Entries Tagged as ''

I�I?I?I?I�I�I?I�I�I� I?I� I?I?I?I�I�I�I� I�I�I�I?I?I?I?I�I�I�I? I?I�I�I� I�I?I? I�I�I?I?I?I�I?I?I? I�I?I�I�

Την ακI?λουθη επιστολI� διαμαρτυρI?ας απI�στειλε στις 20/3/2012 ο ΣI?νδεσμος ΠωλητIZν ΠετρελαιοειδIZν Ν. ΗρακλεI?ου προς τις αντιπροσωπεI?ες των εταιρειIZν αυτοκινI�των RENAULT, PEUGEOT και CITROEN MOTOR CAR A.E. στο ΗρI�κλειο ΚρI�της αναφορικI� με προβλI�ματα που παρουσιI�ζονται σε κατI?χους μI?νον οχημI�των – μοντI�λων των προαναφερI?μενων εταιρειIZν στο δεI?κτη πληρI?τητας και τη λυχνI?α I�νδειξης I�λλειψης καυσI?μου κατI� τον εφοδιασμI? τους με καI?σιμα. ΜI�χρι σI�μερα ουδεμI?α απI�ντηση I� ενημI�ρωση επI? του θI�ματος I�χουμε λI�βει απI? τις ως I�νω αντιπροσωπεI?ες των εταιρειIZν αυτοκινI�των, γεγονI?ς που αποδεικνI?ει την αλI�θεια του περιεχομI�νου της επιστολI�ς μας.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ΚI?ριοι,

 

ΚαθημερινI� το σωματεI?ο μας γI?νεται δI�κτης παραπI?νων και διαμαρτυριIZν απI? πρατηριοI?χους μI�λη μας, σχετικI� με περιστατικI� που αντιμετωπI?ζουν στα πρατI�ριI� τους απI? καταναλωτI�ς, κατI?χους μI?νον οχημI�των – μοντI�λων της εταιρεI?ας σας, σI?μφωνα με τα οποI?α κατI� τον εφοδιασμI? τους με καI?σιμα (συνI�θως σε μικρI� ποσI?τητα) δεν μετακινεI?ται ο δεI?κτης I�νδειξης πληρI?τητας του ρεζερβουI�ρ I� δεν σβI�νει η λυχνI?α I�νδειξης I�λλειψης καυσI?μου.

 

Η διαπI?στωση αυτI�, την οποI?α οι καταναλωτI�ς αρνοI?νται να δεχθοI?ν I?τι οφεI?λεται στην κατασκευI� του οχI�ματI?ς τους, I�χει ως φυσικI? επακI?λουθο να οδηγοI?νται αυτοI? σε I�ντονες διαμαρτυρI?ες προς τους πρατηριοI?χους και να προβαI?νουν εναντI?ον τους σε αντεγκλI�σεις και διαπληκτισμοI?ς, θεωρIZντας – εσφαλμI�να βεβαI?ως, I?τι εξαπατI�θηκαν κατI� τον εφοδιασμI? του οχI�ματI?ς τους.  

 

ΕπειδI� το φαινI?μενο αυτI?, για το οποI?ο εI?ναι αυτονI?ητο I?τι δεν I�χουν απολI?τως καμI?α ευθI?νη οι πρατηριοI?χοι, οι οποI?οι επI? πλI�ον δεν εI?ναι υποχρεωμI�νοι να υφI?στανται τI�τοιου εI?δους απρI?κλητες συμπεριφορI�ς, τεI?νει να αποκτI�σει διαστI�σεις γενI?κευσης,

 

Σας καλοI?με I�μεσα να προβεI?τε στις ακI?λουθες ενI�ργειες :  

 

1. Να ελI�γξετε τεχνικI� τη βασιμI?τητα των καταγγελιIZν απI? τους κατI?χους οχημI�των της εταιρεI?ας σας,

2. Να προβεI?τε σε διαπιστIZσεις σχετικI� με την αιτI?α που δημιουργεI? το φαινI?μενο που περιγρI�φηκε παραπI�νω,

3.  Να προβεI?τε μI�σω του I�γγραφου τI?που σε δημοσιοποI?ηση των διαπιστIZσεων αυτIZν και σε σχετικI�ς οδηγI?ες προς τους καταναλωτI�ς που τους αφορI� το ζI�τημα I� σε οποιαδI�ποτε I�λλη ενI�ργεια απαιτεI?ται κατI� την κρI?ση σας σχετικI�,

4. Να μας κρατI�τε ενI�μερους για τις ενI�ργειI�ς σας

ΔιαφορετικI�, σας δηλIZνουμε I?τι με την I�πρακτη παρI�λευση εI?λογου χρονικοI? διαστI�ματος, θα αναγκαστοI?με να προβοI?με εμεI?ς σε δημοσιοποI?ηση του θI�ματος και της παροI?σας επιστολI�ς μας, προκειμI�νου να διαφυλαχτεI? η τιμI� και η επαγγελματικI� υπI?ληψη των πρατηριοI?χων μελIZν μας. 

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Π.Π.Ν.Η.

       Ο ΠρI?εδρος                                                  Ο Γ.ΓραμματI�ας

   ΣαμI?λης ΛυκοI?ργος                                               ΔανδI�λης ΕμμανουI�λ