ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ –  ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

  1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 19 του π.δ. 1224/81 (Α΄ 303) και του αρ. 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) όπως έχουν τροποποιηθεί από το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και ισχύουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή δικαιούχου από την Αδειοδοτούσα Αρχή, δεν πρέπει να «εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή».
  2. Σύμφωνα με την παρ 7ii του αρ. 8 της κ.υ.α. με αρ. πρωτ. Φ.2/1617/41/7-12-2010 (Β΄ 1980) όπως τροποποιήθηκε με το εδ. 7ii της παρ. 23 του αρ. 1 της κ.υ.α. με αρ. πρωτ. 79789/31-12-2014 (Β΄ 3678) και ισχύει, «Αλλαγή δικαιούχου δεν είναι επιτρεπτή εφόσον από Δημόσιο Ελεγκτικό Φορέα έχει γνωστοποιηθεί, ή έχει διαβιβαστεί έγγραφο στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με διερεύνηση καταγγελίας ή ελέγχου αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις του συστήματος εισροών-εκροών, ή άλλων απαιτήσεων για τις αντλίες υγρών καυσίμων του πρατηρίου».
  3. Ο τρόπος ενημέρωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής, προκειμένου να αναστείλει την τυχόν διαδικασία αλλαγής δικαιούχου, περιγράφεται στο (α) σχετικό.
  4. Σύμφωνα με το (β) σχετικό, όταν μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας, εκδίδεται καταλογιστική πράξη με αντικείμενο την επιβολή κυρώσεων που επισύρουν την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, η εφαρμοζόμενη αναστολή διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο «εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου», κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 19 του π.δ. 1224/81 (Α΄ 303) ή του αρ. 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) όπως ισχύουν.
  5. Η αναστολή διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου αίρεται σε περίπτωση απαλλακτικής πράξης που κοινοποιείται στην Αδειοδοτούσα Αρχή.