Σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα για το μετασχηματισμό του Ομίλου – Η έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζει για την επόμενη μέρα των ΕΛΠΕ

να βήμα πιο κοντά έρχεται ο εταιρικός μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ με την αναμενόμενη σημερινή έγκριση από τη γενική συνέλευση της εταιρείας, της απόσχισης του κλάδου διύλισης και πετρελαιοειδών, που αποτελεί ορόσημο για την αλλαγή σελίδας του ομίλου.

Ειδικότερα, σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των ΕΛΠΕ, με θέμα την απόσχιση του κλάδου διύλισης εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας.

Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από την απόσχιση θα ανήκει στην ΕΛΠΕ Συμμετοχών, η οποία θα κατέχει το σύνολο των μετοχών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων, πράγμα που δεν θα ισχύει πλέον για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ Συμμετοχών, γεγονός που συναντά την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής αποτελείται από 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ η καθεμία και μοναδικός μέτοχος είναι η εταιρεία holding. Πρακτικά η αποτίμηση του βασικού κλάδου δραστηριότητας των ΕΛΠΕ, ανέρχεται στο 1,3 δισ. ευρώ, αξία η οποία υπολογίστηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου, η υφιστάμενη εταιρεία θα γίνει εταιρεία Συμμετοχών διατηρώντας δραστηριότητες παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς τις εταιρείες του Oμίλου ΕΛΠΕ αλλά και προς τρίτους.

Η νέα εταιρεία διύλισης εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών που θα είναι 100% θυγατρική της εταιρείας holding, θα είναι η πρώτη από ακόμη δύο εταιρείες που θα ενταχθούν κάτω από τη holding: η εταιρεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εταιρεία για τις νέες τεχνολογίες και το φυσικό αέριο.

Το πρόγραμμα Vision 2025

Η απόσχιση και η ένταξη στην εταιρεία συμμετοχών στην οποία θα μετατραπούν τα ΕΛΠΕ αποτελούν τη βάση του μετασχηματισμού της δομής του ομίλου που πραγματοποιείται  στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2025.

Στόχος του προγράμματος είναι ο πλήρης εταιρικός μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ από έναν όμιλο που εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη δραστηριότητα της διύλισης, σε έναν σύγχρονο ενεργειακό όμιλο με δραστηριότητες σε όλο το ενεργειακό φάσμα και με πιο πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο όμιλος έχει καταρτίσει ένα ενδεικτικό πλάνο επενδύσεων της τάξης των 3,5-4 δισ. ευρώ, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τις ΑΠΕ και τη χρήση καθαρότερων καυσίμων.

Οι πέντε βασικοί πυλώνες του νέου στρατηγικού σχεδιασμού αφορούν:

  1. Σε σχέση με τα καύσιμα η περιβαλλοντική αναβάθμιση, η βελτίωση του αποτυπώματος, η χρήση νέων τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου, βιοκαυσίμων και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του πυλώνα για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια.
  2. Στην ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση, με τη δημιουργία μιας ουσιαστικής δραστηριότητας ΑΠΕ. Ήδη έχει διπλασιαστεί το χαρτοφυλάκιο των έργων μεγάλο μέρος των οποίων θα μετατραπεί σε λειτουργούντα έργα ενώ θα γίνουν και άλλες εξαγορές.
  3. Στην αλλαγή της εταιρικής δομής.
  4. Στην εταιρική διακυβέρνηση.Στόχος η μείωση της γραφειοκρατίας και η πιο γρήγορη εκτέλεση των αποφάσεων.
  5. Στην εικόνα του ομίλου στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει:

1. (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, και (ii) του από 30.9.2021 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Ιανουάριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η δομή του νέου ομίλου, να ανακοινωθεί το νέο όνομα και να γίνει το rebranding της εταιρείας, δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Ανδρέας Σιάμισιης.

Ταυτόχρονα, το 2021 είναι μια χρονιά επιστροφής στην κανονικότητα για τις δραστηριότητες του ομίλου που ήδη στους πρώτους εννέα μήνες αύξησαν την αποδοτικότητά τους. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, το 2022, για τη χρήση 2021, πρόκειται να διανείμει μέρισμα υψηλότερο των 0,10 ευρώ που ήδη έχει ανακοινώσει καθώς και έκτακτο μέρισμα από τα έσοδα από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών. Σημειώνεται ότι στα ΕΛΠΕ ανήκει το 35% της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Τα έσοδα για τα ΕΛΠΕ και το ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι 733 εκατ. ευρώ, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και η συναλλαγή να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2022. Το έσοδο για τα ΕΛΠΕ από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι 256 εκατ. ευρώ και από αυτά τα 128 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν στους μετόχους της εταιρείας το 2022 ως έκτακτο μέρισμα.

«Δεν ανακοινώσαμε ένα ενδιάμεσο μέρισμα φέτος», είπε ο κ. Σιάμισιης, «και ο λόγος είναι γιατί ακόμη είναι μια δύσκολη χρονιά και είμαστε στη μέση ενός μετασχηματισμού». Ωστόσο σημείωσε ότι για τη χρήση 2021 θα διανεμηθεί ένα πιο ουσιαστικό μέρισμα από τα 0,10 λεπτά που ήδη έχει ανακοινώσει η εταιρεία.

Υψηλή μερισματική απόδοση το 2022

Σημειώνεται ότι το σύνολο των μετοχών των ΕΛΠΕ είναι 305.635.185 και το έκτακτο μέρισμα από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα ανέλθει σε 0,42 ευρώ /μετοχή. Μαζί με το μέρισμα στα 0,10 λεπτά το συνολικό μέρισμα για το 2021 στους μετόχους ανέρχεται σε 0,52 ευρώ και η μερισματική απόδοση με βάση τη σημερινή τιμή μετοχής στα 6 ευρώ, ανεβαίνει στα 8,6%.

Η σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών αναμένεται να υπογραφεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, μετά τη λήψη της έγκρισής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ εκτιμάται ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο Α’ Εξάμηνο 2022, μετά από τις συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις.

πηγή imerisia.gr