Αγορανομική Διάταξη 7/09 (απόσπασμα – σχετικές διατάξεις)

Διαβάστε όλη την Διάταξη

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΕΙΣ:
ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΘΗΝΑ 02-07-2009

 

Αριθμ. Πρωτοκ.: Α2 –3391

 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7

 

ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών
Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009»

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα».

2. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

3. Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4. Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 των
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο».

7. Την Α.Δ 14/89 «Περί Κωδικοποίήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών
μεχρι και την 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη έκδοσης νέας Αγορανομικής Διάταξης στην οποία κωδικοποιούνται
αφενός μεν η προηγούμενη Α.Δ 14/89 «Περί κωδικοποιήσεως Αγορανομικών
Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε, καθώς και
όλες οι Αγορανομικές Διατάξεις που εκδόθηκαν μέχρι και 14-5-09, στα πλαίσια
της εύρυθμης λειτουργίας των Ποινικών Δικαστηρίων, των Κεντρικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Υπηρεσιών Εμπορίου Ν.Α της
Χώρας και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και της αρτιότερης πλέον ενημέρωσης
όλων των υπόχρεων εμπορικών φορέων, που εφαρμόζουν την κείμενη
αγορανομική νομοθεσία και τις Αγορανομικές Διατάξεις.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Με την παρούσα, τροποποιούμε και κωδικοποιούμε εκ νέου όλες τις ισχύουσες
Αγορανομικές Διατάξεις, που εκδόθηκαν μέχρι και την 14-5-09,
συμπεριλαμβανομένης και της Α.Δ 14/89 «Περί κωδικοποιήσεως Αγορανομικών
Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και 16-2-89», ως ακολούθως:

Άρθρο 82
Τήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων

 1. α) Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων υποχρεούνται να
έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, που
πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιμών
επί των αντλιών.
Τα είδη των υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην προαναφερόμενη πινακίδα
μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην ελληνική ή την
αγγλική γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση ελληνικής ή αγγλικής γραφής των προϊόντων στην πινακίδα, θα
ακολουθείται αποκλειστικά ενιαίος τρόπος αναγραφής τους, με τη γλώσσα επιλογής
των πρατηριούχων.
Ο τρόπος και η σειρά αναγραφής θα είναι υποχρεωτικά ως κατωτέρω:
1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95

2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP

3. S.ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98 ή S.Unleaded 98

4. S.ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S.Unleaded 100

5. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης μέσω αντλίας εντός του
πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του, ανεξάρτητα από την
αναγραφή της τιμής επί της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα.
Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, αποκλειστικά και μόνο
από το πρατήριο.

Οποιαδήποτε χαρακτηριστική, των υποχρεωτικά αναγραφόμενων προϊόντων,
πρόσθετη ονομασία θα ακολουθεί με μικρότερους χαρακτήρες.

Επιχειρήσεις (πρατήρια) που διαθέτουν μικρότερο αριθμό προϊόντων θα ακολουθούν
υποχρεωτικά τη σειρά προϊόντων χωρίς τη μεσολάβηση κενών.

β) Σε περίπτωση που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή για
συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη
προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή να αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην
αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία
προς την οποία απευθύνεται.

2. Η ανωτέρω πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του
πρατηρίου και φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες, ώστε να είναι άμεσα ορατή από
τους διερχόμενους οδηγούς.

Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών πώλησης πρέπει να έχουν ύψος
τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

3.Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (πρατήρια) υποχρεούνται να
αναγράφουν τη λιανική τιμή κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα
μέτρησης (λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, υπό αναρτημένη πινακίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο παρόν άρθρο, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία (3)
δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή (π.χ. 0, 795 ή 1, 032), αποκλειόμενης της
αναγραφής μόνο σε λεπτά (π.χ. 79, 5 λεπτά ή 97, 8 λεπτά)

4.Οι πρατηριούχοι λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη 95 ή

Unleaded 95, βενζίνη νέα σούπερ ή Super LRP, βενζίνη S.αμόλυβδη 98 ή S.Unle

aded 98, βενζίνη S, αμόλυβδη 100 ή S.Unleaded 100, πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

πετρέλαιο θέρμανσης) υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις :

-α) Κάθε πρατηριούχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται από την θέση σε
ισχύ της παρούσας Αγορανομικής Διάταξης, να γνωστοποιεί την τιμή λιανικής
πώλησης για κάθε είδος καυσίμου εκ των προαναφερομένων χωριστά, ανά λίτρο, στο
Υπουργείο Ανάπτυξης-Τομέας Ενέργειας-Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων,
εναλλακτικά σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες :

1.Μέσω διαδικτύου


1.1 Ο πρατηριούχος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο www.
fuelprices.gr  του Υπουργείου Ανάπτυξης/Τομέας Ενέργειας

 

1.2 Ο πρατηριούχος συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που του έχει χορηγη θεί από το ΥΠΑΝ στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική

. του σελίδα.

1.3 Στην σελίδα αυτή συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία καθώς και την διεύθυνσή του.

1.4 Στην σελίδα «ενημέρωση τιμών πρατηρίου» ο πρατηριούχος ακολούθως

 συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές των από αυτόν εμπορευομένων

καυσίμων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.

2.Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS)

2.1 Ο πρατηριούχος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο www.

 


fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.2 Συμπληρώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του στο αντίστοιχο πεδίο .


2.3 Αποστέλλει SMS στον αριθμό 54546 ως εξής :

 


Γράφει το πρόθεμα ΒΕΝΖ, ακολουθεί κενό και εν συνεχεία γράφει τις λιανικές

τιμές των πετρελαιοειδών, που εμπορεύεται, χωρισμένες με κενά, κατά την ακόλουθη
σειρά: α) βενζίνη αμόλυβδη, β) βενζίνη S αμόλυβδη, γ)` βενζίνη σούπερ,

δ) πετρέλαιο κίνησης και ε) πετρέλαιο θέρμανσης

β) Αν ο πρατηριούχος δεν εμπορεύεται όλα τα παραπάνω προϊόντα, τότε στην αντί

στοιχη θέση γράφει την ένδειξη «Ο» (μηδέν)

γ) Ο πρατηριούχος είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί οιαδήποτε αλλαγή στις λιανι

κές τιμές των προϊόντων που έχει εισαγάγει, κατά τον χρόνο που αυτή επέρχεται

Η εισαγωγή των νέων λιανικών τιμών γίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία,

πού περιγράφεται ανωτέρω (στοιχ.α1, α2 και α3).

δ) Σε περίπτωση που η λιανική τιμή προϊόντος παραμείνει αμετάβλητη για; χρονικό

διάστημα τουλάχιστον επτά (7) συνεχών ημερών, οφείλει ο πρατηριούχος να επιβε

βαιώσει την υφιστάμενη αυτή τιμή, με νέα καταχώρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω

3.Μέσω της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

3.1 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του

 


Υπουργείου Ανάπτυξης και η αποστολή μέσω SMS από τον πρατηριούχο σύμφωνα
με τα ανωτέρω στοιχεία α1 και α2, η γνωστοποίηση της τιμής λιανικής πώλησης για
κάθε ένα είδος καυσίμου από τον πρατηριούχο είναι δυνατόν να γίνεται μέσω της

κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3.2 Ο πρατηριούχος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια για τον σκοπό αυτό Υπη

 


ρεσία της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα προσκομίσει

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία θα προκύπτει ότι δεν είναι

δυνατή η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και η από-

στολή μέσω SMS από τον ίδιο των ανωτέρω στοιχείων α1 και α2 και θα την
εξουσιοδοτεί, όπως με τον ειδικά ορισθέντα προς τούτο υπάλληλό της ή υπαλλήλους
της, να εισάγει για λογαριασμό του τις τιμές των εμπορεύσιμων καυσίμων του
πρατηρίου του στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης
www.fuelprices.gr.

3.3 Οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, πλην των τιμών λιανικής πώλησης, που

 


έρχονται σε γνώση του ειδικά ορισθέντος υπαλλήλου ή υπαλλήλων της αρμόδιας

.Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται

από αυτόν ή αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους

 5. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ισχύ της παρούσας, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την αρμόδια
Υπηρεσία τους και τους ειδικά ορισθέντες υπαλλήλους της, που θα απευθύνονται
κατά τα ανωτέρω οι πρατηριούχοι, που ανήκουν στην γεωγραφική περιοχή


της αρμοδιότητάς τους. Στους ειδικά οριζόμενους υπαλλήλους κάθε Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης θα χορηγηθεί από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου

Ανάπτυξης, εντός πέντε (5) ημερών, από την ανωτέρω γνωστοποίηση, προσω

πικός κωδικός πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

Σε περίπτωση αλλαγής στους ειδικά οριζόμενους κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους,

θα πρέπει άμεσα να γίνεται ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και

του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την αρμόδια Υπηρεσία

τής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να τους χορηγηθεί ο προσωπικός

κωδικός πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ

 

Άρθρο 278
Παραδόσεις καυσίμων σε πρατήρια με αναγωγή στους 15 βαθμ.C

1. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης
υγρά καύσιμα (βενζίνη REGULAR, βενζίνη SUPER, βενζίνη χωρίς μόλυβδο,
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης DIESEL) μέσω μετρητή σε όγκο (λίτρα) φυσικής
θερμοκρασίας, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15
βαθμ.C

2. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση την θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου
στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.

3. Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια) που συνοδεύουν το
καύσιμο, πρέπει να αναγράφονται:

α) Η ώρα φόρτωσης

β) Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά την φόρτωση σε βαθμούς Κελσίου

γ) Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα φυσικής θερμοκρασίας

δ) Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα πού έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 βαθμ.C.

 

Άρθρο 279
Τρόπος παράδοσης μαζούτ

1. Η μέτρηση των διαφόρων τύπων μαζούτ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3957/59 (άρθρο 2
παράγρ.1) γίνεται κατά μάζα (βάρος).

2. Ειδικότερα, ο υπολογισμός του βάρους των ποσοτήτων μαζούτ Νο 1 (τύπου 1500),
που παραδίδονται στους καταναλωτές από αυτούς που εμπορεύονται νόμιμα το είδος,
μπορεί να γίνεται και έμμεσα με ογκομέτρηση σε λίτρα μέσω μετρητών, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι η τιμολόγηση του μαζούτ θα γίνεται κατά βάρος σε
χιλιόγραμμα.

 

Άρθρο 280
Έμμεση παράδοση μαζούτ κατά όγκο

1. Στην περίπτωση έμμεσης μέτρησης ΜΑΖΟΥΤ Νο 1 (μαζούτ 1500), όπως
προβλέπεται από το άρθρο 279της παρούσας, πρέπει να αναγράφονται στο
παραστατικό στοιχείο αποστολής αυτού και οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Το βάρος σε χιλιόγραμμα της προς παράδοση και παραλαβή ποσότητας

β) Ο αριθμός των λίτρων πού αντιστοιχεί στην ποσότητα αυτή και

γ) Το ειδικό βάρος του μαζούτ

Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να πληρούν την ισότητα:

 Αριθμός χιλιόγραμμων = Αριθμός λίτρων Χ ειδικό βάρος

Αναγνωρίζεται ανεκτό όριο σφάλματος των μετρητών μέσω των οποίων γίνονται οι
παραπάνω παραδόσεις μαζούτ σε συν/πλην 0, 5% (συν/πλην μισό τοις εκατό).

2. Κατά την παράδοση ποσότητας μαζούτ και εφόσον δημιουργηθεί αμφισβήτηση ως
προς την ακρίβεια μέτρησης της ποσότητας που παραλαμβάνεται, ο παραλήπτης θα
υπογράφει το δελτίο αποστολής του εμπορεύματος, με επιφύλαξη και με συνοπτική
αναγραφή των λόγων της επιφύλαξης αυτής. Στην προκειμένη περίπτωση, ο
αποστολέας ενεργεί σχετική έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας πρέπει να
γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο.

 


Άρθρο 281
Τήρηση βιβλίου διακίνησης πετρελαίου

1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποθηκεύουν ή διακινούν με οποιοδήποτε
τρόπο πετρέλαιο DIESEL για εμπορία, υποχρεούνται, εκτός από τα παραστατικά
στοιχεία, που προβλέπονται από τον Κ.Β Σ να τηρούν αριθμημένο, σε συνεχή
αρίθμηση «Βιβλίο διακίνησης πετρελαίου» τουλάχιστον διπλότυπο και θεωρημένο,
κατά σελίδα, από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αγορανομικές Υπηρεσίες. Οι
Υπηρεσίες αυτές θα τηρούν «Μητρώο Θεώρησης Βιβλίων Διακίνησης Πετρελαίου»
και θα ενημερώνουν μηνιαία τις οικείες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου για τους
αριθμούς θεώρησης των Βιβλίων της κάθε εταιρείας, τα οποία έχουν θεωρήσει.

2. Το Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου θα είναι γραμμογραφημένο έτσι που να
περιέχει χώρους για συμπλήρωση με:

α) την ημερομηνία θεώρησης

β) την ώρα φόρτωσης

γ) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και λοιπά στοιχεία του φορτωτή

δ) το ονοματεπώνυμο του οδηγού

ε) τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (βυτίου) και

στ) την συνολική ποσότητα πετρελαίου, που φορτώθηκε.

3. Όλες οι παραπάνω ενδείξεις θα συμπληρώνονται κατά την φόρτωση. πρωτότυπο
της σελίδας που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο θα έχει μαζί του ο οδηγός
στο αυτοκίνητο με ευθύνη του, το δε αντίγραφο (στέλεχος) θα παραμένει στο χώρο
φόρτωσης με ευθύνη του φορτωτή.

4. Από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου, εξαιρούνται τα
Κρατικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης. Οι οδηγοί οι οποίοι
φορτώνουν πετρέλαιο απευθείας από τα πιο πάνω Διυλιστήρια, υποχρεούνται να
έχουν μαζί τους αντίγραφο επίσημου παραστατικού φόρτωσης, το οποίο εκδίδεται
από τα Διυλιστήρια αυτά και περιέχει την συνολική ποσότητα πετρελαίου που
φορτώθηκε.

5. Σε περίπτωση βυτιοφόρου ρυμουλκού με ρυμουλκούμενο (βυτιοφόρο με
ρεμούλκα) στο Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου ή στο παραστατικό φόρτωσης των
Διυλιστηρίων θα αναγράφεται η ποσότητα πού φορτώθηκε χωριστά για το βυτιοφόρο
αυτοκίνητο και χωριστά για το ρυμουλκούμενο.

 

Άρθρο 282
Αναγραφή ενδείξεων στις αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης

Οι οδηγοί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου
DIESEL, που προορίζεται για θέρμανση, ιδιοκτησίας είτε εταιριών εμπορίας
πετρελαιοειδών, είτε τρίτων επαγγελματιών μεταφορέων ή πρατηριούχων υγρών
καυσίμων, υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υπογράφουν παρουσία του
παραλήπτη στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες
από την Εφορία.

1) Την ώρα παράδοσης και

2) Το ύψος του πετρελαίου, σε εκατοστά του μέτρου, στην δεξαμενή του παραλήπτη,
πριν και μετά την παράδοση της ποσότητας που παραγγέλθηκε.

 

Άρθρο 283
Ανεκτά όρια σφάλματος μετρητών υγρών καυσίμων

Καθορίζεται το ανεκτό όριο σφάλματος των παρακάτω μετρητών υγρών καυσίμων σε
ποσοστό συν/πλην 0, 5% (μισό τοις εκατό) επί της ποσότητας υγρών καυσίμων που
παραδίδεται κάθε φορά μέσω μετρητή.


 1. Μετρητές υγρών καυσίμων, τα οποία παρέχονται μέσω αντλιών και προορίζονται για
τροχοφόρα, όπως βενζίνη SUPER, βενζίνη REGULAR (κοινή), μίγμα τους,
αμόλυβδη βενζίνη, μίγμα βενζίνης με ορυκτέλαιο και ακάθαρτο πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης.

 2. Μετρητές υγρών καυσίμων, τα οποία μεταφέρονται με βυτιοφόρα αυτοκίνητα και
προορίζονται για πρατηριούχους, βιομηχανίες, κατοικίες κ.λ.π., όπως βενζίνη
SUPER, βενζίνη REGULAR (κοινή), αμόλυβδη βενζίνη και ακάθαρτο πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης.

 

Άρθρο 284
Ογκομετρητές υγρών καυσίμων

Όλοι οι ογκομετρητές υγρών καυσίμων, που χρησιμοποιούνται για εμπορικές
συναλλαγές, ευρισκόμενοι επί βυτιοφόρων αυτοκινήτων ή σταθερών σημείων
φόρτωσης θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως:

-Αντλία (όπου απαιτείται)

-Ογκομετρητή

-Ενδείκτη-καταγραφικό

-Αεροδιαχωριστή

 .

 

Άρθρο 285
Συμφωνία ποσότητας καυσίμου των βυτιοφόρων με τα παραστατικά στοιχεία

Η ποσότητα των υγρών καυσίμων, που κάθε φορά υπάρχει στα βυτιοφόρα
αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με το σύνολο των
παραγγελιών του αντίστοιχου δρομολογίου ή μειωμένη κατά τις ποσότητες που
παραδόθηκαν μέχρι την στιγμή του ελέγχου.

Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία (βιβλίο
διακίνησης πετρελαίου, δελτία αποστολής, τιμολόγια κ.λ.π.), που συνοδεύουν τα
καύσιμα κατά την διακίνησή τους.

Απαγορεύεται να υπάρχει περίσσευμα ή έλλειμμα καυσίμου, πέραν των ποσοτήτων
που ορίζονται στο άρθρο 283 της παρούσας.

 .

 

Άρθρο 286
Επιτρεπόμενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής πετρελαίου
θέρμανσης

Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής,
θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Σχ.1)

 Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου
αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με τον συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).

 Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται απευθείας με την αντλία. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο
σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).

 Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο από τον συλλέκτη και στην έξοδό
της με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β).

 Η τρίοδος (Β) συνδέεται στην είσοδο της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο
(2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με
τον παρακαμπτήριο σωλήνα.


 Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1, 5
ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.

 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:

 1.α Παράδοση μέσω μετρητή

• Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων)
ανοικτός.


• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός.


• Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-2.

 


 1.β Άδειασμα σωληνώσεως

• Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.


• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.


• Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-3.

 


 Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί, στην
είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Β, οδεύει στην
έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και
αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.

 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)

 Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου
αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με τον συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).

 Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Α). Στο τμήμα
σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και τριόδου (Α), συνδέεται με διακλάδωση το δεύτερο
τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον
ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).

 Η τρίοδος βαλβίδα (Α) συνδέεται στην είσοδο (1) με τον συλλέκτη, στην είσοδο (3)
με το πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (2) με την αντλία.

 Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο (2) της τριόδου (Α) και στην έξοδό
της με την είσοδο (1) της τριόδου (Βα).

 Η τρίοδος (Βα) συνδέεται στην είσοδό της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο
(2) με το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (3) με την είσοδο
(1) της τριόδου (Ββ).

 Η τρίοδος (Ββ) συνδέεται στην είσοδο (1) με την έξοδο (3) της τριόδου (Βα), στην
έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3)
με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος.

 Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1, 5
ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.

 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:

 2.α. Παράδοση μέσω μετρητή

• Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων)
ανοικτός


• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός


• Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2


• Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3


• Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-2

 


Το καύσιμο από το διαμέρισμα(τα) οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της
τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ,
οδεύει στον αεροδιαχωριστή-μετρητή και από εκεί, στην έξοδο προς τον πελάτη.

2.β. Άδειασμα σωληνώσεως

• Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.

 

 

• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.


• Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2


• Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3


• Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-3.

 


 Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της
τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ,
οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή
και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.

2.γ. Αναρρόφηση από δεξαμενή του πελάτη

• Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.


• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός


• Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 2-3


• Η τρίοδος βαλβίδα Βα, στη θέση 1-2


• Η τρίοδος βαλβίδα Ββ σε αδιάφορη θέση.

 


Το καύσιμο αναρροφάται από το σωλήνα αναρρόφησης και μέσω της τριόδου
βαλβίδας Α εισέρχεται στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου
βαλβίδας Βα, αποστέλλεται πίσω στο συλλέκτη και από εκεί σε κάποιο(α)
διαμέρισμα(τα). Κατά τη λειτουργία αυτή, όλες οι οδεύσεις προς αεροδιαχωριστή-
μετρητή ή σωλήνα αδειάσματος, είναι κλειστές.

Σημειώνεται ότι και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις συστήματος σωληνώσεων,
εφόσον η φόρτωση γίνεται από τον πυθμένα, τότε οι αντίστοιχες βαλβίδες φόρτωσης
(ΑPJ Couplings) τοποθετούνται είτε στο συλλέκτη, είτε στην είσοδο του κάθε
διαμερίσματος ξεχωριστά.

1. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Στην έξοδο από το μετρητή και μετά με τη διακλάδωση με τον παρακαμπτήριο
σωλήνα αδειάσματος, θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα
παράδοσης προς τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 1, 5 ιντσών υποχρεωτικά.

Στο πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης, που συνδέεται στην είσοδο (3) της
τριόδου βαλβίδας (Α), θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης από τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 2, 5 ιντσών υποχρεωτικά.

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα των σωληνώσεων, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε
κατάλληλη διατομή.


2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τα μέρη των σωληνώσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν το χρωματισμό που
σημειώνεται στα υπομνήματα των Σχ.1 και Σχ.2, ήτοι:

4.1. (Σχ.1):

4.1.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα
του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο της αντλίας,
θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.

4.1.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της
τριόδου βαλβίδας (Β) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-
μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου
σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος,
μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.

4.1.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της
τριόδου βαλβίδας (Β) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την
έξοδο από τον μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.

4.2.(Σχ.2):

4.2.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα
του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο (1) της

 

 

τριόδου (Α) και από την έξοδο (2) της τριόδου (Α) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα
είναι χρώματος μπλε ανοικτού.

4.2.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της
τριόδου (Βα), από την έξοδο (3) της τριόδου (Βα) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου
(Ββ) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και
μέχρι την αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα
παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να
είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.

4.2.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της
τριόδου βαλβίδας (Ββ) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την
έξοδο από το μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.

4.2.δ. Ο σωλήνας αναρρόφησης (1ο τμήμα), από το ελεύθερο άκρο αυτού (αναμονή 2,
5 ιντσών) μέχρι την είσοδο (3) της τριόδου (Α) καθώς επίσης και το τμήμα αυτού (2ο
τμήμα) από την έξοδο (2) της τριόδου βαλβίδας (Βα) μέχρι τη διακλάδωση με το
τμήμα της σωλήνωσης μετά το συλλέκτη (Σ), θα είναι χρώματος πράσινου.

Σημειώνεται, ότι όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι εμφανείς και ευκόλως ορατές
από τα πλευρικά τμήματα του βυτιοφόρου οχήματος, ώστε ο έλεγχός τους να είναι
ευχερής και απρόσκοπτος.


3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή των σωληνώσεων σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική περιγραφή, θα
πρέπει για κάθε μεμονωμένο βυτιοφόρο όχημα, να πιστοποιηθεί από διπλωματούχο
Μηχανολόγο Μηχανικό. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ως
αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιάγραμμα και φωτογραφίες για την ταυτοποίηση της
εκάστοτε κατασκευής, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη.


4. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού,
σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών σωληνώσεων:

Σχ.1 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου θέρμανσης χωρίς σύστημα
αναρρόφησης».

Σχ.2 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου θέρμανσης με σύστημα
αναρρόφησης».

 

 

 .

 

 

Άρθρο 287
Σφράγιση των ογκομετρητών υγρών καυσίμων

1. Κάθε εταιρεία πετρελαιοειδών πού μεταφέρει ή διαθέτει υγρά καύσιμα,
υποχρεούται να διασφαλίζει υπεύθυνα μετά από προηγούμενο έλεγχο με ειδική
σφραγίδα, (από πλαστική ή μεταλλική ύλη ή συνδυασμό τούτων) πού θα έχει τα
διακριτικά της και ο τύπος της οποίας θα είναι εγκεκριμένος από την Δ/νση
Μετρολογίας της ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, το απαραβίαστο του ρυθμιστή της
ακρίβειας των υγρών καυσίμων, πού αναφέρονται στο άρθρο 283 της παρούσας.

2. Η ίδια εταιρεία είναι υπεύθυνη και για τον εφοδιασμό των πρατηριούχων υγρών
καυσίμων με τα απαραίτητα μέσα ελέγχου της ακρίβειας των μετρητών (λιτρόμετρα,
τουλάχιστον 10 λίτρων)

3.α) Ειδικά τα ανεξάρτητα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας
πρατηριούχων ή μισθωμένα από αυτόν για λογαριασμό του, τα οποία δεν
συνάπτουν συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία
πετρελαιοειδών, η σφράγιση του ρυθμιστή ακρίβειας των αντλιών τους γίνεται
από εξουσιοδοτημένα συνεργεία ελέγχου επισκευής και σφράγισης αντλιών.

-β) Η σφράγιση θα γίνεται με ειδική σφραγίδα, εγκεκριμένη από το Υπουργείο
Ανάπτυξης (από πλαστική ή μεταλλική ύλη ή συνδυασμό τούτων) πού θα έχει τα
διακριτικά του συνεργείου και τον αριθμό εξουσιοδότησης, πού του έχει
χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης

-γ) Κριτήρια για την εξουσιοδότηση μίας εταιρείας να διενεργεί ελέγχους
επισκευής και σφράγισης αντλιών, είναι :

 -α) Η εταιρεία αυτή να έχει δίκτυο συνεργατών σε όλη την χώρα.

 -β) Να είναι προς τούτο πιστοποιημένη σε σχετικό πεδίο ISO σειράς 9000
τουλάχιστον.

 Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποίησης κατά ISO κριτήριο εξουσιοδότησης είναι
ένα εκ των παρακάτω.

-Να έχει εν ισχύ σύμβαση με αναγνωρισμένη εταιρεία πετρελαιοειδών για παροχή
τέτοιων υπηρεσιών

-Κατά τα δύο τελευταία έτη να έχει σύμβαση (για τουλάχιστον έξι μήνες) με
αναγνωρισμένη εταιρεία πετρελαιοειδών για παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

-Να αποδείξει την επάρκεια της σε γνώσεις (εγχειρίδια διαδικασιών, τεχνικά
εγχειρίδια αντλιών κ.λ.π) ειδικευμένο προσωπικό (πιστοποιημένοι τεχνίτες αντλιών,
έμπειροι βοηθοί κ.λ.π) και εξοπλισμό (διακριβωμένα λιτρόμετρα, αμπερόμετρα,
αυτοκίνητα κ.λ.π) για την έγκαιρη επισκευή και σφράγιση των αντλιών. .

4.Οι παραπάνω πρατηριούχοι ανεξαρτήτων πρατηρίων υποχρεούνται να
υποβάλλουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου Ν.Α υπεύθυνη δήλωση του

Ν.Δ 1599/86 με την οποία θα γνωστοποιούν ότι υπάγονται στο καθεστώς των
ανεξαρτήτων πρατηρίων, τον αριθμό των αντλιών ανά είδος καυσίμου καθώς και
το εξουσιοδοτημένο συνεργείο πού θα αναλάβει την σφράγιση των αντλιών τους.
Παράλληλα τα συνεργεία σφράγισης θα πρέπει κάθε φορά πού προβαίνουν σε
σφράγιση των ρυθμιστών ακρίβειας των αντλιών, να παραδίδουν στον
πρατηριούχο δελτίο ελέγχου και σφράγισης, στο οποίο θα αναφέρεται η
ημερομηνία, ο αριθμός σφραγίδας και η αντλία στην οποία τοποθετήθηκε αυτή
καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του ενεργήσαντος τον έλεγχο. Οι πρατηριούχοι
είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν το δελτίο αυτό τουλάχιστον για 2 χρόνια.

5.Οι Υπηρεσίες Εμπορίου Ν.Α υποχρεούνται να διατηρούν μητρώο των
ανεξάρτητων πρατηρίων της περιοχής τους, στο οποίο θα αναφέρονται τα


στοιχεία κάθε πρατηρίου, ο αριθμός των αντλιών ανά είδος καυσίμου και το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο σφράγισης των αντλιών.

6.Τά παραπάνω ανεξάρτητα πρατήρια υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με τα
απαραίτητα μέσα ελέγχου της ακρίβειας των αντλιών τους (λιτρόμετρα
τουλάχιστον 10 λίτρων) για να είναι σε θέση καθημερινά οι πρατηριούχοι να
ελέγχουν την ακρίβεια μέτρησης των αντλιών αυτών.

7.Κάθε φορά πού οποιοσδήποτε πρατηριούχος διαπιστώνει ότι η ακρίβεια
μέτρησης κάποιας αντλίας του πρατηρίου του βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια
σφάλματος του συν/πλην 0, 5 ο/ο υποχρεούται να την θέσει αμέσως εκτός
λειτουργίας, αναρτώντας πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη « ΔΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ » μέχρις ότου την επισκευάσει και ρυθμίσει την ακρίβειά της.

7. Εφόσον κατά τους ελέγχους, πού γίνονται από τα αρμόδια όργανα για την
ακρίβεια μετρητών-αντλιών υγρών καυσίμων, πού αναφέρονται στο άρθρο
283 της παρούσας, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση πέραν του 0, 5 ο/ο (μισό
τοίς εκατό) σε κάθε υπεύθυνο επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις, ανεξάρτητα
αν ο ογκομετρητής των παραπάνω μετρητών-αντλιών βρέθηκε σφραγισμένος
ή όχι.

 


9. Ειδικά οι μετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου
θέρμανσης, περί των οποίων το άρθρο 283 της παρούσας, ιδιοκτησίας
πρατηριούχων ή πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, ελέγχονται και σφραγίζονται
από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της παραγράφου 4 του παρόντος.

10.Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή βλάβη της ειδικής
σφραγίδας πού αναφέρεται στο παρόν άρθρο καθώς και η παραβίαση του
ρυθμιστή ακρίβειας των μετρητών του άρθρου 283 της παρούσας..

 

Άρθρο 288
Παράδοση υγρών καυσίμων από εταιρίες προς τα πρατήρια μέσω βυτιοφόρων με
σφραγισμένα διαμερίσματα

 1. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν τα υγρά καύσιμα
(βενζίνες, πετρέλαια) προς τα πρατήρια πώλησης με σφραγισμένα τα διαμερίσματα
των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.

 2. Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του
βυτιοφόρου, με ευθύνη των εταιρειών πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα πού θα
εξασφαλίζει το απαραβίαστο του διαμερίσματος του βυτίου. Τα σημεία σφράγισης θα
είναι το στόμιο πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου και οι αντίστοιχοι
κρουνοί εκροής.

 3. Οι παραπάνω σφραγίδες θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) υλικό κατασκευής εξολοκλήρου από πλαστική ή μεταλλική ύλη ή συνδυασμός
τούτων

β) έμβλημα το σήμα ή την επιγραφή της εταιρείας

γ) κωδικός κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με ένα εξαψήφιο
τουλάχιστον αριθμό

δ) λειτουργία κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να
γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το
απαραβίαστο.

4. Στα παραστατικά στοιχεία (δελτίο αποστολής-τιμολόγιο κ.λ.π.) που συνοδεύουν
τα καύσιμα κατά την διακίνησή τους, θα αναγράφονται και οι αριθμοί των
αντίστοιχων σφραγίδων του βυτιοφόρου.

5. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να
ελέγχουν το απαραβίαστο των σφραγίδων του διαμερίσματος του βυτιοφόρου, που


αντιστοιχεί στην παραγγελία τους ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται
στα διαμερίσματα αυτά δια του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου. Κατά τη
διαδικασία παράδοσης απαγορεύεται το άνοιγμα των ανθρωποθυρίδων.

6. Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής υγρών καυσίμων δεν υποχρεούνται να
παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης ποσότητες μικρότερες των 2500 λίτρων για κάθε
είδος καυσίμου.

 .

 

Άρθρο 289
Εξοπλισμός ογκομέτρησης αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων

1. Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων,
για την μέτρηση επ’ αυτών του όγκου των καυσίμων, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με
μετρικούς κανόνες (βέργες) βαθμονομημένους και σφραγισμένους από την αρμόδια
Επιτροπή ογκομέτρησης της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Επί των μετρικών κανόνων πρέπει να υπάρχουν μία ή περισσότερες βαθμονομημένες
κλίμακες, που:

Ι. Η κάθε μία θα αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου
αυτοκινήτου και θα αναγράφει τον αριθμό του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

ΙΙ. Θα φέρει και στα δύο άκρα της εγχάρακτη σφράγιση της Τελωνειακής Υπηρεσίας
πού διενήργησε την ογκομέτρηση

2. Τα παραπάνω βυτιοφόρα αυτοκίνητα δύναται να είναι εξοπλισμένα και με
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Ανάπτυξης.

3. Σε περίπτωση διαφοράς στις ενδείξεις μεταξύ των ως άνω δύο συστημάτων
(βέργας και ηλεκτρονικού)επικρατεί η ένδειξη του μετρικού κανόνα (βέργας).

4. Την ευθύνη για τον εξοπλισμό ογκομέτρησης των βυτιοφόρων αυτοκινήτων
μεταφοράς υγρών καυσίμων φέρουν οι ιδιοκτήτες τους.

5. Τα πρωτόκολλα ογκομέτρησης και οι πίνακες βαθμονόμησης της Τελωνειακής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα πρέπει να βρίσκονται
στην καμπίνα του βυτιοφόρου, για επίδειξη στα ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί.

 .

 

Άρθρο 290
Σφράγιση των μετρητών υγρών καυσίμων σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης

Εφόσον κατά τον έλεγχο της ακρίβειας των μετρητών υγρών καυσίμων των
αναφερομένων στο άρθρο 283 της παρούσας , που διενεργείται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση περισσότερο από 1, 5% «ενάμισι τοις εκατό
», πέρα από την ευθύνη που δημιουργείται λόγω παράβασης του άρθρου 283 της
παρούσας, ο μετρητής αυτός σφραγίζεται με ειδική μολυβδοσφραγίδα από τους
αρμόδιους υπαλλήλους ή τα αστυνομικά όργανα που ενήργησαν τον έλεγχο, με
σκοπό την μη χρησιμοποίηση του μέχρις ότου αποκατασταθεί η ακρίβεια του.

Η ρύθμιση αυτή της ακρίβειας του μετρητή διενεργείται από ειδικό συνεργείο της
εταιρείας πετρελαιοειδών που προμηθεύει καύσιμα, παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου ή
αστυνομικού οργάνου, μετά την αποσφράγιση του μετρητή από τους παραπάνω
υπαλλήλους..

Στην συνέχεια γίνεται ο έλεγχος της ακρίβειας του μετρητή από τον αρμόδιο
υπάλληλο ή το αστυνομικό όργανο και ο μετρητής αυτός παραδίδεται και πάλι σε
χρήση.

 


Άρθρο 291
Υποχρέωση ύπαρξης ογκομετρητών στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής
πετρελαίου θέρμανσης

 1. Απαγορεύεται η μεταφορά και διανομή πετρελαίου θέρμανσης με βυτιοφόρα
αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με τους μετρητές πού ορίζονται στο
άρθρο 283 της παρούσας, ανεξάρτητα αν τα βυτιοφόρα ανήκουν στις εταιρείες
πετρελαιοειδών ή σε τρίτους.

 2. Κατά τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο σε
δεξαμενές ιδιωτών καταναλωτών ή οποιουδήποτε τρίτου, πλην πρατηρίων υγρών
καυσίμων, εφόσον διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ της ένδειξης του μετρητή του
βυτιοφόρου και της ένδειξης της δεξαμενής του καταναλωτή, κατά την ογκομέτρηση
της τελευταίας μετά την παράδοση και σύμφωνα με το σημείο 2) του άρθρου 282 της
παρούσας, λαμβάνεται πάντα υπόψη η ένδειξη της ογκομετρηθείσας δεξαμενής.

 

Άρθρο 292
Ογκομετρητές μονίμων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών-Ογκομέτρηση μαζούτ
και υγραερίων

1. Οι ογκομετρητές που είναι εγκατεστημένοι σε μόνιμες εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές
Υπηρεσίες και οι οποίοι ογκομετρητές χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου
των υποκείμενων σε δασμούς και λοιπούς φόρους υγρών καυσίμων, όπως
καθορίζεται από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 293/69 καθώς και των μαζούτ, υγραερίων
κ.λ.π., των οποίων η κατά μάζα (βάρος) μέτρηση μπορεί να γίνεται και έμμεσα με
ογκομέτρηση, υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους:

α) Αρχικό έλεγχο-Ενεργείται πριν γίνει χρήση των παραπάνω ογκομετρητών και
αφού προηγουμένως έχει πάρει έγκριση κυκλοφορίας για την χώρα από το Υπουργείο
Εμπορίου.

β) Περιοδικό έλεγχο-Ενεργείται μία φορά τον χρόνο

γ) Έκτακτοι έλεγχοι-Ενεργούνται αιφνιδιαστικά

2. Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται από συνεργεία ή επιτροπές από
δημόσιους υπαλλήλους, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, με
σκοπό την διαπίστωση της ακριβείας μέτρησης, της καλής λειτουργίας τους και
λοιπών νόμιμων απαιτήσεων των παραπάνω ογκομετρητών, με κάθε πρόσφορο κατά
την κρίση τους μέσο και μέθοδο.

3. Στην περίπτωση ογκομέτρησης του μαζούτ, υγραερίων κ.λ.π. για τον έμμεσο
προσδιορισμό της μάζας (βάρους) αυτών, η τιμολόγηση θα γίνεται κατά μάζα
(βάρος), με την προϋπόθεση ότι θα ισχύει η σχέση βάρος = όγκος Χ ειδικό βάρος και
αυτή θα αναγράφεται σε όλα τα παραστατικά στοιχεία αποστολής, παράδοσης και
πληρωμής του εμπορεύματος, καθώς επίσης και η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε
αυτό το ειδικό βάρος.

 

Άρθρο 293
Ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών των μονίμων εγκαταστάσεων
πετρελαιοειδών

1. Το ανεκτό όριο σφάλματος κατά τον αρχικό έλεγχο των ογκομετρητών που
αναφέρονται στο άρθρο 292 καθορίζεται, γι’ αυτούς μεν που λειτουργούν με διάταξη
αναγωγής του όγκου σε θερμοκρασία διαφορετική από αυτή του καυσίμου, σε
συν/πλην 1, 25‰ (ένα και είκοσι πέντε εκατοστά επί τοις χιλίοις), για εκείνους δε που
λειτουργούν χωρίς διάταξη αναγωγής, σε ποσοστό συν/πλην 1‰ (ένα επί τοις χιλίοις)
σε κάθε ποσότητα καυσίμου που παρέχεται από το μετρητή.


2. Το ανεκτό όριο σφάλματος κατά τον περιοδικό και τους εκτάκτους ελέγχους
καθορίζεται σε ποσοστό συν/πλην 2, 5‰ (δύο και πενήντα εκατοστά επί τοις χιλίοις)
για τους ογκομετρητές που λειτουργούν με διάταξη αναγωγής της θερμοκρασίας και
σε συν/πλην 2‰ (δύο επί τοις χιλίοις) για τους μετρητές πού δεν είναι εφοδιασμένοι
με την διάταξη αναγωγής.

 3. Ο ρυθμιστής ακρίβειας του μετρητή καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση της
Τελωνειακής Υπηρεσίας, σημείο του ογκομετρητή, σφραγίζεται από αυτήν με ειδική
μολυβδοσφραγίδα, με σκοπό την διασφάλιση του απαραβίαστου της ακρίβειας
μέτρησης, της καλής λειτουργίας των ογκομετρητών κ.λ.π..
Άρθρο 294
Ανεκτό όριο σφάλματος ζυγιστικών οργάνων στα εμφιαλωτήρια υγραερίου

Καθορίζεται το ανεκτό όριο σφάλματος των ζυγιστικών οργάνων, που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βάρους του υγραερίου, που μεταγγίζεται
στις φιάλες, σε ποσοστό συν/πλην 0, 5% (μισό τοις εκατό) πάνω στην ποσότητα του
υγραερίου πού περιέχεται σε αυτές.

 

Άρθρο 295
Αναγραφή ενδείξεων στις φιάλες υγραερίου

1. Πάνω σε κάθε φιάλη υγραερίου πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις,
κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση:

α) Το καθαρό βάρος υγραερίου, που περιέχεται σ’ αυτήν.

β) Το απόβαρο της φιάλης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το βάρος των
εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω σ’ αυτήν (με προσέγγιση ± 100 γραμμάρια)

γ) Ο εμπορικός τίτλος της εταιρείας υγραερίου

2. Οι εταιρείες υγραερίων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με κατάλληλη σφραγίδα
το απαραβίαστο κάθε γεμάτης φιάλης.

 

Άρθρο 296
Ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα

Καθορίζεται το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του
οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια σε όλη τη χώρα, σε ± 0, 5% (μισό τοις
εκατό)..

 

Άρθρο 297
Έλεγχος των μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα

 1. Κάθε πρατήριο διανομής υγραερίου για τροχοφόρα, πρέπει να είναι εφοδιασμένο
με τα απαραίτητα μέσα ελέγχου της ακρίβειας των αντλιών μετρητών που
χρησιμοποιεί, για την παροχή υγραερίου στην κατανάλωση.

 2. Τα πρατήρια πρέπει να έχουν υποδομή τέτοια, ώστε τα μέσα ελέγχου, που είναι
ειδικά λιτρόμετρα χωρητικότητας 20 λίτρων, να μπορούν να συνδεθούν εύκολα με το
δίκτυο των μετρητών και να καθιστούν τον έλεγχο ευχερή.

 3. Κάθε εταιρεία εμπορίας και διανομής υγραερίου, που εφοδιάζει τα παραπάνω
πρατήρια, υποχρεούται να σφραγίζει υπεύθυνα, ύστερα από προηγούμενο έλεγχο, με
ειδική μολυβδοσφραγίδα, που θα φέρει τα διακριτικά σημεία της εταιρείας, το
απαραβίαστο του ρυθμιστή ακρίβειας των μετρητών υγραερίου.

4.Εφόσον κατά τους ελέγχους που γίνονται από τα αρμόδια όργανα, για την ακρίβεια των
παραπάνω μετρητών υγραερίου, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση πέραν του

0,7 ο/ο ανεξάρτητα της αγορανομικής ευθύνης που δημιουργείται, ο μετρητής
σφραγίζεται από τους υπαλλήλους ή αστυνομικά όργανα, που διενήργησαν τον


έλεγχο, με ειδική μολυβδοσφραγίδα για την μη χρησιμοποίησή του, μέχρι να
ρυθμισθεί η ακρίβειά του.

Η ρύθμιση αυτή της ακρίβειας του μετρητή γίνεται από ειδικό συνεργείο της οικείας
εταιρείας υγραερίων, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου ή αστυνομικού οργάνου, μετά
προηγούμενη αποσφράγιση του μετρητή από αυτούς.

Ο μετρητής αυτός επαναχρησιμοποιείται μετά από έλεγχο της ακρίβειάς του. Άρθρο 312
Προϊόντα πετρελαίου

 Στις διατάξεις της παρούσας Αγορανομικής Διάταξης , υπάγονται οι βενζίνες (SUPER,
REGULAR, ΑΜΟΛΥΒΔΗ) και το πετρέλαιο (DIESEL, κίνησης, θέρμανσης), των
οποίων οι ανώτατες τιμές καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τον
Ν.2008/92 (ΦΕΚ 16/Α/1992).

 .

 


Άρθρο 313
Υποβολή στοιχείων από επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών

 1. Οι επιχειρήσεις, που ασκούν εμπορία πετρελαιοειδών, υποχρεούνται μετά το κλείσιμο
κάθε μήνα να υποβάλλουν καταστάσεις διάθεσης των πετρελαιοειδών αυτών του
προηγούμενου μήνα, αναλυτικά κατά είδος, κατηγορία καταναλωτών και περιοχές,
σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

 2. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να δίνουν στην αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης ή και στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου, κάθε
πληροφορία ή στοιχείο, που ζητείται, σχετικά με την εισαγωγή, διακίνηση,
διαμόρφωση και ανάλυση του κόστους και διάθεση των ειδών, που εμπορεύονται
αυτές καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που θα θεωρηθεί χρήσιμο από την Υπηρεσία
πού το ζητάει.

 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κατά τόπους πράκτορες ή παραγγελιοδόχοι
πώλησης καθώς και οι πρατηριούχοι πετρελαιοειδών.

 

 

Άρθρο 314
Απαγόρευση διάθεσης φωτιστικού πετρελαίου για ορισμένες χρήσεις

Απαγορεύεται η διάθεση φωτιστικού πετρελαίου για κεντρική θέρμανση οικιών,
ξενοδοχείων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών, αυτούσιου ή σε ανάμειξή του με άλλο
είδος καυσίμου.

 

Άρθρο 315
Υποχρεωτική διάθεση υγρών καυσίμων με τις ελάχιστες προδιαγραφές

Πρατήρια υγρών καυσίμων, που διαθέτουν στην κατανάλωση υγρά καύσιμα με
τροποποιημένες, σε σχέση με τις ελάχιστες επιβαλλόμενες, βάσει νομοθεσίας,
προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν παράλληλα οπωσδήποτε και το αντίστοιχο
καύσιμο με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

.

 

Άρθρο 316
Διακινητές υγρών καυσίμων και υποχρεώσεις τους

1. Οι εταιρίες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 3, 4, 5, 6
και 7 του Νόμου 3054/2002 όπως ισχύει, καθώς και οι τρίτοι που διακινούν
πετρελαιοειδή προϊόντα για λογαριασμό κατόχων άδειας εμπορίας σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 6 του ιδίου Νόμου, υποχρεούνται να παραδίδουν
τα πετρελαιοειδή προϊόντα στην αποθήκη των αγοραστών (κατόχους άδειας
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης καταναλωτών).

Η μεταφορά και η παράδοση στην αποθήκη των αγοραστών γίνεται με ευθύνη από
κοινού για την ποιότητα και ποσότητα, του μεταφορέα και εκείνων εκ των ανωτέρω
που του έχουν αναθέσει τη μεταφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες
εκάστοτε Αγορανομικές Διατάξεις.

Τα πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση, που διακινούνται μέσω πωλητών
πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, παραλαμβάνονται
απευθείας από τις εγκαταστάσεις άλλων κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης, αποκλειόμενης της φόρτωσης από εγκαταστάσεις εταιριών εμπορίας
πετρελαιοειδών ή από τα διυλιστήρια.

Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης, για τους κατόχους αδειών πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης, που διαθέτουν ή όχι ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, επιτρέπεται η

 

 

φόρτωση από τις εγκαταστάσεις εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, οι
οποίες (εγκαταστάσεις) δεν διαθέτουν αγωγό, με προορισμό:


- τους ίδιους αποθηκευτικούς χώρους (στις περιπτώσεις που διαθέτουν)


- τους τελικούς καταναλωτές.

 


 
2. Η παράδοση των πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από τους κατόχους άδειας
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης, γίνεται στην αποθήκη των τελικών καταναλωτών που διαθέτουν
αποθηκευτικό χώρο και προορίζονται για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις, με ευθύνη
του μεταφορέα και παράλληλη ευθύνη των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων
υγρών καυσίμων, των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών των οποίων
είναι μέλη ή κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, αντίστοιχα, για την
ποιότητα και ποσότητα.

Για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, που έχουν
σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρία εμπορίας και
διανομής πετρελαιοειδών, παράλληλη ευθύνη έχει και η εταιρία εμπορίας, για την
ποιότητα και ποσότητα των πωλουμένων γενικώς από αυτά πετρελαιοειδών
προϊόντων.

Στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες
πρατηρίων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων, η ευθύνη για την ποιότητα
και ποσότητα των διακινουμένων προϊόντων ανήκει από κοινού τόσο στον
Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ή Κοινοπραξία όσο και στα μέλη τους.


3. Οι εταιρίες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών προϊόντων υποχρεούνται να
παραδίδουν στην αποθήκη του αγοραστή πετρελαιοειδή προϊόντα από 1000 λίτρα ή
από 1000 χιλιόγραμμα και πάνω, ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης κάθε προϊόντος.

 


4. Απαγορεύεται :


4.1 Η διάθεση από τις εταιρίες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών σε
κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άλλων ειδών καυσίμων
εκτός από πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο.

Τυχόν εμπορία και διακίνηση, από κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης, οποιουδήποτε άλλου είδους καυσίμου είναι παράνομη.


4.2 Η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από :

α) κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο
κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

β) κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο
άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, με ή χωρίς ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους.

γ) κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, ανεξάρτητα αν
διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους, σε κάτοχο άδειας λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων ή κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

δ) από κάτοχο άδειας, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους σε κάτοχο άδειας
επίσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.


4.3 Η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο
άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει σύμβαση
αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρία εμπορίας και
διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο που φέρει το σήμα
της εν λόγω εταιρίας, στις περιπτώσεις που αυτός ενεργεί και ως

 

 

 

κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, κατόπιν σχετικής άδειας
που έχει λάβει.


4.4 Η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων από κάτοχο άδειας πρατηρίου υγρών
καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.


4.5 Η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων που βρίσκονται σε χώρους σε
κατάσταση ΤΡΑΝΖΙΤ από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων.

 


 
Άρθρο 317
Πωλήσεις υγρών καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 της με αριθμό 89443/18-6-79
κοινής Υπουργικής Απόφασης, που κυρώθηκε με το Ν0όμο 1060/80, απαγορεύεται η
πώληση υγρών καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα (εκτελωνισμένα) προς τα πάσης
φύσεως πλωτά μέσα, καθώς και η χρησιμοποίησή τους από τα μέσα αυτά.

 2. Από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, εξαιρούνται οι λεμβολογημένες
στα ελληνικά λεμβολόγια λέμβοι καθώς και τα ελληνικά επαγγελματικά αλιευτικά
παράκτιας αλιείας.

 

Άρθρο 318
Αποθήκευση υγρών καυσίμων «επί παρακαταθήκη»

1. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας και
διανομής πετρελαιοειδών «επί παρακαταθήκη» σε αποθηκευτικούς χώρους των
πρακτόρων ή παραγγελιοδόχων τους καθώς και μεταπωλητών ή πρατηριούχων στους
Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

2. Επιτρέπεται κατά εξαίρεση η αποθήκευση υγρών καυσίμων επί παρακαταθήκη σε
πρατήρια υγρών καυσίμων των παραπάνω Νομών, εφόσον αυτά προορίζονται να
διατεθούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ξένες
αποστολές, σε εκπλήρωση ειδικών συμβατικών υποχρεώσεων..

 

Άρθρο 319
Απαγόρευση κυκλοφορίας μίγματος ακαθάρτου πετρελαίου-μαζούτ

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ανάμιξη ακαθάρτου πετρελαίου και μαζούτ
και η διάθεση του μίγματος στην κατανάλωση.

 

Άρθρο 320
Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών

 


 1. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και τα συνεργεία επισκευής οχημάτων, που πωλούν
ελαιολιπαντικά, υποχρεούνται να έχουν τοποθετημένους τιμοκαταλόγους σε εμφανές
μέρος του πρατηρίου ή συνεργείου τους, καθώς και στον ειδικό χώρο, που
πραγματοποιείται η αλλαγή των ελαιολιπαντικών, στους οποίους θα αναγράφεται η
ποιότητα και η τιμή πώλησης, κατά μονάδα των ελαιολιπαντικών, που πωλούνται
χωριστά κατά κατηγορία.

 2. Απαγορεύεται η κατοχή ελαιολιπαντικών από τους πρατηριούχους και τα συνεργεία
επισκευής οχημάτων, σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά δοχεία, τα οποία δεν έχουν πώματα
ασφαλείας ή μηχανισμούς γνησιότητας, που έχουν τοποθετηθεί από τον προμηθευτή.

 

Άρθρο 321
Παράδοση και παραλαβή δειγμάτων

1. Κατά την διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και τον τελικό
παραλήπτη σε κάθε παράδοση και παραλαβή, εφ’ όσον ο ένας από τους

 

 

συναλλασσόμενους το απαιτήσει, σχηματίζεται υποχρεωτικά δείγμα, ποσότητας
τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που η νομοθεσία ορίζει.

 


 Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται με
σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το
περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από τους συναλλασσόμενους.

2. Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την αντιστοιχία των δειγμάτων αυτών με
το συγκεκριμένο αγορανομικό δείγμα, πρέπει αυτά να έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:

 


 α) Τα στοιχεία των συναλλασσόμενων.

 β) Το είδος καυσίμου.

 γ) Την ποσότητα του καυσίμου.

 δ) Τον αριθμό τιμολογίου πώλησης του καυσίμου, εφ’ όσον έχει εκδοθεί τέτοιο,
διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής.

 ε) Την ονομασία ή τον τίτλο της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών από την οποία
προέρχεται το καύσιμο.

 στ) Την ημερομηνία δειγματοληψίας.

 ζ) Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο να προσθέσουν.

 3. Τα δείγματα αυτά αμοιβαία παραδεκτά μπορούν να υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο
του Κράτους για εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στις περιπτώσεις μη
κανονικών αγορανομικών δειγμάτων. Η εξέταση τους γίνεται παράλληλα με την
εξέταση των κατά έφεση αγορανομικών δειγμάτων και των δειγμάτων του
βυτιοφόρου.

 

Άρθρο 322
Λήψη δείγματος από δεξαμενές εγκαταστάσεων εταιρειών ή διυλιστηρίων

1. Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού
ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιριών εμπορίας υγρών καυσίμων,
πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από τα εντεταλμένα κρατικά όργανα,
λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων διατάξεις του
Α.Χ.Σ παρουσία των εντεταλμένων κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι
υποχρεωτική για τη βενζίνη σούπερ, την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης,
ενώ είναι δυνητική για τα υπόλοιπα είδη καυσίμων.


2. Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα του άρθρου
288 και αριθμείται με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της εταιρίας. Το
δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιριών επί τρίμηνο τουλάχιστον σε
ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.

 


3. Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την
παραπάνω σφραγίδα στην οποία αναγράφονται :

 α) Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθμός
του αντίστοιχου δείγματος.

β) Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαμενής και λήψης του
δείγματος.

γ) Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα.

δ) Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.

 Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυσίμων, στα κατά νόμο
εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραιτήτως και ο κωδικός
ταυτοποίησης του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον
κωδικό της δεξαμενής.

4. Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής του κατά τη διαδικασία της παραγρ. 1
ισχύει και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων, από τις οποίες γίνεται

 

 

φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο
κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της δεξαμενής των διυλιστηρίων,
από όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρία η οποία
υποχρεούται να τον αναγράφει στα εκδιδόμενα απ’ αυτήν παραστατικά στοιχεία.


5. Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος συνυπογράφουν οι κρατικοί
υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρίας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη
δειγματοληψία.


6. Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να
προσκομίσει το δείγμα αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε
συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προέρχεται από φορτίο που
λήφθηκε με απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται παραχρήμα από
την εταιρία τα διυλιστήρια.

 

 

Άρθρο 323
Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα


1. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων υποχρεούνται να τηρούν καθημερινά
δελτίο διαδρομής που υπογράφεται από την εταιρεία και τον οδηγό του βυτιοφόρου
πριν από την αναχώρησή του από το σημείο φόρτωσης. Στο δελτίο διαδρομής
αναγράφονται λεπτομερώς τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες των πελατών για τους
οποίους προορίζονται τα καύσιμα, κατά σειρά προτεραιότητας, με τις ακριβείς
διευθύνσεις τους, το είδος του καυσίμου και οι ποσότητες που πρόκειται να
παραδοθούν. Αλλαγή σειράς προτεραιότητας επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας
βίας και εφ’ όσον αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο δελτίο διαδρομής.


2. Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής η ώρα αναχώρησης
του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραλήφθηκε. Τα στοιχεία αυτά υπογράφονται
από τον πελάτη.


3. Τα στοιχεία του δελτίου διαδρομής πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνα που
αναγράφονται στα υπάρχοντα στα χέρια του βυτιοφορέα νόμιμα παραστατικά
στοιχεία.

 Τα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στο δελτίο διαδρομής τα
στοιχεία που εμφαίνονται στη φορτωτική.


4. Απαγορεύεται η παράδοση σε πελάτη φορτίου που δεν αναγράφεται στο δελτίο
διαδρομής.

Παράδοση φορτίου από τον βυτιοφορέα σε πελάτη που δεν αναγράφεται εξ αρχής στο
δελτίο διαδρομής επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον ανήκει στο δίκτυο διακίνησης της ίδιας
της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιμο και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει
περίπτωση δηλουμένης αδυναμίας παραλαβής από τον αρχικό παραλήπτη και εφ’
όσον πρόκειται για σφραγισμένα και μόνον διαμερίσματα άλλως θα πρέπει το φορτίο
να επιστρέφεται στο αρχικό σημείο φόρτωσης.

Τα σχετικά στοιχεία του νέου παραλήπτη συμπληρώνονται από τον οδηγό του
βυτιοφόρου στο δελτίο διαδρομής, με έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου που επέβαλε
την αλλαγή, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ.

 

 Άρθρο 324
Τήρηση βιβλίου διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους


1. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων υποχρεούνται να τηρούν ειδικό βιβλίο κίνησης
καυσίμων θεωρημένο από τις κατά τόπους Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου των Ν.Α.
της χώρας, στο οποίο καταγράφονται κατά δεξαμενή οι εισερχόμενες ποσότητες
καυσίμων, τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς και οι χρόνοι παράδοσης των καυσίμων.

 

 

 

Στο βιβλίο σημειώνονται επίσης οι ενδείξεις του μετρητή κάθε αντλίας μετά την
παράδοση καυσίμου και οι ενδείξεις των μετρητών όλων των αντλιών κατά το
κλείσιμο του πρατηρίου. Εφόσον το πρατήριο διανυκτερεύει, καταγράφονται οι
ενδείξεις των μετρητών κατά την 12η νυχτερινή ώρα.


2. Στις Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου Ν.Α. της χώρας τηρούνται μητρώα θεώρησης των
βιβλίων της παραγράφου 1, με βάση τα οποία εκδίδεται ο αριθμός θεώρησης σε κάθε
υπόχρεο.

Για τη θεώρηση των βιβλίων διακίνησης καυσίμων θα πρέπει οι πρατηριούχοι να
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 σχετικά με την υφιστάμενη κατά
την στιγμή της θεωρήσεως κατάσταση από πλευράς δεξαμενών και αντλιών του
πρατηρίου τους, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από σχετικό σχεδιάγραμμα.

Η ανωτέρω δήλωση, κατά την κρίση της υπηρεσίας, μπορεί να αντικατασταθεί και
από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομίμως
λειτουργούντος στο Νομό Σωματείου Βενζινοπωλών, εφόσον το αποδέχεται.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής της δηλωθείσας κατάστασης των δεξαμενών
και των αντλιών των πρατηρίων θα πρέπει να υποβάλλεται νέα υπεύθυνη δήλωση από
τους πρατηριούχους.

Τυχόν θεωρήσεις βιβλίων, πού έχουν γίνει χωρίς υποβολή υπευθύνου δηλώσεως,
θεωρούνται άκυρες και παύουν να ισχύουν αν οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν
στις αρμόδιες Δ/νσεις και Τμήματα Εμπορίου την ανωτέρω προβλεπόμενη υπεύθυνη
δήλωση εντός 15ημέρου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

 

Άρθρο 325
Παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατηριούχους


1. Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης
υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν
στους πρατηριούχους λιανοπωλητές σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά.

Σε περίπτωση που η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες μεταφορών
υγρών καυσίμων την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.

 

 


 2. Το δείγμα αυτό, ποσότητας ενός (1) λίτρου τουλάχιστον, λαμβάνεται κατά την
εκφόρτωση του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου από το σωλήνα εκροής του
βυτιοφόρου, οπωσδήποτε μετά τη δίοδο των πρώτων είκοσι (20) λίτρων και
τοποθετείται σε λευκοσίδηρο δοχείο ανάλογης χωρητικότητας το οποίο σφραγίζεται
με σφραγίδα του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 288 της παρούσας.

Σε κάθε δείγμα τοποθετείται πινακίδα που ασφαλίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την
παραπάνω σφραγίδα, η οποία υπογράφεται από τον μεταφορέα που παραδίδει το
καύσιμο και τον πρατηριούχο που το παραλαμβάνει και έχει τις εξής ενδείξεις :

 α) Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου

 β) Είδος καυσίμου

 γ) Παραληφθείσα ποσότητα

δ) Ονομασία ή τίτλος της εταιρείας εμπορίας και διανομής
πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.

 ε) Όνομα του παραλήπτη πρατηριούχου και διεύθυνσή του.

στ) Ονομασία ή τίτλος της επιχείρησης στην οποία ανήκει το
βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου.

ζ) Αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και όνομα του οδηγού.

η) Αριθμός τιμολογίου πώλησης, εάν έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά
του δελτίου αποστολής.

 θ) Ημερομηνία δειγματοληψίας.

 ι) Ο αριθμός της σφραγίδας.


3. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν το
παραπάνω δείγμα και να το φυλάσσουν μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα του
καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.


4. Στα παραστατικά στοιχεία πώλησης του καυσίμου (τιμολόγιο πώλησης ή
δελτίο αποστολής) πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί των παραδιδομένων
σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.

Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού
στοιχείου και από τα δύο μέρη.

 


 

Άρθρο 326
Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

1. Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Αγορανομικές Αρχές σε υγρά
καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης πρέπει να παραδίδεται στην Αρχή
που διενεργεί την δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί
στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται.


2. Η Αρχή που διεξάγει την δειγματοληψία αναρτά στο δείγμα που της
παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα με την ένδειξη «Δείγμα βυτιοφόρου
καυσίμου αντίστοιχο προς τον αριθμό… δείγμα… »

(αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος και το είδος του καυσίμου που
δειγματίσθηκε από την Αρχή).


3. Το δείγμα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους μαζί με το
δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται από την Αγορανομική Αρχή και προς το
οποίο αντιστοιχεί και θα εξετάζεται παράλληλα με το δείγμα που προορίζεται
για την κατά έφεση εξέταση.


4. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγματα της
παραγράφου 1 γίνεται ειδική μνεία για αυτό στο Πρωτόκολλο
Δειγματοληψίας.

 


 

Άρθρο 327
Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

 Α. 1. Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων, λαμβάνονται κατά τις διατάξεις
του Αγορανομικού Κώδικα δύο δείγματα, ένα για την Α΄ εξέταση και ένα για
τη Β΄ εξέταση καθώς επίσης παραλαμβάνεται το δείγμα βυτιοφόρου
σύμφωνα με το άρθρο 326 της παρούσας, τα οποία αποστέλλονται μετά των
σχετικών πρωτοκόλλων στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

2. Ο τύπος (π.χ. πλαστική, μεταλλική κ.λ.π.) το χρώμα και τα νούμερα των
σφραγίδων των δειγμάτων καθώς και το νούμερο της σφραγίδας του
δείγματος βυτιοφόρου σημειώνονται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στο οποίο πρέπει να
αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, δίδεται στον κάτοχο του δείγματος.


3. Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων ο κάτοχος του δείγματος θα
δηλώνει εγγράφως στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας αν επιθυμεί ή όχι την
κατ’ έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, σε καταφατική δε περίπτωση να
αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax του
ιδιώτη χημικού, που επιθυμεί να παρίσταται κατά την επανεξέταση ή ότι δεν
επιθυμεί την παρουσία ιδιώτη χημικού.


4. Οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι μεταφορείς υγρών καυσίμων μπορούν,
εφόσον το επιθυμούν, να αναγραφούν στα τιμολόγια πωλήσεως, ότι σε
περίπτωση μη κανονικού δείγματος, επιθυμούν την κατ’ έφεση εξέταση του εν
λόγω δείγματος παρουσία ή μη ιδιώτη χημικού εκπροσώπου των, του οποίου

 

 

θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και
το τηλέφωνο ή το fax.


5. Oι δειγματίζουσες Αρχές θα παραδίδουν εντός τριών εργάσιμων ημερών το
αργότερο τα λαμβανόμενα υπ’ αυτών δείγματα στις πλησιέστερες Χημικές
Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.


6. Αν από την εξέταση προκύψει ότι το δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιούνται
αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία τα αποτελέσματα στη Δειγματίσασα Αρχή.
Αν το δείγμα είναι μη κανονικό ειδοποιούνται αμέσως από τη Χημική
Υπηρεσία οι ιδιώτες χημικοί των ενδιαφερομένων, ήτοι: του Πρατηριούχου,
του μεταφορέως και της Εταιρείας, προκειμένου να ορίζεται ημερομηνία
επανεξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και προβαίνει η Χημική
Υπηρεσία παρουσία τους στην αποσφράγιση και την κατ’ έφεση εξέταση του
δεύτερου δείγματος, καθώς και του δείγματος του βυτιοφορέως ή της
Εταιρείας.

Αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στο Τιμολόγιο ζητείται έφεση χωρίς να
ορίζεται ιδιώτης χημικός, η επανεξέταση γίνεται αμέσως χωρίς να
παρίστανται ιδιώτες χημικοί, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ρητά, ότι
δεν επιθυμούν την κατ’ έφεση εξέταση ή αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας
ή το τιμολόγιο δε γίνεται κανένας λόγος εκ μέρους των ενδιαφερόμενων για
επανεξέταση, η Χημική Υπηρεσίας προβαίνει αυτεπαγγέλτως, στην
επανεξέταση του Β΄ δείγματος και του δείγματος του βυτιοφόρου ή της
εταιρείας.

 


Β. Ειδικότερα για το πετρέλαιο κίνησης:

1. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η διάθεση πετρελαίου θερμάνσεως ή και
πετρελαίου ναυτιλίας (αυτούσιο ή σε ανάμειξη) ως πετρελαίου κινήσεως.

2. Για τη διακρίβωση της τυχόν νοθείας του πετρελαίου κινήσεως με πετρέλαιο
θερμάνσεως ή και πετρέλαιο ναυτιλίας, όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι το
καύσιμο είναι νοθευμένο, ακολουθείται από τα αγορανομικά ή άλλα αρμόδια
όργανα η εξής διαδικασία:

α) Λαμβάνεται δείγμα εις απλούν, το οποίο εξετάζεται επί τόπου για τη
συμφωνία των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης του
δείγματος με αυτά που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις Α.Χ.Σ.

β) Στην περίπτωση θετικής ενδείξεως νοθείας, το προϊόν δεσμεύεται
προσωρινά. Λαμβάνεται αγορανομικό δείγμα εις διπλούν από τη δεσμευθείσα
ποσότητα καυσίμου σύμφωνα με την ανωτέρω Α΄ παράγραφο και
διαβιβάζεται άμεσα, ταυτόχρονα με το δείγμα βυτιοφόρου, εφόσον η
δειγματοληψία πραγματοποιείται σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στο Γενικό
Χημείο του Κράτους, προς εξέταση με την παρατήρηση στο πρωτόκολλο
δειγματοληψίας για την κατεπείγουσα εξέτασή του.

.

 

 

Άρθρο 328
Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

1. Στις επιχειρήσεις υγραερίου καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους
καταναλωτές που για πρώτη φορά χρησιμοποιούν υγραέριο, δηλαδή δεν έχουν
άδεια φιάλη για ανταλλαγή, ως εγγύηση πόσο που αντιπροσωπεύει το 90 %
της εκάστοτε αξίας κτήσης της φιάλης.


2. Το εκάστοτε κόστος κτήσης της φιάλης και η μεταβολή της εγγύησης
γνωστοποιείται από τις επιχειρήσεις στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου

 

 

Ανάπτυξης προς την οποία υποβάλλονται τα νόμιμα παραστατικά, πριν από
την εφαρμογή της νέας εγγύησης.


3. Οι διακινητές εμφιαλωμένου υγραερίου υποχρεούνται να τοποθετούν
πινακίδα σε εμφανές σημείου του καταστήματος, στην οποία να
ανακοινώνουν την εκάστοτε ισχύουσα εγγύηση.


4. Η είσπραξη της εγγύησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου (νέοι καταναλωτές) γίνεται με βάση ειδικό αποδεικτικό έντυπο των
εταιρειών υγραερίου για τον κομιστή, στο οποίο απαραίτητα αναφέρεται η
δικαιολογία της είσπραξης, το χρηματικό ποσό.


5. Οι επιχειρήσεις υγραερίου υποχρεούνται να εφοδιάζουν με εμφιαλωμένο
υγραέριο, χωρίς να εισπράττουν διαφορά εγγύησης για τη φιάλη, τους πελάτες
εκείνους που για την προμήθεια γεμάτης φιάλης επιστρέφουν άδεια, για την
οποία έχουν καταβάλει εγγύηση.


6. Ο πελάτης που θα επιστρέψει άδεια φιάλη και δεν θα παραλάβει άλλη,
προκειμένου να εισπράξει την εγγύηση που έχει καταβάλει, πρέπει
απαραίτητα να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο καταβολής της εγγύησης.

 


 

Άρθρο 329
Περιπτώσεις απαγόρευσης πώλησης υγραερίου

 1 Απαγορεύεται η πώληση υγραερίου χύμα από τα πρατήρια υγραερίου για
οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός της πώλησης, μέσω αντλιών, σε οχήματα, τα
οποία το χρησιμοποιούν νόμιμα ως καύσιμο, όπως τούτο προκύπτει από την
άδεια κυκλοφορίας τους.

 2 Απαγορεύεται η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή ή εμπορική (βιομηχανική)
χρήση από τα πρατήρια υγραερίου.

 3. Απαγορεύεται στους κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, να εμφιαλώνουν ή
να διαθέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή εμφιαλωμένο για
λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν άδεια εμπορίας
υγραερίου.

 4. Απαγορεύεται στους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων να πωλούν υγραέριο
χύμα σε εμφιαλωτήρια.

Άρθρο 330
Υποχρεώσεις διακινητών υγραερίου και εμφιαλωτηρίων

Η πώληση χύμα υγραερίου επιτρέπεται με την προϋπόθεση της τήρησης των
κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά
και μόνο από τους κατόχους αδείας εμπορίας υγραερίου που έχουν λάβει την
άδεια εμπορίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6, 7 του Ν. 3054/02, είτε απευθείας, είτε
μέσω τρίτων (της παραγρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 3054/02), είτε από τους
πρατηριούχους υγραερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 329 της παρούσας.

 Η πώληση εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν.
3054/02, επιτρέπεται να διενεργείται :

- από κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων
(Χονδρική Πώληση).


- από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών καυσίμων – υγραερίων)
(Λιανική Πώληση).


- από κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χονδρική και
Λιανική Πώληση).

- από καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία στο πλαίσιο της άδειας
λειτουργίας που κατέχουν, μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο
στους καταναλωτές, το οποίο προμηθεύονται είτε από τις εταιρείες που
κατέχουν την ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ ή τους τρίτους που
ενεργούν για λογαριασμό των εταιριών, είτε από τους κατόχους άδειας
διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.
 Οι κάτοχοι άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου σε επαναπληρούμενες
φιάλες καθώς και οι πρατηριούχοι υγραερίου υποχρεούνται να προμηθεύονται
υγραέριο μόνο από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου ή από τρίτους, που ενεργούν
για λογαριασμό των εταιρειών.

Οι παραπάνω εταιρείες εμπορίας υγραερίου υποχρεούνται να εφοδιάζουν
ανελλιπώς και επαρκώς τους καταναλωτές υγραερίου ολόκληρης της χώρας με
υγραέριο, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων.

Επίσης υποχρεούνται να εφοδιάζουν τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες με χύμα
υγραέριο ή εμφιαλωμένο σε φιάλες με περιεχόμενο καθαρού βάρους 25 κιλών και
άνω ή μικρότερης χωρητικότητας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται να γίνεται μόνο από κατόχους άδειας
εμφιάλωσης.

 Οι κάτοχοι άδειας εμφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται να διενεργούν εμφιαλώσεις
μόνο για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν
επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο ιδιοκτησίας των κατόχων
άδειας εμπορίας υγραερίων, με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της
εμφιάλωσης οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων εφοδιάζουν με υγραέρια και
φιάλες ιδιοκτησίας τους, τους κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων με τους
οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα και την ευθύνη της
ασφαλούς διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές.