Entries Tagged as ''

I?I�I?I�I?I�I?I?I�I� I?I?I�I�I?I?I?I?I�I?I�I?I� I?I?I� I�I�I?I�I?I?I?I� I�I�I�I?. I?I�I?I?I�I?I?I�I� (I?I�IY)-I�I�I�IsI�5001970/13.1.2012

Το ΥπουργεI?ο ΟικονομικIZν με τo υπI� αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012 I�γγραφI? του προς τις τελωνειακI�ς αρχI�ς, I�δωσε διευκρινI?σεις και επI? των ερωτημI�των που εI?χε θI�σει η ΟμοσπονδI?α μας (ΠΟΠΕΚ) με την απI? 21/10/2011 επιστολI� της.

Με το παραπI�νω I�γγραφο δI?νονται απαντI�σεις σε θI�ματα που αφοροI?ν:

1. την ταυτοποI?ηση των στοιχεI?ων των ενοI?κων σε κτI?ριο.

2. την παρI�δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θI�ρμανσης σε κτI?ριο που I�χει μισθωθεI? απI? νομικI? πρI?σωπο αλλI� χρησιμοποιεI?ται ως κατοικI?α υπαλλI�λων του.

3. την παρI�δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θI�ρμανσης σε κτI?ριο που υπI�ρχουν κενI� διαμερI?σματα και στο οποI?ο στεγI�ζονται και νομικI� πρI?σωπα.

4.την παρI�δοση πετρελαI?ου θI�ρμανσης σε νομικI? πρI?σωπο που I?φειλε να παραλI�βει πετρI�λαιο κI?νησης.

5.ΟδηγI?ες συμπλI�ρωσης της ΔI�λωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ) για την καταβολI� της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων μεταξI? πετρελαI?ου κI?νησης και θI�ρμανσης στις τελωνειακI�ς αρχI�ς.

 

ΣI?μφωνα με το παραπI�νω στην περI?πτωση παρI�δοσης πετρελαI?ου θI�ρμανσης σε νομικI? πρI?σωπο που I?φειλε να παραλI�βει πετρI�λαιο κI?νησης, δηλ. για νομικI� πρI?σωπα που στεγI�ζονται σε ανεξI�ρτητα κτI?ρια και παρI�λαβαν απI? παραδρομI� πετρI�λαιο θI�ρμανσης ενIZ I?φειλαν να παραλI�βουν πετρI�λαιο κI?νησης, παρI�χεται η δυνατI?τητα στο νομικI? πρI?σωπο να καταβI�λλει τη διαφορI� των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων μεταξI? πετρελαI?ου κI?νησης και θI�ρμανσης στην αρμI?δια αρχI�, I?που αφοI? εξεταστεI? και διαπιστωθεI? I?τι η εν λI?γω παραλαβI� πετρελαI?ου θI�ρμανσης  I�γινε εκ παραδρομI�ς, η υπI?θεση κλεI?νει. ΑυτI? αυστηρI� αναφI�ρεται σε παραδI?σεις που πραγματοποιI�θηκαν I�ως 13/01/2012.

Για παρI�δοση και λI�θη μετI� απI? αυτI�ν την ημερομηνI?α θα επιβI�λλονται οι προβλεπI?μενες αυστηρI�ς κυρIZσεις.

 ΠροσοχI�: Τα μI�λη ΔΙΠΕΘΕ (διακινητI�ς πετρελαI?ου θI�ρμανσης) μεριμνοI?ν για την παρI�δοση του σωστοI? τI?που πετρελαI?ου, παρI�χοντας και τις αναγκαI?ες διευκρινI?σεις  στο πρI?σωπο του παραγγI�λνει το πετρI�λαιο.

ΑκολουθεI? το σχετικI? I�γγραφο:

 

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012

ΠαροχI� διευκρινI?σεων αναφορικI� με την εφαρμογI� της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιIZν συμπλI�ρωσης της ΔI�λωσης ΕΦΚ για την καταβολI� της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων απI? τα νομικI� πρI?σωπα του I�ρθρου 2, παρ. 4 και του I�ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994

ΑθI�να, 13 ΙανουαρI?ου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ 331 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε'
3. Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε'
4. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΣΤ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Tαχ. Δ/νση : Καρ. ΣερβI?ας 10
Tαχ. ΚIZδικας : 10184 ΑθI�να
ΤηλI�φωνο : 210-6987418, 423
FAX: 210-6987424
e-mail: finexcis@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠαροχI� διευκρινI?σεων αναφορικI� με την εφαρμογI� της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιIZν συμπλI�ρωσης της ΔI�λωσης ΕΦΚ για την καταβολI� της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων απI? τα νομικI� πρI?σωπα του I�ρθρου 2, παρ. 4 και του I�ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994.
ΣΧΕΤ: Η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5043141 ΕΞ 24.10.2011 Δ.Υ.Ο.

Σε συνI�χεια της ανωτI�ρω σχετικI�ς Δ.Υ.Ο. με την οποI?α κοινοποιI�θηκαν οι διατI�ξεις της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2283/Β') αναφορικI� με τον καθορισμI? των I?ρων και των προI�ποθI�σεων για την παραλαβI� πετρελαI?ου εσωτερικI�ς καI?σης (DIESEL) απI? τα νομικI� πρI?σωπα του I�ρθρου 2 παρ. 4 και του I�ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοποI?ς θI�ρμανσης καθIZς και του τρI?που ελI�γχου της νI?μιμης χρησιμοποI?ησης αυτοI?, σας γνωρI?ζουμε συμπληρωματικI� τα ακI?λουθα:

Α. ΑντιμετIZπηση πρακτικIZν θεμI�των που προκI?πτουν απI? την εφαρμογI� της ως I�νω ΑΥΟ

ΚατI?πιν ερωτημI�των που προI�κυψαν κατI� την πρIZτη εφαρμογI� της ανωτI�ρω ΑΥΟ απI? εμπλεκI?μενους φορεI?ς, παρI�χονται οι ακI?λουθες διευκρινI?σεις:

1. Ως προς την ταυτοποI?ηση των στοιχεI?ων των ενοI?κων σε κτI?ριο.

ΣI?μφωνα με το I�ρθρο 4 της ως I�νω ΑΥΟ τα νομικI� πρI?σωπα του I�ρθρου 2 παρ. 4 και του I�ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994, τα οποI?α I�χουν επαγγελματικI� εγκατI�σταση σε κοινI? κτI?ριο με I�λλα πρI?σωπα, παραλαμβI�νουν αρχικI� πετρI�λαιο θI�ρμανσης και στη συνI�χεια αποδI?δουν σε συγκεκριμI�νες ημερομηνI?ες τη διαφορI� μεταξI? του υψηλοI? και χαμηλοI? συντελεστI� ΕΦΚ και των λοιπIZν επιβαρI?νσεων στις αρμI?διες αρχI�ς.

ΔεδομI�νου I?τι εγεI?ρονται αμφισβητI�σεις απI? τα μI�λη ΔΙΠΕΘΕ κατI� την παρI�δοση του πετρελαI?ου προς τον διαχειριστI� (ιδιIZτη I� εταιρεI?α διαχεI?ρισης) οι οποI?ες αφοροI?ν στην ταυτοποI?ηση των στοιχεI?ων των ενοI?κων προκειμI�νου να διασφαλιστεI? η διI�θεση του σωστοI? τI?που πετρελαI?ου, σας γνωρI?ζουμε τα εξI�ς:

(α) Ο διαχειριστI�ς οφεI?λει να γνωρI?ζει τα πρI?σωπα που κατοικοI?ν στο κτI?ριο τη διαχεI?ριση του οποI?ου I�χει αναλI�βει προκειμI�νου να παραγγI�λνει το σωστI? τI?πο πετρελαI?ου. Σε περI?πτωση δε, που υπI�ρχει επαγγελματικI� διαχεI?ριση, το πρI?σωπο που I�χει οριστεI? ως συνδιαχειριστI�ς επικουρεI? τον επαγγελματI?α διαχειριστI� στην παραγγελI?α του πετρελαI?ου.

(β) Στο ΠληροφοριακI? ΣI?στημα ΔΙ.ΠΕ. που τηρεI?ται στη ΓενικI� ΓραμματεI?α ΠληροφοριακIZν ΣυστημI�των (Γ.Γ.Π.Σ.) υπI�ρχει σχετικI� εφαρμογI� I?που τα μI�λη ΔΙΠΕΘΕ ελI�γχουν τον ΑΦΜ του προσIZπου που παραγγI�λνει το πετρI�λαιο.

ΩστI?σο, I�χει παρατηρηθεI? I?τι υπI�ρχουν περιπτIZσεις I?που σε κτI?ριο που πρI�πει να παραληφθεI? πετρI�λαιο θI�ρμανσης ο ΑΦΜ του προσIZπου που παραγγI�λνει το πετρI�λαιο αντιστοιχεI? σε υπI?χρεο για πετρI�λαιο κI?νησης (π.χ. κτI?ριο που στεγI�ζονται νομικI� πρI?σωπα με I�λλα πρI?σωπα και ο διαχειριστI�ς του κτιρI?ου εI?ναι νομικI? πρI?σωπο). Στις περιπτIZσεις αυτI�ς παραλαμβI�νεται πετρI�λαιο θI�ρμανσης με ευθI?νη του διαχειριστI� και στη συνI�χεια εφαρμI?ζεται η διαδικασI?α του I�ρθρου 4, της σχετικI�ς ΑΥΟ. Για την εκ των υστI�ρων διαπI?στωση της νI?μιμης χρησιμοποI?ησης του πετρελαI?ου αυτοI? απI? τις αρμI?διες υπηρεσI?ες, εξετI�ζονται συνδυαστικI� πI�ραν του ΑΦΜ του προσIZπου που παρI�γγειλε το πετρI�λαιο, και ο κωδικI?ς ηλεκτρονικI�ς πληρωμI�ς του λογαριασμοI? ηλεκτρικοI? ρεI?ματος του κτιρI?ου στο οποI?ο παραδI?δεται το πετρI�λαιο, η ακριβI�ς διεI?θυνση αυτοI? και τα λοιπI� στοιχεI?α που αναγρI�φονται στα σχετικI� παραστατικI�.

(γ) ΕξυπακοI?εται I?τι σε κτI?ριο που πρI�πει να παραληφθεI? πετρI�λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θI�ρμανσης και ο διαχειριστI�ς αυτοI? εI?ναι φυσικI? πρI?σωπο, θα παραλαμβI�νεται πετρI�λαιο κI?νησης ανεξI�ρτητα απI? την I�νδειξη που εμφανI?ζεται στην ως I�νω εφαρμογI�, λI?γω του ελI�γχου βI�σει του ΑΦΜ του φυσικοI? προσIZπου.

(δ) Τα μI�λη ΔΙΠΕΘΕ μεριμνοI?ν για την παρI�δοση του σωστοI? τI?που πετρελαI?ου, παρI�χοντας και τις αναγκαI?ες διευκρινI?σεις βI�σει της παροI?σας, στο πρI?σωπο του παραγγI�λνει το πετρI�λαιο ιδI?ως δε στις περιπτIZσεις που τα ως I�νω νομικI� πρI?σωπα στεγI�ζονται σε ανεξI�ρτητα κτI?ρια στα οποI?α εI?ναι προφανI�ς I?τι πρI�πει να παραδοθεI? πετρI�λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θI�ρμανσης (π.χ. μια βιομηχανI?α που λειτουργεI? ως Α.Ε. κ.λπ.).

2. ΠαρI�δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θI�ρμανσης σε κτI?ριο που I�χει μισθωθεI? απI? νομικI? πρI?σωπο αλλI� χρησιμοποιεI?ται ως κατοικI?α υπαλλI�λων του.

Σε περI?πτωση παρI�δοσης πετρελαI?ου για σκοποI?ς θI�ρμανσης απI? μI�λος ΔΙΠΕΘΕ σε κτI?ριο το οποI?ο I�χει μισθωθεI? απI? νομικI? πρI?σωπο του I�ρθρου 2 παρ. 4 και του I�ρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 αλλI� χρησιμοποιεI?ται ως κατοικI?α υπαλλI�λων του, εφαρμI?ζονται τα ακI?λουθα:

(α) I?ταν τα σχετικI� παραστατικI� που αφοροI?ν στην παρI�δοση του πετρελαI?ου εκδI?δονται στο I?νομα του νομικοI? προσIZπου και λογI?ζονται ως δαπI�νες του, τI?τε παραδI?δεται πετρI�λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θI�ρμανσης.

(β) ΑντI?θετα σε περI?πτωση που η δαπI�νη για την αγορI� του πετρελαI?ου βαρI?νει εξ ολοκλI�ρου τους υπαλλI�λους του και τα σχετικI� παραστατικI� δεν εκδI?δονται στο I?νομα του νομικοI? προσωπικοI?, τI?τε παραδI?δεται πετρI�λαιο θI�ρμανσης.

3. ΠαρI�δοση πετρελαI?ου για σκοποI?ς θI�ρμανσης σε κτI?ριο που υπI�ρχουν κενI� διαμερI?σματα και στο οποI?ο στεγI�ζονται και νομικI� πρI?σωπα.

(α) Σε περI?πτωση που τα κενI� διαμερI?σματα εI?ναι και αυτI� ιδιοκτησI?ας νομικIZν προσIZπων, ευνI?ητο εI?ναι I?τι θα παραλαμβI�νεται πετρI�λαιο κI?νησης για την θI�ρμανση του κτιρI?ου.

(β) Σε περI?πτωση ωστI?σο που τα κενI� διαμερI?σματα ανI�κουν σε I�λλα πρI?σωπα, εκτI?ς απI? τα ως I�νω νομικI� πρI?σωπα, τα οποI?α βαρI?νονται με μI�ρος της δαπI�νης που αφορI� στο κI?στος της θI�ρμανσης τI?τε θα παραλαμβI�νεται πετρI�λαιο θI�ρμανσης. ΕξυπακοI?εται I?τι τα νομικI� πρI?σωπα θα καταβI�λλουν τη διαφορI� των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων σI?μφωνα με τα οριζI?μενα στο I�ρθρο 4 της σχετικI�ς ΑΥΟ.

4. ΜεγI�λοι ΤελικοI? ΚαταναλωτI�ς του ν.3054/2002, οι οποI?οι τελωνI?ζουν απευθεI?ας πετρI�λαιο κI?νησης απI? τα διυλιστI�ρια και το οποI?ο χρησιμοποιεI?ται σε βιομηχανικI�ς I� εμπορικI�ς χρI�σεις, δI?νανται να χρησιμοποιοI?ν μI�ρος αυτοI? και για σκοποI?ς θI�ρμανσης, χωρI?ς περαιτI�ρω υποχρεIZσεις.

5. ΠαρI�δοση πετρελαI?ου θI�ρμανσης σε νομικI? πρI?σωπο που I?φειλε να παραλI�βει πετρI�λαιο κI?νησης.

ΚατI� την πρIZτη εφαρμογI� της σχετικI�ς ΑΥΟ παρατηρI�θηκε I?τι ορισμI�να νομικI� πρI?σωπα που στεγI�ζονται σε ανεξI�ρτητα κτI?ρια, παρI�λαβαν απI? παραδρομI� πετρI�λαιο θI�ρμανσης ενIZ I?φειλαν να παραλI�βουν πετρI�λαιο κI?νησης.

Στην περI?πτωση αυτI� και εφI?σον το νομικI? πρI?σωπο παρουσιαστεI? αυτοβοI?λως στην αρμI?δια αρχI�, η οποI?α αφοI? εξετI�σει τα πραγματικI� περιστατικI� και τα I�δη συλλεχθI�ντα στοιχεI?α του φακI�λου της υπI?θεσης και διαπιστIZσει I?τι η εν λI?γω παραλαβI� πετρελαI?ου θI�ρμανσης I�γινε εκ παραδρομI�ς, θα προβαI?νει στην εI?σπραξη της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων μεταξI? πετρελαI?ου κI?νησης και θI�ρμανσης. Η ως I�νω διαχεI?ριση των εν λI?γω υποθI�σεων θα αφορI� τις περιπτIZσεις που I�χουν τελεσθεI? μI�χρι την ημερομηνI?α I�κδοσης της παροI?σης. ΑπI? τοI?δε και στο εξI�ς σε περιπτIZσεις μη εφαρμογI�ς της νI?μιμης διαδικασI?ας παραλαβI�ς πετρελαI?ου κI?νησης για σκοποI?ς θI�ρμανσης απI? νομικI� πρI?σωπα που στεγI�ζονται σε ανεξI�ρτητα κτI?ρια, I?πως περιγρI�φεται στην σχετικI� ΑΥΟ, θα εφαρμI?ζονται οι διατI�ξεις του I�ρθρου 119Α παρ.1 του Ν.2960/2001, με την επιφI?λαξη των διατI�ξεων περI? λαθρεμπορI?ας.

Β. ΟδηγI?ες συμπλI�ρωσης της ΔI�λωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ) για την καταβολI� της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων (I�ρθρο 4 της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ)

Για την καταβολI� της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων στις τελωνειακI�ς αρχI�ς, απI? τα υπI?χρεα νομικI� πρI?σωπα του I�ρθρου 2 παρ. 4 και του I�ρθρου 101 παρ. 1, του ν.2238/1994, που I�χουν επαγγελματικI� εγκατI�σταση σε κοινI? κτI?ριο με I�λλα πρI?σωπα, χρησιμοποιεI?ται η ΔI�λωση ΕΦΚ (ΔΕΦΚ). Το ως I�νω I�ντυπο καθιερIZθηκε με τις διατI�ξεις της αρ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356/Β') και διατI?θεται απI? τα τελωνεI?α.

Η υποβολI� της ΔΕΦΚ πραγματοποιεI?ται στις κατI� τI?πο αρμI?διες τελωνειακI�ς αρχI�ς απI? τα υπI?χρεα νομικI� πρI?σωπα για κI�θε μI?α απI? τις εγκαταστI�σεις τους (π.χ. για κI�θε I�να υποκατI�στημα τρI�πεζας) μI�χρι και την 20I� ΙανουαρI?ου, για τις καταναλωθεI?σες ποσI?τητες της περιI?δου απI? 15 ΟκτωβρI?ου μI�χρι και 31 ΔεκεμβρI?ου του προηγοI?μενου I�τους και μI�χρι και την 20I� ΜαI?ου για τις καταναλωθεI?σες ποσI?τητες της περιI?δου απI? 1 ΙανουαρI?ου μI�χρι και 30 ΑπριλI?ου κI�θε I�τους.

Ο υπολογισμI?ς της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων πραγματοποιεI?ται σI?μφωνα με τα οριζI?μενα στην παρ. 4 του I�ρθρου 4 της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ.

α) Για την υποβολI� της ΔΕΦΚ στο τελωνεI?ο, στο I�ντυπο παραστατικI? συμπληρIZνονται υποχρεωτικI� οι εξI�ς θI�σεις:
Στη θI�ση 1, αναγρI�φεται η I�νδειξη COM 4, διI�θεση στην κατανI�λωση.
Στη θI�ση 2 «ΑποστολI�ας- ΥπI?χρεος» αναγρI�φονται τα στοιχεI?α του υπI?χρεου νομικοI? προσIZπου I�τοι, ονοματεπIZνυμο I� εμπορικI� επωνυμI?α καθIZς και η πλI�ρης διεI?θυνση αυτοI? και ο αριθμI?ς φορολογικοI? μητρIZου (ΑΦΜ). Τα I?δια στοιχεI?α αναγρI�φονται και στη θI�ση 8 «ΠαραλI�πτης».
Στη θI�ση 55 «ΜονI�δες ΦορολI?γησης» αναγρI�φονται οι μονI�δες του πετρελαI?ου βI�σει των οποI?ων υπολογI?ζεται η διαφορI� των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων. ΕπισημαI?νεται I?τι μονI�δα φορολI?γησης για το πετρI�λαιο εσωτερικI�ς καI?σης εI?ναι το χιλιI?λιτρο.
ΤI�λος στη θI�ση 44 «ΕιδικI�ς ΜνεI?ες/ΠροσκομιζI?μενα Εγγραφα» αναγρI�φεται η I�νδειξη «ΝομικI? πρI?σωπο του I�ρθρου 2, παρ. 4 και του I�ρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 – ΚαταβολI� της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων».

Για διευκI?λυνση των ενδιαφερομI�νων, επισυνI�πτεται συμπληρωμI�νο υπI?δειγμα/παρI�δειγμα της ΔΕΦΚ.

β) ΠροκειμI�νου για τα μηχανογραφημI�να στο Ο.Π.Σ.Τ. ΤελωνεI?α, για την καταχIZρηση της ΔΕΦΚ στο μηχανογραφικI? σI?στημα, συμπληρIZνονται υποχρεωτικI� οι εξI�ς θI�σεις:

Στα «ΒασικI� ΣτοιχεI?α της ΔΕΦΚ»
ΣυμπληρIZνεται η I?νδειξη «ΑπλοποιημI�νη ΔιαδικασI?α»
Στη θI�ση 1 «ΔI�λωση», αναγρI�φεται η I�νδειξη COM 4,
Στη θI�ση 2 «ΑποστολI�ας-ΥπI?χρεος» συμπληρIZνεται ο αριθμI?ς φορολογικοI? μητρIZου (ΑΦΜ) του υπI?χρεου, ενIZ τα στοιχεI?α του νομικοI? προσIZπου I�τοι, ονοματεπIZνυμο I� εμπορικI� επωνυμI?α καθIZς και η πλI�ρης διεI?θυνση αυτοI? μεταφI�ρονται απI? την αντI?στοιχη εγγραφI� του συγκεκριμI�νου ΑΦΜ στο σI?στημα TAXIS. Τα I?δια στοιχεI?α μεταφI�ρονται και στη θI�ση 8 «ΠαραλI�πτης».
ΤI�λος συμπληρIZνεται η θI�ση 14 «ΔιασαφιστI�ς/ΑντιπρI?σωπος»

Στους «ΣτI?χους της ΔΕΦΚ»
Στην θI�ση 33 «ΚωδικI?ς ΕμπορευμI�των» συμπληρIZνονται τα πεδI?α με τον ΚωδικI? TARIC 2710194390 και τον ΕθνικI? ΠρI?σθετο ΚωδικI? 1268.

ΕπισημαI?νεται I?τι ο πρI?σθετος κωδικI?ς φορολογI?ας 1268 συνδI�θηκε απI? 01/01/2012 μI?νον με τον κωδικI? TARIC 2710194390, για λI?γους ομοιI?μορφης χρI�σης, συνεκτιμIZντας και το γεγονI?ς I?τι το προISI?ν I�χει εξI�λθει της φορολογικI�ς αποθI�κης και I�χει I�δη καταναλωθεI? απI? τα ως I�νω νομικI� πρI?σωπα.

Στην θI�ση 41 «ΜονI�δες ΦορολI?γησης» συμπληρIZνεται η αντI?στοιχη ποσI?τητα εκφρασμI�νη στην μονI�δα φορολI?γησης (η μονI�δα φορολI?γησης για το πετρI�λαιο εσωτερικI�ς καI?σης εI?ναι το χιλιI?λιτρο).

Στην θI�ση 37 «ΚαθεστIZς» συμπληρIZνεται το καθεστIZς 48 00.

Στην θI�ση 34 η χIZρα καταγωγI�ς «GR».

ΤI�λος στη θI�ση 44 «ΕιδικI�ς ΜνεI?ες/ΠροσκομιζI?μενα I?γγραφα» αναγρI�φεται η I�νδειξη «ΝομικI? πρI?σωπο του I�ρθρου 2, παρ. 4 και του I�ρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 – ΚαταβολI� της διαφορI�ς των φορολογικIZν επιβαρI?νσεων».

Στην συνI�χεια γI?νεται ο υπολογισμI?ς των αναλογοI?ντων φI?ρων και λοιπIZν επιβαρI?νσεων.

Γ. ΔημιουργI?α πρI?σθετου κωδικοI? φορολογI?ας και συνδυασμIZν φορολογI?ας

Για την καταβολI� της διαφορI�ς του Ε.Φ.Κ. μεταξI? του πετρελαI?ου θI�ρμανσης και κI?νησης απI? τα νομικI� πρI?σωπα, σI?μφωνα με τις διατI�ξεις του νI?μου 3986/2011 ενσωματIZθηκε στο υποσI?στημα TARIC του ΟΠΣΤ ο πρI?σθετος κωδικI?ς φορολογI?ας «1268: ΠετρI�λαιο εσωτερικI�ς καI?σης (Diesel). ΚαταβολI� διαφορI�ς ΕιδικοI? ΦI?ρου ΚατανI�λωσης μεταξI? πετρελαI?ου θI�ρμανσης και κI?νησης απI? νομικI� πρI?σωπα σI?μφωνα με τις διατI�ξεις του ν.3986/2011.".

Στη συγκεκριμI�νη περI?πτωση ο συντελεστI�ς του ΕΦΚ 352 €/χιλιI?λιτρο προκI?πτει απI? τη διαφορI� (412-60) μεταξI? των συντελεστIZν ΕΦΚ πετρελαI?ου κI?νησης και θI�ρμανσης. Ο κωδικI?ς αυτI?ς συνδI�θηκε με:

> α) τον νI�ο συνδυασμI? φορολογI?ας «188» (352 €/χιλιI?λιτρο) για τον υπολογισμI? του ΕΦΚ (κωδικI?ς μηχανογρI�φησης «214: ΦΚ ΝΑΥΘ. ΕΓΧ&ΕΕ»)
> β) τον συνδυασμI? φορολογI?ας «25:ΕιδικI? τI�λος 5‰» (κωδικI?ς μηχανογρI�φησης «640: ΕιδικI? τI�λος 5‰») και
> γ) το συνδυασμI? «200» (23%) (κωδικI?ς μηχανογρI�φησης «310: ΦΠΑ ΠΕΤΡ. ΕΓΧ&ΕΕ»).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

I�I?I�I?I�I�I?I?I� I?I?I�I?I�I?I� I�I�I? I�I? I?I?I?I?I�I?I?I? I�I�I�I�I�IZI? I�I�I�I?I�I�I�I?I?I�I?I?IZI? I?. I�I?I�I?I�I�I?I?I�

Ο ΠρI?εδρος και το ΔιοικητικI? ΣυμβοI?λιο του ΣυνδI�σμου ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου, λαμβI�νοντας υπI?ψη τη δI?σκολη οικονομικI� και κοινωνικI� περI?οδο που διανI?ουμε, αποφI�σισαν τη μη πραγματοποI?ηση ετI�σιας χοροεσπερI?δας για τη φετινI� χρονιI�.
ΑντI? της καθιερωμI�νης ετI�σιας χοροεσπερI?δας  και την κοπI� πI?τας του ΣωματεI?ου, προσI�φεραν χρηματικI? ποσI? ως I�νδειξη βοI�θειας και αλληλεγγI?ης σε συνανθρIZπους μας που αντιμετωπI?ζουν σοβαρI� οικονομικI� και I�λλα προβλI�ματα. 

 

I?I?I?I?I�I�I? I?I?I�I?I�I?I�I�I?I?I�I� I�I�I� I�IYI�I�Is I?I?I� I�I?I�I�I?I� I�I�I?I�I?I�I?I?.I�I?I?I?I�I? I�I?I� I�I?I?I?I�I?I?I?I? I�IsIY-BP

Η αιφνιδιαστικI� απI?φαση της εταιρεI?ας που εκπροσωπεI?τε, να χρεIZνει στο εξI�ς λειτουργικI� I�ξοδα 4,3€ ανI� τιμολI?γιο για την απI?δοση των εισφορIZν των πρατηριοI?χων στο ΤΕΑΠΥΚ αποτI�λεσε δυσI�ρεστη I�κπληξη για τους συναδI�λφους που συνεργI�ζονται μαζI? σας και εμπορεI?ονται αποκλειστικI� τα προISI?ντα σας .

Δεν υποστηρI?ζουμε I?τι η εI?σπραξη και η απI?δοση των εισφορIZν εI?ναι δουλειI� των εταιρειIZν εμπορI?ας I?μως μI�σω των λογιστηρI?ων των εταιρειIZν η εργασI?α αυτI� γI?νεται εδIZ και πολλI� χρI?νια με τον πιο αποτελεσματικI? και γρI�γορο τρI?πο.

Η εναλλακτικI� λI?ση να πληρIZνει κI�θε πρατηριοI?χος χωριστI� την εισφορI� του στο ΕπικουρικI? ΤαμεI?ο εI?ναι πολI? γραφειοκρατικI�. ΕφI?σον η εταιρεI?α σας προτI?θεται να εξυπηρετI�σει τους συνεργI�τες της θα μποροI?σε να συνεχI?σει να το κI�νει στο I?νομα της καλI�ς και πολυετοI?ς συνεργασI?ας που I�χει με τους περισσI?τερους απI? αυτοI?ς.

Αν το κI?στος της παρακρI�τησης των εισφορIZν (που γI?νεται αυτI?ματα απI? το μηχανογραφικI? σI?στημα κατI� την I�κδοση του τιμολογI?ου) και της απI?δοσης τους στο ΤΕΑΠΥΚ (που επI?σης υποθI�τουμε I?τι γI?νεται διαδικτυακI�) εI?ναι τI?σο δυσβI�σταχτο για την ΕΚΟ-BP, τI?τε δεν μποροI?με παρI� να συγχαροI?με τη διοI?κηση της που κατI�φερε να εντοπI?σει και να κλεI?σει την πηγI� της οικονομικI�ς αιμορραγI?ας της εταιρεI?ας.

 Στα πλαI?σια της αγαστI�ς συνεργασI?ας μας και της καλI�ς θI�λησI�ς σας για την διατI�ρηση της ομαλI�ς λειτουργI?ας της αγορI�ς, εκτιμοI?με πως πρI�πει I�μεσα να ανακαλI�σετε και να μην εφαρμI?σετε την  ως ανωτI�ρω χρI�ωση  οI?τως IZστε  να μην διαταραχθεI? η αμοιβαI?α σχI�ση εμπιστοσI?νης που I�χει αναπτυχθεI? μεταξI? ημIZν και υμIZν.
ΠαρακαλοI?με I?πως μας απαντI�σετε I�μεσα για τις ενI�ργειες σας, επιφυλασσI?μενοι παντI?ς νομI?μου δικαιIZματI?ς μας.

 

I�I�I?I?I�I�I?I� IYI?I?I?I?I?I?I?I� I?I?I� I?I?I?I?I?I�I�I?I?I� I?I?I?I?I?I?I� I�I?I� I�I?I?I?I�I�I?I�I�I?I� I?I� I�I� I�I?I?I?I�I?I?I� I�I?I� A�I�I�I�I?I?I�I?I�A�

ΘετικI? αποτI�λεσμα εI?χε η συνI�ντηση της διοI?κησης της ΠΟΠΕΚ με τον αναπληρωτI� υπουργI? ΟικονομικIZν κ. Π. ΟικονI?μου την ΠI�μπτη 23 ΦεβρουαρI?ου.

Ο κ. ΟικονI?μου δεσμεI?θηκε, συγκεκριμI�να, να φI�ρει στην ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν ΥποθI�σεων της ΒουλI�ς νομοθετικI� ρI?θμιση για τη ρI?θμιση του προβλI�ματος με τα πρI?στιμα του «I�φαιστου». ΕπανI�λαβε δε στο ΔΣ της ΟμοσπονδI?ας μας I?τι οι πρI�ξεις για τις οποI?ες επιβλI�θηκαν τα πρI?στιμα δεν I�χουν καμI?α σχI�ση με λαθρεμπI?ριο καυσI?μων.

Το κεI?μενο της τροπολογI?ας εI?ναι I�δη I�τοιμο (I�λλωστε σχετικI� νομοθετικI� ρI?θμιση εI?χε προωθηθεI? και πρI?σφατα στη ΒουλI� αλλI� αποσI?ρθηκε μετI� την αποπομπI� του γενικοI? γραμματI�α ΦορολογικIZν και ΤελωνειακIZν ΘεμI�των κ. Γ. ΚαπελI�ρη) και ο κλI�δος αναμI�νει την ψI�φισI� της το συντομI?τερο.

ΥπενθυμI?ζεται I?τι ο κ. ΟικονI?μου, μιλIZντας την ΤετI�ρτη 22-2 στην τηλεI?ραση της ΝΕΤ τI?νισε μεταξI? I�λλων για το θI�μα του ΗφαI?στου I?τι «Δεν υπI�ρχει I?χνος, οI?τε υποψI?α λαθρεμπορI?ας» ενIZ επI�ρριψε ευθI?νες στους εισαγγελεI?ς που χειρI?στηκαν το θI�μα. ΑναλυτικI� ο κ. ΟικονI?μου δI�λωσε μεταξI? I�λλων τα εξI�ς:

«Οι I�νθρωποι πληρIZνουν την επιπολαιI?τητα του εισαγγελI�α, ο οποI?ος χαρακτI�ρισε την εγκI?κλιο του κ. ΚαπελI�ρη κI�λυψη λαθρεμπορI?ου καυσI?μων. ΜιλI�με για ασυναρτησI?ες. ΑναγκαστI�καμε βI�βαια να απομακρI?νουμε τον κ. ΚαπελI�ρη, μη φανεI? I?τι καλI?πτουμε κI�τι…»

«…ΜιλI�με για ασI?λληπτες ελαφρI?τητες. ΕπειδI� I�χει εμπλακεI? ο εισαγγελI�ας και τα καθυστI�ρησε I?λα αυτI�, προ 15θημI�ρου, στην ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν, I�κανα μια παρουσI?αση γενικIZς για το σI?στημα I�φαιστος. I?χει δημιουργηθεI? και αυτI� η εμπλοκI� με αυτI? που I�κανε ο εισαγγελI�ας, ο οποI?ος I�χει ευθI?νη. ΠρI�πει να προσI�χουν οι κ. εισαγγελεI?ς. Δεν εI?ναι ανεI?θυνοι. ΛοιπI?ν, εI?πα στην ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν της ΒουλI�ς να καλI�σει τον πρI?εδρο των πρατηριοI?χων και να συζητI�σουμε το θI�μα. Να καταλI�βει η ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν της ΒουλI�ς ποιο εI?ναι το πρI?βλημα που αντιμετωπI?ζουν οι I�νθρωποι, I?τι δεν υπI�ρχει I?χνος, υποψI?α λαθρεμπορI?ας και αμI�σως μετI� να φI�ρουμε διατI�ξεις να το ρυθμI?σουμε».

I?I?I�I�I�I�I? I� I?I?I?I?I?I�I�I?I?I� I?I?I?I?I?I?I� I�I?I� I�I?I?I?I�I�I?I�I�I?I� I?I� I�I� I�I?I?I?I�I?I?I� I�I?I� A�I�I�I�I?I?I�I?I�A�

 

ΘετικI? αποτI�λεσμα εI?χε η συνI�ντηση της διοI?κησης της ΠΟΠΕΚ με τον αναπληρωτI� υπουργI? ΟικονομικIZν κ. Π. ΟικονI?μου την ΠI�μπτη 23 ΦεβρουαρI?ου.

Ο κ. ΟικονI?μου δεσμεI?θηκε, συγκεκριμI�να, να φI�ρει στην ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν ΥποθI�σεων της ΒουλI�ς νομοθετικI� ρI?θμιση για τη ρI?θμιση του προβλI�ματος με τα πρI?στιμα του «I�φαιστου». ΕπανI�λαβε δε στο ΔΣ της ΟμοσπονδI?ας μας I?τι οι πρI�ξεις για τις οποI?ες επιβλI�θηκαν τα πρI?στιμα δεν I�χουν καμI?α σχI�ση με λαθρεμπI?ριο καυσI?μων.

Το κεI?μενο της τροπολογI?ας εI?ναι I�δη I�τοιμο (I�λλωστε σχετικI� νομοθετικI� ρI?θμιση εI?χε προωθηθεI? και πρI?σφατα στη ΒουλI� αλλI� αποσI?ρθηκε μετI� την αποπομπI� του γενικοI? γραμματI�α ΦορολογικIZν και ΤελωνειακIZν ΘεμI�των κ. Γ. ΚαπελI�ρη) και ο κλI�δος αναμI�νει την ψI�φισI� της το συντομI?τερο.

ΥπενθυμI?ζεται I?τι ο κ. ΟικονI?μου, μιλIZντας την ΤετI�ρτη 22-2 στην τηλεI?ραση της ΝΕΤ τI?νισε μεταξI? I�λλων για το θI�μα του ΗφαI?στου I?τι «Δεν υπI�ρχει I?χνος, οI?τε υποψI?α λαθρεμπορI?ας» ενIZ επI�ρριψε ευθI?νες στους εισαγγελεI?ς που χειρI?στηκαν το θI�μα. ΑναλυτικI� ο κ. ΟικονI?μου δI�λωσε μεταξI? I�λλων τα εξI�ς:

«Οι I�νθρωποι πληρIZνουν την επιπολαιI?τητα του εισαγγελI�α, ο οποI?ος χαρακτI�ρισε την εγκI?κλιο του κ. ΚαπελI�ρη κI�λυψη λαθρεμπορI?ου καυσI?μων. ΜιλI�με για ασυναρτησI?ες. ΑναγκαστI�καμε βI�βαια να απομακρI?νουμε τον κ. ΚαπελI�ρη, μη φανεI? I?τι καλI?πτουμε κI�τι…»

«…ΜιλI�με για ασI?λληπτες ελαφρI?τητες. ΕπειδI� I�χει εμπλακεI? ο εισαγγελI�ας και τα καθυστI�ρησε I?λα αυτI�, προ 15θημI�ρου, στην ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν, I�κανα μια παρουσI?αση γενικIZς για το σI?στημα I�φαιστος. I?χει δημιουργηθεI? και αυτI� η εμπλοκI� με αυτI? που I�κανε ο εισαγγελI�ας, ο οποI?ος I�χει ευθI?νη. ΠρI�πει να προσI�χουν οι κ. εισαγγελεI?ς. Δεν εI?ναι ανεI?θυνοι. ΛοιπI?ν, εI?πα στην ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν της ΒουλI�ς να καλI�σει τον πρI?εδρο των πρατηριοI?χων και να συζητI�σουμε το θI�μα. Να καταλI�βει η ΕπιτροπI� ΟικονομικIZν της ΒουλI�ς ποιο εI?ναι το πρI?βλημα που αντιμετωπI?ζουν οι I�νθρωποι, I?τι δεν υπI�ρχει I?χνος, υποψI?α λαθρεμπορI?ας και αμI�σως μετI� να φI�ρουμε διατI�ξεις να το ρυθμI?σουμε».