Δημοσιεύθηκε άπό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Υ.Α. οικ. 7135/81 ΦΕΚ Β/714/1.3.2019 με θέμα

”  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) της υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 72983/6562/14/ (ΦΕΚ 88/Β΄/2015) των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (εφεξής «πρατηρίων»), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των «πρατηρίων» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων. Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

3. Οι εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» υποχρεούνται να: α) αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, β) ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Πηγή popek.gr