Entries Tagged as ''

Εργατικά θέματα – Φοροτεχνική ενημέρωση (ΝΕΟ)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με νέες ποινές σε εργατικά θέματα 21.09.13-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΝΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ-Γ.Κ.-νέες ποινές…

(ΝΕΟ)Διαδικασία Επιχορήγησης για τα συστήματα εισροών – εκροών στα πρατήρια

Ακολουθεί συνοπτικό σημείωμα της διαδικασίας επιχορήγησης για τα συστήματα εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων που πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με τις υπουργ. αποφάσεις (Φ2-1510/21-6-2013 Φ2.1510.1589.2013.ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΣΥΣΤ.ΕΙΣΡ.ΕΚΡ. & Τροποπ. Υπουργ.Απόφ Φ2-1860/27-8-2013 FEK_tropopoihsh_prokhryxhs.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ.  2131300700

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  210 6888870 ΑΠΟ ΔΕΥΤ-ΠΑΡΑΣΚ- : 9.00-17.00

 • ΣΤΑΔΙΟ Α΄ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας  πρότασης, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της δράσης  Επισκεφθείτε :   http://e-gas-station.ktpae.gr/e-gas/    –> επιλέγετε Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚΤΠ Α.Ε.  Αν δεν έχετε κωδικό πατάτε εγγραφή νέου χρήστη . Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πατήστε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων» για να εγγραφείτε στο σύστημα. Θα σας αποσταλεί e-mail με τον κωδικό πρόσβασής σας.  Αν έχετε κωδικό επιλέγεται ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ». Επόμενη κίνηση να  μπείτε στο σύστημα για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα (Τα στοιχεία που εισάγονται είναι στοιχεία της επιχείρησης και στοιχεία της επένδυσης των συστημάτων), ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται.  Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας, ο συντάκτης την υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω αντίστοιχης εντολής.Μετά την ορθή και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, θα δημιουργείται αυτόματα αίτηση συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.  ΠΡΟΣΟΧΗ αν τα στοιχεία που εισάγετε δεν είναι σωστά, θα απορριφθείτε.

Ως χρόνος υποβολής προτάσεων, λογίζεται η χρονική στιγμή επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής. Με την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση ο πρατηριούχος υποβάλλει εντύπως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ολοκληρωμένο φάκελο αίτησης, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. 1.       Αίτηση συμμετοχής στη δράση (εκτυπωμένη από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της δράσης), η οποία φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ)
  1. 2.       Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα: http://e-gas-station.ktpae.gr/e-gas/el-gr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

→ Η αποστολή του φακέλου της αίτηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με τους εξής τρόπους:
Ο φάκελος αίτησης εξωτερικά θα φέρει ετικέτα η οποία εκτυπώνεται από το λογαριασμό χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα. (το εμπρόθεσμο της αποστολής του φακέλου αίτησης  κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή την ημερομηνία ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής.

ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της υποβολής φακέλου αίτησηs δημοσιεύονται πίνακες εγκριθέντων και απορριφθέντων αιτήσεων http://e-gas-station.ktpae.gr/e-gas/

 

 

 • ΣΤΑΔΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Με την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της αίτηση θα πρέπει να υλοποιείται από τον δικαιούχο το εγκεκριμένο έργο, δηλ. υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου(προμήθεια στοιχείων, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία), υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (τιμολόγηση και ολική ή μερική εξόφληση δαπανών) της επένδυσης, υποβολή δήλωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που έχει καταχωρηθεί στην υποβαλλόμενη  αίτηση & που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει η δυνατότητα και συνιστάται να μην εξοφληθεί το σύνολο των δαπανών του έργου αλλά μόνο του ποσού εκτός της επιχορήγησης και με τη λήψη της επιχορήγηση υποχρεούστε στην αποπληρωμή των προμηθευτών σας.

Υποβάλλετε ηλεκτρονικά  http://e-gas-station.ktpae.gr/e-gas/ δήλωση ολοκλήρωσης έργου και στη συνέχεια υποβάλλετε σε φυσικό φάκελο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης έργου:

 1. 1.       Εκτύπωση της ως ανωτέρω δήλωσης ολοκλήρωσης, σφραγισμένη με θεώρηση  και υπογραφή της από το δικαιούχο
 2. 2.       Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της δράσης και από συγκεκριμένο εγκαταστάτη με στοιχεία αυτού(επωνυμία του εγκαταστάτη και το ΑΦΜ του)
 3. 3.       Δήλωση  της επιχείρησης, η οποία παρέχει στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ) το δικαίωμα να διεκπεραιώσει επιτόπιο έλεγχο, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, στον τόπο υλοποίηση στης επένδυσης.
 4. 4.       Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, προς επαλήθευση της υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με τις αδειοδοτημένες δεξαμενές του πρατηρίου
 5. 5.       Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α προς επαλήθευση της υπεύθυνης δήλωσης  περί μη καταδίκης για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας και της λαθρεμπορίας (τελευταίου τριμήνου)
 6. 6.       Αντίγραφο της δήλωσης εγκατάστασης που υποβάλλει η εταιρία εγκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου ανάπτυξης (με αριθμό πρωτοκόλλου της Δ/νσης Μετρολογίας)αναφορικά με την ορθή και νόμιμη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος(σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ. Αριθ. Φ2-1617/7.12.2010(ΦΕΚ 1980/Β/21-12-2010)κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), όπως ισχύει και την υπ αριθμ, 1009-04/1/2012 (ΦΕΚ 72/Β/27/1/2012) ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλισης συναλλαγών μέσω αυτού.
 7. 7.       Στοιχεία τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του συνόλου του Έργου όπως προβλεπόταν στην απόφαση αποδοχής – έγκρισης της αίτησης   
 8. 8.       Στοιχεία σχετικά με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου
 9. 9.       Στοιχεία πιστοποίησης της πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών που έγιναν για την υλοποίηση του έργου  
 10. 10.   Στοιχεία πιστοποίησης της πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών που έγιναν για την υλοποίηση του έργου
 11. 11.   Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει προβεί, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-941 (ΦΕΚ1468/Β/2012) σε απογραφή του στο ΓΕΜΗ, οφείλει να πράξει αυτό άμεσα
 12. 12.   Αναλυτικό κατάλογο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η δήλωση ολοκλήρωσης πρέπει να υποβληθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας το αργότερο μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την απόφαση αποδοχής και έγκρισης αίτησης.          

Εν συνεχεία, η δικαιούχος επιχείρηση υποχρεούται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της επιχορήγησης, να προχωρήσει στην εξόφληση των παραστατικών και να ενημερώσει κατάλληλα και την ηλεκτρονική δήλωση ολοκλήρωσης   αλλά και να αποστείλει στην Κοινωνία της Πληροφορίας το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε έντυπη μορφή

 

 • ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Το αίτημα εκταμίευσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον πρατηριούχο και στη συνέχεια σε φυσικό φάκελο προς την Κοινωνία της Πληροφορίας σε διάστημα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του, συνοδεύοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. 1.       Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92)
 2. 2.       Απόδειξη είσπραξης
 3. 3.       Φορολογική ενημερότητα
 4. 4.       Ασφαλιστική ενημερότητα
 5. 5.       Βεβαίωση μη πτώχευσης και
 6. 6.       Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση
 7. 7.       Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση που ο πρατηριούχος επιθυμεί  να του χορηγηθεί η επιχορήγηση μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 • Στο παραστατικό θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία και οι ποσότητες (ή η διάρκεια των υπηρεσιών). Οι περιγραφές των δαπανών στα παραστατικά θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση ταύτιση με τις περιγραφές των δαπανών στο ηλεκτρονικό Δήλωση Ολοκλήρωσης.

-Ειδικά για τις περιπτώσεις αγοράς – προμήθειας πάγιου εξοπλισμού, θα πρέπει να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) όλων των τμημάτων του και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του.
-Ειδικά για τις περιπτώσεις αγοράς – προμήθειας λογισμικού –εφαρμογών ως πάγια στοιχεία της επιχείρησης, θα πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) ή /και ονομαστικών αδειών χρήσης (license numbers) ή/και κωδικοί πελάτη από την αντίστοιχη βάση πελαών του κατασκευαστή.

 • Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανή και διαχωρίσιμα τα τμήματα των δαπανών που εμπίπτουν στο οικονομικό αντικείμενο του Έργου. Επίσης θα πρέπει να είναι εμφανής ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α
 • Στα ηλεκτρονικά παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται μηχανογραφημένα η φράση «Επιχορήγηση από τη Δράση «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» στο πεδίο «Παρατηρήσεις» των παραστατικών. Τα μη ηλεκτρονικά εκτυπώσιμα παραστατικά, θα πρέπει να αναφέρουν τη φράση ««Επιχορήγηση από τη Δράση «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων», στο πρωτότυπο παραστατικό είτε με σχετική σφραγίδα είτε χειρόγραφα.
 • Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων για δαπάνες παροχής υπηρεσιών, απαιτείται το αντίγραφο υποβολής της σχετικής κατάστασης συμβάσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβασης  μεταξύ της επιχείρησης που θα λάβει την επιχορήγηση και του προμηθευτή.
 • Η Επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου (δηλαδή να είναι διαχωρίσιμη κάθε δαπάνη για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς προμηθευτών).
 • Για όλα τα είδη των πραγματοποιούμενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραμμένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά(τιμολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής για εξοπλισμό, συμβάσεις για υπηρεσίες κλπ). Ως εκ τούτου, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει πάνω σε αυτά να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού αντικειμένου και οι ποσότητες που τιμολογούνται, καθώς και να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο περιγραφής του φυσικού αντικειμένου στο αντίστοιχο εγκεκριμένο έργο (Δήλωση Ολοκλήρωσης).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

 1. Έναρξη Εφορίας με όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει (εφόσον υπάρχουν),
 2. ΚΑΔ και αντιστοίχηση αυτού από την Εφορία,
 3. Άδεια Λειτουργίας,
 4. Ε3 των 3 τελευταίων ετών,
 5. Ε1 των 3 τελευταίων ετών:
 • Του ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης,
 • Όλων των εταίρων σε περίπτωση εταιρίας,
 1. Καταστατικό εταιρίας και τροποποιήσεις αυτού, σε περίπτωση εταιρικών μορφών,
 2. Προσφορά του Εγκαταστάτη για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισροών Εκροών η οποία θα φέρει την σφραγίδα και υπογραφή του (σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τιμολόγια, αντίγραφα των τιμολογίων αυτών).
 3. Αν οι μέτοχοι ή η ίδια η εταιρία συμμετέχουν σε κάποια άλλη Εταιρία ως μέτοχοι, χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία:
 • Μέλος που συμμετέχει
 • Επωνυμία εταιρίας που συμμετέχει
 • ΑΦΜ εταιρίας
 • ΔΟΥ εταιρίας
 • Ποσοστό συμμετοχής σ’ αυτήν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην περίπτωση που οι πρατηριούχοι έχουν λάβει κάποια άλλη επιδότησή ως εταιρία ή ΤΕΜΠΕ, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Ονομασία προγράμματος
 2. Φορέας χορήγησης της ενίσχυσης
 3. Αρ. πρωτοκόλλου Εγκριτικής Απόφασης
 4. Ημερομηνία Εγκριτικής Απόφασης
 5. Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης
 6. Καταβληθέν ποσό ενίσχυσης
 7. Ημερομηνία καταβολής
 8. Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου (Ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη)
 9. ΑΦΜ Δικαιούχου

Οδηγίες-διευκρινίσεις για συναλλαγές από την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια

Με αφορμή ερωτήματα πρατηριούχων, επισυνάπτεται η ΠΟΛ 1009/27-1-2012 ΠΟΛ+1009.2012.SYST.EISR.EKR, η ΠΟΛ 1203 (ΤΡΟΠΟΠ. ΠΟΛ 1009, pol_1203.trop.pol1009 , η ΠΟΛ 1161/26-06-2013 pol_1161_26_6_2013SYST.EISR.EKR., η ΠΟΛ1206/30.8.2013(στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρ. θέρμανσης) pol-1206-2013 (1)με οδηγίες & διευκρινίσεις για τις συναλλαγές μέσω του συστήματος εισροών – εκροών.

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την επιχορήγηση των συστημάτων εισροών – εκροων

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την επιχορήγηση των συστημάτων εισροών – εκροών(τροποποίηση προκύρηξης – πρόγραμμα δράσης Φ2-1860/27.8.2013) Πατήστε επάνω στο ακόλουθο αρχείο  FEK_tropopoihsh_prokhryxhs

Προθεσμίες υπογραφής σύμβασης & εγκατάστασης των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια Ν.Ηρακλείου

Ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου ενημερώνει όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να φροντίσουν για την έγκαιρη υπογραφή  σχετικών συμβάσεων για την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων εισροών – εκροών  το αργότερο μέχρι μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2013 και να έχουν υλοποιήσει την εγκατάσταση έως 27 Φεβρουαρίου 2014.
Όσοι πρατηριούχοι βρεθούν μετά την 27/9/2013 χωρίς υπογεγραμμένες συμβάσεις θα έχουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Επίσης, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα επιχορήγησης των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://e-gas-station.ktpae.gr .