«Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2107/Β/2020, η παραπάνω σχετική υπουργική απόφαση με την οποία αναστέλλεται κατά την θερινή περίοδο  ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ της  ύπαρξης της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤ 1000 ΛΙΤΡΩΝ»  στην άδεια κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, προκειμένου να διευκολυνθεί η διενέργεια των προβλεπόμενων μετρήσεων και ελέγχων, οι οποίοι ήταν δυσχερείς λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στο διάστημα αυτό θα πρέπει  να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες μετρήσεις και έλεγχοι από τα διαπιστευμένα εργαστήρια ογκομέτρησης βυτιοφόρων και από τους φορείς ελέγχου ADR αντίστοιχα, ώστε από 30.09.2020 να προσκομίζονται τα απαιτούμενα έγγραφα στο ΚΤΕΟ κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, σύμφωνα με την παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β’ 1318) απόφασης όπως ισχύει.

Τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ (www.esyd.gr). Προκειμένου να αναζητηθούν εργαστήρια διαπιστευμένα για ογκομετρήσεις βυτιοφόρων στον ιστότοπο του ΕΣΥΔ, επιλέγεται η παρακάτω διαδρομή: Πίνακες Διαπιστεύσεων > Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων > Εργαστήριο διακριβώσεων > βάσει Τύπου Δοκιμής/Διαπίστευσης > Μετρήσεις Όγκου. Από τη λίστα των εργαστηρίων που προκύπτουν από την αναζήτηση, ανοίγοντας τα ΕΠΕΔ φαίνονται οι διακριβώσεις για τις οποίες είναι διαπιστευμένα».