ΣΧΕΤ: α) To με αρ. πρ. 68881/07-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
β) Η με αρ. πρωτ. 188543/1-7-2022 (B΄ 3368) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής
(σημεία ανεφοδιασμού) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, σε
υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας».
γ) Η με αρ. πρωτ. οικ. 93067/1083/2018 (Β΄ 5661) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης
και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού)
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG)
και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)».
Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των διανομέων LNG και CNG:

 1. Οι διανομείς LNG και CNG υπόκεινται σε απαιτήσεις συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού
  Μετρολογίας (OIML) και διατίθενται στην αγορά κατόπιν έκδοσης απόφασης έγκρισης
  κυκλοφορίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 2. Οι αναφορές στην Οδηγία 2014/32/EΕ και στην υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/22-4-2016 (Β΄
  1231) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
  2014/32/ΕΕ σχετικά με τα «Όργανα μέτρησης» και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο
  τιμών παροχής υδρομέτρων» των άρθρων 2 και 3 των (γ) και (β) σχετικών κοινών υπουργικών
  Σελίδα 2 από 2
  αποφάσεων αντίστοιχα, αφορούν τυχόν διανομείς παροχής υγρών καυσίμων και LPG μικτών
  πρατηρίων.
 3. Συνεπώς η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν έχει εφαρμογή σε διανομείς LNG και CNG.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ