ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την Πλοηγίδα Π48 Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου. Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (περίπου 7.000 λίτρα), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2018. Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 9.700€ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).
Η προμήθεια θα ανατεθεί σε μειοδότη, με κριτήριο την τελική χαμηλότερη τιμή, κατόπιν έκπτωσης, επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, όπως (η μέση τιμή πώλησης) ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η αποπληρωμή της δαπάνης θα γίνεται, μέσω της Παγίας Προκαταβολής Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στην Πλοηγίδα, με ειδικό όχημα του πρατηριούχου, εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2813-406924, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης, εσώκλειστες σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι και την 12-3-2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Διαχείρισης ΚΛΗ, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Comments are closed.