ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ & ΑΜΙΓΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Ε.Κ. https://www.popek.gr/index.php/el/news/anakoinoseis/4773-periodikoi-elegxoi-syntirisis-mikton-amigon-pratirion-ygraeriou

Στα μικτά πρατήρια καυσίμων και στα αμιγή πρατήρια υγραερίου μετά την έκδοση της πρώτης άδειας λειτουργίας τους, προβλέπονται οι εξής επιθεωρήσεις – έλεγχοι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται με το Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα πρατήρια αυτά έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς πρόσθετα μέτρα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων του υγραερίου, η οποία γίνεται από αρμόδιο συνεργείο. Μετά από την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να χορηγείται και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό ότι «όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια». Ο μηχανικός προφανώς είναι συνεργάτης του συνεργείου συντήρησης.

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πενταετής επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών υγραερίου. Συγκεκριμένα γίνεται από αρμόδιο συνεργείο :
Α) Έλεγχος δεξαμενής για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης. Όταν η δεξαμενή προστατεύεται με καθοδική προστασία αρκεί να γίνεται ετήσιος έλεγχος της καλής απόδοσης της καθοδικής προστασίας στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου.
Β) Έλεγχος της ρύθμισης πίεσης ανοίγματος των ασφαλιστικών βαλβίδων της δεξαμενής, οι οποίες είναι καλό να αντικαθίστανται εντός της πενταετίας.
Μετά τις παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να χορηγείται και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό ότι «όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια».
Ο μηχανικός προφανώς είναι συνεργάτης του συνεργείου συντήρησης.

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεκαετής επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών υγραερίου στην οποία προβλέπεται εκτός των παραπάνω γενικότερων ελέγχων, εσωτερική επιθεώρηση για διαβρώσεις και φθορές ή υδραυλική δοκιμασία σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 14165/Φ174/373/1993 (ΦΕΚ 673Β/1993).

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να εκδίδεται κατάλληλο πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης και να χορηγείται και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό ότι «όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω βεβαιώσεις, κρατούνται στο πρατήριο και ελέγχονται από εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτόν κλιμάκια που αποτελούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας τάξης του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Οικονομικών, Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος, της Αγορανομίας και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα κλιμάκια αυτά μπορούν να συγκροτούνται και με απόφαση της οικείας Περιφέρειας.

Επιπλέον όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων και της συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό δελτίο, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο αρμόδιο μηχανικό. Για όλους τους ελέγχους θα πρέπει να τηρείται αρχείο στον Τεχνικό Φάκελο του Πρατηρίου, ο οποίος ενημερώνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του πρατηρίου (ΥΑ. οικ. 32880/2038/2009 (ΦΕΚ1221/Β/2009) και δεν απαιτείται η κατάθεση του σε κάποια Υπηρεσία.

Μόνο το πιστοποιητικό που χορηγείται μετά τον έλεγχο της δεκαετίας θα πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών για να ενημερωθεί ο φάκελος της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου (Ν.4439/2016).

Π.Ο.Π.Ε.Κ
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

Comments are closed.