Προγράμματα ενίσχυσης Επιχειρήσεων “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Προκηρύχθηκαν τα προγράμματα:

Δράση 1: “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ”     και

Δράση 2: “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”

στα πλαίσια του “ΕΣΠΑ 2021-2027” και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Μπορούν να συμμετέχουν:

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομικές, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις καιΝαυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ).

Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι κλάδοι των επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός – Ύψος επιδότησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε

Δράση 1: € 200.001,00 έως € 1.000.000,00

Δράση 2: € 30.000,00 έως € 200.000,00

ενώ το ύψος της επιχορήγησης στην περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 40% και 50% αν υλοποιηθούν “πράσινες” δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις τελευταίες (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους,

Επιδοτούνται δαπάνες για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός.
 • “Πράσινες» δαπάνες εξοπλισμού (φωτοβολταϊκά, μονώσεις, κλιματιστικά inverter, συστήματα ελέγχου φωτισμού κα.)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding.
 • Προβολή και Εξωστρέφεια.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

Αναλυτικά οι δαπάνες για…:

Δράση 1 (Link):

Δράση 2 (Link):

Βασικές πληροφορίες και προϋποθέσεις συμμέτοχης για τις επιχειρήσεις είναι:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να έχουν την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής.
 • Να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. και σε μια από τις 2 δράσεις.
 • Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης της επένδυσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • Για το έτος 2022 να έχουν καταχωρήσει στο προσωπικό τους τουλάχιστον:
 • 900 ένσημα για τη Δράση 1
 • 600 ένσημα για τη Δράση 2