Entries Tagged as ''

Ii??Ii??I?Ii?? I?I?Ii??I?I?I?Ii??I?Ii??Ii?? Ii??Ii??Ii??I?. I?Ii??I?I?Ii??I?I?Ii??Ii?? – 30 Ii??Ii??I?I?Ii??I?I?Ii?? 2012

Σας ενημερIZνουμε I?τι η λIi??ξη της χειμερινIi??ς περιI?δου διακI?νησης του πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης (DIESEL) θIi??ρμανσης και του πετρελαI?ου εσωτερικIi??ς καI?σης (DIESEL) κI?νησης για σκοποI?ς θIi??ρμανσης εI?ναι η ΔευτIi??ρα 30 cialis by canadian health shop. ΑπριλI?ου 2012 σI?μφωνα με τις διατIi??ξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/ΑIi??/1-7-2011) Ii??ρθρο 36, ΤροποποI?ηση διατIi??ξεων του ν. 2960/2001 «ΕθνικI?ς ΤελωνειακI?ς ΚIZδικας» και του ν. 3899/2010 και της Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α5042638ΕΞ2011/13-10-2011, για τη χρονικIi?? περI?οδο διIi??θεσης πετρελαI?ου θIi??ρμανσης που ορI?ζεται απI? 15 ΟκτωβρI?ου μIi??χρι και 30 ΑπριλI?ου κIi??θε Ii??τους.

Ii??Ii??I?Ii??Ii??Ii??I?Ii?? Ii??I?I?Ii??Ii??Ii??I?Ii??Ii??I?Ii??Ii?? I?Ii??I?Ii??Ii??I?Ii??Ii??I?Ii?? Ii??Ii??Ii??I?Ii??I?Ii?? I?I?Ii??I?I?I?IZI?

ΔεI?τε στην ιστοσελI?δα της ΠΟΠΕΚ aurochem india. www.popek.gr την απI?φαση οικ.18154/1250/12.4.2012 για τη διετIi?? παρIi??ταση των προθεσμιIZν  εγκατIi??στασης του συστIi??ματος ελIi??γχου διαρροIZν.

Ii??I?I?I?I?Ii??I?I?Ii?? I?I?Ii?? Ii??Ii??I? Ii??Ii??Ii??I?Ii??I?Ii?? I?Ii??Ii?? I?I?I?I?I?I?Ii?? Ii??I?Ii?? «Ii??Ii??Ii??I?I?Ii??I?Ii??»

ΑναλυτικI?ς πI?νακας απI? το φοροτεχνικI? σI?μβουλο του ΣυνδIi??σμου ΠωλητIZν ΠετρελαιoειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου κ. Γ. ΚοκκινIi??κη σχετικIi?? με τις τελικIi??ς ρυθμI?σεις για τις παραβIi??σεις ενημIi??ρωσης του συστIi??ματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τα πρI?στιμα που θα επιβIi??λλονται, σI?μφωνα με το Ii??ρθρο 321 του Ν.4072/86Α/11/4/2012 που ψηφI?στηκε, ανIi??λογα με το χρI?νο τIi??λεσης της παρIi??βασης.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ :

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2011-ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ παραπIi??νω ΝI?ΜΟΥ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

 

Δεν αποτελεI? παρIi??βαση ανακριβIi??ς δIi??λωση συναλλαγIi??ς η οποI?α διορθIZθηκε μIi??σα στην προβλεπI?μενη προθεσμI?α των 14 ημερIZν απI? τη διενIi??ργεια της συναλλαγIi??ς.

ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ανεξIi??ρτητα απI? το πλIi??θος των παραβIi??σεων, με βIi??ση την κατηγορI?α βιβλI?ων που τηροI?νταν κατIi?? την πρIZτη ημIi??ρα της διαχ. περιI?δου στην οποI?α ανIi??γονται αυτIi??ς με Σ.Β. κατIi?? περI?πτωση ως εξIi??ς :

α) Για τη μη υποβολIi?? στοιχεI?ων

Β’ κατ. βιβλI?ων 600*3=1.800,00 ευρIZ

Γ’ κατ. βιβλI?ων 900*3=2.700,00 ευρIZ

β) Για την εκπρI?θεσμη Ii?? ανακριβIi?? υποβολIi??

Β’ κατ. βιβλI?ων 600*2=1.200,00 ευρIZ

Γ’ κατ. βιβλI?ων 900*2=1.800,00 ευρIZ

γ)  Για την μη υποβολIi??  Ii?? την εκπρI?θεσμη υποβολIi?? των αντιτI?πων

     των φορολογικIZν παραστατικIZν     

Β’ κατ. βιβλI?ων  600*1= 600,00 ευρIZ

Γ’ κατ. βιβλI?ων   900*1= 900,00 ευρIZ.

 

Τα παραπIi??νω πρI?στιμα μειIZνονται στο 1/3 με το συμβιβασμI?.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περI?πτωση που δεν Ii??χει εκδοθεI? καταλογιστικIi?? πρIi??ξη.

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μIi??σα σε δI?ο μIi??νες απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος νI?μου στις παρακIi??τω περιπτ. :

  1. I?ταν Ii??χει εκδοθεI? καταλογιστικIi?? πρIi??ξη και δεν Ii??χει ασκηθεI? προσφυγIi?? κατ’αυτIi??ς , Ii?? Ii??χει ασκηθεI? αλλIi?? δεν Ii??χει εκδοθεI? επ’αυτIi??ς τελεσI?δικη απI?φαση του διοικητικοI? δικαστηρI?ου, με υποχρIi??ωση δIi??λωσης παραI?τησης απI? το δικαI?ωμα Ii??σκησης Ii??νδικων μIi??σων Ii?? απI? το Ii??δη ασκηθIi??ν Ii??νδικο μIi??σο.
  2. I?ταν Ii??χει Ii??δη καταβληθεI? ολI?κληρο το ποσI? Ii?? μIi??ρος των καταλογισθIi??ντων προστI?μων με την οποI?α αιτοI?νται την επιστροφIi?? της διαφορIi??ς μεταξI? των καταβληθIi??ντων προστI?μων και των προβλεπομIi??νων απI? τις διατIi??ξεις της παροI?σας παραγρ. προστI?μων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περI?πτωση που δεν Ii??χουν εκδοθεI? οι σχετικIi??ς αποφIi??σεις επιβολIi??ς προστI?μου,

-Ii?? Ii??χουν canadian pharmacy 24hr. εκδοθεI? οι αποφ. αυτIi??ς και κατIi?? το χρI?νο Ii??ναρξης ισχI?ος των διατIi??ξεων του παρI?ντος, δεν Ii??χουν περαιωθεI? οριστικIi?? με διοικ. επI?λυση της διαφορIi??ς, ανεξIi??ρτητα απI? το χρI?νο διαπI?στωσIi??ς τους,

 

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μIi??σα 60 ημIi??ρες απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος νI?μου I?ταν εκκρεμεI? η συζIi??τηση προσφυγIi??ς κατIi??αυτIZν ενIZπιον των διοικ. ΔικαστηρI?ων και του Σ.τ.Ε., εφI?σον προβλIi??πουν επιεικIi??στερη μεταχεI?ριση, με την οποI?α ζητεI?ται η διοικ. επI?λυση της διαφορIi??ς.

ΚατIi?? την εφαρμογIi?? των διατIi??ξεων του παρI?ντος ποσIi?? προστI?μων που Ii??χουν καταβληθεI? δεν επιστρIi??φονται (προφανIZς εννοοI?νται περιπτIZσεις I?που Ii??χουν οριστικοποιηθεI? οι παραβIi??σεις με αποδοχIi?? της πρIi??ξης επιβολIi??ς προστI?μων).

Τα παραπIi??νω αποτελοI?ν μια γενικIi??-συνοπτικIi?? ενημIi??ρωση των ενδιαφερομIi??νων πρατηριοI?χων οι οποI?οι μποροI?ν σε κIi??θε περI?πτωση να απευθI?νονται στις ενIZσεις τους για επI?λυση αποριIZν σχετικIi?? με την επιβαλλI?μενη διαδικασI?α που πρIi??πει να ακολουθIi??σουν.

ΓιIZργος ΚοκκινIi??κης

ΦοροτεχνικI?ς ΣI?μβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. και Σ.Π.Π.Η

Ii??Ii??I?I?Ii??Ii??I?Ii??I?Ii?? Ii??I?Ii??Ii??Ii??Ii??I?Ii??Ii??-I?Ii?? Ii??I?I?I?I?Ii??Ii??I?Ii??I?Ii?? I?Ii??I?Ii??I?Ii??I?IZI?,I?Ii??Ii??I?Ii??I?Ii??I?Ii??I?&Ii??I?Ii??Ii??I?IZI? I?Ii??Ii?? I?Ii??Ii??Ii??I?Ii??&I?I?I?Ii??I?Ii??(I?. 4070/Ii??Ii??Is82Ii??/10.4.2012)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4070/ΦΕΚ82Α/10/4/2012
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒIi??
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ii??ρθρο 114
1. Η παρ. 2 του Ii??ρθρου 12 του ν. 3897/2010 που Ii??χει
προστεθεI? στην παρIi??γραφο 6 του Ii??ρθρου 1 του
ν.δ. 511/1970 ( ΑIi?? 91), τροποποιεI?ται ως εξIi??ς:
«Οι εγκαταστIi??σεις διIi??θεσης υγρIZν και αερI?ων καυσI?-
μων, συνεργεI?ων οχημIi??των, πλυντηρI?ων – λιπαντηρI?ων
και χIZρων στIi??θμευσης που εξυπηρετοI?ν τα μIi??σα μαζι-
κIi??ς μεταφορIi??ς των εταιρειIZν ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
και αυτIZν που υπIi??γονται στο ν. 2963/2001( ΑIi?? 268) κα-
θIZς και των ΟργανισμIZν ΤοπικIi??ς ΑυτοδιοI?κησης (ΟΤΑ)
και των ΕπιχειρIi??σεIZν τους που χωροθετοI?νται εντI?ς
των αμαξοστασI?ων τους, κατIi?? παρIi??κκλιση των σχετικIZν
διατIi??ξεων παραμIi??νουν και λειτουργοI?ν ως Ii??χουν, επI?
πIi??ντε (5) Ii??τη απI? την ισχI? του παρI?ντος, εφI?σον διαθIi??-
τουν πιστοποιητικI? πυρασφαλεI?ας.
Με κοινIi?? απI?φαση των ΥπουργIZν ΠεριβIi??λλοντος, Ε-
νIi??ργειας και ΚλιματικIi??ς ΑλλαγIi??ς και ΥποδομIZν και Με-
ταφορIZν και ΔικτI?ων καθορI?ζονται οι I?ροι και οι προIi??ποθIi??σεις για την I?δρυση και λειτουργI?α των εφεξIi??ς ι-
δρυομIi??νων εγκαταστIi??σεων υγρIZν και αερI?ων καυσI?μων
των παραπIi??νω αναφερI?μενων εταιρειIZν, καθIZς και η
προσαρμογIi?? των Ii??δη λειτουργοI?ντων στις διατIi??ξεις αυ-
τIi??ς.»
2. Το τρI?το εδIi??φιο της παρ. 4 του Ii??ρθρου 9 του
ν. 3710/2008 (ΑIi?? 216), I?πως προστIi??θηκε με τη παρ. 2
του Ii??ρθρου 10 του ν. 3897/2010 (ΑIi?? 208), αντικαθI?σταται
ως ακολοI?θως:
«γ. ΕπιτρIi??πεται η Ii??κδοση αδειIZν I?δρυσης και λειτουρ-
γI?ας συνεργεI?ων ασχολουμIi??νων με τη τοποθIi??τηση, επι-
σκευIi?? και συντIi??ρηση συσκευIZν και εξαρτημIi??των υγραε-
ρI?ου αυτοκινIi??των, βIi??σει των σχετικIZν διατIi??ξεων του
π.δ. 78/1988 (ΑIi?? 34), I?πως αυτI? ισχI?ει, καθIZς και η χο-
ρIi??γηση αδειIZν Ii??σκησης επαγγIi??λματος τεχνI?τη υγραερI?-
ου αυτοκινIi??των βIi??σει των σχετικIZν διατIi??ξεων του
ν. 1575/1985 (ΑIi?? 207), I?πως αυτI?ς ισχI?ει, επI? τρI?α (3) Ii??-
τη απI? της δημοσιεI?σεως του προβλεπομIi??νου στο εδIi??-
φιο α της παροI?σας παραγρIi??φου προεδρικοI? διατIi??γμα-
τος τηρουμIi??νων των διαδικασιIZν των Ii??ρθρων 1, 2 και 3
του ν. 3919/2011 (ΑIi?? 23).»
3. ΠρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων Ii?? μικτIi?? Ii?? αμιγIZς υγραε-
ρI?ου (LPG) και εγκαταστIi??σεις του Ii??ρθρου 24 του β.δ.
465/1970, I?πως ισχI?ει, που Ii??λαβαν εγκρI?σεις κυκλοφο-
ριακIZν συνδIi??σεων Ii?? τυχI?ν καταλληλI?τητες θIi??σεως Ii?? Ii??-
δειες I?δρυσης, στο χρονικI? διIi??στημα μεταξI? της ενIi??ρξε-
ως ισχI?ος του β.δ. 465/1970 και της Ii??κδοσης του π.δ.
143/1989 (ΑIi?? 69), αυτIi??ς οι χορηγηθεI?σες παντοειδεI?ς ε-
γκρI?σεις εξακολουθοI?ν ισχI?ουσες, υπI? τους I?ρους και
προIi??ποθIi??σεις, βIi??σει των οποI?ων χορηγIi??θηκαν. Στις πε-
ριπτIZσεις αυτIi??ς επαναφIi??ρονται σε ισχI?, οι με βIi??ση τις
εγκρI?σεις αυτIi??ς, τυχI?ν χορηγηθεI?σες Ii??δειες I?δρυσης
πρατηρI?ων και εγκαταστIi??σεων του Ii??ρθρου 24 του β.δ.
465/1970, I?πως ισχI?ει, οι οποI?ες προωθοI?νται μIi??χρι του
τελικοI? σταδI?ου της Ii??δειας λειτουργI?ας τους, με τις ι-
σχI?ουσες διατIi??ξεις, Ii?? αντιστοI?χως, οι χορηγηθεI?σες,
προ της Ii??κδοσης του π.δ. 143/1989 (ΑIi?? 69), Ii??δειες λει-
τουργI?ας των πρατηρI?ων και εγκαταστIi??σεων αυτIZν επα-
ναφIi??ρονται σε ισχI?.
4. Στο Ii??ρθρο 11 του ν. 3897/2010 προστI?θεται νIi??α πα-
ρIi??γραφος 11 ως εξIi??ς:
«11. Με τη Ii??ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και σε περι-
πτIZσεις I?που απI? τις χρIi??σεις γης δεν επιτρIi??πεται η I?-
δρυση νIi??ων πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων, αλλIi?? ως προς
τα υφιστIi??μενα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων εI?τε δεν προ-
βλIi??πεται η απομIi??κρυνσIi?? τους εI?τε επιτρIi??πεται να συνε-
χI?σουν να λειτουργοI?ν και να εκσυγχρονI?ζονται, επιτρIi??-
πεται η προσθIi??κη εγκαταστIi??σεων παροχIi??ς υγραερI?ου
(LPG) και γενικI?τερα συμπιεσμIi??νων αερI?ων καυσI?μων
(CNG) για τη κI?νηση τροχοφI?ρων οχημIi??των.»
5. Στο Ii??ρθρο 10 του ν. 3710/2008 (ΑIi?? 216) προστI?θεται
νIi??α παρIi??γραφος 9 ως εξIi??ς:
«9. α. Με την Ii??ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και εφIi?? ε-
ξIi??ς επιτρIi??πεται η προσθIi??κη εγκαταστIi??σεων υγραερI?ου
(LPG) αποκλειστικIi?? και μI?νο στον ακIi??λυπτο χIZρο, δη-
μI?σιας χρIi??σης, νομI?μων λειτουργοI?ντων στεγασμIi??νων
σταθμIZν αυτοκινIi??των μεγIi??λου μεγIi??θους με αντλI?ες υ-
γρIZν καυσI?μων.
Στις περιπτIZσεις αυτIi??ς η προσθIi??κη εγκαταστIi??σεων υ-
γραερI?ου (LPG) αποτελεI? διαδικασI?α εκσυγχρονισμοI? ε-
γκαταστIi??σεων η οποI?α υλοποιεI?ται κατI?πιν εγκρI?σεως
σχεδιαγραμμIi??των και χορIi??γησης νIi??ας Ii??δειας λειτουρ-
γI?ας σταθμοI? αυτοκινIi??των με αντλI?ες υγρIZν και αερI?ων
καυσI?μων, υπI? τους I?ρους του π.δ. 595/1984 (ΑIi?? 218)
και του π.δ. 455/1976 (ΑIi?? 169), διατηρIZντας τον υπIi??ρ-
χοντα κI?μβο σI?νδεσIi??ς τους. ΕπI?σης, υποχρεωτικIi?? προ-
Ii??πI?θεση για τη προσθIi??κη εγκαταστIi??σεων υγραερI?ου
(LPG) στους ανωτIi??ρω λειτουργοI?ντες ΣταθμοI?ς Αυτο-
κινIi??των εI?ναι I?τι, οι επιτρεπI?μενες ισχI?ουσες χρIi??σεις
εντI?ς αυτIZν πρIi??πει αποκλειστικIi?? να εI?ναι της στIi??θμευ-
σης αυτοκινIi??των και η Ii??σκηση συμπληρωματικIZν δρα-
στηριοτIi??των με αποκλειστικI? σκοπI? την εξυπηρIi??τηση
των σταθμευI?ντων και διακινοI?μενων οχημIi??των και τη
παροχIi?? διαφI?ρων υπηρεσιIZν προς τους διακινοI?μενους
επιβIi??τες αυτIZν.
β. Η παραπIi??νω προσθIi??κη δεν επιτρIi??πεται στις περι-
πτIZσεις αμιγIZς υπI?γειων σταθμIZν αυτοκινIi??των, ανε-
ξαρτIi??του μεγIi??θους και σε λειτουργοI?ντες στεγασμIi??-
νους ΣταθμοI?ς ΑυτοκινIi??των που χωροθετοI?νται στα ι-
σI?γεια πολυIZροφων κτισμIi??των, I?που οι επιτρεπI?μενες
χρIi??σεις των υπερκεI?μενων ορI?φων εI?ναι αυτIi??ς που ανα-
φIi??ρονται στη παρ. 1 του Ii??ρθρου 4 του ν. 2801/2000 (ΑIi??
46), I?πως τροποποιIi??θηκε και συμπληρIZθηκε με τη παρ.
2 του Ii??ρθρου 11 του ν. 3897/2010 (ΑIi?? 208).»
γ. ΕπιπλIi??ον, υποχρεωτικIi??ς προIi??ποθIi??σεις για τη προ-
σθIi??κη εγκαταστIi??σεων υγραερI?ου (LPG) στους στεγα-
σμIi??νους σταθμοI?ς που αναφIi??ρονται στο εδIi??φιο αIi?? της
παροI?σας παραγρIi??φου εI?ναι οι εξIi??ς: 1) η υποχρεωτικIi??
τοποθIi??τηση κατIi??λληλου συστIi??ματος Ii?? συσκευIi??ς ανI?-
χνευσης διαρροIi??ς υγραερI?ου σε κIi??θε επI?πεδο των τυ-
χI?ν υπI?γειων χIZρων τους, καθIZς επI?σης και 2) η υποβο-
λIi?? προς Ii??γκριση στην οικεI?α περιφερειακIi?? υπηρεσI?α με-
ταφορIZν και επικοινωνιIZν, κατIi?? τη διαδικασI?α Ii??γκρισης
σχεδιαγραμμIi??των, μελIi??της, που θα συνταχθεI? απI? τον
κατIi?? νI?μο υπεI?θυνο διπλωματοI?χο Ii?? τεχνολI?γο μηχα-
νικI?, για την εγκατIi??σταση κατIi??λληλου συστIi??ματος εξα-
ερισμοI?, το οποI?ο θα δI?ναται να λειτουργεI? τI?σο χειρο-
κI?νητα I?σο και αυτI?ματα μIi??σω της ενεργοποI?ησης του
συστIi??ματος ανI?χνευσης διαρροIi??ς υγραερI?ου, καθIZς και
φωτισμοI? σε κIi??θε επI?πεδο των τυχI?ν υπI?γειων χIZρων
του σταθμοI?, ο οποI?ος πρIi??πει να εI?ναι τοποθετημIi??νος I?-
σο το δυνατI?ν πιο ψηλIi?? και εντI?ς αεροστεγIZν θαλIi??-
μων. Τα υπI?ψη μIi??τρα πυροπροστασI?ας λαμβIi??νονται ως
πρI?σθετα, πIi??ραν αυτIZν που προβλIi??πονται απI? τις δια-
τIi??ξεις των π.δ. 455/1976 και π.δ. 595/1984, I?πως ισχI?-
ουν, για τη περαιτIi??ρω ενI?σχυση των μIi??τρων πυρασφIi??-
λειας στους χIZρους που αυτIi?? αναφIi??ροντα και τη, κατIi??
το δυνατI?ν, αποφυγIi?? των I?ποιων κινδI?νων ανIi??φλεξης
δI?ναται να προκI?ψουν απI? την οποιαδIi??ποτε διαρροIi?? υ-
γραερI?ου (LPG) στις εγκαταστIi??σεις αυτIi??ς.
δ. Με την Ii??ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος επιτρIi??πεται η I?-
δρυση και λειτουργI?α νIi??ων δημI?σιας χρIi??σης στεγασμIi??-
νων σταθμIZν αυτοκινIi??των μεγIi??λων μεγIi??θους, εξοπλι-
σμIi??νων με αντλI?ες υγρIZν και αερI?ων καυσI?μων, με την
προIi??πI?θεση I?τι οι εγκαταστIi??σεις υγρIZν καυσI?μων των
υπI?ψη νIi??ων σταθμIZν θα τηροI?ν τους I?ρους και προIi??πο-
θIi??σεις των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, I?πως Ii??χουν
τροποποιηθεI? με το π.δ. 118/2006 και τον ν. 3897/2010
και ισχI?ουν καθIZς επI?σης και του π.δ. 455/1976, I?πως ι-
σχI?ει, και επιπλIi??ον αυτIi??ς των εγκαταστIi??σεων υγραερI?-
ου (LPG) των σταθμIZν αυτIZν θα τηροI?ν τους I?ρους και
προIi??ποθIi??σεις των εδαφI?ων αIi??, βIi?? και γIi?? της παροI?σας
παραγρIi??φου, καθIZς επI?σης και αυτIi??ς των π.δ. 455/1976
και π.δ. 595/1984, I?πως ισχI?ουν.»
6. Στο Ii??ρθρο 10 του ν. 3710/2008 (ΑIi?? 216) προστI?θεται
νIi??α παρIi??γραφος 10 ως εξIi??ς:
«10. Με την Ii??ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και εφIi?? εξIi??ς
θεσπI?ζεται η υποχρεωτικIi?? τIi??ρηση και λIi??ψη των ενεργει-
IZν και πρI?σθετων I?ρων και προIi??ποθIi??σεων μIi??τρων πυ-
ρασφIi??λειας, που αναφIi??ρονται στο εδIi??φιο γIi?? της παρα-
γρIi??φου 9 του παρI?ντος, για τη χορIi??γηση Ii??δειας I?δρυ-
σης και λειτουργI?ας νIi??ων εφIi?? εξIi??ς μικτIZν Ii?? αμιγIZς υ-
γραερI?ου πρατηρI?ων, Ii?? λειτουργοI?ντων πρατηρI?ων υ-
γρIZν καυσI?μων που αιτηθοI?ν τη μετατροπIi?? τους σε μι-
κτIi?? πρατIi??ρια και διαθIi??τουν τυχI?ν υπI?γειους χIZρους.»
7. ΑπI? την Ii??ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος εισIi??γεται νIi??-
ος I?ρος των «ΠρατηρI?ων παροχIi??ς ΚαυσI?μων και ΕνIi??ρ-
γειας» ο οποI?ος πλIi??ον θα περιλαμβIi??νει εκτI?ς των αμι-
γIZν πρατIi??ριων, υγρIZν καυσI?μων, τα μικτIi?? Ii?? αμιγIZς υ-
γραερI?ου πρατIi??ρια, καθIZς και πρατIi??ρια φυσικοI? αερI?ου.
Τα υπI?ψη πρατIi??ρια θα Ii??χουν πλIi??ον τη δυνατI?τητα να
διαθIi??τουν σε διερχI?μενα τροχοφI?ρα οχIi??ματα, πλIi??ον
των παραπIi??νω καυσI?μων και βιοαιθανI?λη, βιοντIi??ζελ, η-
λεκτρικIi?? ενIi??ργεια και υδρογI?νο. Με απI?φαση των Υ-
πουργIZν ΥποδομIZν ΜεταφορIZν και δικτI?ων ΕνIi??ργειας
ΠεριβIi??λλοντος και ΚλιματικIi??ς ΑλλαγIi??ς, η οποI?α θα εκ-
δοθεI? εντI?ς Ii??ξι (6) μηνIZν απI? την Ii??ναρξη ισχI?ος του πα-
ρI?ντος, θα καθοριστοI?ν οι I?ροι, οι προIi??ποθIi??σεις και οι
τεχνικIi??ς προδιαγραφIi??ς για την εγκατIi??σταση συσκευIZν
ταχεI?ας φI?ρτισης συσσωρευτIZν ηλεκτροκI?νητων οχη-
μIi??των, I?πως επI?σης και για την εγκατIi??σταση διατIi??ξεων
παροχIi??ς καυσI?μων I?πως βιοκαI?σιμο, βιοαιθανI?λη, υδρο-
γI?νο κ.Ii??. στα υφιστIi??μενα πρατIi??ρια υγρIZν και αερI?ων
καυσI?μων.
8. Οι διατIi??ξεις της παρ. 7 του Ii??ρθρου 28 του
π.δ. 118/2006 (ΑIi?? 119) εφαρμI?ζονται και για τις περι-
πτIZσεις εγκατIi??στασης δεξαμενIZν υγρIZν καυσI?μων, αλ-
λIi?? και δεξαμενIZν υγραερI?ου χωρητικI?τητας Ii??ως 9,0
κ.μ., σε πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων, αμιγIZς υγραερI?ου,
εξ’ υπαρχIi??ς μικτIi??, σε πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων που Ii??-
χουν μετατραπεI? σε μικτIi?? πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων και
υγραερI?ου (LPG) και σε σταθμοI?ς με αντλI?ες υγρIZν καυ-
σI?μων που μετατρIi??πονται σε σταθμοI?ς αυτοκινIi??των με
αντλI?ες υγρIZν και αερI?ων καυσI?μων, τα οποI?α χωροθε-
τοI?νται τI?σο σε εντI?ς I?σο και σε εκτI?ς σχεδI?ου πI?λεως
περιοχIi??ς.
Ii??ρθρο 185
1. Το εδIi??φιο αIi?? της παραγρIi??φου 1 του Ii??ρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (ΑIi?? 208) αντικαθI?σταται ως εξIi??ς:
«ΑπαγορεI?εται εφεξIi??ς η εγκατIi??σταση πρατηρI?ων υ-
γρIZν καυσI?μων και σταθμIZν αυτοκινIi??των εξοπλισμIi??νων
με αντλI?ες καυσI?μων, σε θIi??σεις που απIi??χουν απI? το
πλησιIi??στερο σημεI?ο του κτιρI?ου εκκλησιIZν, νοσοκομεI?-
ων, κλινικIZν, ασI?λων ανιIi??των, γηροκομεI?ων, οI?κων ευγη-
ρI?ας και γενικI?τερα κτιρI?ων υγεI?ας και πρI?νοιας, I?πως
αυτIi?? ταξινομοI?νται σI?μφωνα με το Ii??ρθρο 3 του Κτιριο-
δομικοI? ΚανονισμοI? (υ.α. 3046/304/1989 ΔIi?? 59/
3.2.1989) και εκπαιδευτηρI?ων, ανεξαρτIi??τως αριθμοI? α-
τI?μων, καθIZς και κτιρI?ων ξενοδοχεI?ων, γραφεI?ων, κατα-
στημIi??των και χIZρων συνIi??θροισης κοινοI?, των οποI?ων η
χωρητικI?τητα ξεπερνIi?? τα πενIi??ντα (50) Ii??τομα, απI?στα-
ση μικρI?τερη απI? τριIi??ντα (30) μIi??τρα, μετροI?μενη προς
πIi??σα κατεI?θυνση (ακτινικIi?? και επI? οριζοντI?ου επιπIi??δου
προβολIi??ς) απI? το κIi??ντρο της νησI?δας των αντλιIZν Ii??
των φρεατI?ων της δεξαμενIi??ς καυσI?μου Ii?? της προβολIi??ς
του στομI?ου του σωλIi??να εξαερIZσεως, με την προIi??πI?θε-
ση I?τι οι ανωτIi??ρω κτιριακIi??ς εγκαταστIi??σεις και χIZροι
βρI?σκονται σε περιοχIi??ς I?που εI?τε επιτρIi??πονται απI? τις
αντI?στοιχες θεσμοθετημIi??νες ισχI?ουσες χρIi??σεις γης και
υφI?στανται νομI?μως εI?τε δεν υπIi??ρχει ρητIi?? απαγI?ρευση
για την I?δρυση και λειτουργI?α τους σε περιοχIi??ς I?που
δεν Ii??χουν θεσμοθετηθεI? χρIi??σεις γης.
ΕπιπλIi??ον, εI?ναι δυνατIi?? η μεI?ωση της ελIi??χιστης απI?-
στασης ασφαλεI?ας των τριIi??ντα (30) μIi??τρων για την I?-
δρυση νIi??ων πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων και σταθμIZν
αυτοκινIi??των εξοπλισμIi??νων με αντλI?ες καυσI?μων, απI? το
πλησιIi??στερο σημεI?ο των κτιρI?ων Ii?? χIZρων, με χρIi??σεις
μI?ας εξ αυτIZν που αναφIi??ρονται στο εδIi??φιο αIi?? της πα-
ροI?σας παραγρIi??φου, εφI?σον τα υπI?ψη υπI? I?δρυση πρα-
τIi??ρια υγρIZν καυσI?μων Ii?? σταθμοI? αυτοκινIi??των δημI?σιας
χρIi??σης εξοπλισμIi??νοι με αντλI?ες καυσI?μων, λIi??βουν συ-
γκεκριμIi??να κατIi??λληλα προστατευτικIi?? μIi??τρα ασφαλεI?-
ας, των οποI?ων οι προδιαγραφIi??ς θα οριστοI?ν και θα ε-
ξειδικευθοI?ν με σχετικIi?? απI?φαση των ΥπουργIZν Υπο-
δομIZν, ΜεταφορIZν και ΔικτI?ων και ΠεριβIi??λλοντος, Ε-
νIi??ργειας και ΚλιματικIi??ς ΑλλαγIi??ς, η οποI?α θα εκδοθεI? ε-
ντI?ς Ii??ξι (6) μηνIZν απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος
στην ΕφημερI?δα της ΚυβερνIi??σεως.»
2. To εδIi??φιο γIi?? της παραγρIi??φου 1 του Ii??ρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (ΑIi?? 208) αντικαθI?σταται ως εξIi??ς:
«Σε κIi??θε περI?πτωση που εντI?ς του αυτοI? Ii?? ομI?ρου Ii??
τρI?του οικοπIi??δου Ii?? γηπIi??δου, I?που υφI?σταται Ii??δη Ii?? πρI?-
κειται να ιδρυθεI? πρατIi??ριο καυσI?μων, υφI?σταται Ii??δη Ii?? θα
ιδρυθεI? κτI?ριο Ii?? χIZρος με χρIi??ση μI?α εξ αυτIZν που ανα-
φIi??ρονται στο εδIi??φιο αIi?? της παραγρIi??φου 1 του παρI?-
ντος Ii??ρθρου, το πρατIi??ριο υγρIZν καυσI?μων θα τηρεI? την
ελIi??χιστη απI?σταση ασφαλεI?ας των τριIi??ντα (30) μIi??τρων
του εδαφI?ου αIi?? της παραγρIi??φου 1 του παρI?ντος Ii??ρ-
θρου. ΕφI?σον οι εγκαταστIi??σεις των κτιρI?ων Ii?? χIZρων -
οικοπIi??δων με χρIi??ση μI?α εξ’ αυτIZν που αναφIi??ρονται στο
εδIi??φιο αIi?? της παραγρIi??φου 1 του παρI?ντος Ii??ρθρου υφI?-
στανται Ii?? πρI?κειται να ιδρυθοI?ν εντI?ς θεσμοθετημIi??νων
χρIi??σεων γης τI?τε τα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων Ii?? και οι
σταθμοI? αυτοκινIi??των εξοπλισμIi??νοι με αντλI?ες καυσI?μων,
υποχρεοI?νται να λIi??βουν συγκεκριμIi??να κατIi??λληλα προ-
στατευτικIi?? μIi??τρα ασφαλεI?ας, των οποI?ων οι προδιαγρα-
φIi??ς θα οριστοI?ν και θα εξειδικευθοI?ν με τη σχετικIi?? α-
πI?φαση των ΥπουργIZν ΥποδομIZν, ΜεταφορIZν και Δι-
κτI?ων και ΠεριβIi??λλοντος, ΕνIi??ργειας και ΚλιματικIi??ς Αλ-
λαγIi??ς του εδαφI?ου αIi?? της παραγρIi??φου 1 του παρI?ντος
Ii??ρθρου, αν η απI?σταση ασφαλεI?ας των τριIi??ντα (30) μIi??-
τρων απαιτεI?ται να μειωθεI?.
ΟικI?πεδα εI?τε κτιριακIi??ς εγκαταστIi??σεις με θεσμοθετη-
μIi??νες χρIi??σεις γης του εδαφI?ου αIi?? της παραγρIi??φου 1
του παρI?ντος Ii??ρθρου δεν υπIi??γονται, σε καμI?α περI?πτω-
ση, στην υποχρIi??ωση τIi??ρησης της απI?στασης των τριIi??-
ντα (30) μIi??τρων απI? λειτουργοI?ντα πρατIi??ρια υγρIZν
καυσI?μων Ii?? και σταθμοI?ς αυτοκινIi??των που εI?ναι εξοπλι-
σμIi??νοι με αντλI?ες καυσI?μων και επιπλIi??ον στη λIi??ψη συ-
γκεκριμIi??νων κατIi??λληλων προστατευτικIZν μIi??τρων α-
σφαλεI?ας.
Σε περI?πτωση I?που πρI?κειται να ιδρυθεI? πρατIi??ριο υ-
γρIZν καυσI?μων εντI?ς οικοπIi??δου Ii?? γηπIi??δου υπεραγορIi??ς
τροφI?μων Ii?? Ii??λλων ειδIZν δεν απαιτεI?ται η κατασκευIi?? α-
νεξIi??ρτητης κυκλοφοριακIi??ς σI?νδεσης για το πρατIi??ριο
καυσI?μων και η εI?σοδος Ii?? Ii??ξοδος των οχημIi??των απI? και
προς αυτI? πραγματοποιεI?ται απI? τον υπIi??ρχοντα κI?μβο
σI?νδεσης Ii?? εI?σοδο – Ii??ξοδο της υπεραγορIi??ς τροφI?μων Ii??
Ii??λλων ειδIZν.»
3. Το εδIi??φιο βIi?? της παραγρIi??φου 3 του Ii??ρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (ΑIi?? 208) αντικαθI?σταται ως εξIi??ς:
«ΥφιστIi??μενα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων Ii?? σταθμοI? αυ-
τοκινIi??των δημI?σιας χρIi??σης εξοπλισμIi??νοι με αντλI?ες
καυσI?μων, που λειτουργοI?ν σε θIi??σεις που απIi??χουν απI?-
σταση μικρI?τερη απI? τριIi??ντα (30) μIi??τρα απI? κτI?ρια και
χIZρους με χρIi??σεις αυτIi??ς που αναφIi??ρονται στην παρIi??-
γραφο 1 του παρI?ντος Ii??ρθρου, απομακρI?νονται εντI?ς
επταετI?ας απI? της ισχI?ος του παρI?ντος. ΕξαιροI?νται
μI?νο οι σταθμοI? αυτοκινIi??των, οι οποI?οι δI?νανται να συ-
νεχI?σουν τη λειτουργI?α τους στις υφιστIi??μενες θIi??σεις
τους εφI?σον εφοδιαστοI?ν με Ii??δεια λειτουργI?ας μI?νο
στο μIi??ρος που αφορIi?? τη στIi??θμευση και τις τυχI?ν λοιπIi??ς
εξυπηρετικIi??ς εγκαταστIi??σεις (πλυντIi??ρια – λιπαντIi??ρια),
πλην των αντλιIZν καυσI?μων.
ΕπιπλIi??ον, εI?ναι δυνατIi?? η μεI?ωση της ελIi??χιστης απI?-
στασης ασφαλεI?ας των τριIi??ντα (30) μIi??τρων, για τα υφι-
στIi??μενα πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων και τους σταθμοI?ς
αυτοκινIi??των δημI?σιας χρIi??σης που εI?ναι εξοπλισμIi??νοι
με αντλI?ες καυσI?μων, απI? το πλησιIi??στερο σημεI?ο των
κτιρI?ων Ii?? χIZρων, με χρIi??σεις μI?ας εξ αυτIZν που αναφIi??-
ρονται στο εδIi??φιο αIi?? της παροI?σας παραγρIi??φου, εφI?-
σον τα υπI?ψη πρατIi??ρια υγρIZν καυσI?μων Ii?? σταθμοI? λIi??-
βουν συγκεκριμIi??να κατIi??λληλα προστατευτικIi?? μIi??τρα α-
σφαλεI?ας, των οποI?ων οι προδιαγραφIi??ς θα οριστοI?ν και
θα εξειδικευθοI?ν με τη σχετικIi?? απI?φαση των ΥπουργIZν
ΥποδομIZν, ΜεταφορIZν και ΔικτI?ων και ΠεριβIi??λλοντος,
ΕνIi??ργειας και ΚλιματικIi??ς ΑλλαγIi??ς του εδαφI?ου αIi?? της
παραγρIi??φου 1 του παρI?ντος Ii??ρθρου. Τα λειτουργοI?ντα
πρατIi??ρια και οι αντλI?ες καυσI?μων των σταθμIZν που, πα-
ρIi?? τη λIi??ψη των ανωτIi??ρω συγκεκριμIi??νων κατIi??λληλων
προστατευτικIZν μIi??τρων ασφIi??λειας, χωροθετοI?νται σε
απI?σταση μικρI?τερη της νIi??ας ελIi??χιστης απI?στασης α-
σφαλεI?ας που θα προIi??λθει με τη λIi??ψη των ανωτIi??ρω συ-
γκεκριμIi??νων κατIi??λληλων προστατευτικIZν μIi??τρων α-
σφαλεI?ας, απομακρI?νονται εντI?ς επταετI?ας απI? της ι-
σχI?ος του υπI?ψη νI?μου.»
4. Η παρIi??γραφος 6 του Ii??ρθρου 11 του ν. 3897/2010
(ΑIi?? 208) αντικαθI?σταται ως εξIi??ς:
«6. Τα φυσικIi?? πρI?σωπα Ii?? μIi??λη εταιρειIZν προκειμIi??νου
να τI?χουν Ii??δειας I?δρυσης και λειτουργI?ας πρατηρI?ων υ-
γρIZν καυσI?μων Ii?? μικτIZν Ii?? αμιγIZς υγραερI?ου δημI?σιας
χρIi??σης, απαιτεI?ται να εI?ναι εI?τε I?λληνες υπIi??κοοι εI?τε
πολI?τες κρατIZν – μελIZν της ΕυρωπαISκIi??ς I?νωσης εI?τε
του ΕυρωπαISκοI? ΟικονομικοI? ΧIZρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαI?-
ρεση επιτρIi??πεται η με βIi??ση τις διατIi??ξεις αυτοI? του Ii??ρ-
θρου, η χορIi??γηση Ii??δειας I?δρυσης και λειτουργI?ας πρα-
τηρI?ου υγρIZν καυσI?μων Ii?? μικτοI? Ii?? αμιγIZς υγραερI?ου σε
ομογενεI?ς απI? τη ΡωσI?α, Β. Ii??πειρο, ΤουρκI?α και ΑI?γυ-
πτο, καθIZς και τα παιδιIi?? τα οποI?α Ii??χουν γεννηθεI? απI?
αυτIi?? τα πρI?σωπα. Οι ομογενεI?ς της ΤουρκI?ας κατIi?? την
υποβολIi?? των δικαιολογητικIZν επιδεικνI?ουν ακI?μα και
το σε ισχI? δελτI?ο παραμονIi??ς του ΚIi??ντρου ΑλλοδαπIZν,
αφοI? αναγραφεI? στην αI?τηση ο αριθμI?ς μητρIZου του
δελτI?ου αυτοI?. Για ανIZνυμες εταιρεI?ες που Ii??χουν την Ii??-
δρα τους στη χIZρα, δεν εξετIi??ζεται η υπηκοI?τητα των
μετI?χων.»
5. Οι παρIi??γραφοι 1 και 3 του Ii??ρθρου 31 του π.δ. 595/
1984, που τροποποιIi??θηκε με το Ii??ρθρο 27 του π.δ. 269/
1998 (ΑIi?? 196), καταργοI?νται και η παρ. 2 του Ii??ρθρου 31
του π.δ. 595/1984, αντικαθI?σταται ως εξIi??ς:
«Σε κIi??θε περI?πτωση I?παρξης κτιριακIZν εγκαταστIi??σε-
ων Ii?? χIZρων με θεσμοθετημIi??νες χρIi??σεις γης των εδα-
φI?ων δIi??, εIi?? και στIi?? της παραγρIi??φου 2 του Ii??ρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, I?πως τροποποιIi??θηκε με το Ii??ρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (ΑIi?? 242) και το Ii??ρθρο 11 του ν. 3897/2010
(ΑIi?? 208) σε απI?σταση μικρI?τερη της ελIi??χιστα προβλε-
πI?μενης στις περιπτIZσεις αυτIi??ς, απI? εγκατIi??σταση λει-
τουργοI?ντος Ii?? υπI? I?δρυση μικτοI? Ii?? αμιγIZς υγραερI?ου
πρατηρI?ου Ii?? υφιστIi??μενου μικτοI? πρατηρI?ου που Ii??χει
προIi??λθει απI? μετατροπIi?? λειτουργοI?ντος πρατηρI?ου υ-
γρIZν καυσI?μων, διατIi??σσεται η διακοπIi?? της λειτουργI?ας
του πρατηρI?ου εντI?ς επταετI?ας απI? την ισχI? του παρI?-
ντος Ii??ρθρου, ανεξIi??ρτητα αν αυτI? ιδρI?θηκε προγενIi??-
στερα Ii?? μεταγενIi??στερα των εγκαταστIi??σεων αυτIZν. Ε-
ναλλακτικIi??, σε περI?πτωση που τα ανωτIi??ρω πρατIi??ρια λIi??-__
βουν συγκεκριμIi??να κατIi??λληλα προστατευτικIi?? μIi??τρα α-
σφαλεI?ας, των οποI?ων οι προδιαγραφIi??ς θα οριστοI?ν και
θα εξειδικευθοI?ν με σχετικIi?? απI?φαση των ΥπουργIZν Υ-
ποδομIZν, ΜεταφορIZν και ΔικτI?ων και ΠεριβIi??λλοντος,
ΕνIi??ργειας και ΚλιματικIi??ς ΑλλαγIi??ς, εI?ναι δυνατIi?? η μεI?ω-
ση των ελIi??χιστων αποστIi??σεων ασφαλεI?ας τους απI? κτI?-
ρια Ii?? χIZρους με θεσμοθετημIi??νες χρIi??σεις γης των εδα-
φI?ων δIi??, εIi?? και στIi?? της παραγρIi??φου 2 του Ii??ρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, I?πως τροποποιIi??θηκε με το Ii??ρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (ΑIi?? 242) και το Ii??ρθρο 11 του ν. 3897/2010
(ΑIi?? 208). Τα μικτIi?? Ii?? αμιγIZς υγραερI?ου πρατIi??ρια που, πα-
ρIi?? τη λIi??ψη των ανωτIi??ρω συγκεκριμIi??νων κατIi??λληλων
προστατευτικIZν μIi??τρων ασφIi??λειας, χωροθετοI?νται σε
αποστIi??σεις μικρI?τερες των νIi??ων τιθIi??μενων ελIi??χιστων
αποστIi??σεων ασφαλεI?ας των εδαφI?ων δIi??, εIi?? και στIi?? της
παραγρIi??φου 2 του Ii??ρθρου 4 του π.δ. 595/1984, I?πως
τροποποιIi??θηκε με το Ii??ρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (ΑIi?? 242)
και το Ii??ρθρο 11 του ν. 3897/2010 (ΑIi?? 208), απομακρI?νο-
νται εντI?ς επταετI?ας απI? της ισχI?ος του υπI?ψη νI?μου.»
6. Η παρIi??γραφος 10 του Ii??ρθρου 11 του ν. 3897/2010
(ΑIi?? 208) αντικαθI?σταται ως εξIi??ς:
«10. Οι εξωτερικIi??ς αποστIi??σεις ασφαλεI?ας των εδα-
φI?ων εIi?? και στIi?? της παραγρIi??φου 2 του Ii??ρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, που τροποποιIi??θηκε με την παρ. 8 του Ii??ρ-
θρου 11 του ν. 3897/2010 (ΑIi?? 208), καθορI?ζονται σε πε-
νIi??ντα (50) μIi??τρα.»
7. Στην παρIi??γραφο 4 του Ii??ρθρου 10 του ν. 3710/2008
προστI?θεται νIi??ο εδIi??φιο βIi?? ως εξIi??ς:
«β. Οι υπI?γειες δεξαμενIi??ς υγρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων,
τα στIi??γαστρα και οι αντλI?ες υγρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων
των πρατηρI?ων υγρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν Ii?? αμι-
γIZν, καθIZς και των σταθμIZν αυτοκινIi??των με αντλI?ες υ-
γρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν Ii?? αμιγIZν, επιτρIi??πονται
στους ακIi??λυπτους χIZρους των οικοπIi??δων Ii?? γηπIi??δων
που βρI?σκονται σε εντI?ς και σε εκτI?ς σχεδI?ου περιοχIi??ς
αντI?στοιχα, χωρI?ς να προσμετρIZνται στη κIi??λυψη και
στη δI?μηση, ακI?μη και στην περI?πτωση που υπIi??ρχουν
και Ii??λλες χρIi??σεις μIi??σα στο I?διο ακI?νητο πIi??ραν των χρIi??-
σεων που αφοροI?ν την εξυπηρIi??τηση των πελατIZν του
πρατηρI?ου).»
8. Στο Ii??ρθρο 10 του ν. 3710/2008 (ΑIi??216 ) προστI?θεται
νIi??α παρIi??γραφος 11 ως εξIi??ς:
«11. Τα πρατIi??ρια υγρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν Ii??
αμιγIZν, καθIZς και οι σταθμοI? αυτοκινIi??των με αντλI?ες υ-
γρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων μεικτIZν Ii?? αμιγIZν, που βρI?σκο-
νται σε εκτI?ς σχεδI?ου περιοχIi??ς δομοI?νται σI?μφωνα με buy pcn without prescription.
το Ii??ρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (ΔIi?? 270). Τα δε στIi??γαστρα
αντλιIZν και οι υπI?γειες δεξαμενIi??ς υγρIZν και αερI?ων
καυσI?μων των παραπIi??νω εγκαταστIi??σεων δεν προσμε-
τρIZνται στο ποσοστI? κIi??λυψης και στο συντελεστIi?? δI?-
μησης και τοποθετοI?νται ελεI?θερα στο γIi??πεδο σε θIi??-
σεις που εγκρI?νει η αρμI?δια υπηρεσI?α ΜεταφορIZν και Ε-
πικοινωνιIZν της οικεI?ας ΠεριφερειακIi??ς ΕνI?τητας, χωρI?ς
να τηροI?νται υποχρεωτικIi?? οι ελIi??χιστες αποστIi??σεις απI?
τα πλIi??για I?ρια του γηπIi??δου.
Σε περI?πτωση που στο I?διο αγροτεμIi??χιο υφI?σταται
πρατIi??ριο υγρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων Ii?? σταθμI?ς αυτοκινIi??-
των με αντλI?ες υγρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων και πρI?κειται
να εγκατασταθεI? Ii??λλη χρIi??ση που δεν σχετI?ζεται με την
εξυπηρIi??τηση των πελατIZν του πρατηρI?ου Ii?? του σταθ-
μοI? αυτοκινIi??των, Ii?? υφI?σταται στο αγροτεμIi??χιο Ii??λλη
χρIi??ση και πρI?κειται να εγκατασταθεI? και πρατIi??ριο υ-
γρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων Ii?? σταθμI?ς αυτοκινIi??των με α-
ντλI?ες υγρIZν Ii?? αερI?ων καυσI?μων, θα εφαρμI?ζονται για
το σI?νολο του αγροτεμαχI?ου οι τυχI?ν δυσμενIi??στεροι I?-
ροι και περιορισμοI? δI?μησης που καθορI?ζονται για την
κIi??θε επI? μIi??ρους χρIi??ση.
9. Η παρ. 4 του Ii??ρθρου 15 του β.δ. 465/1970 (ΑIi?? 150)
και του π.δ. 1224/1981 (ΑIi?? 303), I?πως αντικαταστIi??θηκε
με το Ii??ρθρο 13 του π.δ. 118/2006 (ΑIi?? 119), αντικαθI?στα-
ται ως εξIi??ς:
«4. Με την Ii??ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος και εφ' εξIi??ς
ορI?ζεται πως για τη λειτουργI?α πρατηρI?ου υγρIZν καυσI?-
μων απαιτεI?ται ο ορισμI?ς ΥπεI?θυνου ΛειτουργI?ας των
εν λI?γω εγκαταστIi??σεων. Ο ΥπεI?θυνος ΛειτουργI?ας θα
πρIi??πει να διαθIi??τει τη σχετικIi?? Ii??δεια ασκIi??σεως επαγγIi??λ-
ματος η οποI?α και θα αποτελεI? απαραI?τητο δικαιολογητι-
κI? για τη χορIi??γηση της Ii??δειας λειτουργI?ας του πρατηρI?-
ου υγρIZν καυσI?μων. Η υπI?ψη Ii??δεια ασκIi??σεως επαγγIi??λ-
ματος δI?ναται να χορηγεI?ται σε:
α) εκμεταλλευτIi??ς πρατηρI?ων υγρIZν καυσI?μων με απο-
δεδειγμIi??νη εμπειρI?α στη λειτουργI?α πρατηρI?ου υγρIZν
καυσI?μων,
β) φυσικIi?? πρI?σωπα Ii??πειτα απI? την επιτυχIi?? παρακο-
λοI?θηση σχετικIZν επιμορφωτικIZν εκπαιδευτικIZν προ-
γραμμIi??των για την ασφαλIi?? και ορθIi?? λειτουργI?α πρατη-
ρI?ων υγρIZν καυσI?μων,
γ) διπλωματοI?χους Ii?? τεχνολI?γους μηχανικοI?ς με
σχIi??ση εργασI?ας αποκλειστικIi??ς απασχI?λησης.
Οι I?ροι και οι προIi??ποθIi??σεις για την απI?κτηση της Ii??-
δειας ασκIi??σεως επαγγIi??λματος υπευθI?νου λειτουργI?ας
πρατηρI?ου υγρIZν καυσI?μων, η δομIi??, το περιεχI?μενο, ο
χρI?νος και οι προδιαγραφIi??ς των ανωτIi??ρω εκπαιδευτι-
κIZν προγραμμIi??των για

I?I?I?I?I?I?Ii?? I?I?Ii?? Ii??I?I?I?Ii??I?I?Ii?? Ii??Ii??Ii??Ii??I?Ii??IYI?(I?.4072/86Ii??/11/4/2012)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/86Α/11/4/2012
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΣΗΜΑΤΑ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒIi??

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ii??ρθρο 320

ΤροποποιIi??σεις των νI?μων 3054/2002, 3784/2009,

2960/2001 και του Ii??ρθρου 187 Π.Κ.

 

8. α. H παρIi??γραφος 9 του Ii??ρθρου 147 του ν. 2960/

2001 αντικαθI?σταται ως εξIi??ς:

«9. Σε περI?πτωση μη καταχIZρισης Ii?? εκπρI?θεσμης κα-

ταχIZρισης Ii?? ανακριβοI?ς καταχIZρισης των συναλλαγIZν

πετρελαI?ου θIi??ρμανσης στο ΠληροφοριακI? ΣI?στημα Πα-

ρακολοI?θησης ΠετρελαI?ου ΘIi??ρμανσης, εντI?ς της κατIi??

το Ii??ρθρο 73 παρIi??γραφος 2 περI?πτωση αIi?? του παρI?ντος

νI?μου χρονικIi??ς περιI?δου, επιφυλασσομIi??νων των περI?

λαθρεμπορI?ας διατIi??ξεων, επιβIi??λλεται ανIi?? φορολογικI?

στοιχεI?ο πρI?στιμο εκατI? (100) ευρIZ.

Δεν συνιστIi?? παρIi??βαση, κατIi?? τα ανωτIi??ρω, ανακριβIi??ς

δIi??λωση η οποI?α επανεισIi??χθη διορθωμIi??νη στο ως Ii??νω

σI?στημα απI? μIi??λος ΔΙΠΕΘΕ, εντI?ς της προβλεπI?μενης

απI? το Ii??ρθρο 5 παρIi??γραφος 1 του ν. 3899/2010 προθε-

σμI?ας.»

β. Οι διατIi??ξεις της παραγρIi??φου 9 του Ii??ρθρου 147 του

ν.2960/2001, I?πως αντικαθI?σταται με την προηγοI?μενη

υποπαρIi??γραφο της παροI?σας παραγρIi??φου, εφαρμI?ζο-

νται, επιφυλασσομIi??νων των περI? λαθρεμπορI?ας διατIi??ξε-

ων, και επI? εκπρI?θεσμης καταχIZρησης, ανακριβοI?ς κα-

ταχIZρησης και μη καταχIZρησης φορολογικIZν παραστα-

τικIZν συναλλαγIi??ς πετρελαI?ου θIi??ρμανσης στο Πληρο-

φοριακI? ΣI?στημα ΠαρακολοI?θησης ΠετρελαI?ου ΘIi??ρ-

μανσης, οι οποI?ες τελIi??στηκαν απI? 1.1.2011 μIi??χρι τη δη-

μοσI?ευση του παρI?ντος νI?μου.

ΥποβIi??λλεται αI?τηση υπαγωγIi??ς στις διατIi??ξεις του

προηγοI?μενου εδαφI?ου εντI?ς προθεσμI?ας δI?ο μηνIZν α-

πI? την Ii??ναρξη ισχI?ος του παρI?ντος νI?μου, στις ακI?λου-

θες περιπτIZσεις:

i) I?ταν Ii??χει εκδοθεI? καταλογιστικIi?? πρIi??ξη και δεν Ii??χει

ασκηθεI? προσφυγIi?? κατIi?? αυτIi??ς Ii?? Ii??χει ασκηθεI? αλλIi?? δεν

Ii??χει εκδοθεI? επ’ αυτIi??ς τελεσI?δικη απI?φαση του διοικητι-

κοI? δικαστηρI?ου, με υποχρIi??ωση δIi??λωσης παραI?τησης α-

πI? το δικαI?ωμα Ii??σκησης Ii??νδικων μIi??σων Ii?? απI? το Ii??δη α-

σκηθIi??ν Ii??νδικο μIi??σο.

ii) I?ταν Ii??χει Ii??δη καταβληθεI? ολI?κληρο το ποσI? Ii?? μIi??-

ρος των καταλογισθIi??ντων προστI?μων, με την οποI?α αι-

τοI?νται την επιστροφIi?? της διαφορIi??ς μεταξI? των κατα-

βληθIi??ντων προστI?μων και των προβλεπI?μενων απI? τις

διατIi??ξεις της παροI?σας παραγρIi??φου προστI?μων.

Δεν απαιτεI?ται αI?τηση για υπαγωγIi?? στις διατIi??ξεις της

παροI?σας παραγρIi??φου στην περI?πτωση που δεν Ii??χει

εκδοθεI? καταλογιστικIi?? πρIi??ξη.

9.α. Στο τIi??λος της παραγρIi??φου 1 του Ii??ρθρου 187 Π.Κ.

προστI?θεται εδIi??φιο ως εξIi??ς:

«Με την I?δια ποινIi?? τιμωρεI?ται ο υπαI?τιος της πρIi??ξεως

του πρIZτου εδαφI?ου, αν η εγκληματικIi?? οργIi??νωση επι-

διIZκει την τIi??λεση περισσI?τερων αξιI?ποινων πρIi??ξεων

σχετικIi?? με την αποφυγIi?? καταβολIi??ς νI?μιμου φI?ρου, τIi??-

λους, δασμοI? Ii?? Ii??λλης επιβαρI?νσεως κατIi?? την αγορIi??,

πIZληση, παραλαβIi??, παρIi??δοση, μεταφορIi??, διαμετακI?μι-

ση, εμπορI?α, κατοχIi??, αποθIi??κευση, εισαγωγIi?? Ii?? εξαγωγIi??

εμπορεI?ματος Ii?? και προISI?ντος απομI?μησης, παραποI?η-

σης Ii?? πειρατεI?ας».

β. Στο τIi??λος της παραγρIi??φου 3 του Ii??ρθρου 187 Π.Κ.

προστI?θεται εδIi??φιο ως εξIi??ς:

«Με την I?δια ποινIi?? τιμωρεI?ται το μIi??λος της οργIi??νω-

σης αν κατIi?? τον χρI?νο τIi??λεσης του εγκλIi??ματος του

δευτIi??ρου εδαφI?ου της πρIZτης παραγρIi??φου Ii??ταν δημI?-

σιος υπIi??λληλος Ii?? υπIi??λληλος υπI? την Ii??ννοια του Ii??ρ-

θρου 263α.»

γ. Στο τIi??λος της παραγρIi??φου 6 του Ii??ρθρου 187 Π.Κ.

προστI?θεται εδIi??φιο, ως εξIi??ς:

«ΕπιβαρυντικIi?? περI?σταση συνιστIi?? επI?σης η τIi??λεση

της πρIi??ξεως του τελευταI?ου εδαφI?ου της πρIZτης παρα-

γρIi??φου με υλικI? αντικεI?μενο το αργI? πετρIi??λαιο Ii?? Ii??λλο

πετρελαιοειδIi??ς Ii?? ενεργειακI? προISI?ν.»

10. Οι παραβIi??σεις που προβλIi??πονταν ως αυτοτελεI?ς,

σI?μφωνα με τις διατIi??ξεις των περιπτIZσεων ιγIi??, ιδIi?? και

ιεIi?? της παραγρIi??φου 8 του Ii??ρθρου 5 του ν.2523/1997

(ΑIi??179), που καταργIi??θηκαν απI? 1.1.2011, με τις διατIi??-

ξεις της παραγρIi??φου 7 του Ii??ρθρου 5 του ν.3899/2010

(ΑIi?? 212) και διαπρIi??χθηκαν μIi??χρι 31.12.2010, για τις ο-

ποI?ες δεν Ii??χουν εκδοθεI? απI? τους προISσταμIi??νους των

ΔημI?σιων ΟικονομικIZν ΥπηρεσιIZν οι σχετικIi??ς αποφIi??-

σεις επιβολIi??ς προστI?μου Ii?? Ii??χουν εκδοθεI? οι αποφIi??σεις

αυτIi??ς και κατIi?? το χρI?νο Ii??ναρξης ισχI?ος των διατIi??ξεων

του παρI?ντος, δεν Ii??χουν περαιωθεI? οριστικIi?? με διοικητι-

κIi?? επI?λυση της διαφορIi??ς, ανεξIi??ρτητα απI? το χρI?νο δια-

πI?στωσIi??ς τους, λογI?ζονται ως γενικIi??ς παραβIi??σεις και ε-

πιβIi??λλεται Ii??να (1) ενιαI?ο πρI?στιμο, ανIi?? διαχειριστικIi??

περI?οδο, με βIi??ση την κατηγορI?α βιβλI?ων που τηροI?νταν

κατIi?? την πρIZτη ημIi??ρα της διαχειριστικIi??ς περιI?δου στην

οποI?α ανIi??γονται αυτIi??ς, με συντελεστIi?? βαρI?τητας

(Σ.Β.), κατIi?? περI?πτωση, ως εξIi??ς:

α) Για τη μη υποβολIi?? στοιχεI?ων, για τις συναλλαγIi??ς

πετρελαI?ου της παραγρIi??φου 7 του Ii??ρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

university of namibia courses.

(π.δ.186/1992), ο Σ.Β. = τρI?α (3).

β) Για την εκπρI?θεσμη υποβολIi?? στοιχεI?ων, για τις συ-

ναλλαγIi??ς πετρελαI?ου της παραγρIi??φου 7 του Ii??ρθρου 20

του Κ.Β.Σ., καθIZς και την ανακριβIi?? υποβολIi?? αυτIZν ως

προς την ποσI?τητα, ο Σ.Β. = δI?ο (2).

γ) Για τη μη υποβολIi?? Ii?? την εκπρI?θεσμη υποβολIi?? των

αντιτI?πων των φορολογικIZν παραστατικIZν, για τις συ-

ναλλαγIi??ς πετρελαI?ου της παραγρIi??φου 7 του Ii??ρθρου 20

του Κ.Β.Σ., ανεξIi??ρτητα αν η παρIi??λειψη αυτIi?? αφορIi?? Ii??να

Ii?? περισσI?τερα απI? αυτIi??, ο Σ.Β. = Ii??να (1).

Τα ως Ii??νω ισχI?ουν με την προIi??πI?θεση I?τι το ποσI?

του προστI?μου, που προβλIi??πεται απI? τις διατIi??ξεις αυ-

τIi??ς, δεν εI?ναι μεγαλI?τερο απI? αυτI? που θα προIi??κυπτε,

με βIi??ση τις προISσχI?ουσες διατIi??ξεις.

11. Τα αναφερI?μενα στις διατIi??ξεις της προηγοI?μενης

παραγρIi??φου εφαρμI?ζονται και για τις παραβIi??σεις που

εκκρεμεI? η συζIi??τηση προσφυγIi??ς κατ’ αυτIZν ενIZπιον

των διοικητικIZν δικαστηρI?ων και του Σ.τ.Ε., εφI?σον προ-

βλIi??πουν επιεικIi??στερη μεταχεI?ριση. Για τις υποθIi??σεις

που εκκρεμοI?ν ενIZπιον των δικαστηρI?ων αυτIZν, οι εν-

διαφερI?μενοι μποροI?ν με αI?τησIi?? τους, που υποβIi??λλεται

στον αρμI?διο προISστIi??μενο της ΔημI?σιας ΟικονομικIi??ς

ΥπηρεσI?ας, εντI?ς ανατρεπτικIi??ς προθεσμI?ας εξIi??ντα (60)

ημερIZν απI? τη δημοσI?ευση του παρI?ντος, να ζητIi??σουν

τη διοικητικIi?? επI?λυση της διαφορIi??ς με βIi??ση τις υπI?ψη

διατIi??ξεις, ακολουθουμIi??νης της διαδικασI?ας του ν.δ.

4600/1966 (ΑIi?? 242).

12. ΚατIi?? την εφαρμογIi?? των διατIi??ξεων του παρI?ντος,

ποσIi?? προστI?μων που Ii??χουν καταβληθεI? δεν επιστρIi??φο-

νται.

13. Οι υπηρεσI?ες του ΣIZματος ΔI?ωξης ΟικονομικοI? Ε-

γκλIi??ματος Ii??χουν ελεI?θερη πρI?σβαση στο ΣI?στημα Ε-

λIi??γχου ΕισαγωγIZν ICS-1, στο ΣI?στημα ΕλIi??γχου Εξα-

γωγIZν ECS και στο ΣI?στημα ΠαρακολοI?θησης και Ε-

λIi??γχου ΔιακI?νησης ΠροISI?ντων Ε.Φ.Κ. EMCS, τα οποI?α ε-

φαρμI?ζονται στην ΕλληνικIi?? ΕπικρIi??τεια δυνIi??μει των Κα-

νονισμIZν (αρ) 648/2005 και (ΕΚ) 684/2009. Με απI?φαση

του ΥπουργοI? ΟικονομικIZν ρυθμI?ζεται κIi??θε αναγκαI?α

λεπτομIi??ρεια για την εφαρμογIi?? της παροI?σας παραγρIi??-

φου__