Entries Tagged as ''

Μέτρα των υπουργείων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων

Μέτρα λαμβάνονται από κοινού από τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων. Τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένα: την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι πρωτοβουλίες αντιστοιχούν σε 4 άξονες, όπως ανακοινώθηκαν στις 30/10/2012:

«Πρώτος άξονας, είναι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Η παραβατικότητα συνδέεται άμεσα τόσο με το ζήτημα του λαθρεμπορίου στην αγορά των καυσίμων, όσο και με πρακτικές όπως οι παράνομες επεμβάσεις στις αντλίες, αλλά και η νόθευση των καυσίμων. Οι συνέπειες είναι πολλαπλά αρνητικές τόσο για την οικονομία όσο βεβαίως και για τον καταναλωτή. Πέρα από την αυτονόητη σημασία της τήρησης του νόμου, με το λαθρεμπόριο χάνονται πολύτιμοι πόροι για το Δημόσιο. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί και είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε όλα τα αναγκαία μέτρα.

Τα βασικά μέτρα που υιοθετούμε για την αντιμετώπισή του είναι:

-Η εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών και εκροών όγκου σε όλα τα στάδια διακίνησης, όπως προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, και η σύνδεσή τους με την ΓΓΠΣ. Με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε.

-Η ιχνηθέτηση των καυσίμων.

-Η τοποθέτηση GPS σε όλα τα βυτιοφόρα που μεταφέρουν καύσιμα, επίσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Θέλω να υπενθυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2009 είχαμε νομοθετήσει την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών. Δυστυχώς, στη συνέχεια υπήρξε καθυστέρηση στην τοποθέτησή τους. Είναι λοιπόν θέμα αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, να προχωρήσει στην εγκατάστασή τους.

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 4072/2012 για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Θα σας πουν περισσότερα αμέσως μετά οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Οικονομικών, αναφέροντας και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Δεύτερος άξονας είναι η απελευθέρωση της αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Σε αυτόν τον τομέα οι παρεμβάσεις μας περιλαμβάνουν την άρση όλων των εμποδίων και δεσμεύσεων που περιόριζαν τη μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα, με στόχο τη διευκόλυνση του επιχειρείν αλλά και τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και αστυνόμευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

-Πρώτον, τα ανεξάρτητα πρατήρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

-Δεύτερον, για τα ανεξάρτητα πρατήρια επίσης, καταργείται η προϋπόθεση να διαθέτουν ιδιόκτητο βυτιοφόρο προκειμένου να μπορούν να μισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρα.

-Τρίτον, τα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως τοννάζ, με το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή του ανεξάρτητου πρατηρίου, αποκτούν πρόσβαση στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας για μεταφορά καυσίμων, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

-Τέταρτον, αίρονται οι περιορισμοί στο πλήθος και το τονάζ των βυτιοφόρων που επιτρέπεται να διαθέτουν τα πρατήρια με σήμα εταιριών. Θα μπορούν επίσης, όπως και τα ανεξάρτητα πρατήρια, να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα για να εφοδιάζονται με καύσιμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας με την οποία έχουν συμβατική σχέση, εφόσον βέβαια αυτό προβλέπεται στη σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρία.

Στο ίδιο πλαίσιο εισάγονται κανόνες διαφάνειας στην τιμολόγηση των καυσίμων, τόσο στο πρώτο στάδιο (από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες) όσο και στο επόμενο (από τις εταιρίες προς τα πρατήρια).

Συγκεκριμένα, όπως εισηγείται και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα διυλιστήρια θα προβαίνουν σε αναλυτικό προσδιορισμό των στοιχείων κόστους που χρεώνουν στους πελάτες τους. Αντίστοιχα τίθενται κανόνες διαφάνειας στις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ εταιριών και πρατηριούχων, σε εναρμόνιση και πάλι με την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τρίτος άξονας, είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται με την σχετική Κοινοτική Οδηγία 2009/119/ΕΚ η νομοθεσία για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που προβλέπει τη σύσταση μη κερδοσκοπικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κεντρικός Φορέας Τήρησης Αποθεμάτων), για την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου. Θα σας πει περισσότερα για το θέμα ο κ. Παπαγεωργίου.

Επίσης προχωρούμε στην κατάργηση της βενζίνης LRP που αντικατέστησε την παλιά σούπερ, με στόχο την απελευθέρωση υποδομών (δεξαμενές κλπ.) οι οποίες δεσμεύονται σήμερα για το συγκεκριμένο καύσιμο. Οι καταναλώσεις της LRP είναι πλέον ελάχιστες. Λαμβάνεται όμως μέριμνα για να καλυφθούν όσοι έχουν αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο, με τη χρήση ειδικών πρόσθετων ουσιών στην αμόλυβδη. Ο κ. Σκορδάς θα αναπτύξει περαιτέρω το θέμα.

Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας, αναφέρεται στην προστασία καταναλωτή.

Οι ελλιπείς παραδόσεις καυσίμων είναι ένα φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και έχει σαν αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των καταναλωτών, που πληρώνουν για μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων από αυτήν που πράγματι παραλαμβάνουν. Η τεχνολογία δε σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα προχωρημένη με αποτέλεσμα συχνά να είναι δύσκολος ο εντοπισμός των μηχανισμών καταδολίευσης των αντλιών. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης ως πρώτο βήμα πιστοποίησε και βγάζει στο δρόμο για ελέγχους ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο, που θα εφοδιάζεται με καύσιμα όπως ένα οποιοδήποτε ΙΧ και στη συνέχεια θα ελέγχει αν η ποσότητα που παραδόθηκε είναι πράγματι αυτή που αναγράφεται στην αντλία. Η προσπάθεια θα διευρυνθεί με τη χρήση και άλλων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, θα εντείνουμε τους ελέγχους για τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης. Περισσότερα για το θέμα αλλά και για τις ρυθμίσεις των ΔΙΕΠΠΥ σχετικά με την αγορά καυσίμων θα σας πει ο υφυπουργός κ. Θ. Σκορδάς.

Αυτοί είναι λοιπόν, οι τέσσερις βασικοί άξονες της πολιτικής μας για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων. Η πρωτοβουλία μας αυτή, όμως, δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των δράσεών της κυβέρνησης. Ειδικότερα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, έχουμε παρουσιάσει είκοσι συνολικά δράσεις-δεσμεύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ενδιάμεσους στόχους.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού, η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι αλλαγές που προωθούμε,αφού αποτελούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της χώρας και έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Πρόσφατα, όπως είναι γνωστό, η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας βελτιώθηκε σημαντικά. Είναι μία θετική είδηση, αλλά φυσικά δεν αρκεί. Εμείς εξακολουθούμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή, γιατί μόνον έτσι μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην αγορά, να έρθουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, ειδικά εν μέσω μίας τέτοιας κρίσης, με τα μέτρα αυτά επιδιώκουμε την προστασία των καταναλωτών. Επεμβαίνουμε αίροντας εμπόδια για τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ελέγχοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις.

Το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι μία από τις χρόνιες παθογένειες και πρέπει να λυθεί επειγόντως. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση όλων πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά αγνοώντας το πολιτικό κόστος. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για να επιστρέψει η Ελλάδα στο δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.»

ΠΟΠΕΚ περί προτάσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αγορά καυσίμων

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αγορά καυσίμων, η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει τα εξής:
Προτάσεις και διαπιστώσεις όπως αυτές που κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν διατυπωθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Η ίδια η Επιτροπή έχει εκδώσει κανονιστικές παρεμβάσεις για την αγορά καυσίμων άλλες δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν, το 2007 και το 2008. Το πρόβλημα βρίσκεται όμως στην υλοποίηση των μέτρων. Είναι ενδεικτικό ότι ορισμένες από τις παρατηρήσεις που κάνει η Επιτροπή στην τελευταία της παρέμβαση είχαν γίνει και πριν από 5 χρόνια. Όμως δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Αντίθετα όλο αυτό το διάστημα είδαμε να φουντώνει το λαθρεμπόριο και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τα παράθυρα της νομοθεσίας και την απροθυμία ή αδυναμία του κράτους να ασκήσει τον ελεγκτικό / εποπτικό του ρόλο.
Την πρόταση για εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων που κάνει τώρα η Επιτροπή, την έχουμε εισηγηθεί εδώ και χρόνια σαν Ομοσπονδία. Προς το παρόν όμως υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την εγκατάστασή τους μόνο στα πρατήρια.
Το ίδιο συμβαίνει με τις συμβάσεις εταιριών – πρατηριούχων: αποτελεί πάγιο αίτημα της ΠΟΠΕΚ η εισήγηση της Επιτροπής «να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συμβάσεων μεταξύ εταιριών χονδρικής και λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, στις οποίες θα αποτυπώνεται εκ των προτέρων, η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχών και εκπτώσεων». Το ερώτημα είναι αν και πότε θα συμβεί αυτό.
Δυστυχώς η αγορά καυσίμων δεν πάσχει από προτάσεις αλλά από την πρακτική εφαρμογή τους. Αυτό περιμένει ο κλάδος από τους κρατικούς φορείς και την κυβέρνηση.

Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρ/δων 25.10.2012

Εκδόθηκε στις 25/10/2012 η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού «για την άρση των περιορισμών και ρυθμίσεων που δημιουργούν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών».
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ.ΕΠΑΝΤ.25.10.2012

Παραμένει η υποχρέωση καταχώρησης συναλλαγών πετρ. θέρμανσης στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΕΦΚ Α 5038697 ΕΞ 2012/12.10.2012 `Κοινοποίηση διατάξεων τροπολογίας – προσθήκης σε σχέδιο νόμου`, οι συντελεστές ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)κίνησης, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων καθώς και του βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, αναπροσαρμόζονται από 412 ΕΥΡΩ/χλτ σε 330 ΕΥΡΩ/χλτ. Επίσης οι συντελεστές ΕΦΚ του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) κίνησης, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων αναπροσαρμόζονται από 440 ΕΥΡΩ/χλτ σε 330 ΕΥΡΩ/χλτ. Καταργείται ο μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ που ίσχυε για το πετρέλαιο θέρμανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης κατά τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, καθώς και οι διατάξεις που προέβλεπαν την υποχρέωση των Νομικών Προσώπων του αρθρου 2,παρ 4 και του άρθρου 101 παρ.1 του 2238/1994 να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης.Προβλέπεται χρονική περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από 15/10 εως και 30/04 κάθε έτους και παραμένει η υποχρέωση των μελών του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για το προιόν αυτό. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγουμένη εργάσιμη για την έναρξη και η επομένη εργάσιμη για την λήξη.
ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Διάθεση πετρ. θέρμανσης-Μάχη για μείωση ΕΦΚ πετρ. θέρμανσης

Οι επαγγελματικές οργανώσεις της λιανικής αγοράς καυσίμων, δώσαμε όλο αυτόν το καιρό μια δύσκολη και άνιση μάχη με την κυβέρνηση, την τρόικα και τις δυνάμεις αφανισμού των πρατηρίων για να μη περάσει η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη μάχη αυτή είχαμε με το μέρος μας την κοινή γνώμη, τους καταναλωτές που πλήττονται και πολλές κοινωνικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Πραγματοποιήσαμε δύο συναντήσεις με τον υφυπουργό Οικονομικών κ.Μαυραγάνη και μία με τον υπουργό Οικονομικών κ Γιάννη Στουρνάρα. Καταθέσαμε τις θέσεις μας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ζητήσαμε επείγουσα συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Προσπαθήσαμε να πείσουμε για τις καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της αύξησης του ΕΦΚ.

Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε ούτε από τους υπουργούς ούτε από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν ανταποκρίθηκαν ούτε οι αρχηγοί των κομμάτων για συνάντηση, εκτός από τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ κα. Αλέκα Παπαρρήγα, η οποία ήταν γνώστης των θέσεων και των αγώνων μας και στήριξε τις θέσεις μας.

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της εξέλιξης είναι να αυξηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα κατά 450% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012, ενώ από τον Απρίλιο του 2011 η αύξηση είναι εξωπραγματική φτάνοντας στο 1.477%! Όλα αυτά θα τα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές και οι συνέπειες θα πλήξουν τα νοικοκυριά και πολλές επιχειρήσεις με πρώτες αυτές της αγοράς καυσίμων.

Οι οργανώσεις μας μετά από εκτίμηση της όλης κατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ενσκήψει χειμωνιάτικος καιρός αποφάσισαν:
• Να συνεχίσουμε τη μάχη για μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης με οποιαδήποτε πρόσφορη μορφή μέχρι να δικαιωθούμε.
• Να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες πολλών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και με βάση την κοινωνική ευαισθησία που μας διακρίνει, σε αντίθεση με την κυβερνητική αναλγησία, να προτείνουμε στις κατά τόπους Ενώσεις να ξεκινήσουν τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης από το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012.
• Οι Ενώσεις μπορούν να καθορίσουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες τη δική τους θέση.
• Να διευρύνουμε τη συνεργασία με τις κοινωνικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για να πετύχουμε φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης.

Για τα ολέθρια αποτελέσματα της πολιτικής αυτής, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τον κλάδο, για το περιβάλλον και την οικονομία η κυβέρνηση και η τρόικα φέρουν ακέραιη την ευθύνη.

Η εξομοίωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και τα κριτήρια επιδότησης δεν έχουν καμία σχέση με το λαθρεμπόριο καυσίμων παρά μόνο για την υλοποίηση των απαιτήσεων του μνημονίου.

Το λαθρεμπόριο καυσίμων πατάσσεται μόνο με την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων.

 Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.),
 Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ),
 Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Ν. Αττικής,
 Επαγγελματικό Σωματείο Εμπόρων Καυσίμων και Εκμεταλλευτών Σταθμών Αυτ/των Ν. Θεσσαλονίκης «Ο Μέγας Αλέξανδρος»
 Σωματείο Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος»