Όπως γνωρίζετε, το έτος 2023, θα τεθεί για πρώτη φορά σε σταδιακή εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, βάσει του νόμου 4808/2021.

Το άρθρο 47 του νόμου 4808/2021, αναφέρει ότι ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη II, πριν την έναρξή της, το πρόγραμμα της ημερήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, καταχωρίζοντας τις ώρες έναρξης και λήξης της απασχόλησης αυτής, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η τήρηση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου ελέγχεται μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 74 του ν. 4808/2021 (Α’ 101). Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την ως άνω υποχρέωση, εφαρμόζονται τα άρθρα 71 και 72 του ν. 3850/2010 (Α’ 84).  

Στις 05/01/2023, αναρτήθηκε η νέα εγκύκλιος 612/2023 για την επιμόρφωση των τεχνικών ασφαλείας, οι οποίοι ΔΕΝ διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης.

Ως γνωστών, από 1η Μαΐου του 2019, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Τεχνικός Ασφαλείας στην επιχείρηση, είτε ως εργοδότης, είτε με εξωτερικό συνεργάτη, είτε να έχει την ιδιότητα αυτή ο υπάλληλός σας.

*Εάν δεν έχετε βεβαίωση επιμόρφωσης τεχνικού ασφαλείας ή εξωτερικό συνεργάτη, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να απευθυνθείτε στο οικείο επιμελητήριο για να παρακολουθήσετε σεμινάρια, είτε να προβείτε σε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, καθώς και για να σας ενημερώσουν, σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας ανήκει η επιχείρησής σας.

Σας αναγράφουμε παρακάτω το τηλέφωνο του επιμελητηρίου, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για να σας ενημερώσουν για την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει η επιχείρησή σας και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, να μας αποστείλετε τον αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να καταχωρηθεί στον πίνακα προσωπικού.

*ΚΕΚ Επιμελητηρίου: 2810 302730

*Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση που κατέχετε βεβαίωση επιμόρφωσης ή έχετε συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη ή έχετε ορίσει κάποιον από τους υπαλλήλους σας ως τεχνικός ασφαλείας, παρακαλώ πολύ αγνοήστε το παρόν