Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σχετικά με τα πρατήρια που βρίσκονται στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους  (Αριθ. Πρωτ.: οικ. 78593/898). 

∆ιαδικασία υλοποίησης των ειδικών µέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σε συνέχεια ερωτηµάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και εµπλεκόµενους φορείς σχετικά µε την προβλεπόµενη διαδικασία για την εφαρµογή των ειδικών µέτρων σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των υφιστάµενων πρατηρίων υγρών καυσίµων ή των σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένα µε αντλίες υγρών καυσίµων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, σας ενηµερώνουµε για τα εξής:
α) Η καταληκτική ηµεροµηνία λειτουργίας των ως άνω πρατηρίων ή των σταθµών αυτοκινήτων τα οποία πρέπει να υλοποιήσουν τα ανωτέρω µέτρα είναι η 30η Οκτωβρίου 2018.
β) Αν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ειδικά µέτρα και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας µέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2018, το ως άνω πρατήριο ή σταθµός αυτοκινήτων παύει να λειτουργεί προσωρινά. Ειδικότερα, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά µέχρι να υλοποιηθούν τα ανωτέρω ειδικά µέτρα, ακολουθώντας τη διαδικασία σφράγισης που ορίζεται στην υ.α. 59555/2459 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000) όπως ισχύει.
γ) Η αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υ.α. 59555/2459 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000), εφόσον η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας έχει εγκρίνει την αίτηση µεταβολών σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 των υπ’ αριθ. π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά περίπτωση. Η νέα άδεια λειτουργίας του ως άνω πρατηρίου ή του σταθµού αυτοκινήτων, χορηγείται όταν υλοποιηθούν τα ειδικά µέτρα σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).
δ) Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας παρακαλούνται µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2018 για την παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων από τους εκµεταλλευτές των πρατηρίων που εποπτεύουν, στις οποίες να αναγράφεται αν τα πρατήριά τους βρίσκονται ή όχι σε ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, στα οποία στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΒΟΥΡ∆ΑΣ