Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα. Η  Εγκύκλιος https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%949%CE%A9465%CE%A7%CE%998-%CE%A9%CE%929?inline=true

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει. Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση…

pol_1019_16_1_2015    ΠΟΛ 1019  Αθήνα, 16/1/2015  (ΦΕΚ Β’ 221/17-02-2015) ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. Άρθρο…