ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Στο τέλος του κεφαλαίου Α΄ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β΄ 1318) απόφασης όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από 1.10.2019, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων της παρ.4Α του παρόντος άρθρου είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτά διαθέτουν δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερης των χιλίων (1000) λίτρων. Ειδικά τα βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ < 1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Αριθμ. οικ.Γ4/46264/2389/2019, ΦΕΚ-2448/Β/21.6.2019″Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).”.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57),

β. του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957,

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ε. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. του π.δ. 23/2019 (Α΄ 28) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών, υπουργών και Υπουργών,

ζ. της υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ459 (ΦΕΚ Β΄ 1019) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραΐτη»,

η. του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,

θ. του άρθρου 6 και του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2915), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής.», όπως ισχύει,

ι. της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 1318).

2. Την ανάγκη να οριστούν περιορισμοί στη χρήση των κυκλοφορούντων βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, κατηγορίας Ν1 με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερης ή ίσης των χιλίων (1000) λίτρων.

3. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την ταξινόμηση οχημάτων που εμπίπτουν στον ορισμό της κινητής μονάδας παρασκευής εκρηκτικών “MEMU”.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α΄ της απόφασης ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β΄ 1318) όπως προστέθηκε με την απόφαση 76389/3344/00/01 (ΦΕΚ Β΄ 254) αναριθμείται σε 4Α και η περ. β) αυτής αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Σε μεταχειρισμένα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος, με την προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας, του πιστοποιητικού αυτού επικυρωμένου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης (apostille) ή την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή κατά περίπτωση, και της ξένης άδειας κυκλοφορίας τους. Στην περίπτωση βυτιοφόρου οχήματος ή οχήματος συστοιχίας δοχείων, απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση αντιγράφου του αρχείου της δεξαμενής με τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου, αρχικής επιθεώρησης και τυχόν περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων επιθεωρήσεων.».

Άρθρο 2

Στο τέλος του κεφαλαίου Α΄ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β΄ 1318) απόφασης όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από 1.10.2019, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων της παρ.4Α του παρόντος άρθρου είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτά διαθέτουν δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερης των χιλίων (1000) λίτρων. Ειδικά τα βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤ 1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται σε επιθεώρηση από φορείς διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ADR, εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 32591/3257/2001 (Β΄ 703), κάθε τρία (3) έτη. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών.».

H ύπαρξη της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο ελέγχεται από το διενεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της παρατήρησης και έλλειψης ή λήξη της ισχύος του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

Άρθρο 3

Στο τέλος του κεφαλαίου ΙΔ΄ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β΄ 1318) απόφασης όπως ισχύει προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Για την έκδοση από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος ADR το οποίο εμπίπτει στον ορισμό της κινητής μονάδας παρασκευής εκρηκτικών “MEMU” του κεφ. 1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2915) (Συμφωνία ADR) όπως ισχύει, απαιτούνται τα εξής:

α) έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46 που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

β) πρακτικό δοκιμής του πλήρους οχήματος από τον εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 72411/3149/00 (ΦΕΚ Β΄ 2001), φορέα ελέγχου στο οποίο βεβαιώνεται ότι το όχημα προς ταξινόμηση πληροί τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR, όπως ισχύει. Στο πρακτικό αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος, τα στοιχεία κάθε επιμέρους υπερκατασκευής η οποία βρίσκεται επί του οχήματος (όπως δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια ή ειδικά διαμερίσματα), τα αποτελέσματα των ελέγχων στις υπερκατασκευές, οι μεταφερόμενες ύλες ανά υπερκατασκευή και οι προδιαγραφές τις οποίες πληροί το όχημα σύμφωνα με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR όπως ισχύει.

5. Για την έκδοση του πρακτικού δοκιμής του πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, υποβάλλονται στον φορέα τα εξής:

α) εγκρίσεις και πιστοποιητικά που αφορούν το όχημα βάση και το σύνολο των υπερκατασκευών που αναφέρονται στο μέρος 9 και στο κεφ. 6.12 της Συμφωνίας ADR αντίστοιχα, από τις αρμόδιες αρχές ή φορείς της χώρας κατασκευής τους, επικυρωμένα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης (apostille) ή την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή κατά περίπτωση,

β) μεμονωμένη έγκριση ολοκληρωμένου οχήματος ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46, που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

γ) σχεδιάγραμμα Α3 σε κλίμακα 1:50 του οχήματος και τεχνική περιγραφή στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλήρους οχήματος σύμφωνα με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανικό ΤΕ αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.».

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ