Α2-861/2013 ΔΙΕΠΥΥ

Απόσπασμα Α2-861/2013 ΔΙΕΠΥΥ-Σφράγιση διατάξεων ρύθμισης όγκου & λοιπών σημείων σφράγισης-Έγκριση τύπου/κυκλοφορίας

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1. Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.

2. Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ” αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων πρέπει να αποτελούνται απαραιτήτως από:

α. Ογκομετρητή

β. Ενδείκτη- Καταγραφικό

γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα)

4. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παρ.3.

5. Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.

6. Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε φορά ισχύει.

7. Για συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης που:

α. δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2000 € ανά όργανο στον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, κατά περίπτωση, οι οποίοι και υποχρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την αποκατάσταση της σήμανσης.

β. δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλοφορίας από τη Δ/νση Μετρολογίας ή εάν ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας που έχει τεθεί επ” αυτών, είναι πλαστός ή παραποιημένος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10000 € ανά ογκομετρητή στον κατασκευαστή / εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / εισαγωγέα / διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση. Τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

8. Εάν τα παραπάνω συστήματα δεν περιλαμβάνουν ογκομετρητή-ενδείκτη/καταγραφικό και αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) επιβάλλεται στο στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο 5000 € ανά σύστημα και τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

9. Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105
Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα

1. Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, με ευθύνη από κοινού του διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

4. Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης όλων των πρατηρίων των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων, καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται αποκλειστικά στο 0,0 %, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109.

5. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δείγματα των σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που παραδίδονται στα πρατήρια.

6. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα συνεργεία διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.

7. Οι πρατηριούχοι και οι διακινητές που εκμεταλλεύονται τα βυτιοφόρα υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριό τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

8. Για διατάξεις ρύθμισης του όγκου καυσίμων σε αντλίες ή διανομείς ή βυτιοφόρα οι οποίες είναι ασφράγιστες ή πλημμελώς σφραγισμένες ή σφραγισμένες με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, στα σημεία που προβλέπονται από την έγκριση του οργάνου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, καθώς και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

9. Για μη κατάθεση στη Δ/νση Μετρολογίας των δειγμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για τα σημεία ρύθμισης του όγκου, καθώς και των αριθμών σειράς αυτών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

10. Για έλλειψη δελτίων ρύθμισης και σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο.

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

1. Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα.

Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω σφράγισης, την ευθύνη φέρουν οι κάτωθι:

α. για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

β. για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο διακινητής που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/ διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

2. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία της ως άνω παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.

3. Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/ εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.

4. Οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1 τίθενται σε ισχύ για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα τρεις (3) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας. Με την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι.

5. Για λοιπά σημεία σφράγισης της ως άνω παραγράφου 1 τα οποία είναι ασφράγιστα ή πλημμελώς σφραγισμένα ή σφραγισμένα με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

6. Σε περίπτωση παραβίασης της σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στους έχοντες την ευθύνη σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1.

7. Για μη κατάθεση δειγμάτων σφραγίδων και αριθμών σειράς στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

1. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τροποποίηση σε κατασκευαστικό μέρος (μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και λογισμικό) των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των αεροδιαχωριστών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση από την αρχική κατασκευή, όπως αυτή κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε.

2. Τυχόν τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, προϋποθέτει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, τούτου αποδεικνυόμενου από την ανάλογη γραπτή τεκμηρίωση.

3. Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου ή μικτό πρατήριο και με ευθύνη του πρατηριούχου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας/διανομέα (dispenser) φάκελος που θα περιέχει:

α. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν πριν το 2006, την εθνική έγκριση ή την Έγκριση Τύπου ΕΟΚ, συνοδευόμενα από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης.

β. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν μετά το 2006, σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/07, ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ της αντλίας, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της αντλίας.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ως άνω άρθρου 106 και

δ. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου ή εισαγωγέα ή διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου, με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν σφραγιστεί τα κρίσιμα σημεία, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, με τις προβλεπόμενες σφραγίδες, το πλήθος των σφραγίδων και τον αριθμό σειράς κάθε σφραγίδας. Σε περίπτωση αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, ο φάκελος θα ενημερώνεται αναλόγως, με νέα υπεύθυνη δήλωση.

4. Αντίγραφα των εγγράφων των σημείων α και β της ως άνω παρ. 3 κατατίθενται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα στη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

5. Οι απαιτήσεις των ως άνω παρ. 3 και 4 τίθενται σε ισχύ για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα τρεις (3) μήνες μετά την έκδοση της παρούσας.

6. Η έλλειψη γραπτής τεκμηρίωσης για την τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, επισύρει πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ανά είδος αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρητή στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή τον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και η αντλία ή διανομέας ή ογκομετρητής βυτιοφόρου δεσμεύεται.

7. Η μη ύπαρξη του φακέλου τεκμηρίωσης ή ελλιπής φάκελος τεκμηρίωσης επισύρει πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) ανά είδος αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρητή βυτιοφόρου στον πρατηριούχο ή τον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

8. Μη συμμόρφωση με όσα προβλέπονται στην ως άνω παρ. 4 επισύρει πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά είδος αντλίας στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

9. Εάν τα παραπάνω συστήματα, παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» – Δέσμευση

1. Κάθε φορά που οποιοσδήποτε πρατηριούχος ή διακινητής πετρελαίου θέρμανσης διαπιστώνει ότι το σφάλμα μέτρησης του ογκομετρητή κάποιας αντλίας ή διανομέα (dispenser) του πρατηρίου του ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια σφάλματος, υποχρεούται να θέσει την αντλία ή διανομέα ή ογκομετρητή βυτιοφόρου αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας εμφανώς επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.

2. Εφόσον κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 0,5% έως και 1,0% και για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 1,0% έως και 2,0%, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το όργανο τίθεται από τον πρατηριούχο ή το διακινητή πετρελαίου θέρμανσης αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά εμφανώς επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.

3. Εφόσον κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 1,0% και για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 2,0%, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρητή ή αεροδιαχωριστή σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και δεσμεύεται με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

4. Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι η οποιαδήποτε προβλεπόμενη σφράγιση των άρθρων 105 και 106 της παρούσας δεν έχει γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο ή δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 107 της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και δεσμεύεται με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

5. Σε περίπτωση που, ο έλεγχος παρεμποδιστεί ή/ και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παρά τη θέληση των ελεγκτών, τα ελεγχόμενα όργανα σφραγίζονται με σφραγίδα της υπηρεσίας και δεσμεύονται, από τους ελεγκτές, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια ή η συνέχιση του ελέγχου.

6. Στις περιπτώσεις των ως άνω παρ. 3, 4 και 5, για την αποσφράγιση του οργάνου απαιτείται η παρουσία τόσο του υπαλλήλου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, όσο και κατά περίπτωση του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ο οποίος και θα ρυθμίσει εκ νέου τον ογκομετρητή ή θα απομακρύνει τυχόν παρεμβάσεις, ή του τεχνικού του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου ή εισαγωγέα ή διανομέα, οι οποίοι θα τοποθετήσουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες καθώς και θα συνυπογράψουν το πρωτόκολλο αποσφράγισης.

7. Εάν στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2 ο πρατηριούχος ή ο διακινητής πετρελαίου για θέρμανση δεν θέτει το όργανο αμέσως εκτός λειτουργίας και συνεχίζει να το χρησιμοποιεί, πριν αυτό επισκευαστεί και ρυθμιστεί, επιβάλλεται σ” αυτόν πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά ακροσωλήνιο.

8. Για παραβίαση της σφραγίδας της υπηρεσίας, με την οποία το όργανο έχει τεθεί «εκτός λειτουργίας» επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ανά αντλία ή διανομέα ή ογκομετρητή βυτιοφόρου.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

2. Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου, τόσο για τα πρατήρια που φέρουν το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και για τα ανεξάρτητα πρατήρια, ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δε διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατ” ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία του, στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

γ. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, αποδεικτικά στοιχεία της επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις) συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών.

δ. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0%.
ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης (λιτρόμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου, διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λπ.) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα χρησιμοποιούμενα λιτρόμετρα προβλέπεται επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.

στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105, καθώς και οι αριθμοί σειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

ζ. Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.

η. Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από τα στοιχεία των ως άνω εδαφίων γ. και ε. για τον κάθε συνεργάτη.

θ. Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) για τις αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές βυτιοφόρων που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

3. Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.

4. Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή/και το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης που έχει δοθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ημερομηνία

β. Σειριακό αριθμό της αντλίας/ογκομετρητή που ελέγχθηκε.

γ. Αριθμό σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και τον αριθμό της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.

δ. Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.

ε. Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο του συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.

στ. Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.

5. Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και διατίθεται από τη Δ/νση Μετρολογίας, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, πέραν της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, κοινοποιείται και στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για τις δικές της ενέργειες.

6. Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, εκτός τυχόν διοικητικών προστίμων, επιβάλλεται ανάκληση ή άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός πενταετίας επιβάλλεται άρση της εξουσιοδότησης.