I�I?I�I?I�IYI�I� I�I�I�I�IYI? I�I?I� 8.00 I�I�I? 17/10/2011

Την αναστολI� του μI�τρου της επιβολI�ς πλαφI?ν στις τιμI�ς των καυσI?μων απI? τις 8 το πρωI? της ΔευτI�ρας, 17 ΟκτωβρI?ου, αποφI�σισαν τα υπουργεI?α ΑνI�πτυξης, ΑνταγωνιστικI?τητας και ΝαυτιλI?ας και ΠεριβI�λλοντος και ΚλιματικI�ς ΑλλαγI�ς.

I?πως διευκρινI?ζεται σε σχετικI� ανακοI?νωση, οι ηγεσI?ες των υπουργεI?ων κρI?νουν I?τι η μη πραγματοποI?ηση της εξαγγελθεI?σας απεργI?ας των τελωνειακIZν υπαλλI�λων και η αποκλιμI�κωση των τιμIZν πIZλησης των καυσI?μων, δI?ο μI?λις εικοσιτετρI�ωρα απI? την επιβολI� ανIZτατης τιμI�ς, δημιουργοI?ν τις προI�ποθI�σεις αναστολI�ς της ΚοινI�ς ΥπουργικI�ς ΑπI?φασης

Comments are closed.