I�I�I�I?I�I�I�I�IY I?I�I?I?I�I?I?I�I? 15/10/11-30/4/2012- I�I�I�I?IsI?I�I?I�I?I�I�I?

 ΓιIZργος ΚοκκινI�κης

ΦοροτεχνικI?ς ΣI?μβουλος ΠΟΠΕΚ

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2011-30.04.2012

 

ΣI?μφωνα με το I�ρθρο 36 του Ν. 3986/1-7-2011

και Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α504263838ΕΞ2011/13.10.2011

 


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΕ ΥΨΗΛI? ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

I?ταν στο κτI?ριο στεγI�ζονται αποκλειστικI� επιχειρI�σεις που λειτουργοI?ν με τις παρακI�τω νομικI�ς μορφI�ς :

 

1. I?ταν στο κτI?ριο στεγI�ζονται αποκλειστικI� :

 

 • ΗμεδαπI�ς  Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Ο.Ε. – Ε.Ε.
 • ΚοινωνI?ες αστικοI? δικαI?ου που ασκοI?ν επιχεI?ρηση.
 • ΑστικI�ς κερδοσκοπικI�ς I� μη εταιρεI?ες.
 • ΣυμμετοχικI�ς I� ΑφανεI?ς
 • ΚοινοπραξI?ες της παρ. 2 του I�ρθρου 2 του ΚΒΣ.
 • ΔημI?σιες, ΔημοτικI�ς και κοινοτικI�ς επιχειρI�σεις και εκμεταλλεI?σεις κερδοσκοπικοI? χαρακτI�ρα ανεξI�ρτητα αν αποτελοI?ν I� I?χι I?δια νομικI� πρI?σωπα.
 • Οι ΣυνεταιρισμοI? που I�χουν συσταθεI? νI?μιμα και οι ΕνIZσεις τους.
 • Οι αλλοδαπI�ς επιχειρI�σεις που λειτουργοI?ν με οποιονδI�ποτε τI?πο εταιρεI?ας, καθIZς και οι κI�θε εI?δους αλλοδαποI? οργανισμοI? που αποβλI�πουν στην απI?κτηση οικονομικIZν.

 

 • ΚατοικI?ες ΙΔΙΩΤI?Ν
 • ΑτομικI�ς επιχειρI�σεις
 • ΔημI?σιες, ΔημοτικI�ς και ΚοινοτικI�ς ΑρχI�ς
 • ΔημI?σιες, ΔημοτικI�ς και κοινοτικI�ς επιχειρI�σεις,εκμεταλλεI?σεις και οργανισμοI? μη κερδοσκοπικοI? χαρακτI�ρα
  ( π.χ.ΣχολεI?α, παιδικοI? σταθμοI?, δημοτικI� θI�ατρα κλπ    
 • ΑλλοδαποI? οργανισμοI? ΠΟΥ ΔΕΝ  αποβλI�πουν στην απI?κτηση οικονομικIZν ωφελημI�των (μη κερδοσκ. χαρακτI�ρα).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

2. ΕπI?σης διατI?θεται ΠετρI�λαιο ΘI�ρμανσης, I?ταν :

Στο κτI?ριο στεγI�ζονται πρI?σωπα απI? τις παραπI�νω κατηγορI?ες της περI?πτωσης Β,
με ΝομικI? πρI?σωπο κλπ κατηγορI?ες επιχειρI�σεων της περI?πτωσης Α,

I?ταν δηλαδI� I�χομε κτI?ριο που συνυπI�ρχουν οι Α και Β περιπτIZσεις.

Στον παραπI�νω πI?νακα παρουσιI�ζονται σχηματικI� οι περιπτIZσεις I?που τα πρατI�ρια υγρIZν καυσI?μων θα παραδI?δουν για τις ανI�γκες θI�ρμανσης σε κτI?ρια με κεντρικI� συστI�ματα I� I�λλα μI�σα θI�ρμανσης :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ στις επιχειρI�σεις κλπ της περI?πτωσης Α (νομικI� πρI?σωπα, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. κλπ) και

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ I?ταν αναφερI?μαστε σε δικαιοI?χους της περI?πτωσης Β I� σε κτI?ριο I?που στεγI�ζονται πρI?σωπα της περ. Α και της περ. Β.

 Ο παραπI�νω πI?νακας I�γινε για διευκI?λυνση των πρατηριοI?χων υγρIZν καυσI?μων.

Τα πρI?σωπα της περ. Α, εI?ναι I?πως αναφI�ρονται στο I�ρθρο 36 του Ν. 3986/2011 και την Υ.Α. της 13.10.2011 που διερμηνεI?ει τις διατI�ξεις αυτI�ς.
Στην περI?πτωση Β, οι δικαιοI?χοι αναφI�ρονται ενδεικτικI� (ο Ν. 3986/2011 ορI?ζει γενικI� ως   δικαιοI?χους πετρελαI?ου θI�ρμανσης τους λοιποI?ς τελικοI?ς καταναλωτI�ς, εκτI?ς των Ν.Π. της περ. Α).

Αν υπI�ρξουν αλλαγI�ς I� πρI?σθετες πληροφορI?ες θα σας ενημερIZσουμε I�μεσα.

 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  Α ΚΑΙ ΒΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Α : I?ταν παραδI?δομε στα πρI?σωπα της περI?πτωσης αυτI�ς πετρI�λαιο κI?νησης για σκοποI?ς θI�ρμανσης εκδI?δεται ως στοιχεI?ο πIZλησης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ I� ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αν I�χει προηγηθεI? ΔελτI?ο ΑποστολI�ς κατI� την παρI�δοση).

  ΚρI?νεται σκI?πιμο να εκδI?δονται απI? χωριστI� σειρI� (που θα δηλωθεI? στην Δ.Ο.Υ. ) τI?σο για λI?γους οργI�νωσης (πληροφI?ρησης) αλλI� και για διευκI?λυνση σας (I�λεγχος I?παρξης συνI�χειας IZστε να μην παραλεI?πεται καμI?α συναλλαγI� κατI� την αποστολI� τους στο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

ΕκδI?δονται με την I?δια διαδικασI?α που μI�χρι σI�μερα εκδιδI?ταν για το πετρ. ΚI?νησης.

ΑπαραI?τητα να αναγρI�φεται και σ’αυτI� τα τιμολI?για ο κωδικI?ς ηλεκτρονικI�ς πληρωμI�ς του λογαριασμοI? ηλεκτρικοI? ρεI?ματος του κτιρI?ου  (η υποχρI�ωση προκI?πτει I�μμεσα απI? το σI?στημα I�φαιστος).

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Β: I?ταν παραδI?δομε ΠετρI�λαιο θI�ρμανσης σε ιδιIZτες, εκδI?δομε  ΑΛΠ πετρ. ΘI�ρμανσης, ενIZ I?που εκτI?ς απI? τα συνI�θη στοιχεI?α, που εI?ναι απαραI?τητα σI?μφωνα με τα I�ρθρα 13 και 18 του ΚΒΣ, θα περιλαμβI�νονται απαραI?τητα :

 • το ονοματεπIZνυμο και ο ΑΦΜ του διαχειριστI�,
 • ο κωδικI?ς ηλεκτρονικI�ς πληρωμI�ς του λογαριασμοI? ηλεκτρικοI? ρεI?ματος του κτιρI?ου και
 • η ακριβI�ς διεI?θυνση που παραδI?δεται το πετρI�λαιο (οδI?ς, αριθμI?ς, περιοχI�, Τ.Κ.), καθIZς και
 • -η αντιστοιχοI?σα ποσI?τητα και αξI?α.

I?ταν παραδI?δομε ΠετρI�λαιο θI�ρμανσης σε ατομικI�ς επιχειρI�σεις και λοιποI?ς δικαιοI?χους εκτI?ς ιδιωτIZν, εκδI?δομε, ΤιμολI?για-ΔελτI?α ΑποστολI�ς I� ΤιμολI?για ΠIZλησης ακριβIZς με τον I?διο τρI?πο, I?πως μI�χρι 30.04.2011 (απI? διπλI?τυπα στελI�χη κλπ).  

Στο πληροφοριακI? σI?στημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ υπI�ρχει εργαλεI?ο I?που μπορεI?τε να επιβεβαιIZσετε εI�ν το ΑΦΜ του τελικοI? καταναλωτI� αφορI� ΝΟΜΙΚΟ πρI?σωπο που περιλαμβI�νεται στις διατI�ξεις του `I�ρθρου 1 & 2 της Υπ. ΑπI?φασης ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011/13-10-2011, δηλαδI� της περI?πτωσης Α του παραπI�νω πI?νακα ( Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε. κλπ), δικαιοI?μενο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανI�γκες θI�ρμανσης του.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ–ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Για το πετρI�λαιο θI�ρμανσης I�χομε I?λες τις υποχρεIZσεις που εI?χαμε μI�χρι και 30.4.2011, δηλαδI� υποβολI� κινI�σεων στο σI?στημα μI�σα σε 14 ημερολογιακI�ς ημI�ρες απI? την πραγματοποI?ηση της συναλλαγI�ς.

Για το πετρI�λαιο κI?νησης, το οποI?ο διατI�θηκε για ανI�γκες θI�ρμανσης, υποβI�λλομε στην I?δια προθεσμI?α τις κινI�σεις μI?νο των πωλI�σεων αυτI�ς της περI?πτωσης.

 

ΑγαπητοI? συνI�δελφοι,

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ., μετI� την ψI�φιση του νI?μου 3986/1-7-11. και λI?γω του I?τι δεν I�ταν ευκρινI�ς ο καθορισμI?ς των δικαιοI?χων  πετρελαI?ου εσωτερικI�ς καI?σης (Diesel) θI�ρμανσης επανειλημμI�να I�θεσε υπ’I?ψιν του υπουργεI?ου την ανI�γκη διευκρινI�σεων που I�πρεπε να δοθοI?ν για τη νI?μιμη διI�θεση του πετρελαI?ου και την αποφυγI� ταλαιπωριIZν τI?σο του κλI�δου μας I?σο και των τελικIZν καταναλωτIZν.

Η Υπ. ΑπI?φαση εκδI?θηκε στις 13.10.11 και μας I�γινε γνωστI� στις 14.10.11. με I?τι μπορεI? να σημαI?νει αυτI?, για τη σωστI� εφαρμογI� του νI?μου, μια και νομI?ζουμε I?τι υπI�ρχει ανI�γκη περαιτI�ρω διευκρινI�σεων σε μια σειρI� απI? θI�ματα.

Η ΠΟΠΕΚ θα θI�σει και πI�λι ερωτI�ματI� που προκI?πτουν μετI� την I�κδοση της παραπI�νω απI?φασης στο Υπ. Οικ. και θα κI�νει γνωστI? στους πρατηριοI?χους οτιδI�ποτε νεIZτερο., για τη διασφI�λιση τους σε I?τι αφορI� τις παραπI�νω συναλλαγI�ς.

 

                      Ο ΠρI?εδρος                                   Ο Γ. ΓραμματI�ας

 

         ΜαυρI�κης ΧαρI�λαμπος                             ΜελI?δης ΣπI?ρος

 

 

Comments are closed.