Entries Tagged as ''

Επιστολή ΠΟΠΕΚ-Επαναφορά εκπτώσεων για ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΠΥΚ

Προς:
Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα
Κοιν.:
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση
Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΙ

Θέμα : Αντιμετώπιση δαπάνης καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΕΑΠΥΚ.
Σχετικές διατάξεις
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α” 151), προέβλεπαν μεταξύ των άλλων την αφαίρεση των του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
Με το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011), καταργήθηκε το παραπάνω άρθρο και η σχετική διάταξη, προβλέπεται δε για τις παραπάνω εισφορές έκπτωση ποσοστού 10% της δαπάνης από τον προς καταβολή φόρο.

Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των καταβαλλομένων εισφορών και της διαμόρφωσης υψηλού κόστους ασφαλίστρων.
Κατά την άποψή μας, η δαπάνη αυτή έχει άμεση σχέση με το τζίρο της επιχείρησης, ουσιαστικά συνιστά ειδικό έξοδο αγορών και κατά συνέπεια τακτική δαπάνη εκμετάλλευσης και πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγνωριστεί ως τέτοια και να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.
Λόγω της παραπάνω συνάρτησής της με το τζίρο της επιχείρησης, επιφέρει όλες εκείνες τις στρεβλώσεις που είναι συνδεδεμένες με το αντικείμενο εργασιών μας. Ακόμη στις σημερινές συνθήκες ελλιπούς ρευστότητας, η κράτηση αυτή μας στερεί πόρους για την χρηματοδότηση των εργασιών μας.
Νομίζουμε ότι η αναγνώρισή της ως εκπεστέας φορολογικά δαπάνης από της επιχειρήσεις μας θα αμβλύνει το παραπάνω πρόβλημα…

Για το προαναφερόμενο θέμα όπως και για άλλα θέματα της αρμοδιότητας σας, η Ομοσπονδία μας ζητά συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Με εκτίμηση
Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος Μελίδης Σπύρος

Επιστολή ΠΟΠΕΚ προς Υπουργ.Οικονομικών για μείωση προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα
Κοιν.: Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη

Θέμα: Μείωση προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι

Α) Εισηγούμαστε στο άρθρο 320 παρ. 8 περιπτ. α την παρακάτω τροποποίηση :

Άρθρο 320

8.α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του παρόντος νόμου χρονικής περιόδου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το επιβαλλόμενο πρόστιμο συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε και μεγαλύτερο των 2.000,00 ευρώ.
Στη συνέχεια το άρθρο παραμένει ως έχει.

Η διάταξη πρέπει να εξακολουθήσει να καταλαμβάνει και όλες τις παραβάσεις που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2011. έως την ψήφιση του Ν.4072/2012, πράγμα που ήδη ισχύει σύμφωνα με την περιπτ. β’ της ανωτέρω παραγράφου 8.

Β) Για την οριστική λύση του παραπάνω θέματος, έχομε την άποψη ότι οι παραβάσεις αυτές, εφόσον είναι τυπικές και δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με υποθέσεις λαθρεμπορίας, πρέπει να αποσυνδεθούν από τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα και να επιβάλλονται για αυτές, πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και του ν. 2523/1997, κρινόμενες ως γενικές και τα πρόστιμα να είναι ανάλογα με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, πράγμα που ισχύει για τις ίδιες ακριβώς παραβάσεις οι οποίες τελέστηκαν έως 31/12/2010 και που ο παραπάνω νόμος 4072/2012 ρυθμίζει στην επόμενη παράγραφο 9 του αρθρ. 320.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Όπως είχαμε επισημάνει και ενημερώσει με την με αριθ. Πρωτ. 606/26/3/2012 επιστολή μας προς τον Υπ. Οικονομικών πριν την ψήφιση του Ν. 4072/2012 κατά την ψήφιση του σχετικού τότε νομοσχεδίου , με την επιβολή προστίμου χωρίς να συναρτάται αυτή με την αξία των φορολογικών στοιχείων, ευνοούνται οι μεγάλες παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης, σε κάθε περίπτωση μη υποβολής, ανακρίβειας ή εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων.
Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, το μεγαλύτερο πλήθος των εκδιδομένων φορολογικών στοιχείων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων προς τους τελικούς καταναλωτές είναι 200-300 ευρώ, έχει ως συνέπεια η προτεινόμενη επιβολή προστίμου 100 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο χωρίς την ύπαρξη οροφής (πλαφόν), να εξοντώνει τους μικρούς που είναι και οι πολλοί.
Η προτεινόμενη διόρθωση εκλογικεύει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, καθιστά τη διάταξη δικαιότερη και προστατεύει τους μικρούς και πολλούς επαγγελματίες.
Μετά την ψήφιση του Ν. 4072/11.04.2012, ο οποίος είχε σκοπό την μείωση και εκλογίκευση των προστίμων αυτών, επαληθεύθηκε πλήρως η παραπάνω θέση μας, αφού σήμερα διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εξακολουθούν να είναι υπέρογκα.
Για παράδειγμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 500 τιμολογίων – πρόστιμο 50.000,00 ευρώ, 1000 τιμολογίων –πρόστιμο 100.000,00 ευρώ κ.ο.κ., διαπιστώθηκε δε ότι το πλήθος των παραβάσεων αυτών δεν είναι μικρό με ότι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτές και αυτό για τυπικές παραβάσεις, όπως έγινε δεκτό από όλα τα κόμματα της βουλής κατά τη συζήτηση του παραπάνω νόμου.
Το αίτημά μας για δίκαιη αντιμετώπιση του κλάδου μας, γίνεται σήμερα επιτακτικότερο και επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή του, γιατί στις συνθήκες βαθιάς ύφεσης που διερχόμαστε, διεξάγεται αγώνας επιβίωσης των επιχειρήσεων μας. Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει περίπου 30% των πρατηρίων υγρών καυσίμων πανελλαδικά και έχομε υποστεί μείωση του τζίρου μας άνω του τριάντα τοις εκατό.
Έχομε ως κλάδος δηλώσει κατ’ επανάληψη και έχομε εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή μας στο μέτρο που μας αναλογεί, με υποβολή προτάσεων και με την παρουσία μας για ενημέρωση αρμόδιων επιτροπών της βουλής, για την επίλυση των προβλημάτων και το «καθάρισμα» του τοπίου στο πεδίο των υγρών καυσίμων.
Ευελπιστούμε ότι η νέα ηγεσία του υπ. Οικονομικών θα θελήσει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλουμε και θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων και την εξυγίανση του κλάδου των υγρών καυσίμων και δεν θα εμμείνει σε θέματα τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία της αγοράς και βαθαίνουν ακόμη περισσότερο την κρίση στις επιχειρήσεις μας.
Η δίκαιη αντιμετώπιση του αιτήματος μας συνάδει τόσο με την αρχή της ισότητας μεταξύ των φορολογουμένων αλλά και τα πρόστιμα να καταστούν περισσότερο αναλογικά σε σχέση με τις παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλονται, πράγμα που όπως τουλάχιστον έχει γραφεί στον τύπο, είναι μέσα στους σκοπούς του νέου φορολογικού νομοσχεδίου όπου όπως έχει εξαγγελθεί προβλέπονται ελαστικότερα πρόστιμα ειδικά για τυπικές παραβάσεις.

Για το προαναφερόμενο θέμα όπως και για άλλα θέματα της αρμοδιότητας σας, η Ομοσπονδία μας ζητά συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση
Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος Μελίδης Σπύρος

«ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

Με πρωτοβουλία του συνάδελφου πρατηριούχου κ. Γ. Σκουραδάκη συλλέγονται εγκαταλελειμμένα βυτιοφόρα που ούτε χρησιμοποιούνται ούτε πωλούνται και μετατρέπονται σε πυροσβεστικά οχήματα – χρήσιμα για τις ανάγκες περιοχών υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς ιδίως τώρα κατά τη θερινή περίοδο.

Επίσης τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται για όλες τις ανάγκες του εκάστοτε Συλλόγου που προκύπτουν (π.χ. καθαριότητα, πότισμα δέντρων, σε περίπτωση διακοπής ύδρευσης κ.α.). Ήδη 2 βυτιοφόρα είναι έτοιμα. Το ένα θα διατεθεί στον πολιτιστικό σύλλογο Κρυονερίου Μυλοποτάμου και το άλλο πιθανότατα στον πολιτιστικό σύλλογο του Φόδελε.

Σκοπός είναι η συνδρομή όλων μας στο μέτρο των δυνατοτήτων μας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής μας.
Η συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική.

Καλούμε λοιπόν όλους εσάς που έχετε εγκαταλελειμμένο βυτιοφόρο όχημα, να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο, διαθέτοντας το εθελοντικά προς όφελος των αναγκών πυρόσβεσης.

Τηλ. επικοινωνίας: 6939996911 / 2810220885

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΠΕΚ 11.7.2012)

Η ΠΟΠΕΚ έχει εκφράσει εδώ και μήνες την άποψη ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή στην αγορά καυσίμων, είναι η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ντίζελ κίνησης και θέρμανσης, η οποία δεν πρέπει κατ’ ανάγκην να εφαρμοστεί με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα του πετρελαίου κίνησης αλλά με τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης στα 330€ ανά χιλιόλιτρο, δηλ. στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εφόσον υπάρξει επιτέλους η πολιτική βούληση να παταχθεί η παράνομη διακίνηση καυσίμων και το λαθρεμπόριο με την τεράστια εισφοροδιαφυγή, αυτό και θα επιφέρει πολλαπλάσια έσοδα στο κράτος και θα έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί ένας τόνος αισιοδοξίας στην αγορά και να φτάσει το κοινωνικό αυτό αγαθό του πετρελαίου θέρμανσης ταυτόχρονα με την επιδότηση του στην καλύτερη δυνατή τιμή πώλησης και να καταστεί προσιτό προς τα ήδη οικονομικά επιβαρυμένα νοικοκυριά.
Έχουμε δηλώσει όμως, κατηγορηματικά , ότι η επιδιωκόμενη εξίσωση στο επίπεδο του πετρελαίου κίνησης θα εκτινάξει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα ύψη (με σημερινά δεδομένα πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο) με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά από τον επόμενο χειμώνα να αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης. (Σημειώνουμε ότι και η τιμή του φυσικού αερίου – σε όσες περιοχές είναι διαθέσιμο – έχει αυξηθεί κατά 25 % σε σχέση με πέρυσι ενώ η διαφορά τιμής με το πετρέλαιο θέρμανσης έχει περιορισθεί στο 10 %.)
Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εξίσωση των φόρων που ανήγγειλε η κυβέρνηση στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι να συνοδευτεί από την καταβολή επιδόματος θέρμανσης και μάλιστα προκαταβολικά, στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή στις αρχές Οκτωβρίου. Επίδομα το οποίο θα πρέπει να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού και πάντως όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη, διαφορετικά τίθεται ζήτημα ακόμη και προστασίας της δημόσιας υγείας.
Δηλώνουμε από σήμερα ότι αν δεν τηρηθούν τα υπεσχημένα και δεν δοθεί επίδομα θέρμανσης, έγκαιρα και πριν τις 15/10/2012, ο κλάδος θα εναντιωθεί στην εξίσωση των φόρων και θα επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στην διανομή του πετρελαίου.
Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να μελετήσουν από τώρα και να συζητήσουν με την αγορά το σχέδιο που θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν φθάσουμε στο Σεπτέμβριο, όπως συνήθως γίνεται για να ασχοληθούν οι αρμόδιοι με τη θέρμανση, θα είναι αργά.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9.7.2012)

To Δ.Σ. της ΠΟΠΕΚ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου των καυσίμων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών οι αυξήσεις πλησιάζουν τα 6 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.

Για να προλάβουμε το ενδεχόμενο να επαναληφθούν οι συνήθεις «καταγγελίες» περί αισχροκέρδειας από τον κλάδο, ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι οι όποιες ανατιμήσεις εμφανιστούν στις αντλίες δεν οφείλονται σε δήθεν κερδοσκοπία των συναδέλφων αλλά στις αυξήσεις που γίνονται στην πηγή προμήθειας των προϊόντων. Άλλωστε, το γεγονός ότι στο ίδιο διάστημα οι τιμές λιανικής έχουν παραμείνει στο ίδιο επίπεδο (σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου), δείχνει αφενός ότι ο ανταγωνισμός στη λιανική λειτουργεί και αφετέρου ότι η κρίση και η μείωση των πωλήσεων δεν επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την αύξηση των τιμών ακόμη και όταν αυτή οφείλεται στην αύξηση του κόστους προμήθειας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

-Η τιμή διυλιστηρίου για την αμόλυβδη διαμορφώθηκε την Παρασκευή 6 Ιουλίου στο 1,293 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,246 ευρώ στις 26 Ιουνίου. Η αύξηση μαζί με το ΦΠΑ (23%) είναι 5,78 λεπτά το λίτρο. Στο ίδιο διάστημα (έως την Πέμπτη 5 Ιουλίου που υπάρχουν στοιχεία) η μέση λιανική αυξήθηκε οριακά από 1,668 σε 1,7 ευρώ.

-Αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης η αύξηση στην τιμή διυλιστηρίου ήταν 4,8 λεπτά (από 1,068 σε 1,474 ευρώ το λίτρο). Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης στο διάστημα αυτό μειώθηκε οριακά, από 1,470 σε 1,474 ευρώ το λίτρο.

Γενικότερα και ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των τιμών διυλιστηρίου, των διεθνών τιμών των καυσίμων και της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου που επηρεάζουν τις τιμές αντλίας, η μοναδική λύση προκειμένου τα καύσιμα να γίνουν πιο προσιτά στους καταναλωτές και το κράτος να εισπράξει περισσότερα έσοδα από την φορολογία των καυσίμων, είναι η δραστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.