ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Με την Αρ. Πρωτ:ΔΕΛ Ζ 1126959 ΕΞ 2019
Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2019
Καθίσταται σαφές, ότι για τις διενεργούμενες πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε
ΠΟΛ. 1195/2018 , από οντότητες εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης προς άλλες
οντότητες εφόσον:
1. -τα καύσιμα θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή
2. -και η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 100,00 ανά συναλλαγή
Η εκδιδόμενη απόδειξη λιανικής πώλησης συνεχίζει να επέχει θέση απλοποιημένου τιμολογίου , αντικαθιστώντας το
προηγούμενο όριο των 300,00 ευρώ.
Εν ολίγοις, το όριο μειώνεται για την επαγγελματική δαπάνη των καυσίμων, και για ποσά από 101,00 και άνω θα ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε. 2056/ 9 Απριλίου 2019.