Αρ. Πρωτ.: οικ. 9466/101

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των µέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/2016 (Α΄ 222).

Με την παρούσα εγκύκλιο και µε αφορµή την κατάθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του νοµοσχεδίου µε τίτλο «∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις.», ενηµερώνουµε τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ότι σε αυτό περιέχονται διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα πρατηρίων καυσίµων. Ειδικότερα οι ρυθµίσεις στο σχέδιο νόµου αφορούν στην εφαρµογή των ειδικών µέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Στο πλαίσιο αυτό σας ενηµερώνουµε τα εξής:

α) Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), τα πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων που χωροθετούνται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο των κτηρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), συνεχίζουν τη λειτουργία τους και µετά τη 10η ∆εκεµβρίου 2018, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων εφάρµοσαν και εγκατέστησαν τα ειδικά µέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

β) Σε περίπτωση που τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων δεν υλοποίησαν τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και δεν υπέβαλαν αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας µέχρι και τη 10η ∆εκεµβρίου 2018, παύουν να λειτουργούν προσωρινά. Ειδικότερα, η άδεια λειτουργίας τους ανακαλείται προσωρινά µέχρι να υλοποιήσουν τα ανωτέρω ειδικά µέτρα και σφραγίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 59555/2459 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) υ.α, όπως ισχύει.

γ) Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων αποσφραγίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προαναφερόµενης υ.α, εφόσον η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας έχει εγκρίνει την αίτηση µεταβολών για την εγκατάσταση των ανωτέρω ειδικών Σελίδα 2 από 2 µέτρων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 των υπ’ αριθ. π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν.

Η νέα άδεια λειτουργίας χορηγείται όταν υλοποιήσουν τα ειδικά µέτρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ

Πηγή popek.gr