Entries Tagged as ''

Ii??I?I?I?Ii??Ii??I?Ii??Ii??Ii?? I?Ii?? I?I?I?Ii??Ii??Ii??Ii?? Ii??Ii??Ii??I?I?I?I?Ii??Ii??Ii??I? I?Ii??Ii??Ii?? Ii??I?I? Ii??Ii??I?I?I?Ii??I?I?I? Ii??I?Ii??Ii??

Την ακI?λουθη επιστολIi?? διαμαρτυρI?ας απIi??στειλε στις 20/3/2012 ο ΣI?νδεσμος ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου προς τις αντιπροσωπεI?ες των εταιρειIZν αυτοκινIi??των RENAULT, PEUGEOT και CITROEN MOTOR CAR A.E. στο ΗρIi??κλειο ΚρIi??της αναφορικIi?? με προβλIi??ματα που παρουσιIi??ζονται σε κατI?χους μI?νον οχημIi??των – μοντIi??λων των προαναφερI?μενων εταιρειIZν στο δεI?κτη πληρI?τητας και τη λυχνI?α Ii??νδειξης Ii??λλειψης καυσI?μου κατIi?? τον εφοδιασμI? τους με καI?σιμα. ΜIi??χρι σIi??μερα ουδεμI?α απIi??ντηση Ii?? ενημIi??ρωση επI? του θIi??ματος Ii??χουμε λIi??βει απI? τις ως Ii??νω αντιπροσωπεI?ες των εταιρειIZν αυτοκινIi??των, γεγονI?ς που αποδεικνI?ει την αλIi??θεια του περιεχομIi??νου της επιστολIi??ς μας.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ΚI?ριοι,

 

ΚαθημερινIi?? το σωματεI?ο μας γI?νεται δIi??κτης παραπI?νων και διαμαρτυριIZν απI? πρατηριοI?χους μIi??λη μας, σχετικIi?? με περιστατικIi?? που αντιμετωπI?ζουν στα πρατIi??ριIi?? τους απI? καταναλωτIi??ς, κατI?χους μI?νον οχημIi??των – μοντIi??λων της εταιρεI?ας σας, σI?μφωνα με τα οποI?α κατIi?? τον εφοδιασμI? τους με καI?σιμα (συνIi??θως σε μικρIi?? ποσI?τητα) δεν μετακινεI?ται ο δεI?κτης Ii??νδειξης πληρI?τητας του ρεζερβουIi??ρ Ii?? δεν σβIi??νει η λυχνI?α Ii??νδειξης Ii??λλειψης καυσI?μου.

 

Η διαπI?στωση αυτIi??, την οποI?α οι καταναλωτIi??ς αρνοI?νται να δεχθοI?ν I?τι οφεI?λεται στην κατασκευIi?? του οχIi??ματI?ς τους, Ii??χει ως φυσικI? επακI?λουθο να οδηγοI?νται αυτοI? σε Ii??ντονες διαμαρτυρI?ες προς τους πρατηριοI?χους και να προβαI?νουν εναντI?ον τους σε αντεγκλIi??σεις και διαπληκτισμοI?ς, θεωρIZντας – εσφαλμIi??να βεβαI?ως, I?τι εξαπατIi??θηκαν κατIi?? τον εφοδιασμI? του οχIi??ματI?ς τους.  

azithromycin cost at walmart.  

ΕπειδIi?? το φαινI?μενο αυτI?, για το οποI?ο εI?ναι αυτονI?ητο I?τι δεν Ii??χουν απολI?τως καμI?α ευθI?νη οι πρατηριοI?χοι, οι οποI?οι επI? πλIi??ον δεν εI?ναι υποχρεωμIi??νοι να υφI?στανται τIi??τοιου εI?δους απρI?κλητες συμπεριφορIi??ς, τεI?νει να αποκτIi??σει διαστIi??σεις γενI?κευσης,

 

Σας καλοI?με Ii??μεσα να προβεI?τε στις ακI?λουθες ενIi??ργειες :  

 

1. Να ελIi??γξετε τεχνικIi?? τη βασιμI?τητα των καταγγελιIZν απI? τους κατI?χους οχημIi??των της εταιρεI?ας σας,

2. Να προβεI?τε σε διαπιστIZσεις σχετικIi?? με την αιτI?α που δημιουργεI? το φαινI?μενο που περιγρIi??φηκε παραπIi??νω,

3.  Να προβεI?τε μIi??σω του Ii??γγραφου τI?που σε δημοσιοποI?ηση των διαπιστIZσεων αυτIZν και σε σχετικIi??ς οδηγI?ες προς τους καταναλωτIi??ς που τους αφορIi?? το ζIi??τημα Ii?? σε οποιαδIi??ποτε Ii??λλη ενIi??ργεια απαιτεI?ται κατIi?? την κρI?ση σας σχετικIi??,

4. Να μας κρατIi??τε ενIi??μερους για τις ενIi??ργειIi??ς σας

ΔιαφορετικIi??, σας δηλIZνουμε I?τι με την Ii??πρακτη παρIi??λευση εI?λογου χρονικοI? διαστIi??ματος, θα αναγκαστοI?με να προβοI?με εμεI?ς σε δημοσιοποI?ηση του θIi??ματος και της παροI?σας επιστολIi??ς μας, προκειμIi??νου να διαφυλαχτεI? η τιμIi?? και η επαγγελματικIi?? υπI?ληψη των πρατηριοI?χων μελIZν μας. 

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Π.Π.Ν.Η.

       Ο ΠρI?εδρος                                                  Ο Γ.ΓραμματIi??ας

   ΣαμI?λης ΛυκοI?ργος                                               ΔανδIi??λης ΕμμανουIi??λ