Χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης μέχρι το 2029 και ενδιάμεσες υποχρεώσεις ανά τριετία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2887Β 2.5.2023.

Σύμφωνα με το το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των 1.000 λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται έως 31 Δεκεμβρίου 2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή.

Επισημαίνετα ότι επί των αδειών κυκλοφορίας των συγκεκριμένων βυτιοφόρων φορτηγών σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ<1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο. Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται ανά τρία (3) έτη σε επιθεώρηση από φορείς επιθεώρησης του άρθρου 4 που πραγματοποιούν περιοδική επιθεώρηση δεξαμενής. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών. H ύπαρξη της παρα-τήρησης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, ελέγχεται από το διενεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της παρατήρησης ή έλλειψης του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής ή λήξης της ισχύος αυτού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

Επίσης στην Υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι η έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε φορτηγά οχήματα κατηγορίας ΕΧ/ΙΙ ή ΑΤ, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος <7500 Kg, των οποίων η ηλεκτρική καλωδίωση δεν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στο 9.2.2.2.1. του παραρτήματος Ι.1.Β της Συμφωνίας ADR, επιτρέπεται για δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (2/5/2023), για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών. Για τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών πρέπει να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και οι διατάξεις της παρούσας. Επί των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών τίθεται η παρατήρηση «ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».


…………………………………………………………………………………………………………………………Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 132756/2023

ΦΕΚ 2887/Β/2-5-2023

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και φορείς επιθεώρησης ADR.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο δεύτερο του v. 1741/1987 «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ΑDR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30ή Σεπτεμβρίου 1957» (Α’ 225).

2.Την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59).

3.Τα άρθρα 84 και άρθρο 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57).

4.Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5.Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7.Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

8.Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

9.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10.Την υπ’ αρ. 102555/02-04-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 2133).

11.Το μέρος 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία οικ. Γ5/145078/2021 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης.

12.Την υπ’ αρ. 91383/23.3.2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του εδαφίου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της παρούσας έχουν ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα καθώς δεν προ- καλούν επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και δεν επιφέρουν απώλεια ή αύξηση των δημοσίων εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με:

α. Την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων των κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMU, όπως ορίζονται στη Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR), καλούμενα εφεξής «οχήματα ADR».

β. Την έγκριση φορέων επιθεώρησης οχημάτων και δεξαμενών ADR.

γ. Τον ορισμό φορέων έκδοσης έγκρισης τύπου δεξαμενών ADR οι οποίες δεν εμπίπτουν στο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (υπ’αρ. οικ. 12436/706/2011, Β’ 2039 κοινής υπουργικής απόφασης).

2.Αρμόδια αρχή για την έγκριση φορέων σύμφωνα με το άρθρο 4 και την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δεξαμενών σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

3.Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στα τεχνικά Παραρτήματα της Συμφωνίας ADR, όπως κάθε φορά ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο, και στα σχετικά πρότυπα.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχημάτων ADR

1.Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ADR απαιτείται η υποβολή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, και ισχύοντος πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας.

2.Για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR εφαρμόζονται τα εξής:

α. Εάν υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος, το όχημα προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ, όπου ταυτοποιείται το όχημα και με βάση το ισχύον πιστοποιητικό εκδίδεται ελληνικό πιστοποιητικό ADR με την ίδια ημερομηνία λήξης.

β. Εάν δεν υπάρχει πιστοποιητικό ή έχει λήξει ή τα στοιχεία του πιστοποιητικού δεν αντιστοιχούν στο όχημα, το όχημα προσκομίζεται σε φορέα επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Στη συνέχεια προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ, όπου ελέγχονται τα σημεία των ομάδων ελέγχου «Ταυτοποίηση οχήματος» και «Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs» του Παραρτήματος I του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης και εκδίδεται το πιστοποιητικό ADR, σύμφωνα με τη διαδικασία 1i του Παραρτήματος Β του άρθρου 6 της υπό στοιχεία οικ. Γ4/91661/3951/2019 (Β’ 5059) υπουργικής απόφασης.

γ. Εάν πρόκειται για ελκυστήρα ή όχημα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής (demountable tank) άνω των 1.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματο- κιβωτίου-δεξαμενής (tank-container) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμε- νο αμάξωμα (tank swap-body) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς φορητής δεξαμενής (portable tank) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, τα οποία τίθενται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία διεθνώς και διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR. Για την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR απαιτείται η υποβολή στο ΚΤΕΟ:

γα. Του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105 ή του δελτίου κοινοποίησης

γβ. βεβαίωσης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που να μεταβάλλουν την εγκυρότητα της έγκρισης. Στη βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος,

γγ. βεβαίωσης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προσδέσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κεφ. 9.7. της Συμφωνίας ADR ανάλογα με το είδος της μεταφερόμενης δεξαμενής.

3.Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος (σταθερής δεξαμενής) ή οχήματος συστοιχίας δοχείων ή οχήματος μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής, απαιτείται η υποβολή πέραν του δικαιολογητικού της παρ. 1 και αντιγράφου του αρχείου της δεξαμενής. Το αρχείο πρέπει να περιέχει τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου δεξαμενής, αρχικής επιθεώρησης και τυχόν περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία ADR. Στην περίπτωση που το αρχείο δεν είναι πλήρες απαιτούνται κατ’ ελάχιστο το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής, το πιστοποιητικό της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης ή αρχικής επιθεώρησης αν δεν υπήρχε υποχρέωση περιοδικής και το πιστοποιητικό της τελευταίας ενδιάμεσης επιθεώρησης αν υπήρχε υποχρέωση. Εφόσον το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής έχει εκδοθεί από φορέα της χώρας, απαιτείται και δήλωση του κατασκευαστή περί συμμόρφωσης της δεξαμενής με την έγκριση τύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε του άρθρου 11.

4.Ειδικά για τα οχήματα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής, τα οχήματα μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα και τα οχήματα μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται το πλήθος και ο αναγνωριστικός αριθμός των αποσπώμενων δεξαμενών, δεξαμενών σε αφαιρούμενο αμάξωμα ή χωνευτηρίων. Για την έκδοση του υπηρεσιακού σημειώματος, υποβάλλονται τα εξής:

α. Πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR του άρθρου 3.

β. Αντίγραφο του σχεδίου της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 το οποίο υποβάλλεται για την έκδοση του Πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR.

Το υπηρεσιακό σημείωμα παραμένει στον φάκελο του οχήματος που τηρείται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και αντίγραφό του μαζί με το αντίγραφο του σχεδίου βρίσκεται στο όχημα. Στην άδεια κυκλοφορίας τίθεται η παρατήρηση «Μεταφορά σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα υπ’ αρ» (κωδικός 126).

5.Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων ADR τίθεται η παρατήρηση «ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑDR)» (κωδικός 116). Ειδικά για τα οχήματα ADR μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου δεξαμενής, φορητής δεξαμενής, αποσπώμενης δεξαμενής, και εμπορευματοκιβωτίου αερίων πολλαπλών στοιχείων, τίθεται παρατήρηση «ΟΧΗΜΑ ADR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΞΑ-ΜΕΝΗΣ».

6.Μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, με την υποβολή αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στο ΚΤΕΟ εκδίδεται νέο πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σύμφωνα με τη διαδικασία 1ίίγ του Παραρτήματος Β του άρθρου 6 της υπό στοιχεία οικ. Γ4/91661/3951/2019 υπουργικής απόφασης. Για οχήματα που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας στο πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR δεν είναι υποχρεωτική μέχρι την πρώτη ανανέωσή του.

Άρθρο 3

Πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR και πιστοποιητικά δεξαμενών

1.Το πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR εκδίδεται από φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 σύμφωνα με το Παράρτημα Η και βεβαιώνει τη συμμόρφωση του οχήματος στις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR. Για την έκδοσή του υποβάλλονται σε αντίγραφα τα εξής:

α. Σχέδιο σε κλίμακα 1:50 και λεπτομερής τεχνική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος σύμφωνα με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR Διπλω-ματούχου ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εφόσον πρόκειται για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του οχήματος.

β. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό των Ηνωμένων Εθνών (UN) Αρ. 105. Το πιστοποιητικό αυτό γίνεται δεκτό ως βεβαίωση της συμμόρφωσης του οχήματος στις απαιτήσεις του κεφαλαίου 9.2 της Συμφωνίας ADR εφόσον οι απαιτήσεις του Κανονισμού αντιστοιχούν σ’ εκείνες του Κεφαλαίου 9.2 της Συμφωνίας ADR και υπό τον όρο ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που μεταβάλλουν την εγκυρότητά του σύμφωνα με σχετική βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή. Εφόσον δεν καλύπτεται το κεφάλαιο 9.2 ή έχουν γίνει τροποποιήσεις, υποβάλλονται οι επιπλέον εγκρίσεις και πιστοποιητικά για το όχημα βάση με τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των απαιτήσεων του κεφ. 9.2 της Συμφωνίας ADR.

γ. Έγγραφα τεκμηρίωσης με τα οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις του μέρους 9 της Συμφωνίας ADR ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Ειδικά για τις προσδέσεις της δεξαμενής στο όχημα που αναφέρονται στο τμήμα 9.7.3. υποβάλλεται μελέτη από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των προσδέσεων, σχέδιο του οχήματος με τη δεξαμενή τεσσάρων όψεων στο οποίο αναγράφονται οι διαστάσεις του και αποτυπώνονται οι προσδέσεις του και υπολογισμό της πρόσδεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους 9 της Συμφωνίας ADR ή του άρθρου 8 της παρούσας κατά περίπτωση οχήματος.

δ. Μεμονωμένη έγκριση πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος ή εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, όπου προβλέπεται από τον Κανονισμό.

2.Για την έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR, βυτιοφόρου οχήματος ή οχήματος συστοιχίας δοχείων ή οχήματος μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής άνω των 1.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς χωνευτηρίων για UN 3257, πέραν των δικαιολογητικών της παρ. 1, απαιτούνται επιπλέον τα εξής:

α. Ισχύον πιστοποιητικό επιθεώρησης δεξαμενής ή συστοιχίας δοχείων ή χωνευτηρίων το οποίο έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο φορέα εφόσον πρόκειται για μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 12436/706/2011 (Β’ 2039) κοινή υπουργική απόφαση.

β. Εάν η δεξαμενή δεν εμπίπτει στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση:

βα. Ισχύον πιστοποιητικό αρχικής επιθεώρησης δεξαμενής το οποίο έχει εκδοθεί από φορέα επιθεώρησης του άρθρου 4, εφόσον πρόκειται για καινούργια δεξαμενή, ββ. ισχύον πιστοποιητικό περιοδικής επιθεώρησης δεξαμενής το οποίο έχει εκδοθεί από φορέα επιθεώρησης του άρθρου 4, εφόσον πρόκειται για δεξαμενή τοποθετημένη επί μεταχειρισμένου βυτιοφόρου οχήματος, βγ. πρακτικό επαλήθευσης δεξαμενής σύμφωνα με την παρ. 5, εφόσον υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό επιθεώρησης δεξαμενής το οποίο έχει εκδοθεί από φορέα του εξωτερικού.

3.Το πρακτικό εξέτασης τύπου μεταλλικής δεξαμενής εκδίδεται από φορέα επιθεώρησης δεξαμενών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 μετά από αίτηση του κατασκευαστή της δεξαμενής ο οποίος υποβάλλει στον φορέα τα έγγραφα που προβλέπονται στη Συμφωνία ADR και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα καθώς και αποδεικτικό της νόμιμης λειτουργίας του. To πρακτικό έχει τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος Β του άρθρου 11 και συνοδεύεται από φύλλο τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του άρθρου 11. Εφόσον έχει ορισθεί φορέας έκδοσης έγκρισης τύπου δεξαμενής σύμφωνα με το άρθρο 7, το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου εκδίδεται από τον φορέα αυτό.

4.Το πιστοποιητικό αρχικής/τροποποίησης δεξαμενής/περιοδικής/ενδιάμεσης/έκτακτης επιθεώρησης μεταλλικής δεξαμενής εκδίδεται από φορέα επιθεώρησης δεξαμενών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου

4.Στον φορέα υποβάλλονται τα έγγραφα που προβλέπονται στη Συμφωνία ADR και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα. Το πιστοποιητικό έχει τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ του άρθρου 11.

5.Το πρακτικό επαλήθευσης μεταλλικής δεξαμενής εκδίδεται από φορέα επιθεώρησης δεξαμενών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 που έχει εγκριθεί για τη διενέρ-γεια περιοδικών επιθεωρήσεων δεξαμενών. Στον φορέα υποβάλλονται τα έγγραφα που προβλέπονται στη Συμφωνία ADR και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα. Το πρακτικό έχει τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος Ζ του άρθρου 11.

6.Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε μεταλλικές δεξαμενές και τα σημεία ελέγχου ανά είδος επιθεώρησης για την έκδοση των πιστοποιητικών/πρακτικών δεξαμενών των παρ. 3 και 4 του παρόντος καθορίζονται στον Πίνακα περιπτώσεων επιθεωρήσεων δεξαμενής του Παραρτήματος Α του άρθρου 11.

Άρθρο 4

Γενικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την έγκριση φορέων επιθεώρησης ADR

1.α. Φορέας επιθεώρησης οχημάτων ADR είναι φορέας που διενεργεί τους ελέγχους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και εκδίδει το πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR.

β. Φορέας επιθεώρησης δεξαμενών ADR είναι φορέας που δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία της Συμφωνίας ADR: εξέταση τύπου, επίβλεψη κατασκευής, αρχική επιθεώρηση, περιοδική και ενδιάμεση επιθεώρηση, έκτακτη επιθεώρηση, επαλήθευση δεξαμενής.

2.α. Ως φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία υπάγονται σε Σχολές ή Τμήματα ή Τομείς του γνωστικού αντικειμένου των Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια στην ιδρυτική πράξη των οποίων αναφέρεται επιστημονικό πεδίο οχημάτων ή μηχανών, λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 επ. του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.

β. Ως φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εταιρείες της εμπορικής νομοθεσίας νομίμως εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή Ν.Π.Δ.Δ .ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια της περ. α που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.

3.Ο φορέας πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

α. Είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 (εκτός του 8.1.3) ως φορέας τύπου Α από το Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ).

β. Διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει τους κινδύνους σε σχέση με τις δραστηριότητες που διεξάγει.

γ. Απασχολεί κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό:

γα. έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, τεχνικά ικανό και έμπειρο στη λειτουργία του φορέα επιθεώρησης ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη για τη συμμόρφωση του φορέα με το πρότυπο 17020 και υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά για λογαριασμό του φορέα.

γβ. έναν (1) επιθεωρητή με κατάλληλα προσόντα, εκπαίδευση, πείρα και γνώση των απαιτήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης του φορέα ο οποίος διενεργεί τις επιθεωρήσεις και μετά το πέρας αυτών συντάσσει και υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.

4.Ως τεχνικοί υπεύθυνοι φορέα και επιθεωρητές ορίζονται πρόσωπα τα οποία κατέχουν:

α. Δίπλωμα Μηχανικού, ειδικότητας: Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, και είναι μέλη Τ.Ε.Ε.

β. Πτυχίο Μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης, ειδικότητας: Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Οχημάτων, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικού Αυτοματισμού, Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας.

5.Ως επιθεωρητές ορίζονται πρόσωπα με το παραπάνω δίπλωμα ή πτυχίο, εφόσον πληρούν τουλάχιστον μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α. Έχουν διενεργήσει δεκαπέντε (15) επιθεωρήσεις δεξαμενών σε φορέα επιθεώρησης ADR καθοδηγούμενες από έμπειρο επιθεωρητή οι οποίες βεβαιώνονται από τον τεχνικό υπεύθυνο του φορέα στον οποίο διενεργήθηκαν. Στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά επιθεωρήσεων καταγράφεται το όνομα και το επώνυμο του μαθητευόμενου. Η βεβαίωση του τεχνικού υπεύθυνου περιέχει τις ημερομηνίες των επιθεωρήσεων, τους αύξοντες αριθμούς των πιστοποιητικών, τον μοναδικό αριθμό του επιθεωρητή που αποδίδεται από το Υπουργείο κατόπιν αίτησης του φορέα και τηρείται στο αρχείο του φορέα.

β. Έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον εκατό (100) ωρών το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, στο αντικείμενο της Συμφωνίας ADR, στα εφαρμοζόμενα πρότυπα και τις επιθεωρήσεις των δεξαμενών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, και έχουν επιτύχει σε σχετικές εξετάσεις. Η βεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος τηρείται στο αρχείο του φορέα. Στους επιθεωρητές της περίπτωσης αυτής αποδίδεται επίσης μοναδικός αριθμός από το Υπουργείο κατόπιν αίτησης του φορέα.

γ. Έχουν πιστοποιηθεί ως πραγματογνώμονες ADR σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32591/3257/2001 (Β’ 703) υπουργική απόφαση. Η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία πιστοποιείται ως πραγματογνώμονας ADR ο επιθεωρητής τηρείται στο αρχείο του φορέα.

6.Κάθε φορέας που έχει τη νομική μορφή που προβλέπεται στην παρ. 2 και επιθυμεί έγκριση, υποβάλλει δια του Διευθυντή του Εργαστηρίου ΑΕΙ ή του νόμιμου εκ-προσώπου του κατά περίπτωση, αίτηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με πλήρη περιγραφή των αι- τούμενων πεδίων δραστηριότητας, των αντικειμένων και τύπων επιθεωρήσεων. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα στοιχεία του φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, διακριτικός τίτλος, αναγνωριστικό σήμα, ταχ. διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, email, ιστοσελίδα, υπεύθυνος επικοινωνίας).

7.Με την αίτηση της παρ. 6, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 (εκτός του 8.1.3) τύπου Α. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα πεδία δραστηριότητας, τα αντικείμενα και οι τύποι επιθεωρήσεων, οι κανονιστικές διατάξεις, τα πρότυπα και οι εσωτερικές διαδικασίες για τις οποίες έχει λάβει διαπίστευση. Στο πιστοποιητικό διαπίστευσης αναγράφονται τα στοιχεία (όνομα και επώνυμο) του τεχνικού υπεύθυνου του φορέα καθώς και των επιθεωρητών. Για τους επιθεωρητές αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός του κάθε επιθεωρητή. Στην περίπτωση που στα αιτούμενα πεδία δραστηριοποίησης περιλαμβάνονται η επιθεώρηση οχημάτων ή η περιοδική ή ενδιάμεση επιθεώρηση δεξαμενών, στο πιστοποιητικό περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ακριβή θέση της εγκατάστασης που διαθέτει ο φορέας για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων. Πιστοποιητικά διαπίστευσης είναι αποδεκτά μόνον όταν χορηγούνται από το Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ).

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από ασφαλιστική εταιρεία από την οποία την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η περιγραφή της δραστηριότητας, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια και τα ποσά κάλυψης.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τις εγκαταστάσεις φορέων επιθεώρησης ADR

1.Ο φορέας, εφόσον στα πεδία δραστηριοποίησής του περιλαμβάνονται η επιθεώρηση οχημάτων ή η περιοδική ή η ενδιάμεση επιθεώρηση δεξαμενών, διαθέτει τουλάχιστον μία (1) εγκατάσταση χωροθετημένη σε περιοχή που επιτρέπεται η χρήση «επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης» με τις εξής προδιαγραφές:

α. Βρίσκεται εντός οικοπέδου περιφραγμένου με διαμορφωμένο χώρο για ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων, αναμονή, διενέργεια ελιγμών και στάθμευση σύμφωνα με τις μέγιστες διαστάσεις συνδυασμών οχημάτων του οδικού συρμού που ορίζονται στο π.δ. 77/1998 (Α’ 71).

β. Περιλαμβάνει χώρο επιθεωρήσεων, ισόγειο και στεγασμένο με τουλάχιστον μία γραμμή επιθεώρησης δια-στάσεων κατ’ ελάχιστο 15m x 4m και ύψους: 4m, χώρο γραφείου και χώρο υγιεινής.

γ. Διαθέτει κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων.

δ. Έχει κυκλοφοριακή σύνδεση με τις διερχόμενες προ αυτής οδούς. Η κυκλοφοριακή σύνδεση των φορέων επιθεώρησης κατασκευάζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 44662/454/2019 (Β’ 2192) υπουργική απόφαση.

2.Η εγκατάσταση φορέα επιθεώρησης ADR, από πλευράς πυροπροστασίας, εμπίπτει στην κατηγορία χαμηλού βαθμού κινδύνου Ζ1 του π.δ. 41/2018 (Α’ 80), π.δ. 71/1988 (Α’ 32) και υπ’ αρ. 1589/104/2006 (Β’ 90) κοινή υπουργική απόφαση.

3.Με την αίτηση της παρ. 6 του άρθρου 4, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά το νόμο μηχανικού στην οποία δηλώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης, το επιτρεπτό της χωροθέτησης σύμφωνα με τον ν. 4313/2014 (Α’ 261), ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως φορέας επιθεώρησης ADR και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως φορέας επιθεώρησης ADR σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας του παρόντος.

β. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου του φορέα επιθεώρησης ADR, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. δ της παρ. 1.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος του φορέα επιθεώρησης ADR υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής ή την έγκριση της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας κατά περίπτωση.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης για τη λειτουργία του ως φορέας επιθεώρησης ADR.

Άρθρο 6

Λοιπές υποχρεώσεις των φορέων επιθεώρησης ADR

1.Η έγκριση φορέα επιθεώρησης ADR παρέχει το δικαίωμα στον φορέα να ασκεί τη δραστηριότητά του στα πεδία για τα οποία εγκρίνεται. Ο φορέας υποχρεούται να πληροί αδιαλείπτως τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εγκρίθηκε και να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Συμφωνία ADR.

2.Στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναρτάται κατάλογος των φορέων επιθεώρησης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στη Συμφωνία ADR.

3.Ο φορέας ενημερώνει άμεσα το Υπουργείο Υπο-δομών και Μεταφορών για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του της παρ. 6 του άρθρου 4, της εγκατάστασης, των πεδίων δραστηριοποίησης, σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητές του σε υπεργολάβους και σε περίπτωση παύσης εργασιών. Στην περίπτωση μεταβολής επωνυμίας, δια-κριτικού τίτλου, έδρας, πεδίου δραστηριοποίησης του φορέα, κατάργησης υφιστάμενης εγκατάστασης ή χρήσης νέας εγκατάστασης, ο φορέας αιτείται τροποποίηση της έγκρισής του και συνυποβάλλει νέο πιστοποιητικό διαπίστευσης και βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης. Ει-δικά στην περίπτωση χρήσης νέας εγκατάστασης συνυποβάλλει και τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 5.

4.Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στο πλαίσιο των επιτηρήσεων που διενεργεί, ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων έγκρισης του παρόντος και των διαδικασιών και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία ADR και ενημερώνει άμεσα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με οποιαδήποτε ανάκληση ή αναστολή ή λήξη της διαπίστευσης φορέα επιθεώρησης ADR σε πεδίο της παρ. 1 του άρθρου 4 και ο φορέας παύει να διενεργεί επιθεωρήσεις.

5.Η έγκριση φορέα επιθεώρησης ADR ανακαλείται ή τροποποιείται με πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον ανακληθεί ή τροποποιηθεί η διαπίστευση του φορέα σύμφωνα με την παρ. 4. Στην περίπτωση ανα-στολής της διαπίστευσης δεν απαιτείται ανάκληση της έγκρισης του φορέα επιθεώρησης. Η αναστολή της διαπίστευσης αναρτάται στον ιστότοπο του φορέα, του ΕΣΥΔ και του Υπουργείου.

Άρθρο 7

Φορείς έκδοσης έγκρισης τύπου δεξαμενής και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής

1.Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία ADR και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του άρθρου 11 της παρούσας. Ο αριθμός του πιστοποιητικού περιλαμβάνει το διακριτικό σήμα της χώρας που χρησιμοποιείται για τη διεθνή κυκλοφορία των οχημάτων (GR), αναγνωριστικό αριθμό φορέα έκδοσης, αύξοντα αριθμό καταχώρισης και έτος έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου.

2.Οι φορείς έκδοσης πιστοποιητικών εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ως φορείς έκδοσης έγκρισης τύπου μπορούν να οριστούν Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκ-παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας διενεργούν δοκιμές σε νέους τύπους δεξαμενών, κατόπιν αίτησής τους στο Υπουργείο. Από 1.1.2029, ως φορείς έκδοσης εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR μπορούν να οριστούν και φορείς επιθεώρησης ADR οι οποίοι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, εφόσον έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό διαπίστευσης σε όλα τα πεδία της παρ. 1β του ίδιου άρθρου, κατόπιν αίτησής τους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

3.Σε περίπτωση μη ορισμού φορέα έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τον Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4.Οι φορείς υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Oδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου δεξαμενών που εκδίδουν εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Υπουργείου.

5.Οι φορείς, για κάθε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που εκδίδουν, διατηρούν στην έδρα τους πλήρη τεχνικό φάκελο (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) με τα έγγραφα, τις μελέτες, τα σχέδια και τους υπολογισμούς στα οποία βασίζεται η έγκριση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης.

Άρθρο 8

Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα μεταφοράς υγρών ουσιών με αριθμ. UN 3257, σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια (χωνευτήρια)

1.Υγρά υψηλής θερμοκρασίας με αριθμ. UN 3257, όπως το υγρό αλουμίνιο, η πίσσα, ο υγρός σίδηρος και η καυτή παραφίνη μπορούν να μεταφέρονται σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια (χωνευτήρια) σύμφωνα με την ειδική διάταξη VC3 της Συμφωνίας ADR, εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι της Συμφωνίας ADR και του παρόντος άρθρου.

2.Κοινοποιημένος φορέας για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου νοείται διαπιστευμένος φορέας τύπου Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης (Οδηγία 2010/35/ΕΕ ή 2014/68/ΕΕ).

3.Τα χωνευτήρια πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Διαθέτουν πυρίμαχη επένδυση, τα κελύφη τους είναι

μονωμένα έτσι ώστε να μην υπερβαίνεται η θερμοκρασία επιφάνειας των 130°C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή τοποθετούνται κατάλληλα ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή με το κέλυφος. Η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν επιτρέπεται να επηρεάζει τη λειτουργία του οχήματος, ιδιαίτερα το σύστημα πέδησης και την ηλεκτρική καλωδίωση.

β. Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με κατάλληλο τεχνικό πρότυπο όπως το ΕΝ 14025 (σύμφωνα με τις ημερομηνίες που καθορίζονται στη Συμφωνία ADR) ή άλλο τεχνικό πρότυπο ισοδύναμου επιπέδου ασφαλείας, αναγνωρισμένο στη χώρα κατασκευής τους εφόσον αυτή είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καπάκια των χωνευτηρίων είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παραμένουν σφιχτά στερεωμένα ακόμη και αν το γεμισμένο χωνευτήριο ανατραπεί. Τα ανοίγματα πλήρωσης και έκχυσης προστατεύονται δομικά με περιλαίμια, εκτροπείς, κλουβιά ή ισοδύναμες κατασκευές. Η προστατευτική διάταξη στην άνω πλευρά του χωνευτηρίου είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αντέχει ένα στατικό φορτίο διπλάσιο της μάζας του γεμισμένου χωνευτηρίου. Εφόσον εξασφαλίζεται η προστασία των ανοιγμάτων πλήρωσης και εκχύσεως, επιτρέπονται πλαστικές παραμορφώσεις της προστατευτικής διάταξης με τη δράση του προαναφερθέντος φορτίου.

γ. Ελέγχονται ως προς τον κατασκευαστικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12972 από κοινοποιημένο φορέα. Μετά το πέρας της επιθεώρησης εκδίδεται σχετική έκθεση η οποία τηρείται στο αρχείο του χωνευτηρίου μαζί με τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αρχική επιθεώρηση.

δ. Υπόκεινται σε αρχική επιθεώρηση από κοινοποιημένο φορέα κατ’ εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 12972. Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης διενεργείται με ελάχιστη πίεση δοκιμής 4 bar. Μετά το πέρας του ελέγχου εκδίδεται σχετική έκθεση η οποία τηρείται στον φάκελο του χωνευτηρίου.

ε. Μετά την αρχική επιθεώρηση και κάθε περιοδική επιθεώρηση υποβάλλονται σε ενδιάμεση επιθεώρηση από κοινοποιημένο φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12972. Η ενδιάμεση επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο της εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας των συνδέσεων φλάντζας και καλύμματος, μέτρηση πάχους τοιχώματος και μη καταστρεπτικούς ελέγχους όλων των προσβάσιμων συγκολλήσεων. Η μέγιστη περίοδος για την ενδιάμεση επιθεώρηση είναι έξι (6) έτη.

στ. Με κάθε ανανέωση της πυρίμαχης επένδυσης, και το αργότερο κάθε δώδεκα (12) χρόνια, υποβάλλονται σε περιοδική επιθεώρηση από κοινοποιημένο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12972. Η επιθεώρηση, πέραν των δοκιμών της ενδιάμεσης επιθεώρησης, περιλαμβάνει και δοκιμή υδραυλικής πίεσης με ελάχιστη πίεση δοκιμής 4 bar και την επικάλυψη της μεταλλικής εσωτερικής επιφάνειας του χωνευτηρίου.

ζ. Εάν η ασφάλειά τους υποστεί ζημιά από επισκευή, ανακατασκευή ή ατύχημα, υποβάλλονται σε έκτακτη επιθεώρηση από κοινοποιημένο φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία ADR για τις δεξαμενές.

η. Φέρουν σημάνσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σήμανσης των δεξαμενών του κεφ. 6.8 της Συμφωνίας ADR. Η τοποθέτηση πινακίδων του κεφ. 5.3 της Συμφωνίας ADR δεν απαιτείται στα κελύφη των χωνευτηρίων εφόσον οι κατάλληλες πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στο όχημα.

4.Το όχημα μεταφοράς των αφαιρούμενων χωνευτηρίων είναι τύπου AT και εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό 

έλεγχο ευστάθειας (ESC) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 661/2009 και τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτόν. Οι βάσεις στερέωσης των χωνευτηρίων επί του οχήματος είναι ικανές να απορροφούν κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο τις ακόλουθες στατικές δυνάμεις:

α. Προς την κατεύθυνση της διαδρομής: δύο φορές τη συνολική μάζα πολλαπλασιασμένη με την επιτάχυνση λόγω βαρύτητας (g).

β. Οριζόντια, σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση της διαδρομής: τη συνολική μάζα πολλαπλασιασμένη με την επιτάχυνση λόγω βαρύτητας (g).

γ. Κατακόρυφα προς τα πάνω: τη συνολική μάζα πολλαπλασιασμένη με την επιτάχυνση λόγω βαρύτητας (g).

δ. Κατακόρυφα προς τα κάτω: δύο φορές τη συνολική μάζα πολλαπλασιασμένη με την επιτάχυνση λόγω βαρύτητας (g).

5.Τα χωνευτήρια ασφαλίζονται στο όχημα σύμφωνα με τις αρχές ασφάλισης φορτίου του τμήματος

7.5.7. της Συμφωνίας ADR. Κατά τη διαστασιολόγηση και τη στερέωση των χωνευτηρίων στο όχημα λαμβάνεται υπόψη η υδροστατική πίεση και η επίδραση του κυματισμού του υγρού μετάλλου σύμφωνα με τις βασικές αρχές κατασκευής του τμήματος 6.8.2. της Συμφωνίας ADR. Τα χωνευτήρια τοποθετούνται στο όχημα έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος πέδησης ή της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Τα χωνευτήρια είναι ευθυγραμμισμένα στα οχήματα με τα ανοίγματα εκκένωσής τους να είναι διατεταγμένα προς την κατεύθυνση της κίνησης ή αντίθετα από αυτή.

6.Οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257 είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR για μεταφορά σε δεξαμενές σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1.Φορείς επιθεώρησης ADR που έχουν εγκριθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32591/3257/2001 (Β’ 703) υπουργική απόφαση, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στα πεδία έγκρισής τους έως 30.06.2026 εφόσον πληρούν τους όρους έγκρισής τους και διατηρούν σε ισχύ το πιστοποιητικό διαπίστευσής τους. Προκειμένου να εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία αυτή, οφείλουν να συμμορφωθούν και να εγκριθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλουν αίτηση το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας. Εφόσον εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου φορείς αιτηθούν να δραστηριοποιηθούν και σε λοιπά πεδία της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4, πέραν αυτών για τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32591/3257/2001 υπουργική απόφαση, η αίτησή τους συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά της παρ. 7 του άρθρου 4.

2.Φορείς οι οποίοι έχουν εγκριθεί και λειτουργούν για τη διενέργεια δοκιμών σε οχήματα και νέους τύπους δεξαμενών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72411/3149/00/2001 (Β’ 1133) υπουργική απόφαση συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στα πεδία έγκρισής τους έως 30.06.2026 εφόσον πληρούν τους όρους έγκρισής τους και διατηρούν σε ισχύ το πιστοποιητικό διαπίστευσής τους. Προκειμένου να εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία αυτή, οφείλουν να έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις της παρούσας. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλουν αίτηση το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας.

3.Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος με την υποβολή, αντί του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δεξαμενής της παρούσας, των εγγράφων της περ. β της παρ. 1 του κεφ. ΙΔ της υπό στοιχεία ΣΤ/29900/1977 (Β’ 1318) υπουργικής απόφασης, για το αρχείο δεξαμενής της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, επιτρέπεται εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί έως 31.12.2023. Οι εγκρίσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Υπουργείου.

4.Βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ<1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο. Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται ανά τρία (3) έτη σε επιθεώρηση από φορείς επιθεώρησης του άρθρου 4 που πραγματοποιούν περιοδική επιθεώρηση δεξαμενής. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών. H ύπαρξη της παρα-τήρησης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, ελέγχεται από το διενεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της παρατήρησης ή έλλειψης του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής ή λήξης της ισχύος αυτού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

5.Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε φορτηγά οχήματα κατηγορίας ΕΧ/ΙΙ ή ΑΤ, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος <7500 Kg, των οποίων η ηλεκτρική καλωδίωση δεν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στο 9.2.2.2.1. του παραρτήματος Ι.1.Β της Συμφωνίας ADR, επιτρέπεται για δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας, για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών. Για τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών πρέπει να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της Συμφωνίας

ADR και οι διατάξεις της παρούσας. Επί των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών τίθεται η παρατήρηση «ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι παρ. 4Α, 6, 7 και 8 του Κεφαλαίου Α, το Κεφάλαιο ΙΔ, το Κεφάλαιο ΙΔ’ και τα Παραρτήματα Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Θ1 και Ι της υπό στοιχεία ΣΤ/29900/1977 (Β’ 1318) υπουργικής απόφασης, η υπ’ αρ. 32591/3257/2001 (Β’ 703) υπουργική απόφαση, η υπ’ αρ. 72411/3149/00/2001 (Β’ 1133) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 11

Παραρτήματα

Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η προσαρτώνται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Πίνακας περιπτώσεων επιθεωρήσεων δεξαμενής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

για έγκριση τύπου δεξαμενής / τροποποίηση έγκρισης τύπου δεξαμενής α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

για έγκριση τύπου δεξαμενής / τροποποίηση έγκρισης τύπου δεξαμενής α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

αρχικής /  τροποποίησης δεξαμενής /  περιοδικής / ενδιάμεσης / έκτακτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ADR

(Για τα Παραρτήματα βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος