Entries Tagged as ''

I�I�I?I� I?I?I�I?I?I?I�I?I�I� I�I�I�I?. I?I�I?I?I�I?I?I�I� – 30 I�I�I?I?I�I?I?I� 2012

Σας ενημερIZνουμε I?τι η λI�ξη της χειμερινI�ς περιI?δου διακI?νησης του πετρελαI?ου εσωτερικI�ς καI?σης (DIESEL) θI�ρμανσης και του πετρελαI?ου εσωτερικI�ς καI?σης (DIESEL) κI?νησης για σκοποI?ς θI�ρμανσης εI?ναι η ΔευτI�ρα 30 ΑπριλI?ου 2012 σI?μφωνα με τις διατI�ξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/ΑI�/1-7-2011) I�ρθρο 36, ΤροποποI?ηση διατI�ξεων του ν. 2960/2001 «ΕθνικI?ς ΤελωνειακI?ς ΚIZδικας» και του ν. 3899/2010 και της Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α5042638ΕΞ2011/13-10-2011, για τη χρονικI� περI?οδο διI�θεσης πετρελαI?ου θI�ρμανσης που ορI?ζεται απI? 15 ΟκτωβρI?ου μI�χρι και 30 ΑπριλI?ου κI�θε I�τους.

I�I�I?I�I�I�I?I� I�I?I?I�I�I�I?I�I�I?I�I� I?I�I?I�I�I?I�I�I?I� I�I�I�I?I�I?I� I?I?I�I?I?I?IZI?

ΔεI?τε στην ιστοσελI?δα της ΠΟΠΕΚ www.popek.gr την απI?φαση οικ.18154/1250/12.4.2012 για τη διετI� παρI�ταση των προθεσμιIZν  εγκατI�στασης του συστI�ματος ελI�γχου διαρροIZν.

I�I?I?I?I?I�I?I?I� I?I?I� I�I�I? I�I�I�I?I�I?I� I?I�I� I?I?I?I?I?I?I� I�I?I� «I�I�I�I?I?I�I?I�»

ΑναλυτικI?ς πI?νακας απI? το φοροτεχνικI? σI?μβουλο του ΣυνδI�σμου ΠωλητIZν ΠετρελαιoειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου κ. Γ. ΚοκκινI�κη σχετικI� με τις τελικI�ς ρυθμI?σεις για τις παραβI�σεις ενημI�ρωσης του συστI�ματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τα πρI?στιμα που θα επιβI�λλονται, σI?μφωνα με το I�ρθρο 321 του Ν.4072/86Α/11/4/2012 που ψηφI?στηκε, ανI�λογα με το χρI?νο τI�λεσης της παρI�βασης.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ :

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2011-ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ παραπI�νω ΝI?ΜΟΥ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

 

Δεν αποτελεI? παρI�βαση ανακριβI�ς δI�λωση συναλλαγI�ς η οποI?α διορθIZθηκε μI�σα στην προβλεπI?μενη προθεσμI?α των 14 ημερIZν απI? τη διενI�ργεια της συναλλαγI�ς.

ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ανεξI�ρτητα απI? το πλI�θος των παραβI�σεων, με βI�ση την κατηγορI?α βιβλI?ων που τηροI?νταν κατI� την πρIZτη ημI�ρα της διαχ. περιI?δου στην οποI?α ανI�γονται αυτI�ς με Σ.Β. κατI� περI?πτωση ως εξI�ς :

α) Για τη μη υποβολI� στοιχεI?ων

Β’ κατ. βιβλI?ων 600*3=1.800,00 ευρIZ

Γ’ κατ. βιβλI?ων 900*3=2.700,00 ευρIZ

β) Για την εκπρI?θεσμη I� ανακριβI� υποβολI�

Β’ κατ. βιβλI?ων 600*2=1.200,00 ευρIZ

Γ’ κατ. βιβλI?ων 900*2=1.800,00 ευρIZ

γ)  Για την μη υποβολI�  I� την εκπρI?θεσμη υποβολI� των αντιτI?πων

     των φορολογικIZν παραστατικIZν     

Β’ κατ. βιβλI?ων  600*1= 600,00 ευρIZ

Γ’ κατ. βιβλI?ων   900*1= 900,00 ευρIZ.

 

Τα παραπI�νω πρI?στιμα μειIZνονται στο 1/3 με το συμβιβασμI?.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περI?πτωση που δεν I�χει εκδοθεI? καταλογιστικI� πρI�ξη.

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μI�σα σε δI?ο μI�νες απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος νI?μου στις παρακI�τω περιπτ. :

  1. I?ταν I�χει εκδοθεI? καταλογιστικI� πρI�ξη και δεν I�χει ασκηθεI? προσφυγI� κατ’αυτI�ς , I� I�χει ασκηθεI? αλλI� δεν I�χει εκδοθεI? επ’αυτI�ς τελεσI?δικη απI?φαση του διοικητικοI? δικαστηρI?ου, με υποχρI�ωση δI�λωσης παραI?τησης απI? το δικαI?ωμα I�σκησης I�νδικων μI�σων I� απI? το I�δη ασκηθI�ν I�νδικο μI�σο.
  2. I?ταν I�χει I�δη καταβληθεI? ολI?κληρο το ποσI? I� μI�ρος των καταλογισθI�ντων προστI?μων με την οποI?α αιτοI?νται την επιστροφI� της διαφορI�ς μεταξI? των καταβληθI�ντων προστI?μων και των προβλεπομI�νων απI? τις διατI�ξεις της παροI?σας παραγρ. προστI?μων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περI?πτωση που δεν I�χουν εκδοθεI? οι σχετικI�ς αποφI�σεις επιβολI�ς προστI?μου,

-I� I�χουν εκδοθεI? οι αποφ. αυτI�ς και κατI� το χρI?νο I�ναρξης ισχI?ος των διατI�ξεων του παρI?ντος, δεν I�χουν περαιωθεI? οριστικI� με διοικ. επI?λυση της διαφορI�ς, ανεξI�ρτητα απI? το χρI?νο διαπI?στωσI�ς τους,

 

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μI�σα 60 ημI�ρες απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος νI?μου I?ταν εκκρεμεI? η συζI�τηση προσφυγI�ς κατI�αυτIZν ενIZπιον των διοικ. ΔικαστηρI?ων και του Σ.τ.Ε., εφI?σον προβλI�πουν επιεικI�στερη μεταχεI?ριση, με την οποI?α ζητεI?ται η διοικ. επI?λυση της διαφορI�ς.

ΚατI� την εφαρμογI� των διατI�ξεων του παρI?ντος ποσI� προστI?μων που I�χουν καταβληθεI? δεν επιστρI�φονται (προφανIZς εννοοI?νται περιπτIZσεις I?που I�χουν οριστικοποιηθεI? οι παραβI�σεις με αποδοχI� της πρI�ξης επιβολI�ς προστI?μων).

Τα παραπI�νω αποτελοI?ν μια γενικI�-συνοπτικI� ενημI�ρωση των ενδιαφερομI�νων πρατηριοI?χων οι οποI?οι μποροI?ν σε κI�θε περI?πτωση να απευθI?νονται στις ενIZσεις τους για επI?λυση αποριIZν σχετικI� με την επιβαλλI?μενη διαδικασI?α που πρI�πει να ακολουθI�σουν.

ΓιIZργος ΚοκκινI�κης

ΦοροτεχνικI?ς ΣI?μβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. και Σ.Π.Π.Η

I�I�I?I?I�I�I?I�I?I� I�I?I�I�I�I�I?I�I�-I?I� I�I?I?I?I?I�I�I?I�I?I� I?I�I?I�I?I�I?IZI?,I?I�I�I?I�I?I�I?I�I?&I�I?I�I�I?IZI? I?I�I� I?I�I�I�I?I�&I?I?I?I�I?I�(I?. 4070/I�I�Is82I�/10.4.2012)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4070/ΦΕΚ82Α/10/4/2012
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒI�
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
I�ρθρο 114
1. Η παρ. 2 του I�ρθρου 12 του ν. 3897/2010 που I�χει
προστεθεI? στην παρI�γραφο 6 του I�ρθρου 1 του
ν.δ. 511/1970 ( ΑI� 91), τροποποιεI?ται ως εξI�ς:
«Οι εγκαταστI�σεις διI�θεσης υγρIZν και αερI?ων καυσI?-
μων, συνεργεI?ων οχημI�των, πλυντηρI?ων – λιπαντηρI?ων
και χIZρων στI�θμευσης που εξυπηρετοI?ν τα μI�σα μαζι-
κI�ς μεταφορI�ς των εταιρειIZν ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
και αυτIZν που υπI�γονται στο ν. 2963/2001( ΑI� 268) κα-
θIZς και των ΟργανισμIZν ΤοπικI�ς ΑυτοδιοI?κησης (ΟΤΑ)
και των ΕπιχειρI�σεIZν τους που χωροθετοI?νται εντI?ς
των αμαξοστασI?ων τους, κατI� παρI�κκλιση των σχετικIZν
διατI�ξεων παραμI�νουν και λειτουργοI?ν ως I�χουν, επI?
πI�ντε (5) I�τη απI? την ισχI? του παρI?ντος, εφI?σον διαθI�-
τουν πιστοποιητικI? πυρασφαλεI?ας.
Με κοινI� απI?φαση των ΥπουργIZν ΠεριβI�λλοντος, Ε-
νI�ργειας και ΚλιματικI�ς ΑλλαγI�ς και ΥποδομIZν και Με-
ταφορIZν και ΔικτI?ων καθορI?ζονται οι I?ροι και οι προI�ποθI�σεις για την I?δρυση και λειτουργI?α των εφεξI�ς ι-
δρυομI�νων εγκαταστI�σεων υγρIZν και αερI?ων καυσI?μων
των παραπI�νω αναφερI?μενων εταιρειIZν, καθIZς και η
προσαρμογI� των I�δη λειτουργοI?ντων στις διατI�ξεις αυ-
τI�ς.»
2. Το τρI?το εδI�φιο της παρ. 4 του I�ρθρου 9 του
ν. 3710/2008 (ΑI� 216), I?πως προστI�θηκε με τη παρ. 2
του I�ρθρου 10 του ν. 3897/2010 (ΑI� 208), αντικαθI?σταται
ως ακολοI?θως:
«γ. ΕπιτρI�πεται η I�κδοση αδειIZν I?δρυσης και λειτουρ-
γI?ας συνεργεI?ων ασχολουμI�νων με τη τοποθI�τηση, επι-
σκευI� και συντI�ρηση συσκευIZν και εξαρτημI�των υγραε-
ρI?ου αυτοκινI�των, βI�σει των σχετικIZν διατI�ξεων του
π.δ. 78/1988 (ΑI� 34), I?πως αυτI? ισχI?ει, καθIZς και η χο-
ρI�γηση αδειIZν I�σκησης επαγγI�λματος τεχνI?τη υγραερI?-
ου αυτοκινI�των βI�σει των σχετικIZν διατI�ξεων του
ν. 1575/1985 (ΑI� 207), I?πως αυτI?ς ισχI?ει, επI? τρI?α (3) I�-
τη απI? της δημοσιεI?σεως του προβλεπομI�νου στο εδI�-
φιο α της παροI?σας παραγρI�φου προεδρικοI? διατI�γμα-
τος τηρουμI�νων των διαδικασιIZν των I�ρθρων 1, 2 και 3
του ν. 3919/2011 (ΑI� 23).»
3. ΠρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων I� μικτI� I� αμιγIZς υγραε-
ρI?ου (LPG) και εγκαταστI�σεις του I�ρθρου 24 του β.δ.
465/1970, I?πως ισχI?ει, που I�λαβαν εγκρI?σεις κυκλοφο-
ριακIZν συνδI�σεων I� τυχI?ν καταλληλI?τητες θI�σεως I� I�-
δειες I?δρυσης, στο χρονικI? διI�στημα μεταξI? της ενI�ρξε-
ως ισχI?ος του β.δ. 465/1970 και της I�κδοσης του π.δ.
143/1989 (ΑI� 69), αυτI�ς οι χορηγηθεI?σες παντοειδεI?ς ε-
γκρI?σεις εξακολουθοI?ν ισχI?ουσες, υπI? τους I?ρους και
προI�ποθI�σεις, βI�σει των οποI?ων χορηγI�θηκαν. Στις πε-
ριπτIZσεις αυτI�ς επαναφI�ρονται σε ισχI?, οι με βI�ση τις
εγκρI?σεις αυτI�ς, τυχI?ν χορηγηθεI?σες I�δειες I?δρυσης
πρατηρI?ων και εγκαταστI�σεων του I�ρθρου 24 του β.δ.
465/1970, I?πως ισχI?ει, οι οποI?ες προωθοI?νται μI�χρι του
τελικοI? σταδI?ου της I�δειας λειτουργI?ας τους, με τις ι-
σχI?ουσες διατI�ξεις, I� αντιστοI?χως, οι χορηγηθεI?σες,
προ της I�κδοσης του π.δ. 143/1989 (ΑI� 69), I�δειες λει-
τουργI?ας των πρατηρI?ων και εγκαταστI�σεων αυτIZν επα-
ναφI�ρονται σε ισχI?.
4. Στο I�ρθρο 11 του ν. 3897/2010 προστI?θεται νI�α πα-
ρI�γραφος 11 ως εξI�ς:
«11. Με τη I�ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και σε περι-
πτIZσεις I?που απI? τις χρI�σεις γης δεν επιτρI�πεται η I?-
δρυση νI�ων πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων, αλλI� ως προς
τα υφιστI�μενα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων εI?τε δεν προ-
βλI�πεται η απομI�κρυνσI� τους εI?τε επιτρI�πεται να συνε-
χI?σουν να λειτουργοI?ν και να εκσυγχρονI?ζονται, επιτρI�-
πεται η προσθI�κη εγκαταστI�σεων παροχI�ς υγραερI?ου
(LPG) και γενικI?τερα συμπιεσμI�νων αερI?ων καυσI?μων
(CNG) για τη κI?νηση τροχοφI?ρων οχημI�των.»
5. Στο I�ρθρο 10 του ν. 3710/2008 (ΑI� 216) προστI?θεται
νI�α παρI�γραφος 9 ως εξI�ς:
«9. α. Με την I�ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και εφI� ε-
ξI�ς επιτρI�πεται η προσθI�κη εγκαταστI�σεων υγραερI?ου
(LPG) αποκλειστικI� και μI?νο στον ακI�λυπτο χIZρο, δη-
μI?σιας χρI�σης, νομI?μων λειτουργοI?ντων στεγασμI�νων
σταθμIZν αυτοκινI�των μεγI�λου μεγI�θους με αντλI?ες υ-
γρIZν καυσI?μων.
Στις περιπτIZσεις αυτI�ς η προσθI�κη εγκαταστI�σεων υ-
γραερI?ου (LPG) αποτελεI? διαδικασI?α εκσυγχρονισμοI? ε-
γκαταστI�σεων η οποI?α υλοποιεI?ται κατI?πιν εγκρI?σεως
σχεδιαγραμμI�των και χορI�γησης νI�ας I�δειας λειτουρ-
γI?ας σταθμοI? αυτοκινI�των με αντλI?ες υγρIZν και αερI?ων
καυσI?μων, υπI? τους I?ρους του π.δ. 595/1984 (ΑI� 218)
και του π.δ. 455/1976 (ΑI� 169), διατηρIZντας τον υπI�ρ-
χοντα κI?μβο σI?νδεσI�ς τους. ΕπI?σης, υποχρεωτικI� προ-
I�πI?θεση για τη προσθI�κη εγκαταστI�σεων υγραερI?ου
(LPG) στους ανωτI�ρω λειτουργοI?ντες ΣταθμοI?ς Αυτο-
κινI�των εI?ναι I?τι, οι επιτρεπI?μενες ισχI?ουσες χρI�σεις
εντI?ς αυτIZν πρI�πει αποκλειστικI� να εI?ναι της στI�θμευ-
σης αυτοκινI�των και η I�σκηση συμπληρωματικIZν δρα-
στηριοτI�των με αποκλειστικI? σκοπI? την εξυπηρI�τηση
των σταθμευI?ντων και διακινοI?μενων οχημI�των και τη
παροχI� διαφI?ρων υπηρεσιIZν προς τους διακινοI?μενους
επιβI�τες αυτIZν.
β. Η παραπI�νω προσθI�κη δεν επιτρI�πεται στις περι-
πτIZσεις αμιγIZς υπI?γειων σταθμIZν αυτοκινI�των, ανε-
ξαρτI�του μεγI�θους και σε λειτουργοI?ντες στεγασμI�-
νους ΣταθμοI?ς ΑυτοκινI�των που χωροθετοI?νται στα ι-
σI?γεια πολυIZροφων κτισμI�των, I?που οι επιτρεπI?μενες
χρI�σεις των υπερκεI?μενων ορI?φων εI?ναι αυτI�ς που ανα-
φI�ρονται στη παρ. 1 του I�ρθρου 4 του ν. 2801/2000 (ΑI�
46), I?πως τροποποιI�θηκε και συμπληρIZθηκε με τη παρ.
2 του I�ρθρου 11 του ν. 3897/2010 (ΑI� 208).»
γ. ΕπιπλI�ον, υποχρεωτικI�ς προI�ποθI�σεις για τη προ-
σθI�κη εγκαταστI�σεων υγραερI?ου (LPG) στους στεγα-
σμI�νους σταθμοI?ς που αναφI�ρονται στο εδI�φιο αI� της
παροI?σας παραγρI�φου εI?ναι οι εξI�ς: 1) η υποχρεωτικI�
τοποθI�τηση κατI�λληλου συστI�ματος I� συσκευI�ς ανI?-
χνευσης διαρροI�ς υγραερI?ου σε κI�θε επI?πεδο των τυ-
χI?ν υπI?γειων χIZρων τους, καθIZς επI?σης και 2) η υποβο-
λI� προς I�γκριση στην οικεI?α περιφερειακI� υπηρεσI?α με-
ταφορIZν και επικοινωνιIZν, κατI� τη διαδικασI?α I�γκρισης
σχεδιαγραμμI�των, μελI�της, που θα συνταχθεI? απI? τον
κατI� νI?μο υπεI?θυνο διπλωματοI?χο I� τεχνολI?γο μηχα-
νικI?, για την εγκατI�σταση κατI�λληλου συστI�ματος εξα-
ερισμοI?, το οποI?ο θα δI?ναται να λειτουργεI? τI?σο χειρο-
κI?νητα I?σο και αυτI?ματα μI�σω της ενεργοποI?ησης του
συστI�ματος ανI?χνευσης διαρροI�ς υγραερI?ου, καθIZς και
φωτισμοI? σε κI�θε επI?πεδο των τυχI?ν υπI?γειων χIZρων
του σταθμοI?, ο οποI?ος πρI�πει να εI?ναι τοποθετημI�νος I?-
σο το δυνατI?ν πιο ψηλI� και εντI?ς αεροστεγIZν θαλI�-
μων. Τα υπI?ψη μI�τρα πυροπροστασI?ας λαμβI�νονται ως
πρI?σθετα, πI�ραν αυτIZν που προβλI�πονται απI? τις δια-
τI�ξεις των π.δ. 455/1976 και π.δ. 595/1984, I?πως ισχI?-
ουν, για τη περαιτI�ρω ενI?σχυση των μI�τρων πυρασφI�-
λειας στους χIZρους που αυτI� αναφI�ροντα και τη, κατI�
το δυνατI?ν, αποφυγI� των I?ποιων κινδI?νων ανI�φλεξης
δI?ναται να προκI?ψουν απI? την οποιαδI�ποτε διαρροI� υ-
γραερI?ου (LPG) στις εγκαταστI�σεις αυτI�ς.
δ. Με την I�ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος επιτρI�πεται η I?-
δρυση και λειτουργI?α νI�ων δημI?σιας χρI�σης στεγασμI�-
νων σταθμIZν αυτοκινI�των μεγI�λων μεγI�θους, εξοπλι-
σμI�νων με αντλI?ες υγρIZν και αερI?ων καυσI?μων, με την
προI�πI?θεση I?τι οι εγκαταστI�σεις υγρIZν καυσI?μων των
υπI?ψη νI�ων σταθμIZν θα τηροI?ν τους I?ρους και προI�πο-
θI�σεις των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, I?πως I�χουν
τροποποιηθεI? με το π.δ. 118/2006 και τον ν. 3897/2010
και ισχI?ουν καθIZς επI?σης και του π.δ. 455/1976, I?πως ι-
σχI?ει, και επιπλI�ον αυτI�ς των εγκαταστI�σεων υγραερI?-
ου (LPG) των σταθμIZν αυτIZν θα τηροI?ν τους I?ρους και
προI�ποθI�σεις των εδαφI?ων αI�, βI� και γI� της παροI?σας
παραγρI�φου, καθIZς επI?σης και αυτI�ς των π.δ. 455/1976
και π.δ. 595/1984, I?πως ισχI?ουν.»
6. Στο I�ρθρο 10 του ν. 3710/2008 (ΑI� 216) προστI?θεται
νI�α παρI�γραφος 10 ως εξI�ς:
«10. Με την I�ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και εφI� εξI�ς
θεσπI?ζεται η υποχρεωτικI� τI�ρηση και λI�ψη των ενεργει-
IZν και πρI?σθετων I?ρων και προI�ποθI�σεων μI�τρων πυ-
ρασφI�λειας, που αναφI�ρονται στο εδI�φιο γI� της παρα-
γρI�φου 9 του παρI?ντος, για τη χορI�γηση I�δειας I?δρυ-
σης και λειτουργI?ας νI�ων εφI� εξI�ς μικτIZν I� αμιγIZς υ-
γραερI?ου πρατηρI?ων, I� λειτουργοI?ντων πρατηρI?ων υ-
γρIZν καυσI?μων που αιτηθοI?ν τη μετατροπI� τους σε μι-
κτI� πρατI�ρια και διαθI�τουν τυχI?ν υπI?γειους χIZρους.»
7. ΑπI? την I�ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος εισI�γεται νI�-
ος I?ρος των «ΠρατηρI?ων παροχI�ς ΚαυσI?μων και ΕνI�ρ-
γειας» ο οποI?ος πλI�ον θα περιλαμβI�νει εκτI?ς των αμι-
γIZν πρατI�ριων, υγρIZν καυσI?μων, τα μικτI� I� αμιγIZς υ-
γραερI?ου πρατI�ρια, καθIZς και πρατI�ρια φυσικοI? αερI?ου.
Τα υπI?ψη πρατI�ρια θα I�χουν πλI�ον τη δυνατI?τητα να
διαθI�τουν σε διερχI?μενα τροχοφI?ρα οχI�ματα, πλI�ον
των παραπI�νω καυσI?μων και βιοαιθανI?λη, βιοντI�ζελ, η-
λεκτρικI� ενI�ργεια και υδρογI?νο. Με απI?φαση των Υ-
πουργIZν ΥποδομIZν ΜεταφορIZν και δικτI?ων ΕνI�ργειας
ΠεριβI�λλοντος και ΚλιματικI�ς ΑλλαγI�ς, η οποI?α θα εκ-
δοθεI? εντI?ς I�ξι (6) μηνIZν απI? την I�ναρξη ισχI?ος του πα-
ρI?ντος, θα καθοριστοI?ν οι I?ροι, οι προI�ποθI�σεις και οι
τεχνικI�ς προδιαγραφI�ς για την εγκατI�σταση συσκευIZν
ταχεI?ας φI?ρτισης συσσωρευτIZν ηλεκτροκI?νητων οχη-
μI�των, I?πως επI?σης και για την εγκατI�σταση διατI�ξεων
παροχI�ς καυσI?μων I?πως βιοκαI?σιμο, βιοαιθανI?λη, υδρο-
γI?νο κ.I�. στα υφιστI�μενα πρατI�ρια υγρIZν και αερI?ων
καυσI?μων.
8. Οι διατI�ξεις της παρ. 7 του I�ρθρου 28 του
π.δ. 118/2006 (ΑI� 119) εφαρμI?ζονται και για τις περι-
πτIZσεις εγκατI�στασης δεξαμενIZν υγρIZν καυσI?μων, αλ-
λI� και δεξαμενIZν υγραερI?ου χωρητικI?τητας I�ως 9,0
κ.μ., σε πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων, αμιγIZς υγραερI?ου,
εξ’ υπαρχI�ς μικτI�, σε πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων που I�-
χουν μετατραπεI? σε μικτI� πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων και
υγραερI?ου (LPG) και σε σταθμοI?ς με αντλI?ες υγρIZν καυ-
σI?μων που μετατρI�πονται σε σταθμοI?ς αυτοκινI�των με
αντλI?ες υγρIZν και αερI?ων καυσI?μων, τα οποI?α χωροθε-
τοI?νται τI?σο σε εντI?ς I?σο και σε εκτI?ς σχεδI?ου πI?λεως
περιοχI�ς.
I�ρθρο 185
1. Το εδI�φιο αI� της παραγρI�φου 1 του I�ρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (ΑI� 208) αντικαθI?σταται ως εξI�ς:
«ΑπαγορεI?εται εφεξI�ς η εγκατI�σταση πρατηρI?ων υ-
γρIZν καυσI?μων και σταθμIZν αυτοκινI�των εξοπλισμI�νων
με αντλI?ες καυσI?μων, σε θI�σεις που απI�χουν απI? το
πλησιI�στερο σημεI?ο του κτιρI?ου εκκλησιIZν, νοσοκομεI?-
ων, κλινικIZν, ασI?λων ανιI�των, γηροκομεI?ων, οI?κων ευγη-
ρI?ας και γενικI?τερα κτιρI?ων υγεI?ας και πρI?νοιας, I?πως
αυτI� ταξινομοI?νται σI?μφωνα με το I�ρθρο 3 του Κτιριο-
δομικοI? ΚανονισμοI? (υ.α. 3046/304/1989 ΔI� 59/
3.2.1989) και εκπαιδευτηρI?ων, ανεξαρτI�τως αριθμοI? α-
τI?μων, καθIZς και κτιρI?ων ξενοδοχεI?ων, γραφεI?ων, κατα-
στημI�των και χIZρων συνI�θροισης κοινοI?, των οποI?ων η
χωρητικI?τητα ξεπερνI� τα πενI�ντα (50) I�τομα, απI?στα-
ση μικρI?τερη απI? τριI�ντα (30) μI�τρα, μετροI?μενη προς
πI�σα κατεI?θυνση (ακτινικI� και επI? οριζοντI?ου επιπI�δου
προβολI�ς) απI? το κI�ντρο της νησI?δας των αντλιIZν I�
των φρεατI?ων της δεξαμενI�ς καυσI?μου I� της προβολI�ς
του στομI?ου του σωλI�να εξαερIZσεως, με την προI�πI?θε-
ση I?τι οι ανωτI�ρω κτιριακI�ς εγκαταστI�σεις και χIZροι
βρI?σκονται σε περιοχI�ς I?που εI?τε επιτρI�πονται απI? τις
αντI?στοιχες θεσμοθετημI�νες ισχI?ουσες χρI�σεις γης και
υφI?στανται νομI?μως εI?τε δεν υπI�ρχει ρητI� απαγI?ρευση
για την I?δρυση και λειτουργI?α τους σε περιοχI�ς I?που
δεν I�χουν θεσμοθετηθεI? χρI�σεις γης.
ΕπιπλI�ον, εI?ναι δυνατI� η μεI?ωση της ελI�χιστης απI?-
στασης ασφαλεI?ας των τριI�ντα (30) μI�τρων για την I?-
δρυση νI�ων πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων και σταθμIZν
αυτοκινI�των εξοπλισμI�νων με αντλI?ες καυσI?μων, απI? το
πλησιI�στερο σημεI?ο των κτιρI?ων I� χIZρων, με χρI�σεις
μI?ας εξ αυτIZν που αναφI�ρονται στο εδI�φιο αI� της πα-
ροI?σας παραγρI�φου, εφI?σον τα υπI?ψη υπI? I?δρυση πρα-
τI�ρια υγρIZν καυσI?μων I� σταθμοI? αυτοκινI�των δημI?σιας
χρI�σης εξοπλισμI�νοι με αντλI?ες καυσI?μων, λI�βουν συ-
γκεκριμI�να κατI�λληλα προστατευτικI� μI�τρα ασφαλεI?-
ας, των οποI?ων οι προδιαγραφI�ς θα οριστοI?ν και θα ε-
ξειδικευθοI?ν με σχετικI� απI?φαση των ΥπουργIZν Υπο-
δομIZν, ΜεταφορIZν και ΔικτI?ων και ΠεριβI�λλοντος, Ε-
νI�ργειας και ΚλιματικI�ς ΑλλαγI�ς, η οποI?α θα εκδοθεI? ε-
ντI?ς I�ξι (6) μηνIZν απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος
στην ΕφημερI?δα της ΚυβερνI�σεως.»
2. To εδI�φιο γI� της παραγρI�φου 1 του I�ρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (ΑI� 208) αντικαθI?σταται ως εξI�ς:
«Σε κI�θε περI?πτωση που εντI?ς του αυτοI? I� ομI?ρου I�
τρI?του οικοπI�δου I� γηπI�δου, I?που υφI?σταται I�δη I� πρI?-
κειται να ιδρυθεI? πρατI�ριο καυσI?μων, υφI?σταται I�δη I� θα
ιδρυθεI? κτI?ριο I� χIZρος με χρI�ση μI?α εξ αυτIZν που ανα-
φI�ρονται στο εδI�φιο αI� της παραγρI�φου 1 του παρI?-
ντος I�ρθρου, το πρατI�ριο υγρIZν καυσI?μων θα τηρεI? την
ελI�χιστη απI?σταση ασφαλεI?ας των τριI�ντα (30) μI�τρων
του εδαφI?ου αI� της παραγρI�φου 1 του παρI?ντος I�ρ-
θρου. ΕφI?σον οι εγκαταστI�σεις των κτιρI?ων I� χIZρων -
οικοπI�δων με χρI�ση μI?α εξ’ αυτIZν που αναφI�ρονται στο
εδI�φιο αI� της παραγρI�φου 1 του παρI?ντος I�ρθρου υφI?-
στανται I� πρI?κειται να ιδρυθοI?ν εντI?ς θεσμοθετημI�νων
χρI�σεων γης τI?τε τα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων I� και οι
σταθμοI? αυτοκινI�των εξοπλισμI�νοι με αντλI?ες καυσI?μων,
υποχρεοI?νται να λI�βουν συγκεκριμI�να κατI�λληλα προ-
στατευτικI� μI�τρα ασφαλεI?ας, των οποI?ων οι προδιαγρα-
φI�ς θα οριστοI?ν και θα εξειδικευθοI?ν με τη σχετικI� α-
πI?φαση των ΥπουργIZν ΥποδομIZν, ΜεταφορIZν και Δι-
κτI?ων και ΠεριβI�λλοντος, ΕνI�ργειας και ΚλιματικI�ς Αλ-
λαγI�ς του εδαφI?ου αI� της παραγρI�φου 1 του παρI?ντος
I�ρθρου, αν η απI?σταση ασφαλεI?ας των τριI�ντα (30) μI�-
τρων απαιτεI?ται να μειωθεI?.
ΟικI?πεδα εI?τε κτιριακI�ς εγκαταστI�σεις με θεσμοθετη-
μI�νες χρI�σεις γης του εδαφI?ου αI� της παραγρI�φου 1
του παρI?ντος I�ρθρου δεν υπI�γονται, σε καμI?α περI?πτω-
ση, στην υποχρI�ωση τI�ρησης της απI?στασης των τριI�-
ντα (30) μI�τρων απI? λειτουργοI?ντα πρατI�ρια υγρIZν
καυσI?μων I� και σταθμοI?ς αυτοκινI�των που εI?ναι εξοπλι-
σμI�νοι με αντλI?ες καυσI?μων και επιπλI�ον στη λI�ψη συ-
γκεκριμI�νων κατI�λληλων προστατευτικIZν μI�τρων α-
σφαλεI?ας.
Σε περI?πτωση I?που πρI?κειται να ιδρυθεI? πρατI�ριο υ-
γρIZν καυσI?μων εντI?ς οικοπI�δου I� γηπI�δου υπεραγορI�ς
τροφI?μων I� I�λλων ειδIZν δεν απαιτεI?ται η κατασκευI� α-
νεξI�ρτητης κυκλοφοριακI�ς σI?νδεσης για το πρατI�ριο
καυσI?μων και η εI?σοδος I� I�ξοδος των οχημI�των απI? και
προς αυτI? πραγματοποιεI?ται απI? τον υπI�ρχοντα κI?μβο
σI?νδεσης I� εI?σοδο – I�ξοδο της υπεραγορI�ς τροφI?μων I�
I�λλων ειδIZν.»
3. Το εδI�φιο βI� της παραγρI�φου 3 του I�ρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (ΑI� 208) αντικαθI?σταται ως εξI�ς:
«ΥφιστI�μενα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων I� σταθμοI? αυ-
τοκινI�των δημI?σιας χρI�σης εξοπλισμI�νοι με αντλI?ες
καυσI?μων, που λειτουργοI?ν σε θI�σεις που απI�χουν απI?-
σταση μικρI?τερη απI? τριI�ντα (30) μI�τρα απI? κτI?ρια και
χIZρους με χρI�σεις αυτI�ς που αναφI�ρονται στην παρI�-
γραφο 1 του παρI?ντος I�ρθρου, απομακρI?νονται εντI?ς
επταετI?ας απI? της ισχI?ος του παρI?ντος. ΕξαιροI?νται
μI?νο οι σταθμοI? αυτοκινI�των, οι οποI?οι δI?νανται να συ-
νεχI?σουν τη λειτουργI?α τους στις υφιστI�μενες θI�σεις
τους εφI?σον εφοδιαστοI?ν με I�δεια λειτουργI?ας μI?νο
στο μI�ρος που αφορI� τη στI�θμευση και τις τυχI?ν λοιπI�ς
εξυπηρετικI�ς εγκαταστI�σεις (πλυντI�ρια – λιπαντI�ρια),
πλην των αντλιIZν καυσI?μων.
ΕπιπλI�ον, εI?ναι δυνατI� η μεI?ωση της ελI�χιστης απI?-
στασης ασφαλεI?ας των τριI�ντα (30) μI�τρων, για τα υφι-
στI�μενα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων και τους σταθμοI?ς
αυτοκινI�των δημI?σιας χρI�σης που εI?ναι εξοπλισμI�νοι
με αντλI?ες καυσI?μων, απI? το πλησιI�στερο σημεI?ο των
κτιρI?ων I� χIZρων, με χρI�σεις μI?ας εξ αυτIZν που αναφI�-
ρονται στο εδI�φιο αI� της παροI?σας παραγρI�φου, εφI?-
σον τα υπI?ψη πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων I� σταθμοI? λI�-
βουν συγκεκριμI�να κατI�λληλα προστατευτικI� μI�τρα α-
σφαλεI?ας, των οποI?ων οι προδιαγραφI�ς θα οριστοI?ν και
θα εξειδικευθοI?ν με τη σχετικI� απI?φαση των ΥπουργIZν
ΥποδομIZν, ΜεταφορIZν και ΔικτI?ων και ΠεριβI�λλοντος,
ΕνI�ργειας και ΚλιματικI�ς ΑλλαγI�ς του εδαφI?ου αI� της
παραγρI�φου 1 του παρI?ντος I�ρθρου. Τα λειτουργοI?ντα
πρατI�ρια και οι αντλI?ες καυσI?μων των σταθμIZν που, πα-
ρI� τη λI�ψη των ανωτI�ρω συγκεκριμI�νων κατI�λληλων
προστατευτικIZν μI�τρων ασφI�λειας, χωροθετοI?νται σε
απI?σταση μικρI?τερη της νI�ας ελI�χιστης απI?στασης α-
σφαλεI?ας που θα προI�λθει με τη λI�ψη των ανωτI�ρω συ-
γκεκριμI�νων κατI�λληλων προστατευτικIZν μI�τρων α-
σφαλεI?ας, απομακρI?νονται εντI?ς επταετI?ας απI? της ι-
σχI?ος του υπI?ψη νI?μου.»
4. Η παρI�γραφος 6 του I�ρθρου 11 του ν. 3897/2010
(ΑI� 208) αντικαθI?σταται ως εξI�ς:
«6. Τα φυσικI� πρI?σωπα I� μI�λη εταιρειIZν προκειμI�νου
να τI?χουν I�δειας I?δρυσης και λειτουργI?ας πρατηρI?ων υ-
γρIZν καυσI?μων I� μικτIZν I� αμιγIZς υγραερI?ου δημI?σιας
χρI�σης, απαιτεI?ται να εI?ναι εI?τε I?λληνες υπI�κοοι εI?τε
πολI?τες κρατIZν – μελIZν της ΕυρωπαISκI�ς I?νωσης εI?τε
του ΕυρωπαISκοI? ΟικονομικοI? ΧIZρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαI?-
ρεση επιτρI�πεται η με βI�ση τις διατI�ξεις αυτοI? του I�ρ-
θρου, η χορI�γηση I�δειας I?δρυσης και λειτουργI?ας πρα-
τηρI?ου υγρIZν καυσI?μων I� μικτοI? I� αμιγIZς υγραερI?ου σε
ομογενεI?ς απI? τη ΡωσI?α, Β. I�πειρο, ΤουρκI?α και ΑI?γυ-
πτο, καθIZς και τα παιδιI� τα οποI?α I�χουν γεννηθεI? απI?
αυτI� τα πρI?σωπα. Οι ομογενεI?ς της ΤουρκI?ας κατI� την
υποβολI� των δικαιολογητικIZν επιδεικνI?ουν ακI?μα και
το σε ισχI? δελτI?ο παραμονI�ς του ΚI�ντρου ΑλλοδαπIZν,
αφοI? αναγραφεI? στην αI?τηση ο αριθμI?ς μητρIZου του
δελτI?ου αυτοI?. Για ανIZνυμες εταιρεI?ες που I�χουν την I�-
δρα τους στη χIZρα, δεν εξετI�ζεται η υπηκοI?τητα των
μετI?χων.»
5. Οι παρI�γραφοι 1 και 3 του I�ρθρου 31 του π.δ. 595/
1984, που τροποποιI�θηκε με το I�ρθρο 27 του π.δ. 269/
1998 (ΑI� 196), καταργοI?νται και η παρ. 2 του I�ρθρου 31
του π.δ. 595/1984, αντικαθI?σταται ως εξI�ς:
«Σε κI�θε περI?πτωση I?παρξης κτιριακIZν εγκαταστI�σε-
ων I� χIZρων με θεσμοθετημI�νες χρI�σεις γης των εδα-
φI?ων δI�, εI� και στI� της παραγρI�φου 2 του I�ρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, I?πως τροποποιI�θηκε με το I�ρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (ΑI� 242) και το I�ρθρο 11 του ν. 3897/2010
(ΑI� 208) σε απI?σταση μικρI?τερη της ελI�χιστα προβλε-
πI?μενης στις περιπτIZσεις αυτI�ς, απI? εγκατI�σταση λει-
τουργοI?ντος I� υπI? I?δρυση μικτοI? I� αμιγIZς υγραερI?ου
πρατηρI?ου I� υφιστI�μενου μικτοI? πρατηρI?ου που I�χει
προI�λθει απI? μετατροπI� λειτουργοI?ντος πρατηρI?ου υ-
γρIZν καυσI?μων, διατI�σσεται η διακοπI� της λειτουργI?ας
του πρατηρI?ου εντI?ς επταετI?ας απI? την ισχI? του παρI?-
ντος I�ρθρου, ανεξI�ρτητα αν αυτI? ιδρI?θηκε προγενI�-
στερα I� μεταγενI�στερα των εγκαταστI�σεων αυτIZν. Ε-
ναλλακτικI�, σε περI?πτωση που τα ανωτI�ρω πρατI�ρια λI�-__
βουν συγκεκριμI�να κατI�λληλα προστατευτικI� μI�τρα α-
σφαλεI?ας, των οποI?ων οι προδιαγραφI�ς θα οριστοI?ν και
θα εξειδικευθοI?ν με σχετικI� απI?φαση των ΥπουργIZν Υ-
ποδομIZν, ΜεταφορIZν και ΔικτI?ων και ΠεριβI�λλοντος,
ΕνI�ργειας και ΚλιματικI�ς ΑλλαγI�ς, εI?ναι δυνατI� η μεI?ω-
ση των ελI�χιστων αποστI�σεων ασφαλεI?ας τους απI? κτI?-
ρια I� χIZρους με θεσμοθετημI�νες χρI�σεις γης των εδα-
φI?ων δI�, εI� και στI� της παραγρI�φου 2 του I�ρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, I?πως τροποποιI�θηκε με το I�ρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (ΑI� 242) και το I�ρθρο 11 του ν. 3897/2010
(ΑI� 208). Τα μικτI� I� αμιγIZς υγραερI?ου πρατI�ρια που, πα-
ρI� τη λI�ψη των ανωτI�ρω συγκεκριμI�νων κατI�λληλων
προστατευτικIZν μI�τρων ασφI�λειας, χωροθετοI?νται σε
αποστI�σεις μικρI?τερες των νI�ων τιθI�μενων ελI�χιστων
αποστI�σεων ασφαλεI?ας των εδαφI?ων δI�, εI� και στI� της
παραγρI�φου 2 του I�ρθρου 4 του π.δ. 595/1984, I?πως
τροποποιI�θηκε με το I�ρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (ΑI� 242)
και το I�ρθρο 11 του ν. 3897/2010 (ΑI� 208), απομακρI?νο-
νται εντI?ς επταετI?ας απI? της ισχI?ος του υπI?ψη νI?μου.»
6. Η παρI�γραφος 10 του I�ρθρου 11 του ν. 3897/2010
(ΑI� 208) αντικαθI?σταται ως εξI�ς:
«10. Οι εξωτερικI�ς αποστI�σεις ασφαλεI?ας των εδα-
φI?ων εI� και στI� της παραγρI�φου 2 του I�ρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, που τροποποιI�θηκε με την παρ. 8 του I�ρ-
θρου 11 του ν. 3897/2010 (ΑI� 208), καθορI?ζονται σε πε-
νI�ντα (50) μI�τρα.»
7. Στην παρI�γραφο 4 του I�ρθρου 10 του ν. 3710/2008
προστI?θεται νI�ο εδI�φιο βI� ως εξI�ς:
«β. Οι υπI?γειες δεξαμενI�ς υγρIZν I� αερI?ων καυσI?μων,
τα στI�γαστρα και οι αντλI?ες υγρIZν I� αερI?ων καυσI?μων
των πρατηρI?ων υγρIZν I� αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν I� αμι-
γIZν, καθIZς και των σταθμIZν αυτοκινI�των με αντλI?ες υ-
γρIZν I� αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν I� αμιγIZν, επιτρI�πονται
στους ακI�λυπτους χIZρους των οικοπI�δων I� γηπI�δων
που βρI?σκονται σε εντI?ς και σε εκτI?ς σχεδI?ου περιοχI�ς
αντI?στοιχα, χωρI?ς να προσμετρIZνται στη κI�λυψη και
στη δI?μηση, ακI?μη και στην περI?πτωση που υπI�ρχουν
και I�λλες χρI�σεις μI�σα στο I?διο ακI?νητο πI�ραν των χρI�-
σεων που αφοροI?ν την εξυπηρI�τηση των πελατIZν του
πρατηρI?ου).»
8. Στο I�ρθρο 10 του ν. 3710/2008 (ΑI�216 ) προστI?θεται
νI�α παρI�γραφος 11 ως εξI�ς:
«11. Τα πρατI�ρια υγρIZν I� αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν I�
αμιγIZν, καθIZς και οι σταθμοI? αυτοκινI�των με αντλI?ες υ-
γρIZν I� αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν I� αμιγIZν, που βρI?σκο-
νται σε εκτI?ς σχεδI?ου περιοχI�ς δομοI?νται σI?μφωνα με
το I�ρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (ΔI� 270). Τα δε στI�γαστρα
αντλιIZν και οι υπI?γειες δεξαμενI�ς υγρIZν και αερI?ων
καυσI?μων των παραπI�νω εγκαταστI�σεων δεν προσμε-
τρIZνται στο ποσοστI? κI�λυψης και στο συντελεστI� δI?-
μησης και τοποθετοI?νται ελεI?θερα στο γI�πεδο σε θI�-
σεις που εγκρI?νει η αρμI?δια υπηρεσI?α ΜεταφορIZν και Ε-
πικοινωνιIZν της οικεI?ας ΠεριφερειακI�ς ΕνI?τητας, χωρI?ς
να τηροI?νται υποχρεωτικI� οι ελI�χιστες αποστI�σεις απI?
τα πλI�για I?ρια του γηπI�δου.
Σε περI?πτωση που στο I?διο αγροτεμI�χιο υφI?σταται
πρατI�ριο υγρIZν I� αερI?ων καυσI?μων I� σταθμI?ς αυτοκινI�-
των με αντλI?ες υγρIZν I� αερI?ων καυσI?μων και πρI?κειται
να εγκατασταθεI? I�λλη χρI�ση που δεν σχετI?ζεται με την
εξυπηρI�τηση των πελατIZν του πρατηρI?ου I� του σταθ-
μοI? αυτοκινI�των, I� υφI?σταται στο αγροτεμI�χιο I�λλη
χρI�ση και πρI?κειται να εγκατασταθεI? και πρατI�ριο υ-
γρIZν I� αερI?ων καυσI?μων I� σταθμI?ς αυτοκινI�των με α-
ντλI?ες υγρIZν I� αερI?ων καυσI?μων, θα εφαρμI?ζονται για
το σI?νολο του αγροτεμαχI?ου οι τυχI?ν δυσμενI�στεροι I?-
ροι και περιορισμοI? δI?μησης που καθορI?ζονται για την
κI�θε επI? μI�ρους χρI�ση.
9. Η παρ. 4 του I�ρθρου 15 του β.δ. 465/1970 (ΑI� 150)
και του π.δ. 1224/1981 (ΑI� 303), I?πως αντικαταστI�θηκε
με το I�ρθρο 13 του π.δ. 118/2006 (ΑI� 119), αντικαθI?στα-
ται ως εξI�ς:
«4. Με την I�ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και εφ' εξI�ς
ορI?ζεται πως για τη λειτουργI?α πρατηρI?ου υγρIZν καυσI?-
μων απαιτεI?ται ο ορισμI?ς ΥπεI?θυνου ΛειτουργI?ας των
εν λI?γω εγκαταστI�σεων. Ο ΥπεI?θυνος ΛειτουργI?ας θα
πρI�πει να διαθI�τει τη σχετικI� I�δεια ασκI�σεως επαγγI�λ-
ματος η οποI?α και θα αποτελεI? απαραI?τητο δικαιολογητι-
κI? για τη χορI�γηση της I�δειας λειτουργI?ας του πρατηρI?-
ου υγρIZν καυσI?μων. Η υπI?ψη I�δεια ασκI�σεως επαγγI�λ-
ματος δI?ναται να χορηγεI?ται σε:
α) εκμεταλλευτI�ς πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων με απο-
δεδειγμI�νη εμπειρI?α στη λειτουργI?α πρατηρI?ου υγρIZν
καυσI?μων,
β) φυσικI� πρI?σωπα I�πειτα απI? την επιτυχI� παρακο-
λοI?θηση σχετικIZν επιμορφωτικIZν εκπαιδευτικIZν προ-
γραμμI�των για την ασφαλI� και ορθI� λειτουργI?α πρατη-
ρI?ων υγρIZν καυσI?μων,
γ) διπλωματοI?χους I� τεχνολI?γους μηχανικοI?ς με
σχI�ση εργασI?ας αποκλειστικI�ς απασχI?λησης.
Οι I?ροι και οι προI�ποθI�σεις για την απI?κτηση της I�-
δειας ασκI�σεως επαγγI�λματος υπευθI?νου λειτουργI?ας
πρατηρI?ου υγρIZν καυσI?μων, η δομI�, το περιεχI?μενο, ο
χρI?νος και οι προδιαγραφI�ς των ανωτI�ρω εκπαιδευτι-
κIZν προγραμμI�των για

I?I?I?I?I?I?I� I?I?I� I�I?I?I?I�I?I?I� I�I�I�I�I?I�IYI?(I?.4072/86I�/11/4/2012)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/86Α/11/4/2012
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΣΗΜΑΤΑ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒI�

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

I�ρθρο 320

ΤροποποιI�σεις των νI?μων 3054/2002, 3784/2009,

2960/2001 και του I�ρθρου 187 Π.Κ.

 

8. α. H παρI�γραφος 9 του I�ρθρου 147 του ν. 2960/

2001 αντικαθI?σταται ως εξI�ς:

«9. Σε περI?πτωση μη καταχIZρισης I� εκπρI?θεσμης κα-

ταχIZρισης I� ανακριβοI?ς καταχIZρισης των συναλλαγIZν

πετρελαI?ου θI�ρμανσης στο ΠληροφοριακI? ΣI?στημα Πα-

ρακολοI?θησης ΠετρελαI?ου ΘI�ρμανσης, εντI?ς της κατI�

το I�ρθρο 73 παρI�γραφος 2 περI?πτωση αI� του παρI?ντος

νI?μου χρονικI�ς περιI?δου, επιφυλασσομI�νων των περI?

λαθρεμπορI?ας διατI�ξεων, επιβI�λλεται ανI� φορολογικI?

στοιχεI?ο πρI?στιμο εκατI? (100) ευρIZ.

Δεν συνιστI� παρI�βαση, κατI� τα ανωτI�ρω, ανακριβI�ς

δI�λωση η οποI?α επανεισI�χθη διορθωμI�νη στο ως I�νω

σI?στημα απI? μI�λος ΔΙΠΕΘΕ, εντI?ς της προβλεπI?μενης

απI? το I�ρθρο 5 παρI�γραφος 1 του ν. 3899/2010 προθε-

σμI?ας.»

β. Οι διατI�ξεις της παραγρI�φου 9 του I�ρθρου 147 του

ν.2960/2001, I?πως αντικαθI?σταται με την προηγοI?μενη

υποπαρI�γραφο της παροI?σας παραγρI�φου, εφαρμI?ζο-

νται, επιφυλασσομI�νων των περI? λαθρεμπορI?ας διατI�ξε-

ων, και επI? εκπρI?θεσμης καταχIZρησης, ανακριβοI?ς κα-

ταχIZρησης και μη καταχIZρησης φορολογικIZν παραστα-

τικIZν συναλλαγI�ς πετρελαI?ου θI�ρμανσης στο Πληρο-

φοριακI? ΣI?στημα ΠαρακολοI?θησης ΠετρελαI?ου ΘI�ρ-

μανσης, οι οποI?ες τελI�στηκαν απI? 1.1.2011 μI�χρι τη δη-

μοσI?ευση του παρI?ντος νI?μου.

ΥποβI�λλεται αI?τηση υπαγωγI�ς στις διατI�ξεις του

προηγοI?μενου εδαφI?ου εντI?ς προθεσμI?ας δI?ο μηνIZν α-

πI? την I�ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος νI?μου, στις ακI?λου-

θες περιπτIZσεις:

i) I?ταν I�χει εκδοθεI? καταλογιστικI� πρI�ξη και δεν I�χει

ασκηθεI? προσφυγI� κατI� αυτI�ς I� I�χει ασκηθεI? αλλI� δεν

I�χει εκδοθεI? επ’ αυτI�ς τελεσI?δικη απI?φαση του διοικητι-

κοI? δικαστηρI?ου, με υποχρI�ωση δI�λωσης παραI?τησης α-

πI? το δικαI?ωμα I�σκησης I�νδικων μI�σων I� απI? το I�δη α-

σκηθI�ν I�νδικο μI�σο.

ii) I?ταν I�χει I�δη καταβληθεI? ολI?κληρο το ποσI? I� μI�-

ρος των καταλογισθI�ντων προστI?μων, με την οποI?α αι-

τοI?νται την επιστροφI� της διαφορI�ς μεταξI? των κατα-

βληθI�ντων προστI?μων και των προβλεπI?μενων απI? τις

διατI�ξεις της παροI?σας παραγρI�φου προστI?μων.

Δεν απαιτεI?ται αI?τηση για υπαγωγI� στις διατI�ξεις της

παροI?σας παραγρI�φου στην περI?πτωση που δεν I�χει

εκδοθεI? καταλογιστικI� πρI�ξη.

9.α. Στο τI�λος της παραγρI�φου 1 του I�ρθρου 187 Π.Κ.

προστI?θεται εδI�φιο ως εξI�ς:

«Με την I?δια ποινI� τιμωρεI?ται ο υπαI?τιος της πρI�ξεως

του πρIZτου εδαφI?ου, αν η εγκληματικI� οργI�νωση επι-

διIZκει την τI�λεση περισσI?τερων αξιI?ποινων πρI�ξεων

σχετικI� με την αποφυγI� καταβολI�ς νI?μιμου φI?ρου, τI�-

λους, δασμοI? I� I�λλης επιβαρI?νσεως κατI� την αγορI�,

πIZληση, παραλαβI�, παρI�δοση, μεταφορI�, διαμετακI?μι-

ση, εμπορI?α, κατοχI�, αποθI�κευση, εισαγωγI� I� εξαγωγI�

εμπορεI?ματος I� και προISI?ντος απομI?μησης, παραποI?η-

σης I� πειρατεI?ας».

β. Στο τI�λος της παραγρI�φου 3 του I�ρθρου 187 Π.Κ.

προστI?θεται εδI�φιο ως εξI�ς:

«Με την I?δια ποινI� τιμωρεI?ται το μI�λος της οργI�νω-

σης αν κατI� τον χρI?νο τI�λεσης του εγκλI�ματος του

δευτI�ρου εδαφI?ου της πρIZτης παραγρI�φου I�ταν δημI?-

σιος υπI�λληλος I� υπI�λληλος υπI? την I�ννοια του I�ρ-

θρου 263α.»

γ. Στο τI�λος της παραγρI�φου 6 του I�ρθρου 187 Π.Κ.

προστI?θεται εδI�φιο, ως εξI�ς:

«ΕπιβαρυντικI� περI?σταση συνιστI� επI?σης η τI�λεση

της πρI�ξεως του τελευταI?ου εδαφI?ου της πρIZτης παρα-

γρI�φου με υλικI? αντικεI?μενο το αργI? πετρI�λαιο I� I�λλο

πετρελαιοειδI�ς I� ενεργειακI? προISI?ν.»

10. Οι παραβI�σεις που προβλI�πονταν ως αυτοτελεI?ς,

σI?μφωνα με τις διατI�ξεις των περιπτIZσεων ιγI�, ιδI� και

ιεI� της παραγρI�φου 8 του I�ρθρου 5 του ν.2523/1997

(ΑI�179), που καταργI�θηκαν απI? 1.1.2011, με τις διατI�-

ξεις της παραγρI�φου 7 του I�ρθρου 5 του ν.3899/2010

(ΑI� 212) και διαπρI�χθηκαν μI�χρι 31.12.2010, για τις ο-

ποI?ες δεν I�χουν εκδοθεI? απI? τους προISσταμI�νους των

ΔημI?σιων ΟικονομικIZν ΥπηρεσιIZν οι σχετικI�ς αποφI�-

σεις επιβολI�ς προστI?μου I� I�χουν εκδοθεI? οι αποφI�σεις

αυτI�ς και κατI� το χρI?νο I�ναρξης ισχI?ος των διατI�ξεων

του παρI?ντος, δεν I�χουν περαιωθεI? οριστικI� με διοικητι-

κI� επI?λυση της διαφορI�ς, ανεξI�ρτητα απI? το χρI?νο δια-

πI?στωσI�ς τους, λογI?ζονται ως γενικI�ς παραβI�σεις και ε-

πιβI�λλεται I�να (1) ενιαI?ο πρI?στιμο, ανI� διαχειριστικI�

περI?οδο, με βI�ση την κατηγορI?α βιβλI?ων που τηροI?νταν

κατI� την πρIZτη ημI�ρα της διαχειριστικI�ς περιI?δου στην

οποI?α ανI�γονται αυτI�ς, με συντελεστI� βαρI?τητας

(Σ.Β.), κατI� περI?πτωση, ως εξI�ς:

α) Για τη μη υποβολI� στοιχεI?ων, για τις συναλλαγI�ς

πετρελαI?ου της παραγρI�φου 7 του I�ρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

(π.δ.186/1992), ο Σ.Β. = τρI?α (3).

β) Για την εκπρI?θεσμη υποβολI� στοιχεI?ων, για τις συ-

ναλλαγI�ς πετρελαI?ου της παραγρI�φου 7 του I�ρθρου 20

του Κ.Β.Σ., καθIZς και την ανακριβI� υποβολI� αυτIZν ως

προς την ποσI?τητα, ο Σ.Β. = δI?ο (2).

γ) Για τη μη υποβολI� I� την εκπρI?θεσμη υποβολI� των

αντιτI?πων των φορολογικIZν παραστατικIZν, για τις συ-

ναλλαγI�ς πετρελαI?ου της παραγρI�φου 7 του I�ρθρου 20

του Κ.Β.Σ., ανεξI�ρτητα αν η παρI�λειψη αυτI� αφορI� I�να

I� περισσI?τερα απI? αυτI�, ο Σ.Β. = I�να (1).

Τα ως I�νω ισχI?ουν με την προI�πI?θεση I?τι το ποσI?

του προστI?μου, που προβλI�πεται απI? τις διατI�ξεις αυ-

τI�ς, δεν εI?ναι μεγαλI?τερο απI? αυτI? που θα προI�κυπτε,

με βI�ση τις προISσχI?ουσες διατI�ξεις.

11. Τα αναφερI?μενα στις διατI�ξεις της προηγοI?μενης

παραγρI�φου εφαρμI?ζονται και για τις παραβI�σεις που

εκκρεμεI? η συζI�τηση προσφυγI�ς κατ’ αυτIZν ενIZπιον

των διοικητικIZν δικαστηρI?ων και του Σ.τ.Ε., εφI?σον προ-

βλI�πουν επιεικI�στερη μεταχεI?ριση. Για τις υποθI�σεις

που εκκρεμοI?ν ενIZπιον των δικαστηρI?ων αυτIZν, οι εν-

διαφερI?μενοι μποροI?ν με αI?τησI� τους, που υποβI�λλεται

στον αρμI?διο προISστI�μενο της ΔημI?σιας ΟικονομικI�ς

ΥπηρεσI?ας, εντI?ς ανατρεπτικI�ς προθεσμI?ας εξI�ντα (60)

ημερIZν απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος, να ζητI�σουν

τη διοικητικI� επI?λυση της διαφορI�ς με βI�ση τις υπI?ψη

διατI�ξεις, ακολουθουμI�νης της διαδικασI?ας του ν.δ.

4600/1966 (ΑI� 242).

12. ΚατI� την εφαρμογI� των διατI�ξεων του παρI?ντος,

ποσI� προστI?μων που I�χουν καταβληθεI? δεν επιστρI�φο-

νται.

13. Οι υπηρεσI?ες του ΣIZματος ΔI?ωξης ΟικονομικοI? Ε-

γκλI�ματος I�χουν ελεI?θερη πρI?σβαση στο ΣI?στημα Ε-

λI�γχου ΕισαγωγIZν ICS-1, στο ΣI?στημα ΕλI�γχου Εξα-

γωγIZν ECS και στο ΣI?στημα ΠαρακολοI?θησης και Ε-

λI�γχου ΔιακI?νησης ΠροISI?ντων Ε.Φ.Κ. EMCS, τα οποI?α ε-

φαρμI?ζονται στην ΕλληνικI� ΕπικρI�τεια δυνI�μει των Κα-

νονισμIZν (αρ) 648/2005 και (ΕΚ) 684/2009. Με απI?φαση

του ΥπουργοI? ΟικονομικIZν ρυθμI?ζεται κI�θε αναγκαI?α

λεπτομI�ρεια για την εφαρμογI� της παροI?σας παραγρI�-

φου__