Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. έστειλε στις 14/9/2018 επιστολή προς την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκρινισθεί τι ισχύει με την καταγραφή των αποθεμάτων στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε άμεσα αν ισχύει το άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1019/2015, για την καταγραφή των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις των Πρατηριούχων και των διακινητών Εμπόρων.Το κλίμα αβεβαιότητας και η ταλαιπωρία των πρατηριούχων είναι απερίγραπτη.  Περιμένουμε άμεσα, την επαρκή και αιτιολογημένη απάντηση σας, για το τι ισχύει με τα αποθέματα του πετρελαίου θέρμανσης”.

Η  απάντηση

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΟΠΕΚ)
Αμερικής 10
10671 Αθήνα

ΚΟΙΝ:ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α’

Καταγραφή των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης από οντότητες-μέλη του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
ΣΧΕΤ: Η από 14.9.2018 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η οποία μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Π.δ/τος 186/192 (ισχύς έως 31.12.2012), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β’
307), είχαν θεσπιστεί υποχρεώσεις για τους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (dieseI) θέρμανσης, αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών τους
παραστατικών, την υποβολή αντιτύπων αυτών, καθώς και την υποβολή αναλυτικών καταστάσεών στο ΠληροΦοριακό Σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», για τις συναλλαγές του είδους αυτού
καυσίμου που διενεργούν, ως προϋπόθεση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στους ως άνω επιτηδευματίες.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α’212), καθώς και της Α.Υ.Ο. Δ 33Α’ 5055143 ΕΞ 2010, από 1.1.2011 και εξής, το θεσμικό πλαίσιο
αναφορικά με την υποβολή στοιχείων για συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diese/) θέρμανσης, που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Π.δ. 186/1992
καταργήθηκε.

Συvεπώς, από 1.1.2011 και εξής, θέματα που σχετίζovται με τις υποχρεώσεις των μελώv μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τη διάθεση πετρελαίου θέρμαvσης, αvαφορικά με τη διαδικασία
παρακολούθησης των κιvήσεωv διακίvησης, διάθεσης, επιστροφής του Ε.Φ.Κ., καθώς και επιβολής προστίμωv, η οποία παρακολουθείται μέσω του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»,
αποδεσμεύτηκαv πλήρως από τις διατάξεις που ορίζουv υποχρεώσεις ως προς τηv τήρηση βιβλίωv και τηv έκδοση στοιχείων.

2. Επιπλέοv, από 1.1.2015 και εξής με τηv ισχύ των διατάξεωv του v. 4308/2014JΕ.Λ.Π.), για το Φορολογικό έτος 2015 και εξής και όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ. 1019/16.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 221), η πολύ μικρή οντότητα, όπως προσδιορίζεται με τις σχετικές διατάξεις του vόμου αυτού, η oπoία τηρεί απλογραφικό
λογιστικό σύστημα και έχει ως αvτικείμεvο δραστηριότητας την εμπορία (πρατήριο) υγρώv καυσίμωv ή και πετρελαίου θέρμαvσης, προσδιορίζει τα αποθέματά της βάση του συστήματος
εισροώv-εκροώv.

3. Σημειώvεται ότι δεv πρέπει vα συγχέεται το πλαίσιο των υποχρεώσεωv που ρυθμίζουv οι διαδικασίες της Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1019/16.1.2015 με τις διαδικασίες της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1034/2008,
καθόσοv το σύστημα εισροώv-εκροώv λειτουργεί αυτόvομα και καλύmει διαφορετικές αvάγκες από το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ(σχετ. έγγραφο ΔΗΛΕΔΓ155308 ΕΞ3.11.2016 ΕΜΠ).

Εvόψει των αvωτέρω, η Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1019/16.1.2015 συvεχίζει vα ισχύει και η υποχρέωση των εν λόγω οvτοτήτωv-μελώv μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ, που ορίζεται με την ως άvω
Απόφαση, αφορά τα αποθέματα των υπόψη καυσίμωνv που έχουνv στη διάθεσή τους στο τέλος εκάστης χρήσης.