ΔΕΑΦ Δ 1137387 ΕΞ 2018    Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2018 Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε σχετικό ερώτημα της Π.Ο.Π.Ε.Κ. αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης δελτίων διακίνησης για μεταφορά καυσίμων μεταξύ των υποκαταστημάτων…

Δύο νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ, σχετικές με ΕΑΦΔΣΣ, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ΠΟΛ.1166/2018 ορίζονται οι προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, που εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και αφετέρου οι ΦΗΜ που έλαβαν…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ    Αριθ. Πρωτ. : 82043 – 30/07/2018 – ΑΔΑ:ΨΣ8Τ465ΧΙ8-ΖΦΜ  ΘΕΜΑ: «Απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια & βυτιοφόρα I. Με αφορμή τις δυσκολίες που έχουν αναφερθεί, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ανάπτυξης,αλλά και από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες,…

Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα. Η  Εγκύκλιος https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%949%CE%A9465%CE%A7%CE%998-%CE%A9%CE%929?inline=true

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει. Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση…