσωτερικIi??ς καI?σης (Diesel). ΚαταβολIi?? διαφορIi??ς ΕιδικοI? ΦI?ρου ΚατανIi??λωσης μεταξI? πετρελαI?ου θIi??ρμανσης και κI?νησης απI? νομικIi?? πρI?σωπα σI?μφωνα με τις διατIi??ξεις του ν.3986/2011.".

Στη συγκεκριμIi??νη περI?πτωση ο συντελεστIi??ς του ΕΦΚ 352 €/χιλιI?λιτρο προκI?πτει απI? τη διαφορIi?? (412-60) μεταξI? των συντελεστIZν ΕΦΚ πετρελαI?ου κI?νησης και θIi??ρμανσης. Ο κωδικI?ς αυτI?ς συνδIi??θηκε με:

> α) τον νIi??ο συνδυασμI? φορολογI?ας «188» (352 €/χιλιI?λιτρο) για τον υπολογισμI? του ΕΦΚ (κωδικI?ς μηχανογρIi??φησης «214: ΦΚ ΝΑΥΘ. ΕΓΧ&ΕΕ»)
> β) τον συνδυασμI? φορολογI?ας «25:ΕιδικI? τIi??λος 5‰» (κωδικI?ς μηχανογρIi??φησης «640: ΕιδικI? τIi??λος 5‰») και
> γ) το συνδυασμI? «200» (23%) (κωδικI?ς μηχανογρIi??φησης «310: ΦΠΑ ΠΕΤΡ. ΕΓΧ&ΕΕ»).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ii??I?Ii??I?Ii??Ii??I?I?Ii?? I?I?Ii??I?Ii??I?Ii?? Ii??Ii??I? Ii??I? I?I?I?I?Ii??I?I?I? Ii??Ii??Ii??Ii??Ii??IZI? Ii??Ii??Ii??I?Ii??Ii??Ii??I?I?Ii??I?I?IZI? I?. Ii??I?Ii??I?Ii??Ii??I?I?Ii??

Ο ΠρI?εδρος και το ΔιοικητικI? ΣυμβοI?λιο του ΣυνδIi??σμου ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου, λαμβIi??νοντας υπI?ψη τη δI?σκολη οικονομικIi?? και κοινωνικIi?? περI?οδο που διανI?ουμε, αποφIi??σισαν τη μη πραγματοποI?ηση ετIi??σιας χοροεσπερI?δας για τη φετινIi?? χρονιIi??.
ΑντI? της καθιερωμIi??νης ετIi??σιας χοροεσπερI?δας  και την κοπIi?? πI?τας του ΣωματεI?ου, προσIi??φεραν χρηματικI? ποσI? ως Ii??νδειξη βοIi??θειας και αλληλεγγI?ης σε συνανθρIZπους μας που αντιμετωπI?ζουν σοβαρIi?? οικονομικIi?? και Ii??λλα προβλIi??ματα. 

 

clomid without prescription in usa.

I?I?I?I?Ii??Ii??I? I?I?Ii??I?Ii??I?Ii??Ii??I?I?Ii??Ii?? Ii??Ii??Ii?? Ii??IYIi??Ii??Is I?I?Ii?? Ii??I?Ii??Ii??I?Ii?? Ii??Ii??I?Ii??I?Ii??I?I?.Ii??I?I?I?Ii??I? Ii??I?Ii?? Ii??I?I?I?Ii??I?I?I?I? Ii??IsIY-BP

Η αιφνιδιαστικIi?? απI?φαση της εταιρεI?ας που εκπροσωπεI?τε, να χρεIZνει στο εξIi??ς λειτουργικIi?? Ii??ξοδα 4,3€ ανIi?? τιμολI?γιο για την απI?δοση των εισφορIZν των πρατηριοI?χων στο ΤΕΑΠΥΚ αποτIi??λεσε δυσIi??ρεστη Ii??κπληξη για τους συναδIi??λφους που συνεργIi??ζονται μαζI? σας και εμπορεI?ονται αποκλειστικIi?? τα προISI?ντα σας .

Δεν υποστηρI?ζουμε I?τι η εI?σπραξη και η απI?δοση των εισφορIZν εI?ναι δουλειIi?? των εταιρειIZν εμπορI?ας I?μως μIi??σω των λογιστηρI?ων των εταιρειIZν η εργασI?α αυτIi?? γI?νεται εδIZ και πολλIi?? χρI?νια με τον πιο αποτελεσματικI? και γρIi??γορο τρI?πο.

Η εναλλακτικIi?? λI?ση να πληρIZνει κIi??θε πρατηριοI?χος χωριστIi?? την εισφορIi?? του στο ΕπικουρικI? ΤαμεI?ο εI?ναι πολI? γραφειοκρατικIi??. ΕφI?σον η εταιρεI?α σας προτI?θεται να εξυπηρετIi??σει τους συνεργIi??τες της θα μποροI?σε να συνεχI?σει να το κIi??νει στο I?νομα της καλIi??ς και πολυετοI?ς συνεργασI?ας που Ii??χει με τους περισσI?τερους απI? αυτοI?ς.

Αν το κI?στος της παρακρIi??τησης των εισφορIZν (που γI?νεται αυτI?ματα απI? το μηχανογραφικI? σI?στημα κατIi?? την Ii??κδοση του τιμολογI?ου) και της απI?δοσης τους στο ΤΕΑΠΥΚ (που επI?σης υποθIi??τουμε I?τι γI?νεται διαδικτυακIi??) εI?ναι τI?σο δυσβIi??σταχτο για την ΕΚΟ-BP, τI?τε δεν μποροI?με παρIi?? να συγχαροI?με τη διοI?κηση της που κατIi??φερε να εντοπI?σει και να κλεI?σει την πηγIi?? της οικονομικIi??ς αιμορραγI?ας της εταιρεI?ας.

 Στα πλαI?σια της αγαστIi??ς συνεργασI?ας μας και της καλIi??ς θIi??λησIi??ς σας για την διατIi??ρηση της ομαλIi??ς λειτουργI?ας της αγορIi??ς, εκτιμοI?με πως πρIi??πει Ii??μεσα να ανακαλIi??σετε και να μην εφαρμI?σετε την  ως ανωτIi??ρω χρIi??ωση  οI?τως IZστε  να μην διαταραχθεI? η αμοιβαI?α σχIi??ση εμπιστοσI?νης που Ii??χει αναπτυχθεI? μεταξI? ημIZν και υμIZν.
ΠαρακαλοI?με I?πως μας απαντIi??σετε Ii??μεσα για τις ενIi??ργειες σας, επιφυλασσI?μενοι παντI?ς νομI?μου δικαιIZματI?ς μας.

 

Ii??Ii??I?I?Ii??Ii??I?Ii?? IYI?I?I?I?I?I?I?Ii?? I?I?Ii?? I?I?I?I?I?Ii??Ii??I?I?Ii?? I?I?I?I?I?I?Ii?? Ii??I?Ii?? Ii??I?I?I?Ii??Ii??I?Ii??Ii??I?Ii?? I?Ii?? Ii??Ii?? Ii??I?I?I?Ii??I?I?Ii?? Ii??I?Ii?? Ai??Ii??Ii??Ii??I?I?Ii??I?Ii??Ai??

ΘετικI? αποτIi??λεσμα εI?χε η συνIi??ντηση της διοI?κησης της ΠΟΠΕΚ με τον αναπληρωτIi?? υπουργI? ΟικονομικIZν κ. Π. ΟικονI?μου την ΠIi??μπτη 23 ΦεβρουαρI?ου.

Ο κ. ΟικονI?μου δεσμεI?θηκε, συγκεκριμIi??να, να φIi??ρει στην ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν ΥποθIi??σεων της ΒουλIi??ς νομοθετικIi?? ρI?θμιση για τη ρI?θμιση του προβλIi??ματος με τα πρI?στιμα του «Ii??φαιστου». ΕπανIi??λαβε δε στο ΔΣ της ΟμοσπονδI?ας μας I?τι οι πρIi??ξεις για τις οποI?ες επιβλIi??θηκαν τα πρI?στιμα δεν Ii??χουν καμI?α σχIi??ση με λαθρεμπI?ριο καυσI?μων.

Το κεI?μενο της τροπολογI?ας εI?ναι Ii??δη Ii??τοιμο (Ii??λλωστε σχετικIi?? νομοθετικIi?? ρI?θμιση εI?χε προωθηθεI? και πρI?σφατα στη ΒουλIi?? αλλIi?? αποσI?ρθηκε μετIi?? την αποπομπIi?? του γενικοI? γραμματIi??α ΦορολογικIZν και ΤελωνειακIZν ΘεμIi??των κ. Γ. ΚαπελIi??ρη) και ο κλIi??δος αναμIi??νει την ψIi??φισIi?? της το συντομI?τερο.

ΥπενθυμI?ζεται I?τι ο κ. ΟικονI?μου, μιλIZντας την ΤετIi??ρτη 22-2 στην τηλεI?ραση της ΝΕΤ τI?νισε μεταξI? Ii??λλων για το θIi??μα του ΗφαI?στου I?τι «Δεν υπIi??ρχει I?χνος, οI?τε υποψI?α λαθρεμπορI?ας» ενIZ επIi??ρριψε ευθI?νες στους εισαγγελεI?ς που χειρI?στηκαν το θIi??μα. ΑναλυτικIi?? ο κ. ΟικονI?μου δIi??λωσε μεταξI? Ii??λλων τα εξIi??ς:

«Οι Ii??νθρωποι πληρIZνουν την επιπολαιI?τητα του εισαγγελIi??α, ο οποI?ος χαρακτIi??ρισε την εγκI?κλιο του κ. ΚαπελIi??ρη κIi??λυψη λαθρεμπορI?ου καυσI?μων. ΜιλIi??με για ασυναρτησI?ες. ΑναγκαστIi??καμε βIi??βαια να απομακρI?νουμε τον κ. ΚαπελIi??ρη, μη φανεI? I?τι καλI?πτουμε κIi??τι…»

«…ΜιλIi??με για ασI?λληπτες ελαφρI?τητες. ΕπειδIi?? Ii??χει εμπλακεI? ο εισαγγελIi??ας και τα καθυστIi??ρησε I?λα αυτIi??, προ 15θημIi??ρου, στην ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν, Ii??κανα μια παρουσI?αση γενικIZς για το σI?στημα Ii??φαιστος. I?χει δημιουργηθεI? και αυτIi?? η εμπλοκIi?? με αυτI? που Ii??κανε ο εισαγγελIi??ας, ο οποI?ος Ii??χει ευθI?νη. ΠρIi??πει να προσIi??χουν οι κ. εισαγγελεI?ς. Δεν εI?ναι ανεI?θυνοι. ΛοιπI?ν, εI?πα στην ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν της ΒουλIi??ς να καλIi??σει τον πρI?εδρο των πρατηριοI?χων και να συζητIi??σουμε το θIi??μα. Να καταλIi??βει η ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν της ΒουλIi??ς snovitra super power. ποιο εI?ναι το πρI?βλημα που αντιμετωπI?ζουν οι Ii??νθρωποι, I?τι δεν υπIi??ρχει I?χνος, υποψI?α λαθρεμπορI?ας και αμIi??σως μετIi?? να φIi??ρουμε διατIi??ξεις να το ρυθμI?σουμε».

I?I?Ii??Ii??Ii??Ii??I? Ii?? I?I?I?I?I?Ii??Ii??I?I?Ii?? I?I?I?I?I?I?Ii?? Ii??I?Ii?? Ii??I?I?I?Ii??Ii??I?Ii??Ii??I?Ii?? I?Ii?? Ii??Ii?? Ii??I?I?I?Ii??I?I?Ii?? Ii??I?Ii?? Ai??Ii??Ii??Ii??I?I?Ii??I?Ii??Ai??

 

ΘετικI? αποτIi??λεσμα εI?χε η συνIi??ντηση legal doxycycline 100mg online. της διοI?κησης της ΠΟΠΕΚ με τον αναπληρωτIi?? υπουργI? ΟικονομικIZν κ. Π. ΟικονI?μου την ΠIi??μπτη 23 ΦεβρουαρI?ου.

Ο κ. ΟικονI?μου δεσμεI?θηκε, συγκεκριμIi??να, να φIi??ρει στην ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν ΥποθIi??σεων της ΒουλIi??ς νομοθετικIi?? ρI?θμιση για τη ρI?θμιση του προβλIi??ματος με τα πρI?στιμα του «Ii??φαιστου». ΕπανIi??λαβε δε στο ΔΣ της ΟμοσπονδI?ας μας I?τι οι πρIi??ξεις για τις οποI?ες επιβλIi??θηκαν τα πρI?στιμα δεν Ii??χουν καμI?α σχIi??ση με λαθρεμπI?ριο καυσI?μων.

Το κεI?μενο της τροπολογI?ας εI?ναι Ii??δη Ii??τοιμο (Ii??λλωστε σχετικIi?? νομοθετικIi?? ρI?θμιση εI?χε προωθηθεI? και πρI?σφατα στη ΒουλIi?? αλλIi?? αποσI?ρθηκε μετIi?? την αποπομπIi?? του γενικοI? γραμματIi??α ΦορολογικIZν και ΤελωνειακIZν ΘεμIi??των κ. Γ. ΚαπελIi??ρη) και ο κλIi??δος αναμIi??νει την ψIi??φισIi?? της το συντομI?τερο.

ΥπενθυμI?ζεται I?τι ο κ. ΟικονI?μου, μιλIZντας την ΤετIi??ρτη 22-2 στην τηλεI?ραση της ΝΕΤ τI?νισε μεταξI? Ii??λλων για το θIi??μα του ΗφαI?στου I?τι «Δεν υπIi??ρχει I?χνος, οI?τε υποψI?α λαθρεμπορI?ας» ενIZ επIi??ρριψε ευθI?νες στους εισαγγελεI?ς που χειρI?στηκαν το θIi??μα. ΑναλυτικIi?? ο κ. ΟικονI?μου δIi??λωσε μεταξI? Ii??λλων τα εξIi??ς:

«Οι Ii??νθρωποι πληρIZνουν την επιπολαιI?τητα του εισαγγελIi??α, ο οποI?ος χαρακτIi??ρισε την εγκI?κλιο του κ. ΚαπελIi??ρη κIi??λυψη λαθρεμπορI?ου καυσI?μων. ΜιλIi??με για ασυναρτησI?ες. ΑναγκαστIi??καμε βIi??βαια να απομακρI?νουμε τον κ. ΚαπελIi??ρη, μη φανεI? I?τι καλI?πτουμε κIi??τι…»

«…ΜιλIi??με για ασI?λληπτες ελαφρI?τητες. ΕπειδIi?? Ii??χει εμπλακεI? ο εισαγγελIi??ας και τα καθυστIi??ρησε I?λα αυτIi??, προ 15θημIi??ρου, στην ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν, Ii??κανα μια παρουσI?αση γενικIZς για το σI?στημα Ii??φαιστος. I?χει δημιουργηθεI? και αυτIi?? η εμπλοκIi?? με αυτI? που Ii??κανε ο εισαγγελIi??ας, ο οποI?ος Ii??χει ευθI?νη. ΠρIi??πει να προσIi??χουν οι κ. εισαγγελεI?ς. Δεν εI?ναι ανεI?θυνοι. ΛοιπI?ν, εI?πα στην ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν της ΒουλIi??ς να καλIi??σει τον πρI?εδρο των πρατηριοI?χων και να συζητIi??σουμε το θIi??μα. Να καταλIi??βει η ΕπιτροπIi?? ΟικονομικIZν της ΒουλIi??ς ποιο εI?ναι το πρI?βλημα που αντιμετωπI?ζουν οι Ii??νθρωποι, I?τι δεν υπIi??ρχει I?χνος, υποψI?α λαθρεμπορI?ας και αμIi??σως μετIi?? να φIi??ρουμε διατIi??ξεις να το ρυθμI?σουμε».