NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4914

ΦΕΚ A’ 61/21.03.2022

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

ΜΕΡΟΣ Θ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009

Στην παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) α) καταργείται η υποπερ. εε. της περ. α΄, β) οι περ. β΄, γ΄ και δ΄ αντικαθίστανται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες:

αα. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γγ. του Υπουργείου Οικονομικών, δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εε. (καταργείται), στστ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και, ηη. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της Χώρας.

β. Οι Υπηρεσίες της περ. α΄ δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων, καθώς και των μεταφορικών μέσων αυτών, να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων και να δεσμεύουν, άνευ αντιτίμου, εξοπλισμό του συστήματος ή κάθε άλλη συσκευή για τη διενέργεια εργαστηριακού ή άλλου τύπου ελέγχου. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου της εγκατάστασης, με χρήση βίας ή απειλής ή με κάθε άλλη ενέργεια κατά των οργάνων ελέγχου ή ο έλεγχος παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναστέλλεται η λειτουργία της ελεγχόμενης εγκατάστασης και σφραγίζεται για πέντε (5) ημερολογιακές μέρες η εγκατάσταση αυτή, με απόφαση, κατά περίπτωση, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο υπάγεται η ελέγχουσα υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της ελέγχουσας υπηρεσίας. Κατά την επιβολή της ως άνω σφράγισης, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης, από την αρχή που επέβαλε τη σφράγιση σήμανση με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παρεμπόδισης ελέγχου των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών».

γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων της περ. α΄ της παρ. 10 είναι ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, στην οποία περιγράφονται οι παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις που τις προβλέπουν και τη διαβιβάζουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί στην έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων. Σε περίπτωση που η ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για στοιχειοθέτηση της παράβασης, δύναται να προβεί σε περαιτέρω διοικητική έρευνα προς συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.

δ. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 10, ή της περ. στ΄ της παρ. 10, ή της περ. β΄ της παρ. 11, με απόφαση του προϊσταμένου της ελέγχουσας αρχής σφραγίζεται η εγκατάσταση, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου αυτό απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων. Εφόσον οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται άμεσα και τοποθετούνται σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης πινακίδες με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών – εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.

ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.»

Άρθρο 96

Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009

Στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137): α) αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ και η υποπερ. ββ΄ της περ. α΄, β) τα τρία τελευταία εδάφια της περ. γ΄ καταργούνται, γ) προστίθενται νέες περ. γ1, γ2 και γ3, δ) η περ. δ΄ αντικαθίσταται και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή/και στον εγκαταστάτη του συστήματος ή/και στον κατασκευαστή του λογισμικού του συστήματος ή/και στον φορέα ογκομέτρησης δεξαμενών ή/και σε όποιον άλλον συνέπραξε ή προσέφερε συνδρομή, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.

Ειδικότερα: αα. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα (50.000) έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης,

ββ. σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών – εκροών και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ και σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης σφράγισης, λόγω παράβασης του παρόντος νόμου, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου 11, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ,

δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης,

εε. για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παραβάσεις της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ και της περ. β΄ της

παρ. 11 του παρόντος, για την πληρωμή των σχετικών προστίμων, ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος άλλος συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων.

β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α΄ είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με τo ύψος αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της περ. στ΄ της παρούσας.

Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης από την αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήμανση με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών».

γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:

αα. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λειτουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή

ββ. μετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος της επιβληθείσας αναστολής, ή

γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της περίπτωσης α΄ υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ή

δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περ. β΄ της παρ. 11.

Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει την επιβολή των προστίμων της περ. α΄.

γ1. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαμψης του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων ή των υποσυστημάτων αυτού, τα ελεγκτικά όργανα δεσμεύουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του συστήματος, τους μηχανισμούς μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, τους μετρητές και τις αντλίες καυσίμων, την κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), τον εκτυπωτικό μηχανισμό και τυχόν άλλο εξοπλισμό ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, οπότε και καταστρέφονται ή επιστρέφονται στον κάτοχό τους, κατά περίπτωση.

γ2. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαμψης του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων ή των υποσυστημάτων αυτού, καθώς και σε περίπτωση αποθήκευσης, εμπορίας ή διακίνησης καυσίμων σε/μέσω δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών, καταστρέφονται οι μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και οι συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές), καθώς και οι μη αδειοδοτημένοι/νες μετρητές/αντλίες καυσίμων, που χρησιμοποιήθηκαν στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

γ3. Η έκδοση παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ή η αποστολή παραποιημένων αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ή η μη έκδοση αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών θεωρείται ως παραποίηση, παράκαμψη και αλλοίωση του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών και ως εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών. Στις περιπτώσεις αυτές, πλέον των διοικητικών κυρώσεων της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ της παρ. 10 και των ποινικών κυρώσεων της περ. β΄ της παρ. 11, εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα περί δέσμευσης και καταστροφής στις περ. γ1 και γ2 της παρούσας παραγράφου.

δ. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών προστίμων για παραβάσεις του παρόντος νόμου, που αφορούν στα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων, ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Κατά της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, ή σφράγισης της εγκατάστασης, για παραβάσεις του παρόντος νόμου, που αφορούν στα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων, ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

ε. Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄90).

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περ. β΄, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν εξοπλισμού και υποδομών που συμμετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων ΕΦΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.»

Άρθρο 97

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009

Η περ. β. της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), τροποποιείται με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον:

αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

γγ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.

β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση τροποποιεί ή αλλοιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που φυλάσσονται, ή σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό, ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σε όσους εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει διακινούν καύσιμα μέσω αντλιών, μετρητών, δεξαμενών ή άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και σε όσους εκδίδουν παραποιημένες ή εικονικές αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήματος παρακολούθησης εισροών και εκροών, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ή σε όσους αποστέλλουν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. παραποιημένα στοιχεία αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών ή σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών.

γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον με οποιονδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.»

Άρθρο 98

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για το σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών και εκροών, δυνάμει των παρ. 7 έως και 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τον παρόντα.

2. Ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Για κάθε παράβαση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους που ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ2/1871/2013 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄2173), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της περ. ε΄ της παρ. 9 και της περ. στ΄ της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009.

4. Κατ’ εξαίρεση ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταλαμβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω ευνοϊκότερων ρυθμίσεων. Ποσά από τα προβλεπόμενα στο παρόν, τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Για την εφαρμογή της παρούσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η τροποποίηση της πράξης καταλογισμού εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.