ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για τη
μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή
οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους. ΑΔΑ:9ΚΛΝ46ΜΠ3Ζ-4ΦΦ
Πατήστε στην ακόλουθη υπερσύνδεση να ενημερωθείτε 

                                   ↓