Entries Tagged as ''

Λήξη διακίνησης πετρ. θέρμανσης – 30 Απριλίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι η λήξη της χειμερινής περιόδου διακίνησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης είναι η Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1-7-2011) Άρθρο 36, Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του ν. 3899/2010 και της Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α5042638ΕΞ2011/13-10-2011, για τη χρονική περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης που ορίζεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους.

Παράταση εγκατάστασης συστήματος ελέγχου διαρροών

Δείτε στην ιστοσελίδα της ΠΟΠΕΚ www.popek.gr την απόφαση οικ.18154/1250/12.4.2012 για τη διετή παράταση των προθεσμιών  εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου διαρροών.

Εγκύκλιος για την υπαγωγή στη ρύθμιση του «Ήφαιστου»

Αναλυτικός πίνακας από το φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου Πωλητών Πετρελαιoειδών Ν. Ηρακλείου κ. Γ. Κοκκινάκη σχετικά με τις τελικές ρυθμίσεις για τις παραβάσεις ενημέρωσης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 321 του Ν.4072/86Α/11/4/2012 που ψηφίστηκε, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ :

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2011-ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ παραπάνω ΝΌΜΟΥ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

 

Δεν αποτελεί παράβαση ανακριβής δήλωση συναλλαγής η οποία διορθώθηκε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 14 ημερών από τη διενέργεια της συναλλαγής.

ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ανεξάρτητα από το πλήθος των παραβάσεων, με βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ημέρα της διαχ. περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές με Σ.Β. κατά περίπτωση ως εξής :

α) Για τη μη υποβολή στοιχείων

Β’ κατ. βιβλίων 600*3=1.800,00 ευρώ

Γ’ κατ. βιβλίων 900*3=2.700,00 ευρώ

β) Για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή υποβολή

Β’ κατ. βιβλίων 600*2=1.200,00 ευρώ

Γ’ κατ. βιβλίων 900*2=1.800,00 ευρώ

γ)  Για την μη υποβολή  ή την εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων

     των φορολογικών παραστατικών     

Β’ κατ. βιβλίων  600*1= 600,00 ευρώ

Γ’ κατ. βιβλίων   900*1= 900,00 ευρώ.

 

Τα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται στο 1/3 με το συμβιβασμό.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη.

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις παρακάτω περιπτ. :

  1. Όταν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατ’αυτής , ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ’αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο μέσο.
  2. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο το ποσό ή μέρος των καταλογισθέντων προστίμων με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και των προβλεπομένων από τις διατάξεις της παρούσας παραγρ. προστίμων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου,

-ή έχουν εκδοθεί οι αποφ. αυτές και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, δεν έχουν περαιωθεί οριστικά με διοικ. επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους,

 

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μέσα 60 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όταν εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής κατ΄αυτών ενώπιον των διοικ. Δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε., εφόσον προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση, με την οποία ζητείται η διοικ. επίλυση της διαφοράς.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ποσά προστίμων που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται (προφανώς εννοούνται περιπτώσεις όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι παραβάσεις με αποδοχή της πράξης επιβολής προστίμων).

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική-συνοπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων πρατηριούχων οι οποίοι μπορούν σε κάθε περίπτωση να απευθύνονται στις ενώσεις τους για επίλυση αποριών σχετικά με την επιβαλλόμενη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Γιώργος Κοκκινάκης

Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. και Σ.Π.Π.Η

Αποστάσεις ασφαλείας-μη προσμέτρηση δεξαμενών,στεγάστρων&αντλιών στη κάλυψη&δόμηση(Ν. 4070/ΦΕΚ82Α/10.4.2012)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4070/ΦΕΚ82Α/10/4/2012
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 114
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010 που έχει
προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
ν.δ. 511/1970 ( Α΄ 91), τροποποιείται ως εξής:
«Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσί-
μων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων
και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
και αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001( Α΄ 268) κα-
θώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
και των Επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται εντός
των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί
πέντε (5) έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέ-
τουν πιστοποιητικό πυρασφαλείας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών και Με-
ταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ι-
δρυομένων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων
των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η
προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυ-
τής.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 3710/2008 (Α΄ 216), όπως προστέθηκε με τη παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουρ-
γίας συνεργείων ασχολουμένων με τη τοποθέτηση, επι-
σκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραε-
ρίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του
π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως αυτό ισχύει, καθώς και η χο-
ρήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερί-
ου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του
ν. 1575/1985 (Α΄ 207), όπως αυτός ισχύει, επί τρία (3) έ-
τη από της δημοσιεύσεως του προβλεπομένου στο εδά-
φιο α της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγμα-
τος τηρουμένων των διαδικασιών των άρθρων 1, 2 και 3
του ν. 3919/2011 (Α΄ 23).»
3. Πρατήρια υγρών καυσίμων ή μικτά ή αμιγώς υγραε-
ρίου (LPG) και εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ.
465/1970, όπως ισχύει, που έλαβαν εγκρίσεις κυκλοφο-
ριακών συνδέσεων ή τυχόν καταλληλότητες θέσεως ή ά-
δειες ίδρυσης, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ενάρξε-
ως ισχύος του β.δ. 465/1970 και της έκδοσης του π.δ.
143/1989 (Α΄ 69), αυτές οι χορηγηθείσες παντοειδείς ε-
γκρίσεις εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και
προϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές επαναφέρονται σε ισχύ, οι με βάση τις
εγκρίσεις αυτές, τυχόν χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης
πρατηρίων και εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του β.δ.
465/1970, όπως ισχύει, οι οποίες προωθούνται μέχρι του
τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας τους, με τις ι-
σχύουσες διατάξεις, ή αντιστοίχως, οι χορηγηθείσες,
προ της έκδοσης του π.δ. 143/1989 (Α΄ 69), άδειες λει-
τουργίας των πρατηρίων και εγκαταστάσεων αυτών επα-
ναφέρονται σε ισχύ.
4. Στο άρθρο 11 του ν. 3897/2010 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 11 ως εξής:
«11. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος και σε περι-
πτώσεις όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ί-
δρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς
τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων είτε δεν προ-
βλέπεται η απομάκρυνσή τους είτε επιτρέπεται να συνε-
χίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέ-
πεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου
(LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων
(CNG) για τη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων.»
5. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) προστίθεται
νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ΄ ε-
ξής επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου
(LPG) αποκλειστικά και μόνο στον ακάλυπτο χώρο, δη-
μόσιας χρήσης, νομίμων λειτουργούντων στεγασμένων
σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους με αντλίες υ-
γρών καυσίμων.
Στις περιπτώσεις αυτές η προσθήκη εγκαταστάσεων υ-
γραερίου (LPG) αποτελεί διαδικασία εκσυγχρονισμού ε-
γκαταστάσεων η οποία υλοποιείται κατόπιν εγκρίσεως
σχεδιαγραμμάτων και χορήγησης νέας άδειας λειτουρ-
γίας σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων
καυσίμων, υπό τους όρους του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218)
και του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), διατηρώντας τον υπάρ-
χοντα κόμβο σύνδεσής τους. Επίσης, υποχρεωτική προ-
ϋπόθεση για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου
(LPG) στους ανωτέρω λειτουργούντες Σταθμούς Αυτο-
κινήτων είναι ότι, οι επιτρεπόμενες ισχύουσες χρήσεις
εντός αυτών πρέπει αποκλειστικά να είναι της στάθμευ-
σης αυτοκινήτων και η άσκηση συμπληρωματικών δρα-
στηριοτήτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση
των σταθμευόντων και διακινούμενων οχημάτων και τη
παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους διακινούμενους
επιβάτες αυτών.
β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περι-
πτώσεις αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανε-
ξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμέ-
νους Σταθμούς Αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ι-
σόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου οι επιτρεπόμενες
χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που ανα-
φέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄
46), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παρ.
2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208).»
γ. Επιπλέον, υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη προ-
σθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους στεγα-
σμένους σταθμούς που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της
παρούσας παραγράφου είναι οι εξής: 1) η υποχρεωτική
τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος ή συσκευής ανί-
χνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε επίπεδο των τυ-
χόν υπόγειων χώρων τους, καθώς επίσης και 2) η υποβο-
λή προς έγκριση στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία με-
ταφορών και επικοινωνιών, κατά τη διαδικασία έγκρισης
σχεδιαγραμμάτων, μελέτης, που θα συνταχθεί από τον
κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχα-
νικό, για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος εξα-
ερισμού, το οποίο θα δύναται να λειτουργεί τόσο χειρο-
κίνητα όσο και αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης του
συστήματος ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, καθώς και
φωτισμού σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων
του σταθμού, ο οποίος πρέπει να είναι τοποθετημένος ό-
σο το δυνατόν πιο ψηλά και εντός αεροστεγών θαλά-
μων. Τα υπόψη μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται ως
πρόσθετα, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις δια-
τάξεις των π.δ. 455/1976 και π.δ. 595/1984, όπως ισχύ-
ουν, για τη περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πυρασφά-
λειας στους χώρους που αυτά αναφέροντα και τη, κατά
το δυνατόν, αποφυγή των όποιων κινδύνων ανάφλεξης
δύναται να προκύψουν από την οποιαδήποτε διαρροή υ-
γραερίου (LPG) στις εγκαταστάσεις αυτές.
δ. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η ί-
δρυση και λειτουργία νέων δημόσιας χρήσης στεγασμέ-
νων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλων μεγέθους, εξοπλι-
σμένων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, με την
προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων των
υπόψη νέων σταθμών θα τηρούν τους όρους και προϋπο-
θέσεις των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, όπως έχουν
τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2006 και τον ν. 3897/2010
και ισχύουν καθώς επίσης και του π.δ. 455/1976, όπως ι-
σχύει, και επιπλέον αυτές των εγκαταστάσεων υγραερί-
ου (LPG) των σταθμών αυτών θα τηρούν τους όρους και
προϋποθέσεις των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας
παραγράφου, καθώς επίσης και αυτές των π.δ. 455/1976
και π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν.»
6. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) προστίθεται
νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ΄ εξής
θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση και λήψη των ενεργει-
ών και πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων μέτρων πυ-
ρασφάλειας, που αναφέρονται στο εδάφιο γ΄ της παρα-
γράφου 9 του παρόντος, για τη χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας νέων εφ΄ εξής μικτών ή αμιγώς υ-
γραερίου πρατηρίων, ή λειτουργούντων πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων που αιτηθούν τη μετατροπή τους σε μι-
κτά πρατήρια και διαθέτουν τυχόν υπόγειους χώρους.»
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγεται νέ-
ος όρος των «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέρ-
γειας» ο οποίος πλέον θα περιλαμβάνει εκτός των αμι-
γών πρατήριων, υγρών καυσίμων, τα μικτά ή αμιγώς υ-
γραερίου πρατήρια, καθώς και πρατήρια φυσικού αερίου.
Τα υπόψη πρατήρια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον
των παραπάνω καυσίμων και βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, η-
λεκτρική ενέργεια και υδρογόνο. Με απόφαση των Υ-
πουργών Υποδομών Μεταφορών και δικτύων Ενέργειας
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκ-
δοθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών
ταχείας φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων, όπως επίσης και για την εγκατάσταση διατάξεων
παροχής καυσίμων όπως βιοκαύσιμο, βιοαιθανόλη, υδρο-
γόνο κ.ά. στα υφιστάμενα πρατήρια υγρών και αερίων
καυσίμων.
8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του
π.δ. 118/2006 (Α΄ 119) εφαρμόζονται και για τις περι-
πτώσεις εγκατάστασης δεξαμενών υγρών καυσίμων, αλ-
λά και δεξαμενών υγραερίου χωρητικότητας έως 9,0
κ.μ., σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αμιγώς υγραερίου,
εξ’ υπαρχής μικτά, σε πρατήρια υγρών καυσίμων που έ-
χουν μετατραπεί σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και
υγραερίου (LPG) και σε σταθμούς με αντλίες υγρών καυ-
σίμων που μετατρέπονται σε σταθμούς αυτοκινήτων με
αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, τα οποία χωροθε-
τούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως
περιοχές.
Άρθρο 185
1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων
με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το
πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομεί-
ων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγη-
ρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως
αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριο-
δομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ΄ 59/
3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού α-
τόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, κατα-
στημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η
χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόστα-
ση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα, μετρούμενη προς
πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου
προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή
των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής
του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθε-
ση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι
βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις
αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και
υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση
για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου
δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης από-
στασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων για την ί-
δρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών
αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το
πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις
μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της πα-
ρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη υπό ίδρυση πρα-
τήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας
χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, λάβουν συ-
γκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλεί-
ας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα ε-
ξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί ε-
ντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. To εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου ή
τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρό-
κειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη ή θα
ιδρυθεί κτίριο ή χώρος με χρήση μία εξ αυτών που ανα-
φέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, το πρατήριο υγρών καυσίμων θα τηρεί την
ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων
του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου. Εφόσον οι εγκαταστάσεις των κτιρίων ή χώρων -
οικοπέδων με χρήση μία εξ’ αυτών που αναφέρονται στο
εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφί-
στανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εντός θεσμοθετημένων
χρήσεων γης τότε τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και οι
σταθμοί αυτοκινήτων εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων,
υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προ-
στατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγρα-
φές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική α-
πόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, αν η απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) μέ-
τρων απαιτείται να μειωθεί.
Οικόπεδα είτε κτιριακές εγκαταστάσεις με θεσμοθετη-
μένες χρήσεις γης του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται, σε καμία περίπτω-
ση, στην υποχρέωση τήρησης της απόστασης των τριά-
ντα (30) μέτρων από λειτουργούντα πρατήρια υγρών
καυσίμων ή και σταθμούς αυτοκινήτων που είναι εξοπλι-
σμένοι με αντλίες καυσίμων και επιπλέον στη λήψη συ-
γκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων α-
σφαλείας.
Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο υ-
γρών καυσίμων εντός οικοπέδου ή γηπέδου υπεραγοράς
τροφίμων ή άλλων ειδών δεν απαιτείται η κατασκευή α-
νεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο
καυσίμων και η είσοδος ή έξοδος των οχημάτων από και
προς αυτό πραγματοποιείται από τον υπάρχοντα κόμβο
σύνδεσης ή είσοδο – έξοδο της υπεραγοράς τροφίμων ή
άλλων ειδών.»
3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυ-
τοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες
καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν από-
σταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα από κτίρια και
χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται εντός
επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται
μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις
τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο
στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές
εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια),
πλην των αντλιών καυσίμων.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης από-
στασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων, για τα υφι-
στάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους σταθμούς
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι
με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των
κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέ-
ρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφό-
σον τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί λά-
βουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα α-
σφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και
θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του εδαφίου α΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα λειτουργούντα
πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που, πα-
ρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων
προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε
απόσταση μικρότερη της νέας ελάχιστης απόστασης α-
σφαλείας που θα προέλθει με τη λήψη των ανωτέρω συ-
γκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων α-
σφαλείας, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ι-
σχύος του υπόψη νόμου.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου
να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας
χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε
πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαί-
ρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρ-
θρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρα-
τηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε
ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυ-
πτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από
αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και
το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών,
αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του
δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έ-
δρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των
μετόχων.»
5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 31 του π.δ. 595/
1984, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του π.δ. 269/
1998 (Α΄ 196), καταργούνται και η παρ. 2 του άρθρου 31
του π.δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης κτιριακών εγκαταστάσε-
ων ή χώρων με θεσμοθετημένες χρήσεις γης των εδα-
φίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (Α΄ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208) σε απόσταση μικρότερη της ελάχιστα προβλε-
πόμενης στις περιπτώσεις αυτές, από εγκατάσταση λει-
τουργούντος ή υπό ίδρυση μικτού ή αμιγώς υγραερίου
πρατηρίου ή υφιστάμενου μικτού πρατηρίου που έχει
προέλθει από μετατροπή λειτουργούντος πρατηρίου υ-
γρών καυσίμων, διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας
του πρατηρίου εντός επταετίας από την ισχύ του παρό-
ντος άρθρου, ανεξάρτητα αν αυτό ιδρύθηκε προγενέ-
στερα ή μεταγενέστερα των εγκαταστάσεων αυτών. Ε-
ναλλακτικά, σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρατήρια λά-__
βουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα α-
σφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και
θα εξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υ-
ποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είναι δυνατή η μείω-
ση των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας τους από κτί-
ρια ή χώρους με θεσμοθετημένες χρήσεις γης των εδα-
φίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (Α΄ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208). Τα μικτά ή αμιγώς υγραερίου πρατήρια που, πα-
ρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων
προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε
αποστάσεις μικρότερες των νέων τιθέμενων ελάχιστων
αποστάσεων ασφαλείας των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (Α΄ 242)
και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), απομακρύνο-
νται εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου.»
6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των εδα-
φίων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, που τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), καθορίζονται σε πε-
νήντα (50) μέτρα.»
7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008
προστίθεται νέο εδάφιο β΄ ως εξής:
«β. Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων,
τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων
των πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμι-
γών, καθώς και των σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υ-
γρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, επιτρέπονται
στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ή γηπέδων
που βρίσκονται σε εντός και σε εκτός σχεδίου περιοχές
αντίστοιχα, χωρίς να προσμετρώνται στη κάλυψη και
στη δόμηση, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν
και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο ακίνητο πέραν των χρή-
σεων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών του
πρατηρίου).»
8. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α΄216 ) προστίθεται
νέα παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Τα πρατήρια υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή
αμιγών, καθώς και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υ-
γρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, που βρίσκο-
νται σε εκτός σχεδίου περιοχές δομούνται σύμφωνα με
το άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (Δ΄ 270). Τα δε στέγαστρα
αντλιών και οι υπόγειες δεξαμενές υγρών και αερίων
καυσίμων των παραπάνω εγκαταστάσεων δεν προσμε-
τρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δό-
μησης και τοποθετούνται ελεύθερα στο γήπεδο σε θέ-
σεις που εγκρίνει η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Ε-
πικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς
να τηρούνται υποχρεωτικά οι ελάχιστες αποστάσεις από
τα πλάγια όρια του γηπέδου.
Σε περίπτωση που στο ίδιο αγροτεμάχιο υφίσταται
πρατήριο υγρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινή-
των με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων και πρόκειται
να εγκατασταθεί άλλη χρήση που δεν σχετίζεται με την
εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου ή του σταθ-
μού αυτοκινήτων, ή υφίσταται στο αγροτεμάχιο άλλη
χρήση και πρόκειται να εγκατασταθεί και πρατήριο υ-
γρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με α-
ντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζονται για
το σύνολο του αγροτεμαχίου οι τυχόν δυσμενέστεροι ό-
ροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται για την
κάθε επί μέρους χρήση.
9. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150)
και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 13 του π.δ. 118/2006 (Α΄ 119), αντικαθίστα-
ται ως εξής:
«4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ' εξής
ορίζεται πως για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσί-
μων απαιτείται ο ορισμός Υπεύθυνου Λειτουργίας των
εν λόγω εγκαταστάσεων. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας θα
πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος η οποία και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητι-
κό για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρί-
ου υγρών καυσίμων. Η υπόψη άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος δύναται να χορηγείται σε:
α) εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων με απο-
δεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία πρατηρίου υγρών
καυσίμων,
β) φυσικά πρόσωπα έπειτα από την επιτυχή παρακο-
λούθηση σχετικών επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για την ασφαλή και ορθή λειτουργία πρατη-
ρίων υγρών καυσίμων,
γ) διπλωματούχους ή τεχνολόγους μηχανικούς με
σχέση εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ά-
δειας ασκήσεως επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων, η δομή, το περιεχόμενο, ο
χρόνος και οι προδιαγραφές των ανωτέρω εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων για

Ρύθμιση για πρόστιμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ(Ν.4072/86Α/11/4/2012)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/86Α/11/4/2012
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΣΗΜΑΤΑ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 320

Τροποποιήσεις των νόμων 3054/2002, 3784/2009,

2960/2001 και του άρθρου 187 Π.Κ.

 

8. α. H παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/

2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης κα-

ταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών

πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Πα-

ρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της κατά

το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος

νόμου χρονικής περιόδου, επιφυλασσομένων των περί

λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ανά φορολογικό

στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής

δήλωση η οποία επανεισήχθη διορθωμένη στο ως άνω

σύστημα από μέλος ΔΙΠΕΘΕ, εντός της προβλεπόμενης

από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του ν. 3899/2010 προθε-

σμίας.»

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του

ν.2960/2001, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη

υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζο-

νται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξε-

ων, και επί εκπρόθεσμης καταχώρησης, ανακριβούς κα-

ταχώρησης και μη καταχώρησης φορολογικών παραστα-

τικών συναλλαγής πετρελαίου θέρμανσης στο Πληρο-

φοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρ-

μανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1.1.2011 μέχρι τη δη-

μοσίευση του παρόντος νόμου.

Υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του

προηγούμενου εδαφίου εντός προθεσμίας δύο μηνών α-

πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στις ακόλου-

θες περιπτώσεις:

i) Όταν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει

ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν

έχει εκδοθεί επ’ αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητι-

κού δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης α-

πό το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων ή από το ήδη α-

σκηθέν ένδικο μέσο.

ii) Όταν έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο το ποσό ή μέ-

ρος των καταλογισθέντων προστίμων, με την οποία αι-

τούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των κατα-

βληθέντων προστίμων και των προβλεπόμενων από τις

διατάξεις της παρούσας παραγράφου προστίμων.

Δεν απαιτείται αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις της

παρούσας παραγράφου στην περίπτωση που δεν έχει

εκδοθεί καταλογιστική πράξη.

9.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 187 Π.Κ.

προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως

του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επι-

διώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων

σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέ-

λους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά,

πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμι-

ση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή

εμπορεύματος ή και προϊόντος απομίμησης, παραποίη-

σης ή πειρατείας».

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 187 Π.Κ.

προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της οργάνω-

σης αν κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος του

δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ήταν δημό-

σιος υπάλληλος ή υπάλληλος υπό την έννοια του άρ-

θρου 263α.»

γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 187 Π.Κ.

προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Επιβαρυντική περίσταση συνιστά επίσης η τέλεση

της πράξεως του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παρα-

γράφου με υλικό αντικείμενο το αργό πετρέλαιο ή άλλο

πετρελαιοειδές ή ενεργειακό προϊόν.»

10. Οι παραβάσεις που προβλέπονταν ως αυτοτελείς,

σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ιγ΄, ιδ΄ και

ιε΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997

(Α΄179), που καταργήθηκαν από 1.1.2011, με τις διατά-

ξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν.3899/2010

(Α΄ 212) και διαπράχθηκαν μέχρι 31.12.2010, για τις ο-

ποίες δεν έχουν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των

Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών οι σχετικές αποφά-

σεις επιβολής προστίμου ή έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις

αυτές και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων

του παρόντος, δεν έχουν περαιωθεί οριστικά με διοικητι-

κή επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο δια-

πίστωσής τους, λογίζονται ως γενικές παραβάσεις και ε-

πιβάλλεται ένα (1) ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική

περίοδο, με βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν

κατά την πρώτη ημέρα της διαχειριστικής περιόδου στην

οποία ανάγονται αυτές, με συντελεστή βαρύτητας

(Σ.Β.), κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Για τη μη υποβολή στοιχείων, για τις συναλλαγές

πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

(π.δ.186/1992), ο Σ.Β. = τρία (3).

β) Για την εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων, για τις συ-

ναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20

του Κ.Β.Σ., καθώς και την ανακριβή υποβολή αυτών ως

προς την ποσότητα, ο Σ.Β. = δύο (2).

γ) Για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των

αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών, για τις συ-

ναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20

του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα

ή περισσότερα από αυτά, ο Σ.Β. = ένα (1).

Τα ως άνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το ποσό

του προστίμου, που προβλέπεται από τις διατάξεις αυ-

τές, δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προέκυπτε,

με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

11. Τα αναφερόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης

παραγράφου εφαρμόζονται και για τις παραβάσεις που

εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής κατ’ αυτών ενώπιον

των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε., εφόσον προ-

βλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση. Για τις υποθέσεις

που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται

στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής

Υπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60)

ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν

τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις υπόψη

διατάξεις, ακολουθουμένης της διαδικασίας του ν.δ.

4600/1966 (Α΄ 242).

12. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,

ποσά προστίμων που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφο-

νται.

13. Οι υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Ε-

γκλήματος έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Σύστημα Ε-

λέγχου Εισαγωγών ICS-1, στο Σύστημα Ελέγχου Εξα-

γωγών ECS και στο Σύστημα Παρακολούθησης και Ε-

λέγχου Διακίνησης Προϊόντων Ε.Φ.Κ. EMCS, τα οποία ε-

φαρμόζονται στην Ελληνική Επικράτεια δυνάμει των Κα-

νονισμών (αρ) 648/2005 και (ΕΚ) 684/2009. Με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγρά-

φου__