«Απαντηση του Υπουργειου Μεταφορων επι των ερωτηματων της Π.Ο.Π.Ε.Κ.».

ΘΕΜΑ: Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου

11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει.

ΣΧΕΤ: α) Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.3897/2010 (Α΄208), όπως ισχύει.

β) Η παρ. του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει.

Σε συνέχεια ερωτημάτων από εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄208), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4530/2018 (Α΄59), για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένα με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2801/2000 (Α΄46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

α) Η καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση και υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων είναι η 30η Οκτωβρίου 2018.

β) Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2018, το υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός με αντλίες υγρών καυσίμων, του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄46), όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί.
Πηγή: ΠΟΠΕΚ

Comments are closed.