Αριθμ. 106242/2022 (ΦΕΚ Β’ 5702/07-11-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και ιδίως του άρθρου 4 αυτού,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),
ζ) της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

2. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της πληροφορίας που εισάγεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων fuelprices.gr και η έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτή.

3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 105859/04-11-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 114
Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων AUTOGAS) μέσω αντλιών, πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (για κατ’ οίκον παραδόσεις) και λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να δηλώνουν στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειας τους.
2. Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούνται να γνωστοποιούν, σύμφωνα με όσα προ-βλέπονται από την παρ. 1, διακριτά τις τιμές λιανικής πώλησης για παραδόσεις πετρελαίου:
α) έως και 499 λίτρα,
β) για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα,
γ) για παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω.

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 δηλώνουν την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειας τους, στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr αμελλητί κάθε φορά που αυτή μεταβάλλεται.
Στην περίπτωση που η τιμή λιανικής πώλησης δεν μεταβληθεί οι υπόχρεοι της παρ. 1 οφείλουν να υποβάλλουν νέα δήλωση με την ίδια τιμή εντός επτά (7) ημερών από την τελευταία δήλωση.
4. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 δηλώνουν την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειας τους, στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη διαδικασία της παρ. 5.
5. Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και διενεργεί την ακόλουθη διαδικασία:
α) Ο υπόχρεος που δεν έχει κωδικό πρόσβασης στο σύστημα υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και ιδίως:
αα) το ονοματεπώνυμο του κατόχου της άδειας,
αβ) τη διεύθυνση του πρατηρίου ή της επιχείρησης,
αγ) τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής,
αδ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης,
αε) την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της επιχείρησης,
αστ) κινητό ή/και σταθερό τηλέφωνο του υπευθύνου της επιχείρησης.
Στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο «καταχώριση αιτήματος» προκειμένου να οριστικοποιήσει το αίτημά του. Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα.
β) Στη συνέχεια ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειάς του, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου – ΔΙΜΕΑ», στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ».
γ) Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας και αποστέλλεται στον υπόχρεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στα προηγούμενα βήματα.
δ) Ο υπόχρεος, εφόσον διαθέτει κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:
δα) Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη,
δβ) Δηλώνει μέσω καταχώρισης τις τιμές, για κάθε προϊόν και
δγ) ελέγχει την ορθή καταχώριση των τιμών.
ε) Ο χρήστης επαναλαμβάνει το βήμα της περ. δ’ όσες φορές χρειαστεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 3.
6. Αν ο υπόχρεος δεν έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr δεν επιτρέπεται να μεταβάλλει τις τιμές λιανικής πώλησης με τις οποίες διαθέτει τα προϊόντα του στο καταναλωτικό κοινό μέχρι να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και να δηλώσει νέες τιμές πώλησης.
7. Στους παραβάτες επιβάλλεται για τη μη υποβολή δήλωσης, την υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή τη μη υποβολή νέας δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν, λιανικών τιμών προϊόντων καυσίμων στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.».

Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ