Παπάγου, 14 Φεβρουαρίου 2020                                  Αρ. Πρωτ.: 88659/1142

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του ν.4439/2016 (Α΄ 222), για την περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων εντός σχεδίου: «Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παραγραφου 1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44)».

Παρόμοια διαδικασία «σιωπηρής έγκρισης» προβλέπεται κατά περίπτωση και στα παρακάτω:

i. Άρθρο 19 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) όπως ισχύει, που αφορά στην αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας για τα πρατήρια και τους σταθμούς αυτοκινήτων υγρών καυσίμων εντός σχεδίου.

ii. Άρθρα 18 και 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) όπως ισχύει, που αφορά τα πρατήρια και τους σταθμούς υγρών καυσίμων εκτός σχεδίου.

iii. Άρθρα 26 και 28 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) όπως ισχύει, που αφορά τα πρατήρια και τους σταθμούς αυτοκινήτων διανομής υγραερίου LPG.

iv. Άρθρα 13 και 14 της με αρ. πρωτ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 (Β΄ 5661) κ.υ.α., που αφορά τα πρατήρια και τους σταθμούς αυτοκινήτων παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG.

v. Άρθρο 6 της με αρ. πρωτ. 42863/438/2019 (Β΄ 2040) κ.υ.α., που αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

vi. Άρθρο 10 κ.υ.α. με αρ. πρωτ. οικ. 33180/351/2019 (Β΄ 1454) που αφορά τα πρατήρια καυσίμων λιμένα.

vii. Άρθρο 11 της υ.α. με αρ. πρωτ. 37776/2645/2017 (Β΄ 1882) που αφορά τα πρατήρια εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις «σιωπηρής έγκρισης», ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί αντί του αριθμού άδειας λειτουργίας στα παραστατικά διακίνησης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία της επιχείρησης «χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό», μέχρι την οριστική έγκριση ή απόρριψη της αντίστοιχης αίτησης. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί τη βεβαίωση στις κατά περίπτωση Υπηρεσίες που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

https://www.popek.gr/index.php/el/legislation/ypourgeio-ypodomon-metaforon-kai-diktyon/16827-egkatastasi-syskevon-fortisis-syssorefton-ilektrokiniton-oximaton

Παπάγου, 11 Φεβρουαρίου 2020               Αρ. Πρωτ. ΦΒ1-A / 10887 / 134

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προδιαγραφές και διαδικασία εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη χώρα (σημεία επαναφόρτισης).

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα Υπηρεσιών, επιχειρήσεων και πολιτών, σας υπενθυμίζουμε ότι από τις 4/6/2019 με την υπ’ αρ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β΄/2019) (Α∆Α: 94ΩΧ465ΧΘΞ-6ΓΥ) κοινή υπουργική απόφαση: «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων», καθορίσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάστασή τους στη χώρα.

Συγκεκριμένα, στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω κ.υ.α. αναφέρονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα Πρότυπα και οι Κανονισμοί που εφαρμόζονται για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης:

1. Για την εγκατάστασή τους σε πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας:

Κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας ίδρυσης του πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά περίπτωση κατηγορίας πρατηρίου, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α. Κατά το στάδιο της χορήγησης της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται, κατά περίπτωση κατηγορίας πρατηρίου καυσίμων, τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης ή μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας πρατηρίου ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης, πριν την εγκατάσταση τους, υποβάλλονται για έγκριση, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δικαιολογητικά (α), (β) της παρ. 1 και τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

2. Για την εγκατάστασή τους σε στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.:

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας των υπό αδειοδότηση ανωτέρω εγκαταστάσεων, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για την ίδρυση τους, κατά περίπτωση, από τις αντίστοιχες για κάθε μία από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις κείμενες διατάξεις, υποβάλλονται προς έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α. Για τις νομίμως λειτουργούσες ανωτέρω εγκαταστάσεις, η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης πραγματοποιείται υποβάλλοντας προς έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 4 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

3. Για την εγκατάστασή τους σε χώρους στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες):

Υποβάλλονται προς έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 60821/5404/30- 12-2011 (Β΄ 1/2012) και τα (α) και (β) δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α. Στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας αιτείται η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης υποβάλλονται για έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών το δικαιολογητικό (α) της παρ. 5 και τα δικαιολογητικά (β), (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α. με κοινοποίηση στον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

4. Για την εγκατάστασή τους σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους (ιδιωτικούς ή δημόσιους) κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου:

Υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 6 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

5. Για την εγκατάστασή τους σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων:

Με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, υποβάλλονται προς ενημέρωση του φακέλου στην οικεία πολεοδομική Υπηρεσία τα δικαιολογητικά (α), (β) και (γ) της παρ. 7 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

6. Για την εγκατάστασή τους σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων οχημάτων τερματικών σταθμών ή σταθμών μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών:

Υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα λειτουργίας τους, για τη συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ανωτέρω σταθμών εξυπηρέτησης επιβατών, τα δικαιολογητικά της παρ. 8 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ, τα δεδομένα σχετικά με τη θέση και τη διαθεσιμότητα των σημείων επαναφόρτισης πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες με ανοικτή και χωρίς διακρίσεις βάση. Για τα σημεία επαναφόρτισης, τα δεδομένα αυτά, όταν είναι διαθέσιμα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα σε πραγματικό χρόνο καθώς και πληροφορίες χρέωσης σε πραγματικό χρόνο.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β΄/2019) κοινής υπουργικής απόφασης, για την ενημέρωση των χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οι πληροφορίες που αφορούν τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, θα παρέχονται μέσω «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» που θα αναπτυχθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ