Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών μηχανισμών και οι διαδικασίες διαβίβασης δεδομένων. Ακολουθεί η απόφαση ΑΔΑ: ΩΧΟ846ΜΠ3Ζ-ΞΟΥ ΑΡΙΘ.ΦΕΚ: 6953 B/30.12.2022