Α.1016/2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. Α 1016/2022

(ΦΕΚ Β’ 489/08-02-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 242),
β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄82),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄230),
ε) των άρθρων 17 και 18 του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄ 150),
στ) των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α΄ 303),
ζ) των άρθρων 25 και 26 του π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου (LPG)» (Α΄ 218),
η) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως του άρθρου 22,
θ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ι) των άρθρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄133),
ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων » (Α’ 119),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121και διόρθωση σφάλματος Α΄126),
ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιδ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» ( Α’ 192),
ιε) του π.δ 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
ιστ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ιζ) του Δεύτερου Μέρους του ν.3982/2011«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
ιη) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄762).

6. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

7. Την υπ’ αρ. 317/22.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).

9. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής και ελέγχου των στοιχείων των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου των πρατηρίων παροχής καυσίμων και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν το πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

11. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν το πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
β) οι υπόχρεοι απογραφής των εν λόγω στοιχείων.
γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων,
δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου, και
ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά τα πρατήρια παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης όπως ορίζονται στις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 2.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων: τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄82), τα οποία εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης
β) Αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG) δημόσιας χρήσης
γ) Μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου δημόσιας χρήσης.

2. Εγκαταστάσεις Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης: Οι εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 (Α΄230).

3. Κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λιανικής εμπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3054/2002. Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης ως Άδεια Λιανικής Εμπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης, και περιλαμβάνει:
α. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
β. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών.
γ. Άδεια λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου.
δ. Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

4. Κάτοχος άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) ή του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303).

5. Κάτοχος άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου: Το φυσικό ή νομικό το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218).

6. Κάτοχος άδειας λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218).

7. Κάτοχος άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ή λειτουργεί με καθεστώς γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Στις εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας τους, τις ευθύνες του κατόχου άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης έχει ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης.

8. Υπόχρεοι καταχώρισης: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 3 τα οποία είναι υπεύθυνα για την ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης καθώς λοιπών στοιχείων που αφορούν το πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

9. Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: η ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων και υγραερίου των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν το πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. H ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και υλοποιείται με βάση τους κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών. Η εφαρμογή αυτή διαλειτουργεί με το ψηφιακό μητρώο που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 7135/81/29-01-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 714).

10. Εγκαταστάτης συστήματος Εισροών-Εκροών: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγκαθιστά και συντηρεί το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1980).

11. Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης Εισροών Εκροών και Λήψης Σημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής και διαχείρισης δεδομένων των εγκατεστημένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων καθώς και δεδομένων εντοπισμού θέσης μεταφορικών μέσων.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

1. Υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και των λοιπών στοιχείων του άρθρου 4 που αφορούν το πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας του πρατηρίου δημόσιας χρήσης:
αα) υγρών καυσίμων ή
αβ) υγραερίου (LPG) ή
αγ) υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν το πρατήριο, τις δεξαμενές και το λοιπό εξοπλισμό του.
β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση του, τις δεξαμενές και λοιπό εξοπλισμό του. γ) ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών -Εκροών υγρών καυσίμων για την καταχώριση της ιδιότητάς του.

2. Σε περίπτωση αρχικής καταχώρισης των στοιχείων πρατηρίου ή εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ή μεταβίβασης του πρατηρίου/εγκατάστασης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως υπόχρεος καταχώρισης της περ. α) της παρ. 1 νοείται ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης και της περ. β) της παρ. 1 νοείται ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των υπόχρεων με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Άρθρο 4
Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Οι υπόχρεοι καταχώρισης του άρθρου 3 προβαίνουν, κατά περίπτωση, στην καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων:
α. Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών -εκροών
Α.Φ.Μ.
Επωνυμία εταιρείας
Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Είδος Δραστηριότητας
ΑΦΜ νόμιμου εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση νόμιμου εκπροσώπου
Τηλέφωνο επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου

β. Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή ο κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
βα) Στοιχεία πρατηρίου ή εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Επωνυμία κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Καθεστώς Λειτουργίας (αποκλειστική σύμβαση με εταιρεία εμπορίας ή ανεξάρτητο πρατήριο ή πωλητής πετρελαίου θέρμανσης).
Στοιχεία έδρας της εγκατάστασης (Διεύθυνση, Περιοχή/ΤΚ, Περιφερειακή Ενότητα).
ΔΟΥ (στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση).
Τελωνείο (στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ή εγκατάσταση).
Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο, e-mail).
Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή που έχει δηλωθεί στη διεύθυνση που βρίσκεται η εγκατάσταση).
Στοιχεία εγκαταστάτη συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών.
Τύπος (Πρατήριο ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης).

ββ) Στοιχεία εγκατεστημένων συστημάτων στο πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
Επιλέγονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
H/Y και απαραίτητο λογισμικό
Υποσύστημα αντλιών
Controller
Βυθομετρικές ράβδοι
Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων
Φορολογικός μηχανισμός

βγ) Στοιχεία αδειοδότησης του πρατηρίου ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης
Αρ. άδειας ίδρυσης της εγκατάστασης
Αρ. άδειας λειτουργίας (Σε περίπτωση γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ο αριθμός γνωστοποίησης).
Πιστοποιητικό πυρασφαλείας (Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία λήξης).
Τύπος Διακινητή (Πρατήριο ή Εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης).
Περιφέρεια (στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση).
Κατάσταση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης
Έναρξη άδειας λειτουργίας (καταχωρίζεται η ημερομηνία έναρξης της ισχύουσας άδειας).
Λήξη άδειας λειτουργίας (αορίστου ή όχι).
Ημερομηνία διακοπής επιτηδεύματος (σε ισχύ ή όχι).
Αδεία διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (σε ισχύ ή όχι).
Αρ. μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ
Αδειοδοτημένα καύσιμα

βδ) Στοιχεία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
Αρ. Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)
Αρ. Σειράς Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (σε περίπτωση περισσοτέρων (ΦΗΜ) καταχωρίζονται όλοι οι αριθμοί ΦΗΜ).
Φάκελος Αποθήκευσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (καταχωρίζεται η διαδρομή ηλεκτρονικού φακέλου κάθε ΦΗΜ).
Αρ. Διακριτών σημείων εκτύπωσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού

βε) Στοιχεία Δεξαμενών
Τύπος καυσίμου
Τύπος Δεξαμενής
Υλικό κατασκευής
Πάχος κελύφους δεξαμενής
Ημερομηνία Κατασκευής δεξαμενής
Ονομαστική χωρητικότητα σε κυβικά μέτρα (βάσει του κατασκευαστή)
ΑΦΜ εταιρείας ογκομέτρησης
Τύπος βυθομετρικής ράβδου (επωνυμία τύπου )
Αριθμός σειράς ράβδου
Ογκομετρικός πίνακας (Εισαγωγή αρχείου CSV)
Aπόσταση της βάσης της μηχανικής βυθομετρικής ράβδου από τη βάση της ηλεκτρονικής βυθομετρικής ράβδου σε mm (Offset)

βστ) Στοιχεία Αντλιών Πρατηρίου
Κατασκευαστής (Επωνυμία)
Μοντέλο
Σειριακός αριθμός
Έγκριση τύπου (Αρ. Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου (TEC) ή αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας τύπου)
Εισαγωγέας (Επωνυμία προμηθευτή της αντλίας)
Α.Φ.Μ. Εισαγωγέα (Προμηθευτή της αντλίας)
Τηλέφωνο εισαγωγέα
Διάρκεια ισχύος έγκρισης
Ημερομηνία Εγκατάστασης
Αρ. έγκρισης ATEX
STAGE II (σε ισχύ ή όχι)

βζ) Στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία
Αριθμός ακροσωληνίων αντλίας
Αριθμός ακροσωληνίων αντλίας τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα
Σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης θερμοκρασίας (ATC 15) ( ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Ρυθμός Ροής (L/min)

Άρθρο 5
Έκδοση Αριθμού Μητρώου Διανομέα Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ) Μεταβολή στοιχείων – Μεταβίβαση Εγκατάστασης

1. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προβλεπομένων στοιχείων του άρθρου 4, ο υπόχρεος για την καταχώριση των στοιχείων του πρατηρίου δημοσίας χρήσης ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, οριστικοποιεί την υποβολή τους και λαμβάνει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διανομής Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ) του πρατηρίου ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Οι δεξαμενές, οι αντλίες και τα ακροσωλήνια λαμβάνουν αντίστοιχα μοναδικό αριθμό (ID) στο Μητρώο και συσχετίζονται μεταξύ τους ανά πρατήριο ή εγκατάσταση σύμφωνα με τη διάταξη που όρισε ο εκάστοτε υπόχρεος κατά την καταχώριση των ως άνω στοιχείων.

2. Μετά την οριστική υποβολή των στοιχείων και τη λήψη ΑΜΔΙΚΑ, η εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης κλειδώνει αυτόματα και οι υπόχρεοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, ΓΔΗΛΕΔ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε καταχωρισθέντος στοιχείου στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, ο κατά περίπτωση υπόχρεος, υποβάλει, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική μεταβολή, αίτημα μέσω της εφαρμογής του Μητρώου με το οποίο γνωστοποιεί τις αιτούμενες μεταβολές καθώς και στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σχετική έγκριση της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής όταν αυτή απαιτείται. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΗΛΕΔ επιτρέπει στον υπόχρεο την πρόσβαση στην εφαρμογή του Μητρώου προκειμένου να καταχωρίσει το/τα νέο/α στοιχείο/α εντός 5 εργάσιμων ημερών. Για τις εν λόγω μεταβολές τηρείται ιστορικότητα στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης του πρατηρίου παροχής καυσίμων ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα από τον πρατηριούχο ή τον πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης. Ο πρατηριούχος ή ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης εκκινά τη διαδικασία μεταβίβασης και ο νέος εκμεταλλευτής/φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστέλλει (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΗΛΕΔ, τη βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών από την Δ.Ο.Υ. καθώς και αντίγραφο της αίτησης για τη μεταβίβαση της εγκατάστασης και για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας στο όνομα του ή τον αριθμό γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Στη συνέχεια αφού ληφθεί η έγκριση για τη μεταβίβαση της εγκατάστασης στην εφαρμογή του μητρώου, ο νέος εκμεταλλευτής/φορεάς λειτουργίας της εγκατάστασης την αποδέχεται και ακολούθως μεταβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 4.

Άρθρο 6
Έλεγχος καταχώρισης των στοιχείων

1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, είναι οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές των πρατηρίων παροχής καυσίμων και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, βάσει των στοιχείων στους φάκελους αδειοδότησης που τηρούν.

2. Οι ως άνω αρμόδιες αρχές, εντός δώδεκα (12) μηνών, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος καταχώρισης των στοιχείων ή επικαιροποίησης των καταχωρισθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους καταχώρισης στο Μητρώο Δεξαμενών Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας αυτών, εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται στις ως άνω αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 7
Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης έχουν οι ακόλουθες δημόσιες αρχές:
α. Οι αρμόδιες, για τον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο, αρχές.
β. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι κεντρικές υπηρεσίες με αρμοδιότητες επί των συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) του άρθρου 6 του ν.4410/2016 (Α΄141).
γ. Οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Σώματος Δίωξης Οικονομικούς Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
δ. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρμοδιότητες επί της αδειοδότησης εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και επί των συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών.
ε. Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
στ. Οι Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) και Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 8
Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Oι υπόχρεοι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 4, σχετικά με τα υγρά καύσιμα, στο «Μητρώο Εισροών Εκροών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο ως ηλεκτρονική εφαρμογή ταυτίζεται με το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, οφείλουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας (δηλ. 8/6/2022) να ελέγξουν τα καταχωρισθέντα από αυτούς στοιχεία και να προβούν σε τυχόν συμπληρώσεις/διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.

2. Oι υπόχρεοι κάτοχοι άδειας λειτουργίας αμιγώς πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου, οφείλουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να καταχωρήσουν τα στοιχεία της περ. (β) του άρθρου 4, που αφορούν στα υγραέρια, πλην αυτών που σχετίζονται με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων.

3. Οι υπόχρεοι του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

taxheaven.gr