ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤ.ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε όπως τακτοποιείτε ετησίως την υποχρέωση που έχετε εκ των διατάξεων Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005 ΚΥΑ (Β’/218) για την καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους πρατηρίων για τη χρήση των αδειών ύψους 40€ το οποίο οφείλετε καταβάλλετε το αργότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, με σαφή καταγραφή του έτους στο οποίο αναφέρεται, εισπράττεται δε στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και εμφανίζεται στον Κ.Α.Ε. 3421 του προϋπολογισμού. Κατόπιν θα υποβάλλετε στην αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Μεταφορών) το σχετικό φωτοαντίγραφο του διπλότυπου της Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του κατά περίπτωση άδειας ανταποδοτικού τέλους και αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη.

Comments are closed.