Entries Tagged as ''

Ενημερωτική ημερίδα του Συνδέσμου στη Μεσσαρά

Επιτυχή ενημερωτική ημερίδα  πραγματοποίησε , με πρωτοβουλία του ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν.Ηρακλείου στο Επιμελητήριο Μοιρών την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, με σκοπό να ενημερώσει τους πρατηριούχους-μέλη του που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσσαράς για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον κλάδο. Στην ημερίδα συμμετείχαν για την ενδελεχή ενημέρωση των μελών μας εκτός από τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ο Νομικός σύμβουλος  κ. Μ.Καλαιτζάκης, ο φοροτεχνικός σύμβουλος  κ. Γ.Κοκκινάκης, όπως και  ο κ. Χ. Μαυράκης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ). Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν και άλλες σχετικές κατά τόπους (στο Ν. Ηρακλείου) ενημερωτικές ημερίδες  για τα μέλη μας.

ABS-Εγκύκλιος Απαλλαγής της εκ των υστέρων τοποθέτησης σε βυτιοφόρα με υδρυλικό ή μικτό σύστημα πέδησης

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αλληλογραφία με τις εταιρείες εισαγωγής συστημάτων αντιεμπλοκής (ABS) οι οποίες μας αναφέρουν ότι για τα οχήματα που διαθέτουν μόνο υδραυλικό σύστημα πέδησης ή μεικτό σύστημα (υδραυλικό – αέρα) δεν παρέχουν πιστοποιημένη λύση για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS (retrofit), με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό να μην παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια και αφετέρου τη μείωση του μεταφορικού έργου των βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης, επεκτείνουμε την απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής που ισχύει στα κοινού φόρτου οχήματα και στα βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε την σχετική εγκύκλιο που εστάλη στους αρμόδιους φορείς από το Υπουργείο 50790.ABS

Μεταβολές-Κατάργηση βιβλίου διακίνησης καυσίμων & βιβλίου διακίνησης πετρελαίου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ~Θέμα: «Οι μεταβολές που επήλθαν στην αγορά πετρελαιοειδών από την τροποποίηση του αγορανομικού κώδικα (υπ’ αριθμ. Α2-861/22-8-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ΦΕΚ Β΄2044/22-8-2013)».

             Με την υπ’ αριθμ. Α2-861/22-8-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ Β΄2044/22-8-2013) τροποποιήθηκε ο αγορανομικός κώδικας με αποτέλεσμα, αφενός να επέλθουν ορισμένες αλλαγές στην αγορά πετρελαιοειδών αλλά αφετέρου και κατά κύριο λόγο να κωδικοποιηθούν και να συντομευτούν τα αντίστοιχα νομοθετικά κείμενα και να καταργηθούν ρυθμίσεις άνευ πλέον πρακτικής εφαρμογής ή/και φορολογικής ή νομικής αξίας. Ειδικότερα, οι βασικότερες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

 

1) Εντατικοποίηση των μέτρων για την πάταξη της νοθείας και της λαθρεμπορίας των καυσίμων.

Συνολικά παρατηρείται και πάλι μία προσπάθεια εντατικοποίησης των μέτρων για την πάταξη της νοθείας και της λαθρεμπορίας των καυσίμων. Ειδικότερα ρυθμίζεται εκτενέστερα ο τρόπος σφράγισης :

α) των διατάξεων (ηλεκτρονικών ή/και μηχανικών) ρύθμισης όγκου  των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου καθώς και

β) άλλων σημείων των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου.

Επιπλέον, προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη σφράγισης, πλημμελούς, σφράγισης, σφράγισης με άλλες σφραγίδες από τις προβλεπόμενες και παραβίασης της σφράγισης (Άρθρα 105-106).

Τέλος, εκτίθενται αναλυτικά οι προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας του εξουσιοδοτημένου συνεργείου για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης και οι αρμοδιότητες αυτών (Άρθρο 109).

 

2)     Τροποποίηση περιεχομένου παραστατικών

    i) Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα Πρατήρια υγρών καυσίμων

Με τον  νέο αγορανομικό κώδικα (άρθρο 117 παρ. 7), κατά την παράδοση υγρών καυσίμων από τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών προς τα Πρατήρια υγρών καυσίμων, απαιτείται η αναγραφή των παρακάτω στοιχείων στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια):

          α. Η ώρα φόρτωσης.

          β. Η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς °C.

          γ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη   φόρτωση.

         δ.  Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 °C.

         ε. Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15 °C.

         ζ. Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.

 

ii)  Παράδοση πετρελαίου για θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές.

Με τον  νέο αγορανομικό κώδικα (άρθρο 126 παρ. 1), οι αποδείξεις λιανικής πώλησης ή όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς τα κάτωθι:

α. Στοιχεία διακινητή.

β. Ημερομηνία.

γ. Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου.

δ. Ονοματεπώνυμο οδηγού.

ε. Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη.

στ. Ποσότητα του Καυσίμου.

ζ. Ώρα παράδοσης.

η. Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.

θ. Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη.

Τα ανωτέρω στοιχεία ζ έως θ συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου για θέρμανση. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης των παραστατικών στοιχείων επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά παραστατικό.

 

3)   Κατάργηση «Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου»

Με το νέο αγορανομικό κώδικα καταργήθηκε πλέον το «Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου» το οποίο θεωρούνταν από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αγορανομικές Υπηρεσίες  και καταχωρούνταν πληροφορίες αναφορικά με την ποσότητα του πετρελαίου που φορτώθηκε στο βυτιοφόρο, το πρόσωπο που διεξήγαγε τη διακίνηση και το βυτιοφόρο με το οποίο λάμβανε χώρα η διακίνηση.

Σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με το άρθρο 125 του νέου Αγορανομικού Κώδικα σε περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (το οποίο εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη) κατά την παραλαβή του καυσίμου, τότε εκδίδεται από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο οποίο αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)

β) Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου

γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου

δ) Το όνομα του οδηγού

ε) Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα

στ) Οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

      Το «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για θέρμανση» είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται η θεώρησή του.

 

4) Κατάργηση «Βιβλίου διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους»

Μεταξύ και των καταργηθεισών με το νέο αγορανομικό κώδικα διατάξεων αποτελεί και εκείνη που προέβλεπε την τήρηση «Βιβλίου διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους». Το βιβλίο αυτό θεωρούνταν από τις κατά τόπους Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  της χώρας, στο οποίο καταγράφονταν κατά δεξαμενή οι εισερχόμενες ποσότητες καυσίμων, τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς και οι χρόνοι παράδοσης καυσίμων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)