Αποτελεσματικές, οι επίμονες προσπάθειες του Προέδρου της Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιώργου Ασμάτογλου και του τεχνικού συμβούλου της Π.Ο.Π.Ε.Κ. Παν. Καρανάσιου, για την παραμονή σε λειτουργια του συνόλου των πρατηρίων.

Κατατέθηκε στο Βουλή πρός ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΜΕ, με θέμα: “Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για την χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις”  στο οποίο έχουν εισαχθεί στο άρθρο 20 τροποποιήσεις-βελτιώσεις του ν.3897/2010 (Α’208), ν. 4530/2018 (Α’59} και π.δ. 595/1984 (Α’218) που αφορούν την παραμονή σε λειτουργία των πρατηρίων.

Eπιγραμματικά, στην περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος ως έχει, θα ισχύσουν τα εξής όπως προκύπτει από την ανάλυσή του :

  1. 1.Για τα πρατήρια τα οποία βρίσκονταν  κάτω από οικοδομές πριν από την 30/10/2018,  ή είχαν απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από απαγορευτικές χρήσεις πριν από την 10/12/2018 ,  μπορούν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4439/16, μέχρι 31/12/2019.

Για τις περιπτώσεις των παραπάνω πρατηρίων,  θα αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας τους και θα επαναχορηγείται μόνο μετά την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και μέχρι 31/12/2019.

Μετά τις 31/12/2019 δεν θα είναι δυνατή η προσαρμογή τους και η παραμονή τους.

  1. 2.Στις περιπτώσεις υφιστάμενων πρατηρίων στα οποία είτε γίνεται προσθήκη καθ’ ύψος ορόφων με απαγορευτικές χρήσεις, είτε  εγκαθίστανται  απαγορευτικές χρήσεις στους υφιστάμενους  ορόφους μετά τις 30/10/2018, και διαπιστωθεί αυτό από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών, θα δίδεται προθεσμία έξι μηνών  για την υλοποίηση των μέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/16.

Άλλως θα αφαιρείται ή άδεια λειτουργίας του και θα σφραγίζονται.

  1. 3.Στις περιπτώσεις υφιστάμενων πρατηρίων που δεν βρίσκονται κάτω από οικοδομές, αλλά  εγκατασταθούν απαγορευτικές χρήσεις σε απόσταση μικρότερη των 30 m από αυτά, μετά  τις 10/12/2018 και διαπιστωθεί αυτό από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών, θα δίδεται προθεσμία έξ (6) μηνών  για την υλοποίηση των μέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/16.

Άλλως θα αφαιρείται ή άδεια λειτουργίας του και θα σφραγίζονται.

  1. 4.Κατοχυρώνεται νομικά ο απλός διανομές lpg ως μη χαρακτηριστικό στοιχείο  του πρατηρίου lpg και επομένως δεν απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από αυτόν, όπως εξάλλου ισχύει ήδη για τον μικτό διανομέα.
  1. 5.Καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση ΥΑ, η οποία θα  καταργούσε τις αποστάσεις ασφαλείας των πρατηρίων lpg.   Συνεχίζει λοιπόν να ισχύει η ΥΑ 46885/3403/2012, ΦΕΚ2729Β,  η οποία προβλέπει μείωση της απόστασης με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, στα 20 μέτρα.

Πηγή popek.gr