Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στα ερωτήματα που έθεσε η Π.Ο.Π.Ε.Κ. για τον τρόπο παραλαβής των καυσίμων από τα βυτιοφόρα μεταφοράς και τον τρόπο τεκμηρίωσης των ελλειμάτων.

Σε απάντηση στις ως άνω σχετικές επιστολές σας, αναφορικά με τον τρόπο παράδοσης/παραλαβής ποσοτήτων υγρών καυσίμων στα πρατήρια υγρών καυσίμων και ειδικά ως προς τις παρατηρούμενες διαφορές στις ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ των ποσοτήτων που αναγράφονται στα παραστατικά που συνοδεύουν τα παραδιδόμενα μέσω βυτιοφόρων υγρά καύσιμα και των ποσοτήτων που υπολογίζονται ως παραληφθείσες από το υποσύστημα εισροών του πρατηρίου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 

  1. Ζητήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) να γνωμοδοτήσει σχετικά, προκειμένου να καθοριστεί η αποδεκτή απόκλιση μεταξύ της μετρούμενης ποσότητας του μετρητή εκροής της δεξαμενής από την οποία φορτώνεται το βυτιοφόρο και της αντίστοιχης ποσότητας που μετράται από το υποσύστημα εισροών του συστήματος εισροών εκροών στο πρατήριο, προκειμένου η απόκλιση αυτή να λαμβάνεται υπόψη, τόσο κατά τις ελεγκτικές επαληθεύσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, όσο και κατά τις συναλλαγές των πρατηριούχων με τις προμηθεύτριες εταιρείες εμπορίας και τις εταιρείες μεταφοράς των καυσίμων.

 

  1. Το ΕΙΜ γνωμοδότησε επί του θέματος και εισηγήθηκε ότι η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση (με πιθανότητα 95% περίπου) μεταξύ των ποσοτήτων που μετρώνται από τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, βάσει των οποίων γίνεται η φόρτωση των βυτιοφόρων μεταφοράς και εκδίδονται τα συνοδευτικά παραστατικά και των ποσοτήτων που υπολογίζονται (στους 15 οC) από το υποσύστημα εισροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων και αποτυπώνονται στα Δελτία Παραλαβής του συστήματος είναι κατά προσέγγιση 0,7%. Για τον καθορισμό της τιμής αυτής ελήφθη υπόψη η προβλεπομένη αβεβαιότητα των πιστοποιητικών ογκομέτρησης της εκάστοτε δεξαμενής του πρατηρίου και το γεγονός ότι η παραλαβή αφορά περιπτώσεις που το απόθεμα δεξαμενής είναι εν γένει χαμηλό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνονται υπόψη άλλα σφάλματα ή απώλειες καυσίμου που είναι δυνατόν να εμφανιστούν στην πράξη.

 

  1. Η πρόβλεψη του άρθρου 96 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983), όπως ισχύει, για παράδοση υγρών καυσίμων μέσω σφραγισμένων διαμερισμάτων βυτιοφόρων, έγινε προκειμένου να διασφαλιστούν οι παραλήπτες πρατηριούχοι ότι η ποσότητα καυσίμου που φορτώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εμπορίας θα παραδοθεί αυτούσια στο πρατήριο, χωρίς απώλεια κατά τη διαδρομή. Δίνει δε, στους πρατηριούχους τη δυνατότητα να ελέγχουν το απαραβίαστο των σφραγίδων, να ελέγχουν τον προς παράδοση όγκο καυσίμου, καθώς και να ελέγχουν ότι η δεξαμενή του βυτιοφόρου άδειασε τελείως μετά την παράδοση και όλο το καύσιμο μεταφέρθηκε στη δεξαμενή του πρατηρίου.

 

  1. Συμπληρωματικά στη γνωμοδότηση του ΕΙΜ, τυχόν μεγαλύτερες διαφορές του ως άνω ποσοστού 0,7% μεταξύ παραδιδόμενων και παρεληφθεισών ποσοτήτων μπορεί να οφείλονται σε αστοχία του εγκατεστημένου συστήματος εισροών εκροών. Για τον λόγο αυτό, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή και νόμιμη λειτουργία των συστημάτων εισροών εκροών που έχουν εγκατασταθεί στα πρατήριά τους (άρθρο 9, παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 (Β’ 1980), όπως ισχύει), οφείλουν μετά την κάθε παραλαβή, να παρακολουθούν τις διαφορές που αποτυπώνονται στα Δελτία Παραλαβής του συστήματος εισροών εκροών, μεταξύ των τιμολογηθεισών και των παραλαμβανόμενων, από το σύστημα, ποσοτήτων καυσίμου, προκειμένου να εντοπίζουν διαφορές μεγαλύτερες του ως άνω ποσοστού 0,7%. Σε περιπτώσεις που οι διαφορές είναι μεγαλύτερες οφείλουν να ενημερώνουν, για πιθανή δυσλειτουργία του συστήματος, την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών, με σχετικό αποδεικτικό (fax, e-mail), προκειμένου η τελευταία να μεριμνήσει για την αποκατάστασή της.

 

  1. Στις περιπτώσεις διαφορών άνω του 0,7% μεταξύ των παραδιδόμενων και παραλαμβανόμενων ποσοτήτων και αφού έχετε τεκμηριωμένα εξασφαλίσει από τον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών εκροών ότι το υποσύστημα παραλαβής του συστήματος εισροών εκροών λειτουργεί ορθώς, καλείστε όπως απευθύνεστε στην προμηθεύτρια εταιρεία και την εταιρεία μεταφοράς για τυχόν διεκδικήσεις.

 

Ο Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας

Απόστολος Μακρυκώστας

Πηγή www.popek.gr