Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS από 1.1.2024

7 Δεκέμβριου 2023  15Οικονομικές Ειδήσεις

Με τα άρθρα 45, 46 και 47 του ν. 5072/2023 συμπληρώνεται η κείμενη νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS από τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό και συγκεκριμένα τροποποιείται ο νόμος 4446/2016.

Σύμφωνα με την περίπτωση β’ του άρθρου 122 του ν. 5072/2023, τα άρθρα 46 και 47 ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024.

Με το άρθρο 45 δίνεται ο ορισμός των υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, ως υπηρεσίες πληρωμών για τη μεταφορά πιστώσεων, οι οποίες μάλιστα δύνανται να διενεργούνται σε εικοσιτετράωρη βάση, συμπληρώνοντας το μέχρι τώρα κενό.

Άρθρο 45

Ορισμός υπηρεσιών άμεσης πληρωμής – Προσθήκη περ. ιθ) στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016

Στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), περί ορισμών, προστίθεται περ. ιθ) ως εξής:

«ιθ) Ως «υπηρεσίες άμεσης πληρωμής» ορίζονται οι υπηρεσίες πληρωμών που επιτρέπουν τη μεταφορά πίστωσης, κατά το άρθρο 4 του ν. 4537/20181 (Α’ 84), η οποία μπορεί να εκτελείται σε εικοσιτετράωρη βάση, οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεσο ή σχεδόν άμεσο διακανονισμό.»

Με το άρθρο 46 διασαφηνίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές με σύστημα άμεσης πληρωμής.

Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), περί της υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή, τροποποιείται, ώστε

«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών και οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65, ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές.»