Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1073/18.5.2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με
θέμα «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων
Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με
σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή
ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου»(Β΄4516 και Β΄4606), ως ακολούθως:

 1. Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Οι ως άνω προθεσμίες του πρώτου και δεύτερου εδαφίου παρατείνονται έως 1.7.2024 και
  2.7.2024 αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό αποδεικτικό παραγγελίας
  λοιπών τύπων ΦΗΜ ή έχει υποβληθεί από την οντότητα σχετική δήλωση επιλογής χρήσης της
  ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω
  Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού
  Οικονομικών. Ειδικά, οι οντότητες πρατηρίων καυσίμων παύουν τη χρήση και έχουν
  υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης των ΕΑΦΔΣΣ που καθοδηγούνται από αντλία
  καυσίμου έως και 31.10.2024»