Με την απόφαση 138663/2021 τροποποιείται η απόφαση Β2-829Α/2013 και το χρονοδιάγραμμα της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» με παρατάσεις προθεσμιών ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση το χρονοδιάγραμμα της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»:

Η Δράση, για όλους τους Κύκλους Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’, θα ολοκληρωθεί την 31η-12-2022. Ειδικότερα, οι επιμέρους προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:

1. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, των δικαιολογητικών δήλωσης ολοκλήρωσης, έως 31-01-2022.

2. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων τροποποίησης Μεγάλης Εμβέλειας, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-01-2022.

3. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων εκταμίευσης, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-5-2022. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως τουλάχιστον την 30η-6-2022.

4. Πληρωμές από τον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, έως 30-6-2022.

5. Λοιπές διοικητικές διαδικασίες για την εκκαθάριση και τη διαχειριστική ολοκλήρωση της δράσης, έως 31-12-2022».

Διαβάστε τη σχετική Απόφαση και Κατεβάστε το ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 138663/2021 ΦΕΚ 6225/Β/24-12-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2-829Α/1.3.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (Β΄ 540).

e-nomothesia.gr