ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΠΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΕΕ).

  •  29 / 07 / 2022

Η εταιρία Καρανάσιος – Βαρσάμη & συνεργάτες και ο Παναγιώτης Καρανάσιος (Τεχνικός Σύμβουλος της ΠΟΠΕΚ), ενημερώνουν για την υποχρέωση ορισμού Σύμβουλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Σύμφωνα με το χωρίο 1.8.3.1 της Κ.Υ.Α. Γ5/145078/2021 (Β΄ 3202) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6), ADR 2021, κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σε κάθε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει βυτιοφόρο όχημα και μεταφέρει καύσιμα, απαιτείται η συμβολή του ΣΑΜΕΕ, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τη μεταφερόμενη ποσότητα.

Ακόμα και στις ποσότητες που εκπίπτουν των διαδικασιών ADR (π.χ. 1000 lt για πετρέλαιο), ο ΣΑΜΕΕ οφείλει να πιστοποιήσει την απαλλαγή, την εκπαίδευση του προσωπικού και τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

Ποιος μπορεί να αναλάβει καθήκοντα ΣΑΜΕΕ

Σε πρατήρια που δεν μεταφέρουν καύσιμα, εκτίμησή μας, με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική, είναι ότι δεν απαιτείται ορισμός ΣΑΜΕΕ.

Σε πρατήρια όμως που διαθέτουν αντλητικό συγκρότημα για πλήρωση βυτιοφόρων χωρητικότητας άνω των 1000lt πετρελαίου, τότε απαιτείται η συμβολή του ΣΑΜΕΕ, ακόμα και αν τα πρατήρια αυτά δεν διαθέτουν δικό τους βυτιοφόρο για μεταφορά καυσίμων.

Εν γένει, θεωρούμε πως η διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΣΑΜΕΕ στα πρατήρια και θα διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών τους είναι απαραίτητη. Η συμβολή του ΣΑΜΕΕ στα πρατήρια θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη δυναμικότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε πρατηρίου.

Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι ΣΑΜΕΕ απαιτείται και για την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων (π.χ. αποθήκες), ακόμα και αν η συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση των εμπορευμάτων γίνεται από διαφορετική εταιρεία.

Βασική προϋπόθεση για την ανάληψη καθηκόντων ΣΑΜΕΕ αποτελεί η πιστοποίηση του ενδιαφερόμενου από έναν εγκεκριμένο Φορέα Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων βάσει της υπ. αριθμ. 62367/7779/7-2-2017 Υ.Α. και το ΦΕΚ 1156/Β/4-4-2017.

Η πιστοποίηση αυτή για να χορηγηθεί απαιτεί:
1. Ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) οποιασδήποτε ειδικότητας.
2. Την παρακολούθηση Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID,
3. Την επιτυχή συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις, που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους αρμόδιους φορείς.

Σε συνέχεια των παραπάνω ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει την πιστοποίησή του ως ΣΑΜΕΕ, διάρκειας 5 ετών.
Με την πάροδο της πενταετίας ο ΣΑΜΕΕ, αν επιθυμεί να ανανεώσει την πιστοποίηση του, επαναλαμβάνει την διαδικασία των εξετάσεων.

Διαδικασία Ορισμού ΣΑΜΕΕ

Η διαδικασία για τον ορισμό του ΣΑΜΕΕ απαιτεί την γνωστοποίηση ανάληψης των εν λόγω καθηκόντων, μέσω οριζόμενου από την νομοθεσία εντύπου (εγκύκλιος Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με αρ. πρ. 84380/ 21-3-2022), στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Ο ΣΑΜΕΕ μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαθέτει την σχετική πιστοποίηση (εργοδότης, εργαζόμενος, εξωτερικός συνεργάτης).
Ο ΣΑΜΕΕ δεν έχει χρονικό και γεωγραφικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλει να τεκμηριώνει τις επισκέψεις του.

popek.gr