Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν έως και τα 150.000 ευρώ, λουκέτα, δέσμευση εξοπλισμού και οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων θα βρεθούν οι παραβάτες, που θα πέσουν στα δίχτυα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι ελεγκτικές αρχές επιστρατεύουν όλα τα όπλα που έχουν στην διάθεσή τους (πρόστιμα, λουκέτα κτλ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εκτεταμένα κρούσματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και νοθείας στα υγρά καύσιμα.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που εντοπίζονται να μην έχουν εγκαταστήσει το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων ή  έχουν παραποιήσει ή αλλοιώσει τα στοιχεία ή δεν έχουν συνδέσει το σύστημα με τις ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ).

Με νέα απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος Βεσυρόπουλος, Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Πιτσιλής καθορίζονται οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και κυρώσεων στους παραβάτες καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια των ελέγχων στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των συστημάτων εκροών-εισροών στα πρατήρια.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η οποία ενεργοποιείται από τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 τα πρόστιμα και οι κυρώσεις ανάλογα με το είδος και την έκταση της παράβασης είναι τα εξής:

 1. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για 2 μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, συνεχίζει να λειτουργεί παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός 3 μηνών η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων ή συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) ή μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων αντλιών/μετρητών οι μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές) ή οι μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη της παράβασης αυτής, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά
 • Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι μετρητές/αντλίες καυσίμων, ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός της εγκατάστασης, και τυχόν άλλος εξοπλισμός ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην ανωτέρω παράβαση, δεσμεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
 • Μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές), ή/και μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διάπραξη των ως άνω παραβάσεων, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου
 • Αν η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη έκδοση δελτίου ημερήσιου ισοζυγίου με σφάλμα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, θεωρείται ως μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των συστημάτων και επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.
 1. Εξοπλισμός συστήματος
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις πλέον των κυρώσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός 2 μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών συνοδεύεται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει το μη νόμιμο εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός 2 μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.
 1. Δεξαμενές υγρών καυσίμων
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε δεξαμενή υγρών καυσίμων, δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο επικολλημένος μοναδικός αριθμός ταυτότητας επί της δεξαμενής είναι άλλος από τον μοναδικό αριθμό ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει η φυσική (ορειχάλκινη) βέργα για τη μέτρηση της στάθμης υγρών καυσίμων των δεξαμενών, ή ακόμα και εάν υπάρχει, αυτή δεν πληροί τις προδιαγραφές επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της εγκατάστασης δεν έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης και ογκομετρικοί πίνακες από διαπιστευμένο φορέα, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής και Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης, χωρίς όμως να πληρούνται οι όροι της διαπίστευσης, επιβάλλεται στον φορέα ογκομέτρησης διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης, δεν πληροί επιβάλλεται στον φορέα ογκομέτρησης, που εξέδωσε τον ογκομετρικό πίνακα, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής ο οποίος δεν πληροί τις απαιτήσεις έχει ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών από τον εγκαταστάτη του συστήματος, επιβάλλεται σ’ αυτόν διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή – Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν τηρούνται αντίγραφα, ηλεκτρονικά ή έγχαρτα, των ογκομετρικών πινάκων και των Πιστοποιητικών Ογκομέτρησης όλων των παρακολουθούμενων, από το σύστημα εισροών εκροών, δεξαμενών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών, που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, είναι άλλοι από τους πίνακες που έχουν ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής, που έχει ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος εισροών εκροών, είναι άλλος από αυτόν που έχει εκδοθεί από το φορέα ογκομέτρησης, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών εκροών διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά δεξαμενή.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης δεν μεριμνά για την επικαιροποίηση του φακέλου της εγκατάστασης, που τηρεί η αδειοδοτούσα αρχή, με τυχόν νέους ογκομετρικούς πίνακες και Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης δεξαμενών επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
 1. Σφράγιση των εγκαταστάσεων

Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται ταινίες, περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, με τις οποίες σημαίνεται η παύση της λειτουργίας της και αναρτώνται πινακίδες με τον λογότυπο της ελέγχουσας και την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΠΟ…..ΕΩΣ…..ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. », τόσο στις εισόδους της εγκατάστασης, όσο και επί των αντλιών καυσίμων, σε ορατά και ευκρινή σημεία αυτών. Ειδικά στην περίπτωση σφράγισης λόγω παρεμπόδισης ελέγχου, αναρτώνται πινακίδες με τον λογότυπο της ελέγχουσας και την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΒΙΑΙΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΟ…..ΕΩΣ……ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ ». Περαιτέρω σφραγίζονται τα καπάκια των δεξαμενών και δεσμεύεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι αντλίες/μετρητές καυσίμων, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός και τυχόν άλλος εξοπλισμός, ή συσκευή, ή κάθε μέσο που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην παράβαση.

Στην περίπτωση που στην εγκατάσταση εντοπιστούν βυτιοφόρα, ή κινητές δεξαμενές, ή άλλοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης καυσίμου, σφραγίζονται οι ανθρωποθυρίδες/καπάκια και οι κρουνοί εκροής. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Απόφασης Σφράγισης της εγκατάστασης, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ.

newsit.gr