ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ε. 2017/30-01-2020

Για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη υποκείμενων υγρών καυσίμων (για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης σε τελικούς καταναλωτές, ισχύουν τα εξής:

i) Για το μεταβατικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν.4608/2019, ήτοι έως την 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και έως την 26.5.2021 για τη λοιπή Ελληνική Επικράτειαη ογκομέτρηση πραγματοποιείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 98 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», όπως ισχύει, ήτοι η ογκομέτρηση μπορεί να διενεργείται είτε από διαπιστευμένους φορείς ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 30 του ν. 4608/2019, ή από μη διαπιστευμένα εργαστήρια.
Ωστόσο, όσα Πιστοποιητικά ογκομέτρησης έχουν εκδοθεί ή εκδοθούν κατά τη διάρκεια του ως άνω μεταβατικού διαστήματος, από μη διαπιστευμένα εργαστήρια, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί από Πιστοποιητικά ογκομέτρησης διαπιστευμένου φορέα ή Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, κατά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009, ήτοι έως την 26.11.2020 ή την 26.5.2021 όπως έχει ανωτέρω αναφερθεί.
ii) Μετά τη λήξη του μεταβατικού διαστήματος η ογκομέτρηση θα διενεργείται μόνο από διαπιστευμένους φορείς ή Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, κατά τα οριζόμενα της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009 , όπως ισχύει.

iii) Επισημαίνεται ότι βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς μη υποκείμενων υγρών καυσίμων, που διαθέτουν ογκομετρικούς πίνακες και πρακτικό ογκομέτρησης, που έχουν εκδοθεί με τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής (άρθρο 98 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 Απόφασης και Τ. 3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ) και τα οποία λήγουν μετά την 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και μετά την 26.5.2021, για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούνται να διαθέτουν νέα Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης από διαπιστευμένο φορέα μετά τη λήξη ισχύος των πρακτικών ογκομέτρησης τους.

ΠΑΤΕΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2017_2020.pdf