Entries Tagged as ''

I?I?I?I?I?I?I� I?I?I� I�I� I�I?I?I?I�I?I?I� I�I?I� I�I�I�I�I?I�IYI?!!

ΡI?θμιση για τα πρI?στιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ με ποινI� 100€ ανI� παρI�βαση περιλαμβI�νεται στο νομοσχI�διο "Για τη βελτI?ωση του επιχειρηματικοI? περιβI�λλοντος" που κατατI�θηκε στη ΒουλI�….ΔιαβI�στε αναλυτικI� www.popek.gr (τI?τλος δημοσI?ευσης:ΛI?ση για τα πρI?στιμα του I�φαιστου)

I?I�I?I�I?I� I�I�I? I�I?I?I�I? I?I�I� I?I�I?I?I?I?I� (I�I�I�I�I?I? I�I?I�I?I� I�IYI�I�Is)

Η πρI?ταση του γενικοI? γραμματI�α ΕμπορI?ου κ. ΣτI�φανου ΚομνηνοI? για μεI?ωση των φI?ρων στα καI?σιμα εI?ναι ευπρI?σδεκτη, παρI� το γεγονI?ς I?τι I�ρχεται με καθυστI�ρηση και I?τι, σI?μφωνα με τις πληροφορI?ες μας, η υλοποI?ησI� της με τον τρI?πο που προτεI?νεται περιορI?ζει τη μεI?ωση της λιανικI�ς τιμI�ς στα δI?ο λεπτI� το λI?τρο. ΠοσI? που εI?ναι προφανIZς αστεI?ο μπροστI� στη φορολογικI� καταιγI?δα που I�χει προηγηθεI? στα καI?σιμα αλλI� και στις αυξI�σεις των διεθνIZν τιμIZν που παρατηροI?νται το τελευταI?ο διI�στημα.

Εν πI�ση περιπτIZσει, αν η πρI?θεση της κυβI�ρνησης να ελαφρI?νει το φορολογικI? βI�ρος στα καI?σιμα εI?ναι ειλικρινI�ς, το πρIZτο πρI�γμα που πρI�πει να κI�νει εI?ναι να καταργI�σει την ελληνικI� πρωτοτυπI?α της επιβολI�ς φI?ρου σε φI?ρο. ΔηλαδI� να σταματI�σει η επιβολI� ΦΠΑ στον ΕιδικI? ΦI?ρο ΚατανI�λωσης των καυσI?μων. Με τον τρI?πο αυτI? θα υπI�ρξει I�μεση και ουσιαστικI� ελI�φρυνση των καταναλωτIZν, της τI�ξης των 15 – 16 λεπτIZν στην αμI?λυβδη θα τονωθεI? κατI� I�να μI�ρος η κατανI�λωση και θα αυξηθοI?ν τα I�σοδα του ΔημοσI?ου. ΓιατI? με το τωρινI? καθεστIZς της υπερφορολI?γησης, I?πως σωστI� ανI�φερε ο κ. ΚομνηνI?ς, η κατανI�λωση I�χει περιοριστεI? δραματικI� και τα I�σοδα του ΔημοσI?ου αντI? να αυξηθοI?ν μειIZθηκαν.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ:

  • 1 ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΔΥΜΗ & 1 ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΗ
  • ΚΟΜΦΛΕΡ ΑΕΡΟΣ
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΣ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ
  • ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΤΡΑΚΤΕΡ
  • ΣΥΡΜΑΤΟΣXΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ
  • ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2810 711257


I� I�IYI�I�Is I?I�I� I�I?I�I�I� I?I?I� I�I�I?I?I�I?I�I?I?I?I? I?I�I�I?I?I?I�I?

ΔεI?τε στην ιστοσελI?δα της ΠΟΠΕΚ www.popek.gr το βI?ντεο απI? τη συνεδρI?αση της ΔιαρκοI?ς ΕπιτροπI�ς ΟικονομικIZν ΥποθI�σεων της ΒουλI�ς
για το λαθρεμπI?ριο καυσI?μων.

Το ΚεντρικI? ΛιμεναρχεI?ο ΗρακλεI?ου ενημερIZνει τους ιδιοκτI�τες πρατηρI?ων καυσI?μων I?τι μI�χρι την 20/3/2012 μποροI?ν να εκδηλIZσουν την επιθυμI?α τους αναφορικI� με την προμI�θεια των πλωτIZν & χερσαI?ων μI�σων της εν λI?γω ΥπηρεσI?ας με υγρI� καI?σιμα.
ΠερισσI?τερες πληροφορI?ες στο ΚενρικI? ΛιμεναρχεI?ο ΗρακλεI?ου.